Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Folk går på gaden
aatos-author-icon.png
Aatos
1.8.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Efter at du har ud­fyldt din frem­tids­fuld­magt, skal den ting­ly­ses og ved­stås for en notar.

Men hvad vil det betyde at en frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar?

Det vil vi blandt andet  komme lidt nær­mere på i denne ar­ti­kel. Da det ikke altid helt så nemt at forstå alle de juri­diske termer og juri­diske do­ku­men­ter, har vi prøvet at lave en in­for­me­rende ar­ti­kel, der søger at re­de­gø­re for frem­tids­fuld­mag­tens ind­hold, og hvor­dan den gøres gyldig.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der kan sættes i kraft, hvis fuld­magts­gi­ve­ren ikke læn­gere kan va­re­tage sine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold. Dette kan ek­sem­pel­vis være til­fæl­det, hvis man er udsat for en ulykke, bliver dement eller rammes af en anden sygdom.

Ind­hol­det af en frem­tids­fuld­magt kan du få ud­for­met hos Aatos, hvor vi hjæl­per dig med at lave en juri­disk kor­rekt frem­tids­fuld­magt.

Du kan som fuld­magts­gi­ver vælge at have en eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Vi an­be­fa­ler, at man vælger at udpege flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Der kan nemlig være si­tu­a­tio­ner, hvor at den ene frem­tids­fuld­mæg­tige, selv kan blive syg eller gå bort, og derfor er det godt at have en re­serve, som kan træde ind i stedet for.

Læs mere: Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?

No­ta­rens rolle

En frem­tids­fuld­magt bliver først gyl­digt op­ret­tet, når den er ting­lyst og un­der­skre­vet ved en notar.

En notar er ansat ved dom­sto­lene og kan be­kræfte gyl­dig­he­den af en un­der­skrift. De do­ku­men­ter, som en notar kan be­kræfte, er blandt andet te­sta­men­ter og frem­tids­fuld­mag­ter.

Dette er for at sikre, at du som fuld­magts­gi­ver er ved dine fulde fem og un­der­skri­ver fuld­mag­ten fri­vil­ligt.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt uden MitID

Værd at vide, før du un­der­skri­ver foran en Notar

1. Hvor­dan be­stil­ler jeg tid hos en notar?

Efter, at du har ud­fyldt din frem­tids­fuld­magt, skal den re­gi­stre­res inde på Ting­lys­ning. Dette kan vi hos Aatos hjælpe dig med. Når frem­tids­fuld­mag­ten er ting­lyst, skal den un­der­skri­ves ved en notar.

Dette sker ved, at du be­stil­ler en tid til et møde hos en notar på dom­stols­sty­rel­sen. Vi an­be­fa­ler, at du be­stil­ler en tid og hen­ven­der dig til den byret, der ligger tæt­test på dig og din bopæl.

I sær­lige til­fælde, hvis du ikke har mu­lig­hed for at møde op ved by­ret­ten, kan du bede no­ta­ren om, at møde op på ho­spi­ta­let, ple­je­hjem eller på din hjem­me­adres­se.

2. Hu­ske­li­ste

Når du har be­stilt et møde med en notar, skal du huske at med bringe bil­lede iden­ti­fi­ka­tion. Dette kan ek­sem­pel­vis være dit pas eller dit kø­re­kort.

Der­u­d­over skal du med­bringe dit sagsnum­mer, som du re­gi­stre­rede inde på ting­lys­ning.dk. Dit sagsnum­mer er fuld­magt­gi­ve­rens fulde navn.

3. Pris

Der er en rets­af­gift på 300 kr. per frem­tids­fuld­magt, som skal be­ta­les, når man skal un­der­skrive et do­ku­ment ved en notar.

Dette er et beløb, som er uaf­hæn­gigt af Aatos, andre juri­diske tje­ne­ster og ad­vo­ak­ter, og skal derfor be­ta­les uanset om du har fået frem­tids­fuld­mag­ten ud­ar­bej­det igen­nem os eller andre tje­ne­ster.

Læs mere: Per­son­bo­gen og frem­tids­fuld­magt

En vej­led­ning til book­ing af Notar

Vi har her lavet en lille vej­led­ning til, hvor­dan du booker en tid online hos en notar. Følg blot disse trin:

  1. Du skal først ind på Dom­stol og der­næst vælge den byret, der ligger tæt­test på dig.
  2. Der­næst klikke du på “bestil tid”
  3. Under “Antal do­ku­men­ter” skal du skri­ver, hvor mange do­ku­men­ter der skal un­der­skri­ves foran en notar. Der­næst skal du klikke på “type af do­ku­ment” 
  4. Under “type af do­ku­ment” skal du vælge “Frem­tids­fuld­magt”
  5. Der­næst skal du vælge en dato til mødet hos no­ta­ren, hvor du der­næst skal skrive dit mo­bilnum­mer for at booke tiden. Dette sker ved, at du skal ind­ta­ste den gode du får til­sendt til din mobil.

Vi håber, at denne ar­ti­kel har hjul­pet dig en smule med at forstå, hvad en notar er og hvor­dan man booker tid hos en notar.

Opret nemt og hur­tigt din frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.