Di­gi­tal un­der­skrift

kelly-sikkema-C3rK5toz0qA-unsplash.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
24.5.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Det bliver mere og mere ud­bredt, at du kan un­der­skrive dine do­ku­men­ter di­gi­talt. Det af­hjæl­per de ud­for­drin­ger, der kan være ved pa­pir­ba­se­rede pro­ces­ser og for­bed­rer derved ef­fek­ti­vi­te­ten.

Du kan un­der­skrive en lang række do­ku­men­ter med en di­gi­tal un­der­skrift. Med Aatos Sign kan du nemt og sik­kert un­der­skrive dine do­ku­men­ter samt in­vi­tere andre til at un­der­skrive et do­ku­ment ved brug af en di­gi­tal un­der­skrift.

Den di­gi­ta­le un­der­skrift

En di­gi­tal un­der­skrift er en gyldig måde at un­der­skrive do­ku­men­ter på.

Di­gi­ta­le un­der­skrif­ter er re­gu­le­ret i både dansk og in­ter­na­tio­nal lov. Lov­giv­ning herom findes blandt andet i den danske lov om elek­tro­niske sig­na­tu­rer samt i eIDAS-for­ord­nin­gen.

I 2014 of­fent­lig­gjorde Europa Kom­mis­sio­nen eIDAS-for­ord­nin­gen, der gør di­gi­ta­le sig­na­tu­rer lov­lige i alle eu­ro­pæ­iske lande. Ifølge for­ord­nin­gen, findes der tre for­skel­lige typer af di­gi­ta­le sig­na­tu­rer. Den væ­sent­lig­ste for­skel på sig­na­tu­rer­ne er graden af sik­ker­hed og gyl­dig­hed.

1. Stan­dard elek­tro­nisk sig­na­tur

Denne type af elek­tro­nisk sig­na­tur er den mindst sikre form for elek­tro­nisk sig­na­tur. Det kan ek­sem­pel­vis være, at du til­fø­jer et bil­lede af din un­der­skrift på et PDF-do­ku­ment.

Grun­det mang­len på sik­ker­hed, har en stan­dard elek­tro­nisk un­der­skrift ingen mu­lig­hed for at binde un­der­skri­ve­ren til un­der­skrif­ten, da un­der­skri­ve­ren let kan be­nægte at have un­der­skre­vet do­ku­men­ter­ne.

I de fleste til­fælde er en stan­dard elek­tro­nisk un­der­skrift ikke gyldig, så du bør derfor ikke bruge denne type un­der­skrift, når du un­der­skri­ver vig­tige do­ku­men­ter.

2. Avan­ce­ret elek­tro­nisk sig­na­tur

De avan­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer er også kaldet di­gi­ta­le sig­na­tu­rer. Denne type elek­tro­nisk un­der­skrift er langt mere sikker end en elek­tro­nisk un­der­skrift, som er be­skre­vet oven­for.

Denne type sig­na­tur va­li­de­rer un­der­skri­ve­rens iden­ti­tet og for­hin­drer do­ku­men­tæn­drin­ger efter un­der­skrif­ten.

Der­u­d­over gælder der nogle krav til stan­dar­den for un­der­skrif­ten. Avan­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer kan op­ret­tes ved brug af et di­gi­talt ID såsom MitID, BankID osv.

I langt de fleste til­fælde, be­vi­ser de avan­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer gyl­dig­he­den af et un­der­skre­vet do­ku­ment. Men der kan fo­re­kom­me til­fælde, hvor en avan­ce­ret elek­tro­nisk sig­na­tur ikke er til­stræk­ke­lig og der i stedet er krav om, at der skal ske en kva­li­fi­ce­ret elek­tro­nisk sig­na­tur.

3. Kva­li­fi­ce­ret elek­tro­nisk sig­na­tur

De kva­li­fi­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer er avan­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer, der er ge­ne­re­ret af et kva­li­fi­ce­ret system, der er be­reg­net til netop at ge­ne­rere elek­tro­niske un­der­skrif­ter og som er cer­ti­fi­ce­ret til netop dette.

Ifølge eIDAS har avan­ce­rede og kva­li­fi­ce­rede elek­tro­niske sig­na­tu­rer altid samme juri­diske status som en hånd­skre­vet un­der­skrift i alle EU-lande. Både avan­ce­rede og kva­li­fi­ce­rede sig­na­tu­rer er al­min­de­ligt kendt som di­gi­ta­le sig­na­tu­rer eller di­gi­ta­le un­der­skrif­ter.

For­de­le ved en di­gi­tal un­der­skrift

 • På­li­de­lig: Di­gi­ta­le un­der­skrif­ter er lov­lige, på­li­de­lige og rets­kraf­tige. Med god­kendte di­gi­ta­le un­der­skrif­ter, kan du med ro i sindet un­der­skrive dine vig­tige do­ku­men­ter di­gi­talt.
 • Hurtig: Ud over at være på­li­de­lig, er en di­gi­tal un­der­skrift ef­fek­tiv og kræver ganske lidt af din tid. Du kan altså frem­skynde en un­der­skri­vel­ses­pro­ces ved at be­nyt­te dig af en di­gi­tal un­der­skrift.
 • Om­kost­nings­ef­fek­tiv: Du slip­per for at skulle sende vig­tige do­ku­men­ter med post eller selv dukke op, for at un­der­skrive do­ku­men­tet. Du sparer derfor om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med papir, ud­skriv­ning og porto.
 • Ef­fek­tiv: Ved en di­gi­tal un­der­skrift eli­mi­ne­rer du til­lige det besvær, der kan følge med at skulle un­der­skrive do­ku­men­ter fysisk, da du kan un­der­skrive dine do­ku­men­ter ved blot at bruge din com­pu­ter eller smartp­hone.

