Hvad er en æg­te­pagt?

Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
21.6.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ikke alt jeres formue skal deles li­ge­ligt mellem jer i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald. Hvis I som æg­te­fæl­ler vil undgå at dele jeres respek­tive for­mu­er li­ge­ligt, er det nød­ven­digt at lave en æg­te­pagt. Det be­hø­ves hver­ken at være dyrt eller tage lang tid at lave en æg­te­pagt.

Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­de­le, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­lige for­mu­e­e­le­men­ter.

Hvis noget er særeje, be­ty­der det, at der ikke skal ske li­ge­de­ling af vær­di­en heraf i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald. Uden en æg­te­pagt deles den sam­lede værdi af jeres for­mu­e­e­le­men­ter - for­mu­e­fæl­les­ska­bet - li­ge­ligt mellem jer.

Med en æg­te­pagt opnår I tryg­hed for frem­ti­den

Der kan være mange grund til at lave en æg­te­pagt, men i sidste ende er be­ho­vet for en æg­te­pagt i høj grad et in­di­vi­du­elt spørgs­mål. Det er jeres kon­krete livs­si­tu­a­tion, respek­tive for­mu­er og fa­mi­lie­for­hold der typisk afgør, om en æg­te­pagt er hen­sigts­mæs­sig og nød­ven­dig.

Dette kan ek­sem­pel­vis være hvor for­mu­e­for­hol­det er skævt eller hvis den ene part har egen virk­som­hed, hvor­for denne ikke ønskes delt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald.

Det er nemt og ikke dyrt at lave en æg­te­pagt. Man kan enten gøre det selv på bag­grund af en ska­be­lon online. Eller man kan bruge en online juri­disk ser­vi­ce, der hur­tigt kan ud­fær­dige en æg­te­pagt, som er til­pas­set ens si­tu­a­tion og spe­ci­fik­ke ønsker.

Læs mere: Op­ret­tel­se og ting­lys­ning af en æg­te­pagt – hvor­dan fo­re­går det? og Af­lys­ning af en ek­si­ste­ren­de æg­te­pagt

Æg­teskab og for­mu­e­fæl­les­skab

Når I bliver viet, siger I ikke blot ja til hin­an­den, I siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab. For­mu­e­fæl­les­skab be­ty­der, at alt, hvad I som æg­te­fæl­ler ejer af for­mu­e­e­le­men­ter og ejen­dom, er de­lings­for­mue. I til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald, skal for­mu­e­fæl­les­ska­bet op­gø­res og de­lings­for­mu­en som ud­gangs­punkt deles li­ge­ligt mellem æg­te­fæl­ler­ne.

Hvem der har er­hver­vet spe­ci­fik­ke gen­stande eller ejen­dom og for­melt står som ejer heraf, har ingen ind­vir­ken på, at gen­stan­den eller ejen­dom­men er en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet og de­lings­for­mu­en, hvor­for vær­di­en heraf skal deles li­ge­ligt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald.

En æg­te­pagt er en und­ta­gelse til ud­gangs­punk­tet

Hvis man vil undgå at dele li­ge­ligt, er det nød­ven­digt at lave en æg­te­pagt. I en æg­te­pagt af­ta­les det at alt, noget eller dele af jeres respek­tive for­mu­er skal være særeje. At noget er særeje be­ty­der, at formue om­fat­tet af særeje ikke skal indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald, og derfor ikke deles li­ge­ligt.

Du bør ek­sem­pel­vis over­veje at lave en æg­te­pagt i de føl­gende si­tu­a­tio­ner:

  • Hvis en af jer har væ­sent­ligt mere formue end den anden
  • Hvis en af af jer driver egen virk­som­hed
  • Hvis en af jer har væ­sent­lig mere gæld i for­hold til den anden 
  • Hvis en af jer har gen­stande af af­fek­tions­værdi eller anden særlig værdi
  • Hvis en af jer ejer som­mer­hus i sameje med fa­mi­lie, såsom sø­skende eller for­æl­dre

I alle disse si­tu­a­tio­ner kan det være hen­sigts­mæs­sigt at over­veje at lave en æg­te­pagt, idet vær­di­en af de nævnte for­mu­e­e­le­men­ter som ud­gangs­punkt skal deles li­ge­ligt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fælde døds­fald.

Læs mere: hvor­dan bliver man skilt?

Typer af særeje - hvad kan og bør jeg vælge?

