Skils­mis­se og børn

Barn på en strand
aatos-author-icon.png
Aatos
26.10.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
En skils­mis­se er hård for alle parter in­vol­ve­ret. Særlig hårdt kan det være for det barn eller de børn, som nu skal finde fod­fæ­ste i en meget anden form for hver­dag, end hvad de har været vant til.

Udover de åben­lyse store for­an­drin­ger, som alle parter emo­tio­nelt skal agere i, så har en skils­mis­se store juri­diske kon­se­kven­ser for par­ter­ne in­vol­ve­ret.

Der er for­de­ling af for­mu­e­fæl­les­ska­bet, men der er også en lang række over­vej­el­ser og valg af juri­disk ka­rak­ter i for­bin­delse med bør­ne­ne, som man som for­æl­dre bør holde sig for øje i skils­mis­sen.

Cen­tra­le spørgs­mål om­kring bør­ne­ne

Der er flere spørgs­mål, som kræver svar ved­rø­rende bør­ne­ne i for­bin­delse med en skils­mis­se.

Helt cen­tralt står, hvor barnet skal bo, men også andre moda­li­te­ter skal der findes svar på, så barnet og for­æl­drene kan finde en min­de­lig løs­ning, der først og frem­mest fun­ge­rer for bør­ne­ne.

Børns hjem efter skils­mis­se

For­æl­drene skal i fæl­les­skab aftale, hvor meget bør­ne­ne skal bo hos den ene for­æl­der og den anden for­æl­der. Der er selvsagt mange fø­lel­ser in­vol­ve­ret i dette spørgs­mål, som meget di­rek­te be­rø­rer den fy­siske ad­skil­lelse, som vil finde sted som led i en skils­mis­se.

Af­hæn­gigt af bar­nets alder, så er det meget vig­tigt aktivt at in­klu­dere bør­ne­ne i over­vej­el­ser­ne om, hvor­dan bopæl af­ta­les nær­mere. Her­un­der at hører bør­ne­ne om, hvor­dan de gerne ser en aftale ud­for­met og hvad de har af ønsker til for­æl­drene.

Det står som ud­gangs­punkt for­æl­drene frit for, hvil­ken ord­ning man i prak­sis vælger, ek­sem­pel­vis en uge ved den ene for­æl­der og en uge ved den anden for­æl­der.

Er det ikke muligt for for­æl­drene at nå til en aftale, kan man be­nyt­te mu­lig­he­den for fa­mi­lie­mæg­ling, som ud­by­des af Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

Leder så­dan­ne mæg­lings­for­søg ikke til kon­krete løs­nin­ger, kan sagen i sidste enden ind­brin­ges for Fa­mi­li­e­ret­ten, som træf­fer af­gø­relse om, hvor bør­ne­ne skal bo efter skils­mis­sen.

Læs mere: Salg af hus ved skils­mis­se

Har vi begge fort­sat for­æl­dre­myn­dig­hed over bør­ne­ne?

Den fælles for­æl­dre­myn­dig­hed, som I som for­æl­dre har over bør­ne­ne, ændrer sig ikke ved skils­mis­sen.

Den fælles for­æl­dre­myn­dig­hed fort­sæt­ter så­le­des, hvil­ket er vig­tigt at holde sig for øje i de be­slut­nings­pro­ces­ser, I som for­æl­dre skal igen­nem, som led i skils­mis­sen. Ek­sem­pel­vis ved­rø­rende bopæl og de­le­ord­ning for bør­ne­ne.

Skils­mis­se & Børn: Bopæls- og Samvær­s­for­æl­dres Roller

Af­hæn­gigt af, hvil­ken ord­ning I som for­æl­dre i for­e­ning med bør­ne­ne kommer frem til ved­rø­rende bopæl, så vil det have en ind­vir­ken på en lang række af be­slut­nin­ger i bør­ne­nes hver­dag.

Dette kommer sær­ligt til udtryk i for­de­lin­gen af, hvem af for­æl­drene der skal være bopæls­for­æl­der og hvem, der skal være samvær­s­for­æl­der. Disse roller, som i prak­sis med­fø­rer for­skel­ligt ansvar, skal be­slut­tes lige meget hvil­ken bopæls­ord­ning, der i prak­sis fast­læg­ges.

Kort sagt, så vil den for­æl­dre, der bliver bopæls­for­æl­der have mere ansvar og derved flere ret­tig­he­der, mens den anden for­æl­der, der bliver samvær­s­for­æl­der, have mindre ansvar og ikke så mange ret­tig­he­der.

Ek­sem­pel­vis ved­rø­rende føl­gende be­slut­nin­ger:

Be­slut­nin­ger, der falder in­den­for bopæls­for­æl­de­rens kom­pe­ten­ceBe­slut­nin­ger, der falder in­den­for bopæls­for­æl­de­rens kom­pe­ten­ceBe­slut­nin­ger, der falder in­den­for den fælles for­æl­dre­myn­dig­heds kom­pen­ten­ce
Valg af in­sti­tu­tionFri­tidsak­ti­vi­te­terFlyt­ning uden­lands
Valg af fri­tidsak­ti­vi­te­ter-Sko­le­valg
--Re­li­gi­øse for­hold
--Vær­ge­mål

Kilde: Borger.dk

Ta­bel­len, som ikke er udtøm­men­de, viser, at der mellem for­æl­drene fort­sat vil være væ­sent­lige om­rå­der, hvor man sammen skal træffe be­slut­nin­ger om bar­nets ve og vel, også efter skils­mis­sen, men at der også er om­rå­der, hvor bopæls­for­æl­de­ren har ene­kom­pe­ten­ce med ud­spring i rollen som bopæls­for­æl­der.

Læs mere: Skils­mis­se og sta­ti­stik

Aftale om samvær

Er I som for­æl­dre enige om, hvor­dan bør­ne­ne skal bo og hvor­dan samvær skal ske, så kan I selv ud­fær­dige en aftale om samvær.

I kan læse mere om en sådan aftale på Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­meside og finde en ska­be­lon til ud­fær­di­gelse af af­ta­len.

Har du ordnet dine juri­diske an­lig­gen­der?

Opret te­sta­mente, æg­te­pagt og frem­tids­fuld­magt online på 10 mi­nut­ter.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.