Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?

Landskab i Danmark
A photo of Anna
Anna, jurist
11.10.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Ordene fuld­magt og frem­tids­fuld­magt minder meget om hin­an­den, men der er stor for­skel på, hvad disse juri­diske be­gre­ber in­de­bæ­rer.

Hvor en klas­sisk fuld­magt tra­di­tio­nelt be­myn­di­ger en fuld­mæg­tig til at handle på vegne af en anden person ofte med det samme, så ved­rø­rer en frem­tids­fuld­magt si­tu­a­tio­ner, hvor per­so­nen på et frem­ti­digt tids­punkt ikke læn­gere er i stand til at tage be­slut­nin­ger på egne vegne.

Typer af fuld­magt

En fuld­magt kan have for­skel­lige formål og kan være både mundt­ligt og skrift­ligt.

En al­min­de­lig fuld­magt, hvor en person be­myn­di­ger en anden til at handle på deres vegne, op­ret­tes typisk uden nogen form for re­gi­stre­ring eller ting­lys­ning.

I mod­sæt­ning hertil skal en frem­tids­fuld­magt ting­ly­ses og ved­stås for en notar for at være gyldig. Dette ud­dy­bes senere i ar­tik­len.

En stil­lings­fuld­magt er en fuld­magt, der knyt­ter sig til en be­stemt stil­ling eller et er­hverv. Det vil sige, at den, der har stil­lin­gen, au­to­ma­tisk har be­fø­jel­ser­ne ifølge fuld­mag­ten. Tæt for­bun­det hermed er en så­kaldt ad­færds­fuld­magt, hvor det er en per­sons adfærd, pas­si­vi­tet eller ak­ti­vi­tet, som kan lede til, at en tred­je­part bliver bundet af en aftale.

Læs mere: Hvad er di­gi­tal fuld­magt?

Prøv gratis:

Frem­tids­fuld­mag­ten

Med en frem­tids­fuld­magt kan man selv be­stem­me, hvem der skal være ens frem­tids­fuld­mæg­tig; i hvilke for­hold den eller de frem­tids­fuld­mæg­tige skal handle; om der skal være én eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige; om de skal tage be­slut­nin­ger på egen hånd eller i fæl­les­skab og meget mere. Kort sagt, så giver frem­tids­fuld­mag­ten mu­lig­hed for, at man enten i ge­ne­rel­le ven­din­ger eller i de­tal­jer kort­læg­ger, hvor­dan man gerne ser, at ens øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold va­re­ta­ges, så­fremt at man ikke læn­gere selv er i stand til det.

💡 Frem­tid­ste­sta­mente er et udtryk, som nogle men­ne­sker bruger til at hen­vise til frem­tids­fuld­magt. Frem­tid­ste­sta­mente og frem­tids­fuld­magt er det samme.

Øko­no­miske og per­son­lige for­hold

En stor for­skel fra andre typer af fuld­mag­ter er, at en frem­tids­fuld­magt ofte ved­rø­rer per­son­lige for­hold og ikke kun øko­no­miske for­hold.

De per­son­lige for­hold kan blandt andet være, at ansøge kom­mu­nen om hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger, - træffe valg og klage over enhver af­gø­relse ved­rø­rende fuld­magts­gi­vers per­son­lige for­hold, - få ak­tind­sigt i alle op­lys­nin­ger ved­rø­rende fuld­magts­gi­vers person og hel­bred, f.eks. jour­nal hos lægen, og - komme med til­ken­de­gi­vel­ser med hensyn til pleje og omsorg.

De øko­no­miske for­hold kan blandt andet være, at indgå rets­hand­ler og kon­trak­ter af enhver art (f.eks. en le­je­kon­trakt), - be­styre og sælge fast ejen­dom,  - indfri fuld­magts­gi­vers lån mv., - ind­sæt­te fuld­magts­gi­vers penge i et pen­ge­in­sti­tut eller an­bringe/in­ve­stere dem på anden måde.

Re­gi­stre­ring og no­ta­ri­se­ring

En anden stor for­skel er, at en frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res di­gi­talt i ting­lys­nings­sy­ste­met og ef­ter­føl­gende ved­stås for en notar ikke mere end seks (6) må­ne­der efter, at fuld­magts­gi­ver har un­der­skre­vet frem­tids­fuld­mag­ten di­gi­talt.

Dette to­delte gyl­dig­heds­krav tjener for­skel­lige formål. Med re­gi­stre­ring og un­der­skrift di­gi­talt i ting­lys­nings­sy­ste­met, sikrer både fuld­magts­gi­ver og re­le­vante myn­dig­he­der sig, at det er nemt at of­fent­lig­gø­re frem­tids­fuld­mag­ten, når dette er nød­ven­digt.

Med of­fent­lig­gø­rel­sen af frem­tids­fuld­mag­ten ved ak­ti­ve­ring heraf, vil tred­je­per­so­ner, såsom banker, få klar­hed over, at fuld­magts­gi­ver nu ikke læn­gere selv er i stand til at træffe be­slut­nin­ger, og at det nu er frem­tids­fuld­mæg­tig(e), der kan handle. Med kravet om, at frem­tids­fuld­mag­ten skal ved­ken­des for en notar, sikrer man sig at fuld­magts­gi­ver fak­tisk ønsker at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten, samt at per­so­nen for­står kon­se­kven­ser­ne heraf.

Læs mere: Skal vi som æg­te­fæl­ler skrive en frem­tids­fuld­magt?

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt for kun 499 kr., som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion. Vores juri­ster er altid klar til at hjælpe dig med even­tu­el­le spørgs­mål til din frem­tids­fuld­magt.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.