Hvad er en æg­te­pagt?

Useat hääparit tekevät avioehtosopimuksen
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ikke alt jeres formue skal deles li­ge­ligt mellem jer i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Hvis I som æg­te­fæl­ler vil undgå at dele jeres respek­ti­ve for­mu­er li­ge­ligt, er det nød­ven­digt at lave en æg­te­pagt. Det be­hø­ves hver­ken at være dyrt eller tage lang tid at lave en æg­te­pagt.

Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­de­le, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter. 

Hvis noget er særeje, be­ty­der det, at der ikke skal ske li­ge­de­ling af vær­di­en heraf i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Uden en æg­te­pagt deles den sam­le­de værdi af jeres for­mu­e­e­le­men­ter - for­mu­e­fæl­les­ska­bet - li­ge­ligt mellem jer.

Med en æg­te­pagt opnår I tryg­hed for frem­ti­den

Der kan være mange grund til at lave en æg­te­pagt, men i sidste ende er be­ho­vet for en æg­te­pagt i høj grad et in­di­vi­du­elt spørgs­mål. Det er jeres kon­kre­te livs­si­tu­a­tion, respek­ti­ve for­mu­er og fa­mi­lie­for­hold der typisk afgør, om en æg­te­pagt er hen­sigts­mæs­sig og nød­ven­dig.

Dette kan ek­sem­pel­vis være hvor for­mu­e­for­hol­det er skævt eller hvis den ene part har egen virk­som­hed, hvor­for denne ikke ønskes delt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. 

Det er nemt og ikke dyrt at lave en æg­te­pagt. Man kan enten gøre det selv på bag­grund af en ska­be­lon online. Eller man kan bruge en online juri­disk ser­vi­ce, der hur­tigt kan ud­fær­di­ge en æg­te­pagt, som er til­pas­set ens si­tu­a­tion og spe­ci­fik­ke ønsker.

Æg­te­skab og for­mu­e­fæl­les­skab

Når I bliver viet, siger I ikke blot ja til hin­an­den, I siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab. For­mu­e­fæl­les­skab be­ty­der, at alt, hvad I som æg­te­fæl­ler ejer af for­mu­e­e­le­men­ter og ejen­dom, er de­lings­for­mue. I til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald, skal for­mu­e­fæl­les­ska­bet op­gø­res og de­lings­for­mu­en som ud­gangs­punkt deles li­ge­ligt mellem æg­te­fæl­ler­ne.

Hvem der har er­hver­vet spe­ci­fik­ke gen­stan­de eller ejen­dom og for­melt står som ejer heraf, har ingen ind­vir­ken på, at gen­stan­den eller ejen­dom­men er en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet og de­lings­for­mu­en, hvor­for vær­di­en heraf skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. 

En æg­te­pagt er en und­ta­gel­se til ud­gangs­punk­tet

Hvis man vil undgå at dele li­ge­ligt, er det nød­ven­digt at lave en æg­te­pagt. I en æg­te­pagt af­ta­les det at alt, noget eller dele af jeres respek­ti­ve for­mu­er skal være særeje. At noget er særeje be­ty­der, at formue om­fat­tet af særeje ikke skal indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald, og derfor ikke deles li­ge­ligt. 

Du bør ek­sem­pel­vis over­ve­je at lave en æg­te­pagt i de føl­gen­de si­tu­a­tio­ner: 

  • Hvis en af jer har væ­sent­ligt mere formue end den anden
  • Hvis en af af jer driver egen virk­som­hed
  • Hvis en af jer har væ­sent­lig mere gæld i for­hold til den anden 
  • Hvis en af jer har gen­stan­de af af­fek­tions­vær­di eller anden særlig værdi
  • Hvis en af jer ejer som­mer­hus i sameje med fa­mi­lie, såsom sø­sken­de eller for­æl­dre

I alle disse si­tu­a­tio­ner kan det være hen­sigts­mæs­sigt at over­ve­je at lave en æg­te­pagt, idet vær­di­en af de nævnte for­mu­e­e­le­men­ter som ud­gangs­punkt skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald.

Læs mere: hvor­dan bliver man skilt?

Typer af særeje - hvad kan og bør jeg vælge?

Der findes tre former for særeje, som man kan be­nyt­te og kom­bi­ne­re i en æg­te­pagt. Disse er skils­mis­se­sæ­re­je, fuld­stæn­digt særeje og kom­bi­na­tions­sæ­re­je. Par­ter­ne har af­ta­le­fri­hed til at be­stem­me om alt, noget eller blot en del af noget skal være særeje for hver part. End­vi­de­re kan man ek­sem­pel­vis bruge tids­be­græns­ning eller aftrap­ning på hele eller dele af sæ­re­jet. 