Der findes tre former for særeje, som man kan be­nyt­te og kom­bi­nere i en æg­te­pagt. Disse er skils­mis­se­sæ­reje, fuld­stæn­digt særeje og kom­bi­na­tions­sæ­reje. Par­ter­ne har af­ta­le­fri­hed til at be­stem­me om alt, noget eller blot en del af noget skal være særeje for hver part. End­vi­dere kan man ek­sem­pel­vis bruge tids­be­græns­ning eller aftrap­ning på hele eller dele af sæ­re­jet.

Den mest brugte sæ­re­je­form er kom­bi­na­tions­sæ­reje, som ikke blot sikrer særeje for begge parter i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men også be­gun­sti­ger den længst­le­vende æg­te­fæl­le i til­fælde af døds­fald.

Skils­mis­se­sæ­reje

Skils­mis­se­sæ­reje be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter, såsom fast ejen­dom, kon­tan­ter og virk­som­hed, der er er om­fat­tet af skils­mis­se­sæ­reje ikke skal deles li­ge­ligt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt.

I til­fælde af døds­fald bort­fal­der skils­mis­se­sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler, hvor­for hele for­mu­e­fæl­les­ska­bet skal indgå i døds­boskifte efter afdøde. Dette kan sætte den længst­le­vende i en dårlig si­tu­a­tion, hvor­for mange fra­væl­ger denne form for særeje.

Ek­sem­pel­vis kan du som længst­le­vende komme til at betale for af­dø­des gæld, idet gæld kan ske at skulle dækkes af den fælles formue. Grun­det så­dan­ne uhen­sigts­mæs­sige virk­nin­ger, be­nyt­tes rent skils­mis­se­sæ­reje sjæl­dent.

Læs mere: Gæld og arv

Fuld­stæn­digt særeje

Fuld­stæn­digt særeje be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter, der er om­fat­tet af fuld­stæn­digt særeje ikke skal deles li­ge­ligt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt. I til­fælde af døds­fald gælder det fuld­stæn­dige særeje også.

Det er ikke muligt for længst­le­vende at sidde i uskif­tet bo, hvis afdøde havde fuld­stæn­digt særeje. Fuld­stæn­digt særeje anses ofte som et særeje der be­gun­sti­ger børn frem­for længst­le­vende æg­te­fæl­le.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Kom­bi­na­tions­sæ­reje æg­te­pagt

Kom­bi­na­tions­sæ­reje er en kom­bi­na­tion af skils­mis­se­sæ­reje og fuld­stæn­digt særeje. Kom­bi­na­tions­sæ­reje be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter ikke skal deles li­ge­ligt i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt.

I til­fælde af døds­fald bort­fal­der skils­mis­se­sæ­re­jet for afdøde, mens skils­mis­se­sæ­re­jet for længst­le­vende au­to­ma­tisk over­går til fuld­stæn­digt særeje. Dette be­ty­der, at længst­le­ven­des særeje ikke skal indgå i af­dø­des døds­boskifte, mens længst­le­vende sam­ti­dig får mu­lig­hed for at arve af afdøde. Længst­le­vende har end­vi­dere mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue. Denne form for særeje er så­le­des særlig gun­stig for længst­le­vende æg­te­fæl­le.

Læs mere: Nor­disk un­der­sø­gelse: Æg­te­pagt er det mest for­sømte do­ku­ment i Dan­mark

Form­krav, ting­lys­ning og pris - hvor­dan laver man en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både før og efter vi­el­sen. Selvom æg­te­pag­ten indgås efter vi­el­sen, kan æg­te­pag­ten gælde for­mu­e­e­le­men­ter og ejen­dom, som er er­hver­vet før æg­te­ska­bet såvel som under æg­te­ska­bet.

Der er få form­krav til en æg­te­pagt, men det er nød­ven­digt at do­ku­men­tet:

For at blive gyldig, skal æg­te­pag­ten ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten. Dette koster 1 750 kr.

Får man en ad­vo­kat til at ud­fær­dige æg­te­pag­ten koster det typisk mellem 2 000 kr.-3 000 kr. Det be­hø­ves dog ikke at være så dyrt. Man kan enten gøre det selv eller man kan gøre brug af en online juri­disk ser­vi­ce, der hur­tigt kan ud­fær­dige en æg­te­pagt, som er til­pas­set ens si­tu­a­tion og spe­ci­fik­ke ønsker.

Med Aatos kan du nemt og til en god pris ud­fær­dige en æg­te­pagt online. Ved at svare på en række simple spørgs­mål kort­læg­ger vi jeres si­tu­a­tion og på den bag­grund ud­fær­di­ges en æg­te­pagt, som er både juri­disk kor­rekt og in­den­hol­der, hvad I ønsker.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.