Hvad er særeje?

Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
aatos-author-icon.png
Aatos
22.6.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Med en æg­te­pagt om særeje kan man aktivt be­stem­me, hvor mange eller hvilke for­mu­e­le­men­ter, der ikke skal deles i til­fælde af ikke kun se­pa­ra­tion også skils­mis­se, men også døds­fald.

Særeje er en juri­disk be­teg­nelse inden for æg­te­skabs­lo­v­giv­nin­gen, som re­fe­re­rer til den for­mu­e­ord­ning, hvor en eller begge æg­te­fæl­ler har ejen­de­le, der ikke indgår i fæl­les­bo­et. Det be­ty­der, at disse ejen­de­le ikke skal deles med æg­te­fæl­len ved en even­tu­el skils­mis­se eller død.

Særeje kan være enten skabt gennem en æg­te­pagt eller ved be­stem­mel­ser i et te­sta­mente og kan ind­de­les i for­skel­lige former såsom fuld­stæn­digt særeje, skils­mis­se­sæ­reje og kom­bi­na­tions­sæ­reje, af­hæn­gigt af hvor­dan og hvor­når ejen­de­lene er be­skyt­tet. Sæ­re­jets ho­ved­for­mål er at sikre, at be­stemte vær­di­er for­bli­ver hos en æg­te­fæl­le og ikke kan kræves delt i for­bin­delse med æg­te­ska­bets ophør, hvil­ket kan være sær­ligt re­le­vant i for­hold til arv, per­son­lige virk­som­he­der eller vær­di­fulde per­son­lige ejen­de­le.

💡 Du kan læse mere om kon­se­kven­ser­ne af at lave en æg­te­pagt før eller efter æg­teskab.

Der findes tre former for særeje, som man kan be­nyt­te og kom­bi­nere i en æg­te­pagt:

  • skils­mis­se­sæ­reje
  • fuld­stæn­digt særeje  
  • kom­bi­na­tions­sæ­reje

Det er vig­tigt at forstå retsvirk­nin­ger­ne af de for­skel­lige sæ­re­je­for­mer ikke blot i for­hold til se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men også døds­fald. Èn ting er så­le­des at sikre sig i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men det sam­ti­digt vig­tigt at over­veje, hvor­dan man er stil­let, så­fremt ens æg­te­fæl­le afgår ved døden.

Sim­pelt sat op, dækker de tre former for særeje hver især føl­gende i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald.

SærejeSe­pa­ra­tion og skils­mis­seDøds­fald
Skils­mis­se­sæ­reje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje✅ li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje (sæ­re­jet bort­fal­der)
Kom­bi­na­tions­sæ­reje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje✅ for afdøde (sæ­re­jet bort­fal­der) og nej for længst­le­vende (sæ­re­jet over­går til fuld­stæn­digt særeje)
Fuld­stæn­digt særeje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje

Læs mere: Særeje og hus

Det er klogt at over­veje ens si­tu­a­tion i til­fælde af døds­fald

Som det frem­går af ta­bel­len, så er virk­nin­gen af de tre typer af særeje den samme i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

I så­dan­ne til­fælde, skal formue un­der­lagt særeje ikke indgå i de­lings­for­mu­en, som deles li­ge­ligt mellem par­ter­ne. Den store for­skel på de tre typer af særeje kommer til udtryk i til­fælde af, at en af æg­te­fæl­ler­ne afgår ved døden.

Skils­mis­se­sæ­reje

Ved den ene æg­te­fæl­les døds­fald, bort­fal­der hele skils­mis­se­sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler, dvs. også for ejen­de­le og formue af længst­le­vende.

Det er så­le­des den sam­lede formue for både afdøde og længst­le­vende, der skal indgå i bo­de­lin­gen i for­bin­delse op­gø­relse af bo efter afdøde.

