Prak­tisk Guide til Skils­mis­se: Hvor­dan du Ta­ck­ler Pro­ces­sen

To hænder uden ringe
aatos-author-icon.png
Aatos
16.9.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
I denne ar­ti­kel skri­ver vi om de for­skel­lige vilkår for, hvor­dan man bliver skilt.

I dag er det høje antal af skils­mis­ser desvær­re blevet til en re­a­li­tet. Flere og flere æg­te­par går fra hin­an­den og an­tal­let af skils­mis­ser øges. Det er derfor en re­a­li­tet, man bør være klar på, hvis man ikke læn­gere kan få en hver­dag til at fun­gere sammen, er det for­nuf­tigt og hen­sigts­mæs­sigt med en skils­mis­se.

I denne ar­ti­kel vil vi derfor for­tæl­le lidt om, hvor­dan man bliver skilt, hvilke kon­se­kven­ser det kan have, og hvad der skal ske, for at man kan blive skilt.

Ge­ne­relt om skils­mis­se

For at kunne blive skilt er der for­skel­lige kri­te­ri­er man skal op­fylde. Der er des­u­den for­skel­lige former for disse kri­te­ri­er som vi i ar­tik­len vil skrive om. Hvad er en om­stø­de­lse, hvad er for­skel­len på se­pa­ra­tion og en skils­mis­se?

Først og frem­mest skal det frem­hæ­ves, at alle har ret til en se­pa­ra­tion, hvor­i­mod en skils­mis­se kræver for­skel­lige kri­te­ri­er. Nogle par er hel­dige, at de slet ikke op­le­ver pro­ble­mer under skils­mis­sen og alt går som smurt. Andre op­le­ver desvær­re en del pro­ble­mer. Især, hvis den ene part, ikke ønsker en skils­mis­se.

Se­pa­ra­tion

Som nævnt tid­li­gere i ar­tik­len har alle æg­te­par i ud­gangs­punkt ret til se­pa­ra­tion. En se­pa­ra­tion er dog ikke det samme som en skils­mis­se, men kan fun­gere som en for­lø­ber til en even­tu­el skils­mis­se.

Prak­sis

I prak­sis, hvis der ikke er enig­hed mellem par­ter­ne om en skils­mis­se, ser man ofte, at en af par­ter­ne gør brug af se­pa­ra­tion indtil de kan opnå en skils­mis­se. Der stil­les ingen krav eller be­tin­gel­ser for en se­pa­ra­tion, og det er derfor ikke af­gø­rende, hvor­for en af par­ter­ne ønsker en se­pa­ra­tion. Se­pa­ra­tion for­ud­sæt­ter, at I flyt­ter fra hin­an­den.

Tids­rum

I kan dog blive ved med at bo sammen i op mod 2-3 må­ne­der, hvis år­sa­gen er, at en af jer skal finde noget andet at bo i. Hvis I flyt­ter sammen igen i se­pa­ra­tion­s­ti­den, gælder jeres se­pa­ra­tion ikke.

Ferie

Par­ter­ne kan dog stadig tage på ferie sammen uden at se­pa­ra­tio­nen bort­fal­der, med be­tin­gelse om, at det kun er få uger. Samme er gæl­dende, for hvis par­ter­ne gerne vil prøve at gen­op­tage sam­li­vet. Efter 6 mån­ders se­pa­ra­tion, kan man der­næst blive skilt.

💡 An­søg­nin­gen om se­pa­ra­tion sendes til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Husk på, at der kan være lov­plig­tige gebyr på sager om se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

Læs mere: Hvad sker der i skil­les?

Skils­mis­se hvor­dan

En skils­mis­se er en fuld­stæn­dig op­hø­ring af sit æg­teskab. Det be­ty­der, at man efter en skil­mis­se even­tu­elt har retten til at blive gift igen og er ikke bundet af sit tid­li­gere æg­teskab.

For at kunne blive skilt er der dog visse be­tin­gel­ser. Hvis der ikke er enig­hed om skils­mis­se, kan du i ud­gangs­punkt ikke bare blive skilt, hvis skils­mis­se­be­tin­gel­ser­ne ikke er op­fyldt.

Dette er en af år­sa­ger­ne til at visse æg­te­par søger se­pa­ra­tion i første omgang.

Vi har her listet de ty­piske be­tin­gel­ser for en skils­mis­se:

  • Enig­hed om skils­mis­se
  • Sam­livs­op­hæ­velse
  • Ut­roskab
  • Vold

For at vi­de­re­dybe de for­skel­lige be­tin­gel­ser kan du læse med ne­den­for, hvor vi går ned i de­tal­jer­ne om hver be­tin­gelse.

Læs mere: Reg­ler­ne for skils­mis­se og Skils­mis­se­be­vil­ling – hvad er værd at vide?

Skils­mis­se hvor­dan: Enig­hed om skils­mis­se

Dette er en af de lidt let­tere be­tin­gel­ser, hvis begge parter er enige om en skils­mis­se. Det er også den hur­tig­ste løs­ning, som gør at begge parter sparer tid og penge.

