Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Folk går på gaden
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
1.8.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Efter at du har fået din frem­tids­fuld­magt ud­for­met, skal den re­gi­stre­res inde på Ting­lys­ning.

Der­næst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­stås foran en notar. Men hvad vil det betyde at en frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar?

Det vil vi blandt andet  komme lidt nær­me­re på i denne ar­ti­kel. Da det ikke altid helt så nemt at forstå alle de juri­di­ske termer og juri­di­ske do­ku­men­ter, har vi prøvet at lave en in­for­me­ren­de ar­ti­kel, som in­de­hol­der for ek­sem­pel hvad det vil betyde at få en frem­tids­fuld­magt skre­vet under foran en notar.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der kan sættes i kraft, hvis fuld­magts­gi­ve­ren ikke læn­ge­re kan va­re­ta­ge sine per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold.  Med en frem­tids­fuld­magt kan du selv be­stem­me dine ønsker og vilkår for den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.  

Ind­hol­det af en frem­tids­fuld­magt kan du få ud­for­met hos Aatos, hvor vi hjæl­per dig med at lave en juri­disk kor­rekt frem­tids­fuld­magt.

Du kan som Fuld­magts­gi­ve­ren selv vælge i mellem at have en eller flere frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Vi an­be­fa­ler, at man skal have flere. Der kan nemlig være si­tu­a­tio­ner, hvor at den første valgte frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, selv kan blive syg eller gå bort, og derfor er det godt at have en re­ser­ve som kan træde ind i stedet for.

Bemærk, at efter du har mod­ta­get din frem­tids­fuld­mag­ter hos Aatos.app, skal den op­ret­tes og un­der­skri­ves di­gi­talt på Ting­lys­ning og der­ef­ter ved­stås for en notar, for at din frem­tids­fuld­magt kan blive gyldig.

Læs mere: Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?

No­ta­rens rolle

No­ta­ren er en person, som er ansat ved dom­sto­le­ne og kan be­kræf­te gyl­dig­he­den af en un­der­skrift. De do­ku­men­ter som en notar kan be­kræf­te er blandt andet te­sta­men­ter, her­un­der al­min­de­li­ge te­sta­men­ter og bør­ne­te­sta­men­ter, samt fuld­mag­ter og frem­tids­fuld­mag­ter.

OBS: En notars be­kræf­tel­se skal dog være til stede for at en frem­tids­fuld­magt kan blive gyldig.

En notars rolle er derfor sær­de­les es­sen­ti­el for at din frem­tids­fuld­magt kan blive gyl­dig­gjort, da din frem­tids­fuld­magt kun kan blive gyldig efter, at den er blevet un­der­skre­vet foran en notar. Dette er for at sikre, at du som fuld­magts­gi­ver er i din fulde for­nuft og giver din fuld­magt fri­vil­ligt, mens un­der­skrif­ten og be­slut­nin­gen fo­re­ta­ges.

Værd at vide, før du un­der­skri­ver foran en Notar

I denne del af ar­ti­ke­len, vil vi dele de mest væ­sent­li­ge ting, som er rare at vide, før du får din frem­tids­fuld­magt un­der­skre­vet foran en notar. Der er nemlig en del prak­ti­ske ting man skal kende til, så som hvor­dan man booker en tid hos en notar, even­tu­el­le rets­af­gif­ter osv. 

Vi har derfor skre­vet de tre mest cen­tra­le punk­ter ned til dig her:

1. Hvor­dan be­stil­ler jeg tid hos en notar?

Efter, at du har mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt igen­nem os, skal den re­gi­stre­res inde på Ting­lys­ning. Så snart dette er gjort, skal du der­næst un­der­skri­ve din frem­tids­fuld­magt foran en notar.

Dette sker ved, at du be­stil­ler en tid til et møde hos en notar på dom­stols­sty­rel­sen. Vi an­be­fa­ler, at du be­stil­ler en tid og hen­ven­der dig til den byret der ligger tæt­test på dig og din bopæl.

I visse si­tu­a­tio­ner, hvis du ikke har mu­lig­hed for at møde op hos by­ret­ten selv, kan du bede no­ta­ren om, at møde op på ho­spi­ta­let eller på din hjem­me­adres­se. Vi an­be­fa­ler også, at du får lavet din frem­tids­fuld­magt hur­tigst muligt, da den ikke kan være gyldig, hvis din til­stand er for­vær­res, og du derfor ikke læn­ge­re er kan handle i fulde for­nuft.

2. Ting du skal bringe med

Når du har be­stilt et møde med en notar, skal du huske at med bringe bil­le­de ID. Dette kan være dit pas eller dit kø­re­kort for ek­sem­pel.

Der­u­d­over skal du med­brin­ge dit sagsnum­mer som du re­gi­stre­re­de inde på ting­lys­ning.dk. Dit sagsnum­mer er fuld­magt­gi­ve­rens ful­de­navn. 

3. En notar koster penge

Der er en rets­af­gift på 300 kr. per frem­tids­fuld­magt, som skal be­ta­les, når man skal un­der­skri­ve et do­ku­ment foran en notar.

Dette er noget som er uaf­hæn­gigt af Aatos, andre juri­di­ske tje­ne­ster og ad­vo­ak­ter og skal derfor be­ta­les uanset om du har fået frem­tids­fuld­mag­ten ud­ar­bej­det igen­nem os eller andre tje­ne­ster. 

En vej­led­ning til book­ing af Notar

Vi har her lavet en lille vej­led­ning til, hvor­dan du booker en tid online hos en notar. Følg blot disse trin:

  1. Du skal først ind på Dom­stol og der­næst vælge den byret der ligger tæt­test på dig.
  2. Der­næst klikke du på “bestil tid”
  3. Under “Antal do­ku­men­ter” skal du skri­ver, hvor mange do­ku­men­ter der skal un­der­skri­ves foran en notar. Der­næst skal du klikke på “type af do­ku­ment” 
  4. Under “type af do­ku­ment” skal du vælge “Frem­tids­fuld­magt”
  5. Der­næst skal du vælge en dato til mødet hos no­ta­ren, hvor du der­næst skal skrive dit mo­bilnum­mer for at booke tiden. Dette sker ved, at du skal ind­ta­ste den gode du får til­sendt til din mobil.

Vi håber, at denne ar­ti­kel har hjul­pet dig en smule med at forstå, hvad en notar er og hvor­dan man booker tid hos en notar. 

Opret nemt og hur­tigt din frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Det koster kun 599 kr., at få lavet din frem­tids­fuld­magt hos Aatos. Via. vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form tager det kun 10 mi­nut­ter, at få din frem­tids­fuld­magt lavet og sendt til dig.

Aatos til­by­der en super hurtig, nem og kor­rekt ser­vi­ce. Med vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på nogle spørgs­mål, hvor vi ud fra dine svar ge­ne­rerer din per­son­li­ge frem­tids­fuld­magt lige til dig og dine behov. 

Vi kender alle hvor bøvlet det kan være at døje med juri­di­ske do­ku­men­ter, og får ofte en del tanker om hvor­vidt det ene eller det andet er blevet gjort kor­rekt. Vi har alle været der - så bare rolig, vi for­står dig! 

Vi har derfor hos Aatos, lavet den mest simple metode med vores app, hvor vi tager vores kunder i hånden gennem hele pro­ces­sen. For os er det nemlig vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads.

Vores ser­vi­ce koster derfor kun 599 kr. og du kan få dit do­ku­ment skræd­der­sy­et og til­sendt på kort tid.