Hvor­dan re­gi­stre­res et no­tar­te­sta­mente?

Underskrift med en gammeldags pen
aatos-author-icon.png
Aatos
6.11.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Når du har op­ret­tet dit te­sta­mente, skal det un­der­skri­ves og ved­stås for en notar. Denne ar­ti­kel in­de­hol­der en vej­led­ning til, hvor­dan du un­der­skri­ver og re­gi­stre­rer dit no­tar­te­sta­mente.

Et no­tar­te­sta­mente er, helt kort for­talt, et te­sta­mente, der er un­der­skre­vet ved en notar.

Læs mere: Hvad er et te­sta­mente?

Hvad er et no­tar­te­sta­mente?

Det er no­ta­rens opgave at sikre, at du er den, du ud­gi­ver dig for, bl.a. ved at tjekke din iden­ti­tet og ved at sikre, at du ved, hvad du gør. Når no­ta­ren er over­be­vist om dette, vil de god­kende un­der­skrif­ten på dit te­sta­mente, hvil­ket gør te­sta­men­tet gyl­digt.

Det er no­ta­rens opgave at sikre:

 • at du har un­der­skre­vet dit te­sta­mente fri­vil­ligt
 • at du er den, du ud­gi­ver dig for at være
 • at du for­står, hvad du skri­ver under på, og at du er i stand til at gøre det

Når no­ta­ren har er­klæ­ret dit te­sta­mente gyl­digt, vil det blive op­be­va­ret i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter, sådan at Skif­te­ret­ten kan tilgå tit te­sta­mente, når du dør. På den måde er no­tar­te­sta­men­tet den mest sikre form for te­sta­mente, du kan have.

Hvor­dan booker jeg en tid hos en notar?

Når du har op­ret­tet dit te­sta­mente, skal du booke en tid hos en notar. Det kan du gøre, ved at trykke og vælge en notar ved by­ret­ten tæt­test på dig.

Hvis du ikke har mu­lig­hed for at tage forbi en byret, kan du få no­ta­ren til at komme til dit hjem eller ple­je­hjem. Dette er også muligt, hvis du ligger på ho­spi­ta­let, men det skal af­ta­les nær­mere med no­ta­ren i den retskreds, hvor ho­spi­ta­let er be­lig­gende. Vær op­mærk­som på, at du skal betale no­ta­rens trans­port. Kon­takt den nær­me­ste byret ved dig, for at få hjælp til ud­kø­re­rende no­tar­for­ret­ning.

Det er vig­tigt at du husker føl­gende, til dit møde med no­ta­ren:

 • To ek­sem­pla­rer af dit te­sta­mente
 • Bil­lede-ID såsom pas, kø­re­kort eller andet of­fent­ligt bil­lede-ID
 • 300 kroner, som er rets­af­gif­ten, der skal be­ta­les til no­ta­ren.

💡 No­tar­te­sta­mente er den sik­re­ste form for te­sta­mente – og derfor også den svæ­re­ste form at an­fægte.

(Næsten) alle kan lave et no­tar­te­sta­mente

For at få lavet et te­sta­mente skal du være:

 1. fyldt 18 år
 2. du skal være i stand til at handle for­nuf­tigt på dine egne vegne

Hvis du op­fyl­der disse krav, kan du også få et no­tar­te­sta­mente, da dette som nævnt blot kræver, at en notar ve­ri­fi­ce­rer din iden­ti­tet og dit te­sta­mente.

Ved at lave et no­tar­te­sta­mente kan du være sikker på, at dit te­sta­mente bliver fundet efter din død, da det som nævnt op­be­va­res hos Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter.

En anden form for te­sta­mente er et vid­ne­te­sta­mente. Dette te­sta­mente skal un­der­skri­ves sammen med to vidner, men det re­gi­stre­res ikke of­fi­ci­elt, og derfor er det op til de ef­ter­ladte at finde det.

Læs mere: De for­skel­lige typer af te­sta­men­ter

Hvad koster et no­tar­te­sta­mente?

Der er en rets­af­gift for at få be­kræf­tet dit no­tar­te­sta­mente, og denne ligger på 300 kr. Hvis du dog først skal have op­ret­tet et te­sta­mente hos en ad­vo­kat, kan det blive en dyr omgang.

Hvis du ønsker en bil­li­gere løs­ning, kan du hos Aatos op­ret­te et te­sta­mente. Det kræver blot, at du svarer på nogle spørgs­mål ud fra dine per­son­lige ønsker til dit te­sta­mente, hvor­ef­ter vi klarer resten.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Det vil tage dig 10 mi­nut­ter, og du kan fak­tisk helt gratis prøve vores tje­ne­ste og se en for­hånds­vis­ning af dit do­ku­ment, inden du be­ta­ler.

Dit te­sta­mente bliver skræd­der­sy­et til dig, og så kan du spare op til 3000 kr. sam­men­lig­net med en tra­di­tio­nel ad­vo­kat.

Læs mere: Te­sta­mente pris – hvad koster et te­sta­mente?

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Vi håber, at du i løbet af denne ar­ti­kel har fået en for­stå­else for, hvad et no­tar­te­sta­mente er for noget.

Hvis du ønsker at op­ret­te dit te­sta­mente enkelt og bil­ligt, kan du her se en gen­nem­gang af, hvor­dan det fo­re­går hos Aatos:

 1. Besøg vores tje­ne­ste: Besøg vores te­sta­mente-tje­ne­ste
 2. Afprøv vores tje­ne­ste: Brug vores tje­ne­ste helt gratis, inden du be­slut­ter dig for, om det er det rig­tige for dig
 3. Svar på spørgs­mål: Svar på en række enkle spørgs­mål - dette tager gen­nem­snit­ligt vores kunder 10 mi­nut­ter
 4. Down­lo­ad di­rek­te: Down­lo­ad dit te­sta­mente di­gi­talt
 5. Få det un­der­skre­vet: Efter du har down­lo­a­det dit te­sta­mente, skal det ved­stås for en notar for at blive gyl­digt. Rets­af­gif­ten for at få det un­der­skre­vet er på 300 kr., men du har lige sparet op til flere tu­sinde ved at an­vende en online juri­disk tje­ne­ste i stedet for en ad­vo­kat.

Med din nye viden om no­tar­te­sta­men­ter kan du nu træffe dit valg på et oplyst grund­lag.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.