Skils­mis­se og sta­ti­stik - hvor­når, hvor­dan og hvor­for bliver dan­sker­ne skilt?

København
aatos-author-icon.png
Aatos
4.1.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Sta­ti­stik over skils­mis­se fra Dan­marks Sta­ti­stik viser, at færre æg­te­par blev skilt i 2021 i for­hold til de ti fo­re­gå­ende år. Fak­tisk skete der et fald på 19 pro­cent, når man tager gen­nem­snit­tet af de sidste ti år.

Dette er på trods af, at an­tal­let af skils­mis­ser i Dan­mark har været ganske svin­gende med for ek­sem­pel hele 19.400 skils­mis­ser i 2014, mens an­tal­let i 2019 faldt til 10.500 skils­mis­ser.

I 2021 endte tallet på 12.900 skils­mis­ser, og selvom dette er en stig­ning fra 2019, kan det ses, at det stadig er et fald i for­hold til det sidste årti. Ne­den­for kan du læse meget mere om skils­mis­se­sta­ti­stik i Dan­mark, Europa og verden.

Skils­mis­se­sta­ti­stik og fakta om skils­mis­se i Dan­mark

Inden vi dykker ned i Dan­marks skils­mis­se­sta­ti­stik, er det re­le­vant at skabe sig et over­blik over, hvor mange der i Dan­mark bliver gift, og hvor­dan disse tal har ud­vik­let sig i løbet af årene.

Hvor mange bliver gift i Dan­mark?

I 2021 fandt 27.645 vi­el­ser sted. Dette er det la­ve­ste antal siden 2014, og for ek­sem­pel var der i 2021 15 pro­cent færre vi­el­ser i Dan­mark end i 2018.

An­tal­let af vi­el­ser er altså fal­dende, og dette gælder især for vi­el­ser mellem en mand og en kvinde. An­tal­let af vi­el­ser mellem to af samme køn er der­i­mod ganske stabil med hen­holds­vis 171 og 257 vi­el­ser mellem to mænd og to kvin­der i 2021.

Det er også værd at be­mærke, at den mest vi­el­ses­mæt­tede måned i 2021 var august med hele 4768 vi­el­ser, mens januar tog sid­ste­plad­sen med 1041 vi­el­ser.

Hvor mange pro­cent ender i skils­mis­se?

Som fast­slå­et viser skils­mis­se­sta­ti­stik­ker, at an­tal­let af skils­mis­ser faldt i 2021 sam­men­lig­net med det fo­re­gå­ende årti.

Skils­mis­se­pro­cen­ten var på sit hø­je­ste i 2014 med 54,39, mens den i 2021 faldt til 41,76. Hvis man ser bort fra den al­ler­la­ve­ste pro­cent på 35,38 i 2019, er dette den la­ve­ste pro­cent siden 1997, hvor skils­mis­se­pro­cen­ten lå på 41,05.

Over­ve­jer du at lave en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er som en for­sik­ring. Den be­ta­ler sig, hvis æg­te­ska­bet ikke for­lø­ber som for­ven­tet.

Prøv Aatos' ser­vi­ce for æg­te­pagt her:

Hvor­når bliver dan­skere oftest skilt?

Der kan være lige så mange grunde til at blive skilt, som der er skils­mis­ser. Al­li­ge­vel viser skils­mis­se­sta­ti­stik, hvor­når dan­sker­ne oftest bliver skilt.

  • Hvis parret har fælles børn, bliver de oftest skilt, når det yngste barn er fem år
  • Hvis parret har fælles børn, falder skils­mis­se­hyp­pig­he­den, når det yngste barn er 17 år
  • Ca. hver tredje skils­mis­se blandt par med fælles børn sker, inden det yngste barn fylder ti år
  • Skils­mis­se­ra­ten for par uden fælles børn og par med fælles børn under 18 år har fulgt hin­an­den gennem årene, mens par med fælles børn over 18 år bliver skilt i langt lavere grad
  • Dan­sker­nes skils­mis­ser for­de­ler sig jævnt over alle årets må­ne­der

Læs mere: Skils­mis­se og børn

Hvor­dan bliver man skilt?