Do­ku­men­ter, der kan un­der­skri­ves di­gi­talt

Ud­gangs­punk­tet er, at di­gi­ta­le un­der­skrif­ter skal an­er­ken­des med­min­dre andet følger af lov.

Ek­semp­ler på do­ku­men­ter, der kan un­der­skri­ves di­gi­talt;

 • Æg­te­pag­ter
 • Skøder
 • Købs­af­ta­ler
 • Le­je­af­ta­ler
 • An­sæt­tel­ses­kon­trak­ter
 • Gælds­breve
 • Kom­merci­el­le af­ta­ler
 • For­sik­rings­do­ku­men­ter
 • Bank­do­ku­men­ter
 • Di­ver­se sel­skabs­ret­lige do­ku­men­ter, der efter sel­skabs­lo­ven kræver un­der­skrift. Her­un­der stif­tel­ses­do­ku­men­ter, ejer­be­vi­ser, re­vi­sions­pro­tokol­ler etc.

Do­ku­men­ter, der ikke kan un­der­skri­ves di­gi­talt

eIDAS in­de­hol­der ikke nogle spe­ci­fik­ke do­ku­ment­ty­per, der ikke kan un­der­skri­ves di­gi­talt.

Langt de fleste do­ku­men­ter kan un­der­skri­ves di­gi­talt, da en di­gi­tal un­der­skrift skal an­er­ken­des på samme måde, som en hånd­skre­ven un­der­skrift skal.

Dog findes der typer af do­ku­men­ter, hvor en di­gi­tal un­der­skrift ikke vil være til­stræk­ke­lig.

Ek­sem­pel­vis følger det af loven om di­gi­ta­le un­der­skrif­ter, at ud­gangs­punk­tet om an­er­ken­delse af di­gi­ta­le un­der­skrif­ter kan fravi­ges ved elek­tro­niske med­del­el­ser til og fra en of­fent­lig myn­dig­hed, så­fremt det følger af lov eller andre be­stem­mel­ser fastsat i medfør af lov.

Ud­gangs­punk­tet om an­er­ken­delse af en di­gi­tal un­der­skrift kan altså i visse til­fælde fravi­ges, hvis dette frem­går af lov eller af be­stem­mel­ser fastsat i medfør af lov.

Et andet ek­sem­pel kan være te­sta­men­ter. Ved no­tar­te­sta­men­ter kræves det netop, at du fysisk møder op ved en notar, for at un­der­skrive dit te­sta­mente. No­ta­ren skal netop vur­dere, om du er te­sta­ments­ha­bil ved un­der­skri­vel­sen. Ved vid­ne­te­sta­men­ter kræves til­lige, at to uvil­dige vidner un­der­skri­ver, at de har over­væ­ret dig un­der­skrive dit te­sta­mente. Dette vil derfor heller ikke kunne fo­re­ta­ges via di­gi­tal un­der­skrift.

Ek­semp­ler på do­ku­men­ter, der ikke kan un­der­skri­ves di­gi­talt;

 • Te­sta­mente, ko­di­cil eller andre te­sta­men­ta­riske in­stru­men­ter
 • Eds­voren er­klæ­ring
 • Lov­be­stemte er­klæ­rin­ger, der kræver fysisk til­ste­de­væ­relse
 • Do­ku­men­ter, der kræver vidner ved un­der­skri­vel­sen
 • Skrift­lige op­lys­nin­ger, der skal over­le­ve­res per­son­ligt
 • Do­ku­men­ter, der ved lov er be­stemt til at skulle un­der­skri­ves fysisk

Aatos Sign

Med Aatos Sign kan du un­der­skrive dine do­ku­men­ter med di­gi­tal un­der­skrift.

Du får to gratis un­der­skrif­ter og du kan un­der­skrive dine do­ku­men­ter på alle dine en­he­der, om end det er smartp­hone, com­pu­ter etc.

Med Aatos Sign får du, ud over un­der­skrif­ten, også et tids­stem­pel, der viser præcis, hvor­når do­ku­men­tet blev un­der­skre­vet.

En un­der­skrift med Aatos Sign er juri­disk bin­dende efter både danske lov­giv­ning og EU-lov­giv­ning.

Step-by-step for Aatos Sign

 • Først skal du op­ret­te en konto eller logge ind, hvis du al­le­rede har en konto ved Aatos.
 • Når du er logget ind, skal du vælge, hvem der skal un­der­skrive do­ku­men­tet,
 • her­ef­ter skal du up­lo­ade do­ku­men­tet, der skal un­der­skri­ves. Det er kun de per­so­ner, der skal un­der­skrive, der kan se do­ku­men­tet.
 • Nu er do­ku­men­tet klar til un­der­skrift. De per­so­ner, du har an­gi­vet, vil mod­tage en e-mail med en in­vi­ta­tion til at un­der­skrive do­ku­men­tet.

Du får de første to un­der­skrif­ter gratis. Her­ef­ter kan du med Aatos Be­kym­rings­fri-abon­ne­ment, for kun 499 kr. om året, un­der­skrive de do­ku­men­ter, du har brug for at un­der­skrive.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.