No­tar­te­sta­men­te - alt, du skal vide

Underskrift med en gammeldags pen
aatos-author-icon.png
Aatos
26.4.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Vi har alle hørt om te­sta­men­ter og ved, hvad de er, og hvil­ken funk­tion de har. Men når det vel­kend­te ord “te­sta­men­te” smedes sammen med et helt andet, ukendt ord som “notar”, kan det uden tvivl få nogle til at klø sig i ho­ved­bun­den.

Et no­tar­te­sta­men­te er, helt kort for­talt, et te­sta­men­te, der er un­der­skre­vet for en notar. 

Her vil vi nemlig gen­nem­gå præcis, hvad et no­tar­te­sta­men­te er, og hvor­dan du kan sikre dig et.

Læs mere: Hvad er et te­sta­men­te?

Hvad er et no­tar­te­sta­men­te?

Det er no­ta­rens opgave at sikre, at du er den, du ud­gi­ver dig for, bl.a. ved at tjekke din iden­ti­tet og ved at sikre, at du ved, hvad du gør. Når no­ta­ren er over­be­vist om dette, vil de god­ken­de un­der­skrif­ten på dit te­sta­men­te, hvil­ket gør te­sta­men­tet gyl­digt.

Det er no­ta­rens opgave at sikre:

 • at du har un­der­skre­vet dit te­sta­men­te fri­vil­ligt
 • at du er den, du ud­gi­ver dig for at være
 • at du for­står, hvad du skri­ver under på, og at du er i stand til at gøre det

Når no­ta­ren har er­klæ­ret dit te­sta­men­te gyl­digt, vil det blive op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter, sådan at Skif­te­ret­ten kan tilgå tit te­sta­men­te, når du dør. På den måde er no­tar­te­sta­men­tet den mest sikre form for te­sta­men­te, du kan have.

Hvor­dan laver jeg et no­tar­te­sta­men­te?

Når nu vi har fået styr på, at et no­tar­te­sta­men­te fak­tisk ikke er så kom­pli­ce­ret, som det først kan lyde, så kan det næste spørgs­mål være, hvor­dan du så får lavet et no­tar­te­sta­men­te.

Tra­di­tio­nelt har no­ta­rer kon­to­rer ved by­ret­ter­ne rundt om­kring i landet, og for at komme i kon­takt med dem kan det være nød­ven­digt at be­stil­le tid.

Til et møde med en notar er det vig­tigt, at du med­brin­ger:

 • To ek­sem­pla­rer af dit te­sta­men­te
 • Of­fi­ci­el bil­led­le­gi­ti­ma­tio­nen som kø­re­kort eller pas
 • En for­si­de til no­tar­te­sta­men­tet

Hvis du ønsker en nem­me­re og mindre tids­kræ­ven­de løs­ning, kan du også få op­ret­tet dit te­sta­men­te hos Aatos.

Dette koster 599 kr., hvil­ket er bil­li­ge­re og hur­ti­ge­re, end hvis du skulle have en ad­vo­kat ind­blan­det. Der­u­d­over kan du sætte det hele i gang online fra din stue med en god kop kaffe, mens vi klarer resten.

Det eneste, du skal gøre, er at få te­sta­men­tet un­der­skre­vet af en notar ef­ter­føl­gen­de. På denne måde kan du spare både tid og penge.

Vi sikrer, at dit te­sta­men­te bliver skræd­der­sy­et til dine behov og in­klu­de­rer alle de re­le­van­te be­tin­gel­ser. Vi an­be­fa­ler altid de bedste mu­lig­he­der for dig.

💡 No­tar­te­sta­men­te er den sik­re­ste form for te­sta­men­te – og derfor også den svæ­re­ste form at an­fæg­te.

(Næsten) alle kan lave et no­tar­te­sta­men­te

For at få lavet et te­sta­men­te skal du være:

 1. fyldt 18 år
 2. du skal være i stand til at handle for­nuf­tigt på dine egne vegne

Hvis du op­fyl­der disse krav, kan du også få et no­tar­te­sta­men­te, da dette som nævnt blot kræver, at en notar ve­ri­fi­ce­rer din iden­ti­tet og dit te­sta­men­te.

Ved at lave et no­tar­te­sta­men­te kan du være sikker på, at dit te­sta­men­te bliver fundet efter din død, da det som nævnt op­be­va­res hos Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter.

En anden form for te­sta­men­te er et vid­ne­te­sta­men­te. Dette te­sta­men­te skal un­der­skri­ves sammen med to vidner, men det re­gi­stre­res ikke of­fi­ci­elt, og derfor er det op til de ef­ter­lad­te at finde det.

Læs mere: De for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter

Hvad koster et no­tar­te­sta­men­te?

Der er en rets­af­gift for at få be­kræf­tet dit no­tar­te­sta­men­te, og denne ligger på 300 kr. Hvis du dog først skal have op­ret­tet et te­sta­men­te hos en ad­vo­kat, kan dette føre til store ud­gif­ter for dig.

Hvis du ønsker en bil­li­ge­re løs­ning, kan du hos Aatos op­ret­te et te­sta­men­te for 599 kr. Det kræver blot, at du svarer på nogle spørgs­mål ud fra dine per­son­li­ge ønsker til dit te­sta­men­te, hvor­ef­ter vi klarer resten.

Det vil tage dig 10 mi­nut­ter, og du kan fak­tisk helt gratis prøve vores tje­ne­ste og se en for­hånds­vis­ning af dit do­ku­ment, inden du be­ta­ler.

Dit te­sta­men­te bliver skræd­der­sy­et til dig, og så kan du spare op til 3000 kr. sam­men­lig­net med en tra­di­tio­nel ad­vo­kat. Det er da næsten værd at tage med!

Læs mere: Te­sta­men­te pris – hvad koster et te­sta­men­te?

Opret dit te­sta­men­te hos Aatos

Vi håber, at du i løbet af denne ar­ti­kel har fået en for­stå­el­se for, hvad et no­tar­te­sta­men­te er for noget.

Hvis du ønsker at op­ret­te dit te­sta­men­te enkelt og bil­ligt, kan du her se en gen­nem­gang af, hvor­dan det fo­re­går hos Aatos:

 1. Besøg vores tje­ne­ste: Besøg vores te­sta­men­te-tje­ne­ste
 2. Afprøv vores tje­ne­ste: Brug vores tje­ne­ste helt gratis, inden du be­slut­ter dig for, om det er det rig­ti­ge for dig
 3. Svar på spørgs­mål: Svar på en række enkle spørgs­mål - dette tager gen­nem­snit­ligt vores kunder 10 mi­nut­ter
 4. Down­lo­ad di­rek­te: Down­lo­ad dit te­sta­men­te di­gi­talt
 5. Få det un­der­skre­vet: Efter du har down­lo­a­det dit te­sta­men­te, skal det un­der­skri­ves af en notar for at blive et no­tar­te­sta­men­te. No­ta­rer ar­bej­der hos lokale by­ret­ter eller hos kom­mu­nen. Rets­af­gif­ten for at få det un­der­skre­vet er på 300 kr., men du har lige sparet op til flere tu­sin­de ved at undgå en tra­di­tio­nel ad­vo­kat.

Med din nye viden om no­tar­te­sta­men­ter kan du nu træffe dit valg på et oplyst grund­lag.