For­mu­e­fæl­les­skab og æg­te­pagt

små mønter
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
2.10.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvilke ejen­de­le kan være særeje? Kan alle ejen­de­le være særeje, og kan man undgå for­mu­e­fæl­les­ska­bet i et æg­te­skab? Alt dette vil vi komme nær­me­re ind på i denne ar­ti­kel.

Ge­ne­relt om for­mu­e­for­hold mellem æg­te­fæl­ler

Tra­di­tio­nelt set, er der det man kalder et for­mu­e­fæl­les­skab i æg­te­ska­bet. Dette be­ty­der, at I begge deler hin­an­dens formue; dette er hvad man kalder de­lings­for­mue. Som ud­gangs­punkt er alt, hvad æg­te­fæl­ler­ne ejer ved æg­te­ska­bets ind­gå­el­se, og hvad I senere er­hver­ver, de­lings­for­mue. Derfor bliver alt hvad I ejer li­ge­ligt for­delt ud mellem jer, med­min­dre I har ind­ført en æg­te­pagt.

Hvor­dan kan for­mu­e­fæl­les­ska­bet på­vir­ke skils­mis­se?

For­mu­e­fæl­les­ska­bet er et prin­cip som går ud på, at man i et æg­te­skab har fælles formue og derfor også de­lings­for­mue, hvis man bliver skilt. Dette kan have en stor ind­fly­del­se på begge æg­te­fæl­ler, alt efter deres ind­komst, og evt. arv.

Hvis du er bedre stil­let, rent øko­no­misk, end din part­ner og har en fx større op­spa­ring og en større ind­komst, kan du stå rigtig dår­ligt stil­let, når du skal skil­les. Hvis du for ek­sem­pel har en formue i alt på 1.000.000 kr., og din æg­te­fæl­le har en på 100.000 kr., kommer du til at miste en stor del af din formue efter skils­mis­sen. Dette skyl­des æg­te­ska­bet prin­cip om for­mu­e­fæl­les­skab.

Jeres de­lings­for­mue, når boet skal skif­tes vil derfor så­le­des komme til at se sådan her ud:

 Formue før skifteDe­lings­for­mueFormue efter skifte
Æg­te­fæl­les 1  formue1.000.000 kr.500.000 kr.550.000 kr.
Æg­te­fæl­les 2 formue100.000 kr.50.000 kr.550.000 kr.

Vi kan derfor klart an­be­fa­le, at man skal over­ve­je at få lavet en æg­te­pagt

Ne­den­for kan du læse mere om, hvilke ejen­de­le og ejen­dom­me du kan have som dit særeje.

For­skel­li­ge typer af særeje

En aftale om særeje, kan være mange for­skel­li­ge slags særeje, så som: gen­stands­sæ­re­je, er­hver­vel­ses­sæ­re­je, brøk­dels­sæ­re­je, sum­de­ling eller sum­sæ­re­je.

  • Brøk­dels­sæ­re­je er udtryk for, at en an­gi­ven brøk­del eller pro­cent­del af en æg­te­fæl­les formue er dennes særeje.
  • Sum­de­ling: Et særeje med sum­de­ling be­ty­der, at man som ho­ved­re­gel får særeje på alle ens ak­ti­ver, men der­u­d­over kan man vælge et be­stemt beløb, der skal være fæl­lese­je.
  • Sum­sæ­re­je er udtryk for, at et be­stemt beløb eller et be­stemt beløb af vær­di­en af et eller flere ak­ti­ver som skal være den på­gæl­den­des særeje.

Som noget nyt kan æg­te­fæl­ler også ved æg­te­pagt aftale, i hvil­ket omfang gæld skal fradra­ges i de­lings­for­mu­en i til­fæl­de af skifte ved se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller død.

Særeje i for­bin­del­se med arv og gaver

Der­u­d­over kan særeje også blive be­stemt uden­for en æg­te­pagt, hvis en ar­ve­la­der eller ga­vey­der be­stem­mer, at en given arv eller gave skal være mod­ta­ge­rens fuld­stæn­di­ge særeje. Denne type gave og arv, bliver ikke en del af de­lings­for­mu­en under en evt. skil­mis­se, hvis gaven eller arven er fuld­stæn­dig særeje.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Hvad kan være en del af dit særeje i en æg­te­pagt?

Sort set alt hvad I hver især ejer, kan være særeje. I kan i en æg­te­pagt be­stem­me at alt, hvad I hver især ejede før æg­te­ska­bet, samt hvad I hver især er­hver­ver i frem­ti­den, vil være jeres respek­ti­ve særeje.

Men bare for at gøre det lidt mere uover­sku­e­ligt har vi her lavet en liste over de ty­pi­ske ting, som de fleste vælger, at have som deres særeje:

  • Helårs­bo­lig
  • Er­hverv 
  • Le­je­mål
  • Som­mer­hus
  • Gen­stan­de med vis be­tyd­ning (arve smyk­ker osv)
  • Aktier
  • Bil

Du kan des­u­den også gøre dig flere tanker om, hvil­ken slags særeje du ønsker at have, så som: kom­bi­na­tions­sæ­re­je, fuld­stæn­digt særeje, eller skils­mis­se særeje. Du kan læse mere om de for­skel­li­ge typer af særeje i vores ar­ti­kel om “Hvad er særeje?

Lav din æg­te­pagt igen­nem Aatos

Du kan få lavet din æg­te­pagt igen­nem os for kun 599 kr. Det tager kun 10 mi­nut­ter, og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis og se om det er noget for dig. 

Aatos er en online juri­disk tje­ne­ste, lavet sammen juri­ster og vores tech team. Du er derfor sikret at alle dine do­ku­men­ter er juri­disk kor­rek­te og at vores tje­ne­ste er nem og be­ha­ge­lig at bruge.