Æg­teskab skat

Gammeldags vægt
aatos-author-icon.png
Aatos
27.7.2023 ● 2 minutter
Del artiklen
Når du og din part­ner bliver gift, be­ty­der det, at I au­to­ma­tisk bliver fælles om visse dele af hin­an­dens øko­nomi. Ek­sem­pel­vis bliver I nu sam­be­skat­tet.

Vi kigger i denne ar­ti­kel på alt, du skal vide, om æg­teskab skat, så du har styr på alle reg­ler­ne.

Hvad er æg­teskab skat (sam­be­skat­ning)?

Æg­teskab skat er det, der med et finere ord hedder sam­be­skat­ning. Det be­ty­der, at I ek­sem­pel­vis har mu­lig­hed for at over­føre uud­nyt­tede per­son­fradrag og un­der­skud mellem jer.I bliver helt au­to­ma­tisk sam­be­skat­tet fra det år, I bliver gift.

Det be­ty­der også, at hvis den ene af jer ikke selv kan ud­nyt­te hele per­son­fradra­get, vil det helt au­to­ma­tisk blive over­ført til den anden person.

Det er dog vig­tigt at nævne, at det er en for­ud­sæt­ning, at forskuds­op­gø­rel­sen er an­gi­vet kor­rekt. Det be­ty­der altså, at selvom I nu har sam­be­skat­ning, skal hver part stadig lave en forskuds­op­gø­relse.

Som regel har det ikke en be­tyd­ning for stør­rel­sen af den sam­lede skat, hvor­dan I for­de­ler ka­pi­ta­lind­tæg­ter og -ud­gif­ter. Det har kun be­tyd­ning for for­de­lin­gen af skat­ten mellem jer - men altså ikke den sam­lede skat.

Det er også vig­tigt at nævne, at Skat au­to­ma­tisk over­fø­rer føl­gende mellem jer ved årets udgang, hvis I bor sammen:

  • Un­der­skud
  • Uud­nyt­tet per­son­fradrag
  • Uud­nyt­tet grund­be­løb, der ved­rø­rer skat af ak­tie­ind­komst samt ne­ga­tiv ak­tie­ind­komst og uud­nyt­tet ne­ga­tiv skat af ak­tie­ind­komst
  • Uud­nyt­tet grund­be­løb i po­si­tiv net­to­ka­pi­ta­lind­komst ved­rø­rende top­skat
  • Ne­ga­tiv ka­pi­ta­lind­komst med be­tyd­ning for bund­skat og top­skat

Skat­te­mæs­sige for­de­le ved at blive gift

Som du måske al­le­rede har luret, så er der fak­tisk nogle skat­te­mæs­sige for­de­le ved at blive gift. Som nævnt oven­for er det muligt at ud­nyt­te uud­nyt­tede per­son­fradrag. Dette er også, selvom du bruger dit eget per­son­fradrag. Dette sker dog først ved ind­kom­stå­rets udgang, og det skal no­te­res på din egen selvan­gi­velse.

En anden fordel i for­hold til skat og at blive gift, er, at du kan trække even­tu­elt un­der­skud i din per­son­lige virk­som­hed fra i din æg­te­fæl­les skat­teplig­tige ind­komst. Dette gør altså, at din æg­te­fæl­les skat­teplig­tige ind­komst re­du­ce­res, og dermed får din æg­te­fæl­le “rabat” i skat.

Der­u­d­over har I det, der hedder gen­si­dig for­sør­gel­ses­pligt, når I er gift. Det be­ty­der rent lav­prak­tisk, at I kan over­føre ube­græn­sede mæng­der af midler til hin­an­den, uden at mod­ta­ge­ren bliver be­skat­tet. Det be­ty­der altså, at hvis du har lyst til at over­føre halv­de­len af din ind­komst til din æg­te­fæl­le, fordi per­so­nen måske ikke har en ind­komst, kan du gøre det.

💡 I 2023 kan man have et per­son­fradrag på op til 48.000 kroner.

Hvad hvis min æg­te­fæl­le har gæld?

Bare rolig, du hæfter ikke for din æg­te­fæl­les gæld. Din æg­te­fæl­le kan som oven­for nævnt trække et even­tu­elt un­der­skud i en per­son­lig virk­som­hed fra i din skat­teplig­tige ind­komst, hvil­ket be­ty­der, at du/I dermed får en skat­te­ra­bat.

Men din æg­te­fæl­le kan altså ikke over­føre sin gæld til dig, og du hæfter heller ikke for den. Vær dog op­mærk­som på, at du ved din æg­te­fæl­les død, i nogle til­fælde kan ri­si­kere, at hæfte for gælden.

Hvad hvis man bliver skilt?

Ved både se­pa­ra­tion og skils­mis­se op­hø­rer jeres sam­be­skat­ning fra det år, I skil­les. Det sker au­to­ma­tisk.

For­mu­en skal dog stadig gøres op, og det er her, en skils­mis­se godt kan gå hen at blive en dyr affære.

Få styr på dine juri­diske do­ku­men­ter hos Aatos

Når I bliver gift, får I for­mu­e­fæl­les­skab. Det vil altså siges, at jeres for­mu­er og ejen­de­le bliver slået sammen, så I ejer halv­de­len hver.

Dette har ikke den store be­tyd­ning i selve æg­te­ska­bet, men hvis I en dag skulle blive skilt, kan det have stor be­tyd­ning. Derfor kan det også være en god idé at lave en æg­te­skabs­pagt.

Hvis du skal giftes, eller du al­le­rede er gift, an­be­fa­ler vi, at du op­ret­ter en æg­te­skabs­pagt, så begge parter er be­skyt­tede i til­fælde af skils­mis­se.

Hos Aatos ved vi, at det kan være svært at finde hoved og hale i juri­diske do­ku­men­ter, såsom æg­te­pag­ter, te­sta­men­ter og frem­tids­fuld­mag­ter. Derfor har vi gjort det nemt og over­sku­e­ligt for dig, så du hur­tigt og bil­ligt kan op­ret­te alle dine juri­diske do­ku­men­ter ét sted.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.