Dette kan have ne­ga­tiv ind­vir­ken på længst­le­vende, i det han eller hun herved kan komme til at skulle betale ar­vin­ger eller kre­di­to­rer af afdøde fra egne midler, idet disse ikke læn­gere er un­der­lagt særeje. Af denne grund bruges skils­mis­se­sæ­reje sjæl­dent.

Kom­bi­na­tions­sæ­reje

Ved æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende kom­bi­na­tions­sæ­reje bort­fal­der skils­mis­se­sæ­reje kun for afdøde æg­te­fæl­le, mens skils­mis­se­sæ­re­jet for længst­le­vende au­to­ma­tisk over­går fra skils­mis­se­sæ­reje til fuld­stæn­digt særeje.

Heraf navnet kom­bi­na­tions­sæ­reje fordi typen af særeje kom­bi­ne­rer skils­mis­se­sæ­reje og fuld­stæn­digt særeje.

Det har den virk­ning, at det kun er den af­dø­des formue og anden fælles formue, der skal indgå i bo­de­lin­gen efter afdøde.

Længst­le­vende æg­te­fæl­les for­mu­e­e­le­men­ter un­der­lagt særeje vil ikke indgå i bo­de­lin­gen og skal ikke deles li­ge­ligt. Dette be­ty­der, at længst­le­vende ikke på samme måde som med rent skils­mis­se­sæ­reje ri­si­ke­rer at komme til at skulle betale til af­dø­des ar­vin­ger og kre­di­to­rer af egne midler, idet så­dan­ne midler fort­sat er un­der­lagt særeje.

Med et kom­bi­na­tions­sæ­reje har længst­le­vende også mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue, hvil­ket i visse til­fælde kan være at fo­re­træk­ke. Af blandt andet disse grunde er kom­bi­na­tions­sæ­reje bredt anset som sær­ligt be­gun­sti­gende for æg­te­fæl­ler­ne, hvor­for også de fleste vælger netop denne form for særeje i deres æg­te­pagt.

Fuld­stæn­digt særeje

Ved fuld­stæn­digt særeje gælder sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler både ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald.

Det har den virk­ning, at det særeje holdes ad­skilt også ved døds­fald, hvor­for af­dø­des formue skal deles i hen­hold til ar­ve­lov­giv­nin­gen og i hen­hold til te­sta­mente, hvis et sådan er op­ret­tet. For­mu­e­e­le­men­ter un­der­lagt fuld­stæn­digt særeje skal så­le­des ikke deles li­ge­ligt, hver­ken ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se og i til­fælde af døds­fald. Med et fuld­stæn­digt særeje har længst­le­vende ikke mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue, hvil­ket i visse til­fælde kan være at fo­re­træk­ke.

Af disse grund er fuld­stæn­digt særeje bredt anset som sær­ligt be­gun­sti­gende for fæl­les­børn og sær­børn af afdøde. Fo­re­træk­ker man så­le­des at pri­o­ri­tere livs­ar­vin­ger såsom børn og bør­ne­børn frem for sin æg­te­fæl­le i til­fælde af døds­fald, bør man over­veje fuld­stæn­digt særeje, kom­bi­ne­ret med et te­sta­mente.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Be­ty­de­lige for­de­le ved at vælge det rette særeje

Med det rette særeje kan I undgå mange øko­no­miske ube­ha­ge­lig­he­der i til­fælde af se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald, som il­lu­stre­ret oven­for. At lave en æg­te­pagt med det rette særeje kan give begge æg­te­fæl­ler en tryg­hed for frem­ti­den og det kan til­lige være en sta­bi­li­tet for jeres øko­nomi, at I ved, hvor­dan I hver især er stil­let, lige meget hvor­dan for­hol­det skulle ende.

Med Aatos kan du nemt og hur­tigt ud­fær­dige en æg­te­pagt online, der er til­pas­set jeres si­tu­a­tion og kon­krete ønsker. Det be­hø­ves så­le­des ikke at være be­svær­ligt og dyrt at opnå en form for smart tryg­hed for jer begge.

Opret en æg­te­pagt med Aatos. Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.