De juri­diske for­de­le ved at være gift

To personer i rummet. Den anden spiller guitar.
aatos-author-icon.png
Aatos
21.12.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Et æg­teskab kan med­føre et part­ner­skab, fø­lel­ses­mæs­sig støtte, gen­si­dig vækst og ønsket om at starte et liv sammen. Men hvad ændrer sig egent­lig, når man vælger at indgå æg­teskab? Et æg­teskab med­fø­rer visse juri­diske ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser, der netop kun gælder for æg­te­folk.

Rent juri­disk og skat­te­mæs­sigt, så anses man ikke læn­gere for to sam­le­vende in­di­vi­der, når man vælger at indgå æg­teskab. Efter ind­gå­else af æg­teskab vil man blive anset som det fæl­les­skab, et æg­teskab jo er.

Dette med­fø­rer for­plig­tel­ser og ret­tig­he­der, som I, som æg­te­folk, skal ef­ter­leve.

For­mu­e­fæl­les­skab

Når I vælger at blive gift, vil jeres for­mu­er som ud­gangs­punkt blive slået sammen, og der vil derved opstå for­mu­e­fæl­les­skab.

Ved for­mu­e­fæl­les­skab ejer I halv­de­len hver, af den sam­lede formue. At I har for­mu­e­fæl­les­skab har ikke den store be­tyd­ning under selve æg­te­ska­bet, men får stor be­tyd­ning, hvis jeres æg­teskab en dag skulle ophøre enten ved se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller død.

I kan dog undgå denne stan­dard ved op­ret­telse af æg­te­pagt. I en æg­te­pagt kan I aftale jer ud af for­mu­e­fæl­les­ska­bet og be­stem­me, at I skal have særeje i jeres æg­teskab.

💡 Læs mere: Hvad er en æg­te­pagt?

Sikre din frem­tid med æg­te­pagt

Med Aatos kan I ud­fær­dige en æg­te­pagt online. Du svarer på en række simple spørgs­mål og vores ser­vi­ce tager dine in­di­vi­du­el­le behov og ønsker i be­tragt­ning.

Fæl­leseje og fæl­les­ø­ko­nomi

Disse to be­gre­ber kan være nemme at for­veks­le med hin­an­den, men de har ikke samme be­tyd­ning. Som nævnt, er ud­gangs­punk­tet i et æg­teskab fæl­leseje. Men det er ikke ens­be­ty­dende med, at I også skal have fæl­les­ø­ko­nomi.

Fæl­les­ø­ko­nomi er den dag­lige øko­no­miske drift. Det vil sige, når jeres ind­kom­ster bliver ført ind på den samme konto, som også bruges til at dække alle typer af jeres ud­gif­ter.

Fæl­les­ø­ko­nomi er altså ikke et juri­disk begreb og er ikke et krav, selvom I indgår æg­teskab.

Gen­si­dig for­sør­gel­ses­pligt

Når I siger ”ja” til hin­an­den i æg­teskab, siger I ikke kun ja til troskab og til at til­bringe livet sammen, I siger også ja til at for­sørge hin­an­den igen­nem livet. Når I bliver gift, gælder der nemlig en gen­si­dig for­sør­gel­ses­pligt.

Denne pligt in­de­bæ­rer, at I skal for­sørge hin­an­den i med­gang og mod­gang, men det be­ty­der også, at I kan føre midler frem og til­bage til hin­an­den uden at blive be­skat­tet.

Ek­sem­pel­vis ses det, at gaver af større værdi bliver be­skat­tet for alle andre end æg­te­fæl­ler. I 2023 er den hø­je­ste skat­te­frie ga­ve­sats 71.500 kr., der kan gives til den nær­me­ste fa­mi­lie. Men æg­te­fæl­ler falder uden for denne ka­te­gori. Mellem æg­te­fæl­ler gælder der nemlig ingen øvre grænse for, hvor mange penge I kan give hin­an­den.

Hvis I derfor vælger ikke at blive gift, vil I være ugifte sam­le­vende. I så fald må I, hvis I har været sam­le­vende i mere end 2 år, give hin­an­den gaver for en værdi på 71.500 kr. Her­ef­ter vil i blive be­skat­tet med 15% af det over­sti­gende beløb.