Hvis man ønsker en skils­mis­se i Dan­mark, kan det i dag foregå både med eller uden en for­ud­gå­ende se­pa­ra­tion.

Før 2013 var det et krav, at man inden en skils­mis­se havde 6 eller 12 må­ne­ders se­pa­ra­tion med und­ta­gelse af visse om­stæn­dig­he­der, for ek­sem­pel ved ut­roskab. Siden 2013 har det dog været muligt at blive skilt uden denne for­ud­gå­ende se­pa­ra­tion.

💡 Hvis I har truf­fet et valg om skils­mis­se, er det vig­tigt, at det fo­re­går ret­fær­digt, og at I sammen gen­nem­går de vig­tige spørgs­mål om­kring bolig, even­tu­el for­æl­dre­myn­dig­hed og øko­nomi.

Aarhus

Sta­ti­stik er én ting - men hvad er den hyp­pig­ste årsag til skils­mis­se?

Skils­mis­se­sta­ti­stik kan give et over­blik over, hvor mange der bliver skilt, og hvor­når de gør det, men det kan ikke på samme måde svare på, hvor­for så meget skils­mis­se finder sted. Som nævnt kan der være lige så mange år­sa­ger, som der er skils­mis­ser, men ifølge eks­per­ter er der en fæl­lesnæv­ner, der går igen hos mange æg­te­par, og som kan være med til at svare på, hvor­for så mange bliver skilt.

En be­ty­de­lig årsag til skils­mis­se og pro­ble­mer ge­ne­relt er mang­lende kom­mu­ni­ka­tion. Hvis man i sit for­hold ikke kom­mu­ni­ke­rer, - eller ikke formår at kom­mu­ni­kere med ær­lig­hed og åben­hed i cen­trum - kan man meget vel skabe grund­la­get for at blive en del af skils­mis­se­sta­ti­stik­ken.

Nogle par kan blive for op­ta­gede af selv at blive hørt og miste blik­ket for også at lytte til sin part­ner, hvil­ket ofte re­sul­te­rer i to men­ne­sker, der hver­ken hver især eller sammen får be­ar­bej­det sine kon­flik­ter.

Udover mang­lende kom­mu­ni­ka­tion er der na­tur­lig­vis et utal af andre mulige år­sa­ger til skils­mis­se. Det kan for ek­sem­pel være ut­roskab, en ulige for­de­ling af ar­bejds­op­ga­ver, at man vokser fra hin­an­den, vold, mang­lende in­ti­mi­tet, mang­lende fælles vær­di­er og meget mere.

Hvor­dan sam­men­lig­ner dan­sker­nes skils­mis­se­sta­ti­stik sig med resten af verden?

Vi har nu fået et grun­digt ind­blik i Dan­marks skils­mis­se­sta­ti­stik, men hvor­dan sam­men­lig­ner denne sig med Skan­di­navien, Europa og resten af verden? Ne­den­for sam­men­lig­ner vi skils­mis­se­ra­ter hele verden rundt.

Skils­mis­se­sta­ti­stik i Europa og Skan­di­navien

Der er i skri­vende stund 27 lande, der er medlem af EU, og disse føres der også skils­mis­se­sta­ti­stik over. Det esti­me­res, at der i 2020 fo­re­gik 1,4 mil­li­o­ner vi­el­ser i EU-lan­dene og 0,7 mil­li­o­ner skils­mis­ser.

Mens de lande, der - re­la­tivt til antal ind­byg­gere - havde flest vi­el­ser, var Ungarn, Let­land og Li­tau­en, var Dan­mark blandt de lande, der havde den hø­je­ste skils­mis­se­rate på 2,7 skils­mis­ser pr. 1000 ind­byg­gere. In­ter­es­sant nok havde Let­land og Li­tau­en samme rate som Dan­mark.