Den mest brugte sæ­re­je­form er kom­bi­na­tions­sæ­re­je, som ikke blot sikrer særeje for begge parter i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men også be­gun­sti­ger den længst­le­ven­de æg­te­fæl­le i til­fæl­de af døds­fald.

Skils­mis­se­sæ­re­je

Skils­mis­se­sæ­re­je be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter, såsom fast ejen­dom, kon­tan­ter og virk­som­hed, der er er om­fat­tet af skils­mis­se­sæ­re­je ikke skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt. 

I til­fæl­de af døds­fald bort­fal­der skils­mis­se­sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler, hvor­for hele for­mu­e­fæl­les­ska­bet skal indgå i døds­boskif­te efter afdøde. Dette kan sætte den længst­le­ven­de i en dårlig si­tu­a­tion, hvor­for mange fra­væl­ger denne form for særeje. 

Ek­sem­pel­vis kan du som længst­le­ven­de komme til at betale for af­dø­des gæld, idet gæld kan ske at skulle dækkes af den fælles formue. Grun­det så­dan­ne uhen­sigts­mæs­si­ge virk­nin­ger, be­nyt­tes rent skils­mis­se­sæ­re­je sjæl­dent. 

Fuld­stæn­digt særeje

Fuld­stæn­digt særeje be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter, der er om­fat­tet af fuld­stæn­digt særeje ikke skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt. I til­fæl­de af døds­fald gælder det fuld­stæn­di­ge særeje også. 

Det er ikke muligt for længst­le­ven­de at sidde i uskif­tet bo, hvis afdøde havde fuld­stæn­digt særeje. Fuld­stæn­digt særeje anses ofte som et særeje der be­gun­sti­ger børn frem­for længst­le­ven­de æg­te­fæl­le.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Kom­bi­na­tions­sæ­re­je æg­te­pagt

Kom­bi­na­tions­sæ­re­je er en kom­bi­na­tion af skils­mis­se­sæ­re­je og fuld­stæn­digt særeje. Kom­bi­na­tions­sæ­re­je be­ty­der, at for­mu­e­e­le­men­ter ikke skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. Det, der ikke er om­fat­tet af sæ­re­jet, indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og deles li­ge­ligt. 

I til­fæl­de af døds­fald bort­fal­der skils­mis­se­sæ­re­jet for afdøde, mens skils­mis­se­sæ­re­jet for længst­le­ven­de au­to­ma­tisk over­går til fuld­stæn­digt særeje. Dette be­ty­der, at længst­le­ven­des særeje ikke skal indgå i af­dø­des døds­boskif­te, mens længst­le­ven­de sam­ti­dig får mu­lig­hed for at arve af afdøde. Længst­le­ven­de har end­vi­de­re mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue. Denne form for særeje er så­le­des særlig gun­stig for længst­le­ven­de æg­te­fæl­le.

Form­krav, ting­lys­ning og pris - hvor­dan laver man en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både før og efter vi­el­sen. Selvom æg­te­pag­ten indgås efter vi­el­sen, kan æg­te­pag­ten gælde for­mu­e­e­le­men­ter og ejen­dom, som er er­hver­vet før æg­te­ska­bet såvel som under æg­te­ska­bet. 

Der er få form­krav til en æg­te­pagt, men det er nød­ven­digt at do­ku­men­tet:

  • Er skrift­lig
  • Un­der­skri­ves af begge parter, og
  • Ting­ly­ses i Per­son­bo­gen

For at blive gyldig, skal æg­te­pag­ten ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten. Dette koster 1 750 kr. 

Får man en ad­vo­kat til at ud­fær­di­ge æg­te­pag­ten koster det typisk mellem 2 000 kr.-3 000 kr. Det be­hø­ves dog ikke at være så dyrt. Man kan enten gøre det selv eller man kan gøre brug af en online juri­disk ser­vi­ce, der hur­tigt kan ud­fær­di­ge en æg­te­pagt, som er til­pas­set ens si­tu­a­tion og spe­ci­fik­ke ønsker. 

Med Aatos kan du nemt og til en god pris ud­fær­di­ge en æg­te­pagt online. Ved at svare på en række simple spørgs­mål kort­læg­ger tje­ne­sten jeres si­tu­a­tion og på den bag­grund ud­fær­di­ges en æg­te­pagt, som er både juri­disk kor­rekt og in­den­hol­der, hvad I ønsker.