Her kan man sammen i enig­hed søge om skils­mis­se igen­nem Borger, hvor an­søg­nin­gen bliver sendt til fa­mi­li­e­rets­hu­set. På denne måde, kan begge parter ansøge om en di­rek­te skils­mis­se.

Du skal dog være op­mærk­som på, at der er en lov­plig­tig gebyr på 650 kr. Der­næst vil der gå noget tid, og når I har mod­ta­get en e-boks fra fa­mi­li­e­rets­hu­set om at an­søg­nin­gen er god­kendt og gået igen­nem er i of­fi­ci­elt skilt.

Læs mere: Salg af hus ved skils­mis­se

Skils­mis­se hvor­dan: Sam­livs­op­hæ­velse

Her kan du læse, hvor­dan en skils­mis­se fun­ge­rer i for­bin­delse med sam­livs­op­hæ­velse. Hvis I har levet ad­skilt de sidste par to år, på grund af ue­nig­he­der og ønske om at leve fra­skilt kan I få adgang til en skils­mis­se di­rek­te uden en se­pa­ra­tion. Hvis I har levet ad­skilt af andre prak­tiske år­sa­ger (fx den ene æg­te­fæl­le har ar­bejde i ud­lan­det eller andet), kan I ikke få en di­rek­te skils­mis­se.

Skils­mis­se hvor­dan: ut­roskab

Hvor­dan bliver man skilt i for­bin­delse med ut­roskab? Hvis en af æg­te­fæl­ler­ne er utro, vil dette være en kva­li­fi­ce­ret skils­mis­se­år­sag og man kan derfor opnå en di­rek­te skils­mis­se uden se­pa­ra­tion. Der er dog visse und­ta­gel­ser hertil. Ut­roskab anses som enhver måde for seksu­el hand­ling med en anden som ikke er ens æg­te­fæl­le, og skal have hand­let fri­vil­ligt.

Dette be­ty­der, at fx voldtægt, eller hvis man ikke har op­fat­tet si­tu­a­tio­nen pga på­virk­ning af al­ko­hol eller stof­fer, ude­luk­kes en skils­mis­se. Der­u­d­over, kan man heller ikke kræve en di­rek­te skils­mis­se, hvis man har været ind­for­stå­et med æg­te­fæl­lens ut­roskab. Dette gælder også, hvis man fort­sæt­ter et seksu­elt samliv vel­vi­dende at ens æg­te­fæl­le har været utro.

Fri­ster

Til al­ler­sidst er det også vig­tigt at nævne, at der er visse fri­ster man skal over­holde, hvis man ønsker at blive skilt på bag­grund af ut­roskab. Man skal anmode om skils­mis­se inden for 6 må­ne­der, fra man har fået kend­skab til ut­ro­ska­ben, og så er der en frist på to år fra selve ut­ro­ska­ben har fundet sted.

Dette be­ty­der, at man ikke kan anmode om skils­mis­se, selv hvis man finder ud af for nyligt, at ens æg­te­fæl­le har været utro for for ek­sem­pel 5 års siden i deres æg­teskab.

Læs mere: æg­te­pagt før eller efter æg­teskab

Kon­se­kven­ser af skils­mis­se

Formue

Når man bliver skilt og æg­te­ska­bet op­hø­rer, sker der visse formue og øko­no­miske æn­drin­ger. Hvis man for ek­sem­pel har skre­vet et te­sta­mente til fordel for den ene æg­te­fæl­le, bort­fal­der te­sta­men­tet. Det samme gælder æg­te­fæl­les ret til arv. Der­u­d­over kan man efter æg­te­ska­bet ophør sammen af­klare de­lin­gen af for ek­sem­pel for­mu­en og even­tu­el­le krav på hin­an­dens særeje, hvis en af par­ter­ne er stil­let for uri­me­lig for­hold. Dette kan også inden skils­mis­sen.

Læs mere: Sådan på­vir­ker skils­mis­se din øko­nomi

For­æl­dre­myn­dig­hed

Der­u­d­over kan der være tale om en even­tu­el æn­dring af for­æl­dre­myn­dig­he­den, alt efter den kon­krete si­tu­a­tion. Ofte plejer der ikke, at være en æn­dring, men i visse si­tu­a­tio­ner se man, at det kun er den ene for­æl­dre der går for­æl­dre­myn­dig­he­den på bag­grund af en kon­kret vur­de­ring.

Læs mere: Skils­mis­se og sta­ti­stik

Frem­gangs­må­de ved skils­mis­se - mæg­ling og vil­kårs­for­hand­ling

Hvis I ønsker en skils­mis­se eller se­pe­ra­tion skal I sende en an­mod­ning ind til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Dette sker ved at i laver en an­søg­ning inde på Borger.dk, som der­næst sender an­søg­nin­gen videre til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Husk på, at der kan være visse gebyr for an­mod­nin­gen som skal be­ta­les.

Læs mere: Skils­mis­se og børn - her er, hvad du bør vide

Alle juridiske forhold fra start til slut online.