Hvis vi sam­men­lig­ner Dan­marks skils­mis­se­rate med vores nær­me­ste na­bo­lande i Skan­di­navien, kan vi se dette bil­lede tegne sig:

  1. Dan­mark, 2,68
  2. Sve­rige, 2,47
  3. Fin­land, 2,44
  4. Island, 1,89
  5. Norge, 1,83

I 2020 faldt både an­tal­let af vi­el­ser og skils­mis­ser i EU-lan­dene, men som det eneste land havde Dan­mark fak­tisk en stig­ning i an­tal­let af skils­mis­ser.

Læs mere: Sådan på­vir­ker skils­mis­se din øko­nomi

Kvinde med et krus

Skils­mis­se­sta­ti­stik i verden

Hvis vi kigger ud over Europa, er det Mal­di­ver­ne, der klart ind­ta­ger før­ste­plad­sen som det land i verden, der har flest skils­mis­ser re­la­tivt til antal ind­byg­gere med en rate på 5,52 skils­mis­ser pr. 1000 ind­byg­gere. Her­ef­ter viser sta­ti­stik­ken, at Ka­zak­hstan følger trop på en an­den­plads med Rusland på en tred­je­plads.

Dan­mark ind­ta­ger en 10. plads på denne liste og er altså det land i verden med den tiende hø­je­ste skils­mis­se­rate. Denne plads deles som nævnt med Let­land og Li­tau­en.

Hvis vi der­i­mod vender blik­ket den anden vej, vil vi se, at der også er lande med en ganske lav skils­mis­se­rate. På toppen af denne liste har vi Sri Lanka, der har en skils­mis­se­rate på 0,15 skils­mis­ser pr. 1000 ind­byg­gere. Lige efter Sri Lanka findes Gu­a­te­mala og Viet­nam, hver med en rate på 0,20.

Selvom nogle lande har en lav skils­mis­se­rate, be­ty­der dette ikke nød­ven­dig­vis, at ind­byg­ger­ne er lyk­ke­li­gere. I nogle lande kan det være svært at få en skils­mis­se, og kvin­der kan have svært ved at for­lade et æg­teskab, hvis der er grund til at frygte for hendes eller hendes børns sik­ker­hed samt øko­no­miske si­tu­a­tion.

Det lyder hårdt, men det kan være godt at for­be­rede sig på skils­mis­se, selvom det aldrig skulle ske

Selvom ens tanker sand­syn­lig­vis er langt fra skils­mis­se, når man vælger at gifte sig, kan det al­li­ge­vel være en fordel og en tryg­hed at for­be­rede sig på, at skils­mis­se kan blive en del af frem­ti­den. Du kan hel­dig­vis nemt og pris­ven­ligt opnår sik­ker­hed i til­fælde af skils­mis­se.

Den frem­me­ste måde at skabe denne tryg­hed er ved at lave en æg­te­pagt, mens I begge kan blive enige. Dette kan skabe øko­no­misk tryg­hed og gøre en even­tu­el skils­mis­se nem­mere og mere fre­de­lig samt skabe de bedste be­tin­gel­ser for det nye æg­teskab.

Æg­te­pagt er en del af Aatos´ Be­kym­rings­fri abon­ne­ment­et. Ved at betale 499 kr./år, får kunden adgang til alle de juri­diske do­ku­men­ter, såsom te­sta­mente og frem­tids­fuld­magt. Aatos til­by­der di­gi­tal op­be­va­ring og sørger for, at dine do­ku­men­ter altid er op­da­te­rede. Du får også gratis juri­disk hjælp, når end du har brug for det.

Vi kan også hjælpe med, at du får op­ret­tet æg­te­pag­ten kor­rekt til ting­lys­ning, som er et krav for, at æg­te­pag­ten bliver gyldig. Prøv vores ser­vi­ce gratis idag. vores juri­ster sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgs­mål un­der­vejs.

Kilde

Dan­marks Sta­ti­stik
Eu­rostat
World po­pu­la­tion review

Alle juridiske forhold fra start til slut online.