Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Riger i vatten
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
21.6.2022 ● 4 minutter
Med en ægtepagt om særeje kan I imødegå mulige negative økonomiske virkninger i tilfælde af separation og skilsmisse, såvel som opnå tryghed og viden om, hvordan I hver især er stillet økonomisk. 

En ægtepagt med det rette særeje for jer, kan give stor tryghed for fremtiden.

Hvorfor lave en ægtepagt?

Der kan være mange grund til at lave en ægtepagt, men i sidste ende er behovet for en ægtepagt i høj grad et individuelt spørgsmål. Det er jeres konkrete livssituation, respektive formuer og familieforhold der typisk afgør, om en ægtepagt er hensigtsmæssig og nødvendig.

Med en ægtepagt kan I bestemme at alt, noget eller dele af jeres respektive formueelementer og ejendom skal gøres til særeje, hvorfor det i tilfælde af separation og skilsmisse ikke indgår i formuefællesskabet og formuedelingen, der finder sted. 

Alle formueelementer, såsom fast ejendom, kontanter og løsøre, I hver især har erhvervet inden ægteskabet bliver ved indgåelse af ægteskab en del af formuefællesskabet. At én af jeg har erhvervet eksempelvis aktier og er registreret ejer heraf, skal ses separat fra formuefællesskabet og retsvirkningerne heraf. 

Bodeling med en ægtepagt

I praksis fungerer en deling af formuefællesskabet, også betegnet delingsformuen, således, at I hver især beregner størrelsen på jeres respektive formuer. Fordi I har en ægtepagt om særeje, så skal formueelementer underlagt særeje som udgangspunkt holdes ude af opgørelsen af jeres respektive bodele. 

Hvis særejet omfatter alt, hvad I hver ejer, det vil sige har indbragt i ægteskabet og erhveret under ægteskabet, så kan der være meget lidt der reelt er formuefællesskab. Modsat kan en stor del fortsat være formuefællesskab, såfremt særejet kun omfatter en eller få specifikke genstande. 

Beregningen er simple, nemlig en opgørelse over hvad I hver især ejer og en opgørelse over hvad I hver især skylder. Husk at særeje holdes helt ude af beregningen. Herefter trækkes skyldbeløbet fra ejerbeløbet. Hvis tallet herefter viser overskud, har du en positiv bodel og hvis tallet viser underskud, har du en negativ bodel. Herefter skal man udligne eventuelle forskelle i bodelene, for på den måde at sikre en ligelig fordeling af den samlede delingsformue. 

Udligning i praksis - kombinationssæreje og fuldstændigt særeje

Christian og Gitte har ansøgt om skilsmisse. De har før de blev gift lavet en ægtepagt om kombinationssæreje for alt, hvad de hver især ejer. Opgørelsen af deres respektive bodele og hvad der skal indgå i formuedelingen er som udgangspunkt ingenting, idet alt er særeje, hvorfor de ikke skal dele noget. Hver beholder sit i henhold til ægtepagten. 

Har Christian og Gitte i stedet lavet en ægtepagt med kombinationssæreje, der kun dækker specifikke genstande, eksempelvis Christians bil og Gittes sommerhus, skal sådanne formueelementer holdes ude af opgørelsen af parternes bodele. Resten af værdierne i forholdet udgør som udgangspunkt formuefællesskabet og skal deles ligeligt i tilfælde af separation og skilsmisse. 

Christian har nu opgjort sin formue til 1 200 000 kr. og sin gæld til 400 000 kr. Christian har en positiv bodel på 800 000 kr (1 200 000 kr. - 400 000 kr. = 800 000 kr). Gitte har opgjort sin formue til 700 000 kr. og sin gæld til 500 000 kr. Gitte har en positiv bodel på 200 000 kr. 

De to beløb 800 000 kr. og 200 000 kr. skal nu udlignes, så parterne ender med at have lige meget. Udligningen foregår ved, at man lægger beløbene sammen (800 000 kr. + 200 000 kr. 1 000 000 kr.) og deler med to (1 000 000 kr. / 2). Dette giver 500 000 kr. til hver part. Idet Christian have 800 000 kr. i positiv bodel og Gitte have 200 000 kr. i positiv bodel, skal Christian betale 300 000 kr. til Gitte. Herefter har parterne begge 500 000 kr. og formuefællesskabet er delt ligeligt mellem dem, uden at værdien af Christian bil og Gittes sommerhus er blevet inddraget. 

I tilfælde af, at parterne har lavet en ægtepagt om fuldstændigt særeje for alt hvad de hver især ejer, dvs. indbringer i og erhverver under ægteskabet, vil opgørelsen af deres respektive bodele og hvad der skal indgå i formuedelingen være ingenting, idet alt er særeje, hvorfor de ikke skal dele noget. Hver beholder sit i henhold til ægtepagten. 

Hvis Christian og Gitte har lavet en ægtepagt om fuldstændigt særeje, der kun dækker specifikke genstande, eksempelvis Christians bil og Gittes sommerhus, så skal disse to formueelementer holdes ude af opgørelsen af parternes bodele. Resten af værdierne i forholdet er formuefællesskabet og skal som udgangspunkt deles ligeligt i tilfælde af separation og skilsmisse med udgangspunkt i samme beregning og deling som illustreret under eksemplet med kombinationssæreje for specifikke formueelementer. 

Hvordan er jeg stillet i tilfælde af dødsfald?

Et vigtigt spørgsmål at tage stilling til, hvis man har besluttet sig for at lave en ægtepagt, er, hvordan man ønsker ens ægtefælle og børn skal være stillet, hvis man afgår ved døden. En ægtepagt og i særdeleshed det valgte særeje har meget forskellige virkninger i tilfælde af dødsfald, hvorfor det er vigtigt at overveje og vælge det rette særeje for netop jer, der giver tryghed og klarhed også i tilfælde af dødsfald.        

Med Aatos kan du nemt og hurtigt udfærdige en ægtepagt online, der er tilpasset jeres situation og konkrete ønsker. Det behøves således ikke at være besværligt og dyrt at opnå en form for smart tryghed for jer begge i tilfælde af separation og skilsmisse og dødsfald.