Di­gi­tal fuld­magt

En person, der skriver en smartphone
A photo of Anna
Anna, jurist
15.3.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
En di­gi­tal fuld­magt gives af en person til en anden person, hvor sidst­nævnte herved får til­la­delse til at handle på den anden per­sons vegne i di­gi­ta­le for­hold.

Den di­gi­ta­le fuld­magt op­ret­tes som ud­gangs­punkt på borger.dk ved brug af NemID/MitID. Med den di­gi­ta­le fuld­magt kan fuld­magts­ha­ve­ren (den der mod­ta­ger en fuld­magt) handle på vegne af fuld­magts­gi­ve­ren (den der giver en fuld­magt) i et eller flere for­hold af di­gi­tal ka­rak­ter.

Det er den kon­krete di­gi­ta­le fuld­magt der fast­sæt­ter ram­mer­ne for, hvad den om­fat­ter og fuld­magts­ha­vers kom­pe­ten­ce.

Hvor­dan op­ret­ter man en di­gi­tal fuld­magt?

En di­gi­tal fuld­magt kan op­ret­tes enten ved at fuld­magts­gi­ve­ren selv op­ret­ter den di­gi­ta­le fuld­magt på borger.dk eller at fuld­magts­ha­ver an­mo­der om, at der op­ret­tes en di­gi­tal fuld­magt.

Fuld­mag­ten skal altid spe­ci­fi­ce­res, så­le­des at det er ty­de­ligt hvilke be­fø­jel­ser og hand­lin­ger fuld­magts­ha­ver har ret til at udføre. Når fuld­mag­ten er op­ret­tet og god­kendt, kan fuld­magts­ha­ver handle på vegne af den person, der har givet fuld­mag­ten.

For langt de fleste er en frem­tids­fuld­magt den rig­tige løs­ning.

Beskyt dine frem­ti­dige in­ter­es­ser nu og vælg en, som du stoler på og holder af til at være din frem­tids­fuld­mæg­tig.

Hvem kan bruge en di­gi­tal fuld­magt?

Du kan bruge en di­gi­tal fuld­magt, hvis du er over 15 år og kan handle for­nufts­mæs­sigt.

Modsat kan du ikke gøre brug af en di­gi­tal fuld­magt, hvis du er min­dre­årig og ikke er i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt, samt hvis du ikke kan un­der­skrive med di­gi­tal sig­na­tur eller fysisk sig­na­tur.

Hvad kan jeg bruge en di­gi­tal fuld­magt til?

En di­gi­tal fuld­magt kan bruges til en lang række formål, såsom:

  • Re­gi­strere flyt­ning 
  • Søge byg­ge­til­la­delse 
  • Be­stil­le dåb­sat­test 
  • Begære re­gi­ste­rind­sigt 
  • Kon­tak­te ATP Pen­sion 
  • SU for­hold 
  • For­hold om­hand­lende sund­heds­op­lys­nin­ger eller læ­ge­be­søg

💡 Det er vig­tigt, at den di­gi­ta­le fuld­magt ud­fær­di­ges, så den dækker de be­fø­jel­ser og hand­lin­ger, som fuld­magts­ha­ver skal kunne udføre.

For­de­le og ulem­per ved en di­gi­tal fuld­magt

En af de store for­de­le ved di­gi­tal fuld­magt er, at det giver en ef­fek­tiv og bekvem måde at ad­mi­ni­strere ens di­gi­ta­le for­hold på. Den di­gi­ta­le fuld­magt giver typisk større flek­si­bi­li­tet og kon­trol over ens per­son­lige for­hold både for fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ha­ver.

En po­ten­tiel ulempe ved di­gi­tal fuld­magt er, at det kan være mere sår­bart over for mis­brug eller svig. Derfor er det vig­tigt at vælge en fuld­magts­ha­ver, du stoler på, og at føre tilsyn med fuld­magts­ha­ver.

Er der for­skel på di­gi­tal fuld­magt, frem­tids­fuld­magt og ge­ne­ral­fuld­magt?

Her er nogle af for­skel­lene mellem de tre typer af fuld­mag­ter: di­gi­tal fuld­magt, frem­tids­fuld­magt, ge­ne­ral­fuld­magt.

Di­gi­tal fuld­magt

En di­gi­tal fuld­magt er som ud­gangs­punkt kun be­reg­net til di­gi­ta­le for­hold og er af fuld­mag­tens natur be­græn­set til kun at om­fat­te for­hold, hvor det er nød­ven­digt at be­tjene sig af di­gi­ta­le løs­nin­ger, typisk i for­hold til den of­fent­lige.

Den træder i kraft med det samme og ud­lø­ber først når for­må­let med fuld­mag­ten er udtømt.

Frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt fast­læg­ger, hvem som skal hånd­tere og va­re­tage ens for­hold, hvis man ikke læn­gere selv er i stand til det.

Typisk om­fat­ter en frem­tids­fuld­magt alle per­son­lige og øko­no­miske for­hold. Den træder først i kraft, når der an­mo­des herom til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Det vil sige, når fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ha­ver(e) skøn­ner, at det er hen­sigts­mæs­sigt at anmode om ikraft­træ­den.

Ge­ne­ral­fuld­magt

En ge­ne­ral­fuld­magt er en fuld­magt, hvor en fuld­magts­gi­ver giver en fuld­magts­ha­ver ret til at handle på dennes vegne inden for et bre­dere sæt af for­hold.

Ge­ne­ral­fuld­magt kan være be­græn­set eller ube­græn­set, og den træder typisk i kraft med det samme og er i effekt så længe, som aftalt mellem par­ter­ne.

Læs mere: Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?

Over­ve­jer du at lave en frem­tids­fuld­magt?

Det tager kun 10 mi­nut­ter at be­slut­te, hvem som skal tage vare på dig og dine for­hold, hvis du ikke læn­gere selv er i stand til det.

Her er tre grunde til, hvor­for alle bør over­veje at lave en frem­tids­fuld­magt.

  1. Tryg­hed: En frem­tids­fuld­magt giver tryg­hed for både dig og dine på­rø­rende ved at sikre, at det er en person, som du kender, som kan træffe be­slut­nin­ger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til at gøre det selv på grund af sygdom eller ulykke.
  2. Kon­trol: Ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt kan du selv be­stem­me, hvem der skal have fuld­mag­ten, og hvad han eller hun skal have lov til at be­slut­te på dine vegne. 
  3. Undgå tvi­ster: En frem­tids­fuld­magt kan også være med til at undgå tvi­ster mellem dine på­rø­rende om, hvem der skal træffe be­slut­nin­ger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til det.

Frem­tids­fuld­magt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Prøv vores ser­vi­ce gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.