💡 Læs mere: Værd at vide om ga­ve­af­gift

Skat­te­mæs­sige for­de­le

Sam­be­skat­ning kan have be­tyd­ning for jer som æg­te­folk. Sam­be­skat­ning med­fø­rer, at I, efter ind­gå­else af æg­teskab, blandt andet kan over­føre uud­nyt­tede per­son­fradrag og un­der­skud, hvis én af jer ikke ud­nyt­ter det til fulde. I skal dog stadig ud­fylde hver jeres selvan­gi­velse.

Hvis én af jer ikke selv kan ud­nyt­te hele per­son­fradra­get, vil det au­to­ma­tisk blive over­ført til den anden part.

De juridiske fordele ved at være gift .jpg

Pen­sio­ner og for­sik­rin­ger

Når I bliver gift og derved får for­mu­e­fæl­les­skab, med­min­dre I fravi­ger dette i en æg­te­pagt, vil det ofte være re­le­vant at re­vur­dere begge jeres pen­sio­ner og for­sik­rin­ger.

Ek­sem­pel­vis kan I til­pas­se jeres pen­sions­ind­be­ta­lin­ger, så øko­no­misk set har sikret jer, så­fremt én af jer skulle miste sit job, blive syg eller af anden grund miste sin ind­tægt. Det kan være en in­va­li­de­pen­sion. I så fald vil der blive ud­be­talt et en­gangs­be­løb eller et må­ned­ligt beløb, hvis én af jer skulle blive in­va­lid eller læn­ge­re­va­rende syg.

I for­bin­delse med alle disse æn­drin­ger, der følger med at blive gift, kan I også tage vur­dere, om I bør tegne en æg­te­fæl­lepen­sion. Med en sådan pen­sion, vil den længst­le­vende æg­te­fæl­le få et må­ned­ligt beløb ud­be­talt, i til­fælde af, at én af jer går bort tid­ligt.

👉 Det er også en mu­lig­hed at tegne en livs­for­sik­ring, så en eller flere ud­valgte ef­ter­ladte mod­ta­ger en livs­for­sik­ring i til­fælde af døds­fald.

Ar­ve­mæs­sige for­de­le

En be­tyd­nings­fuld fordel ved at være gift er, at I au­to­ma­tisk arver efter hin­an­den. Der­u­d­over arver I uden at skulle betale afgift af arven, også kaldet bo­af­gift. At indgå æg­teskab, er som ud­gangs­punkt den eneste måde at kunne arve på, uden at skulle betale afgift.

Hvis I der­i­mod er ugifte sam­le­vende, så vil I ikke au­to­ma­tisk arve efter hin­an­den. Det vil der­i­mod kræve, at I op­ret­ter et te­sta­mente herom. Med et te­sta­mente, kan I altså sikre at I arver efter hin­an­den, men I vil stadig betale ar­ve­af­gift af den faldne arv.

Dog kan I også op­ret­te et te­sta­mente, selvom I er gift, hvor I be­gun­sti­ger hin­an­den an­der­le­des, end hvad der ellers følger af ar­vereg­ler­ne. Dog skal I være op­mærk­som på, at der er en tvangs­arv til både børn og æg­te­fæl­le, som man ikke kan te­sta­men­tere sig udenom.

💡 Læs mere: Alt du bør vide om arv

Der­u­d­over, vil den længst­le­vende æg­te­fæl­le også have mu­lig­hed for at sidde i ud­skif­tet bo, hvis I er gift. Det in­de­bæ­rer, at boet efter afdøde ikke skif­tes med det samme, men at længst­le­vende æg­te­fæl­le der­i­mod råder over hele for­mu­en. Længst­le­vende æg­te­fæl­le kan dog kun sidde i uskif­tet bo med fæl­les­børn eller af­dø­des sær­børn, hvis disse giver samtyk­ke hertil.

Der gælder dog nogle regler og be­tin­gel­ser, der skal være til­stede, før længst­le­vende æg­te­fæl­le kan sidde i uskif­tet bo.

Opret en æg­te­pagt med Aatos

Hvis I ønsker at fravige det øko­no­miske ud­gangs­punkt om for­mu­e­fæl­les­skab, så opret en æg­te­pagt al­le­rede i dag med Aatos for kun 499 kr. og sikre jeres øko­no­miske si­tu­a­tion i til­fælde af, at jeres æg­teskab en dag skulle ophøre.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.