Hvad er særeje?

Mies ja nainen allekirjoittavat asiakirjaa
aatos-author-icon.png
Aatos
22.6.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Med en æg­te­pagt om særeje kan man aktivt be­stem­me, hvor mange eller hvilke for­mu­e­le­men­ter, der ikke skal deles i til­fæl­de af ikke kun se­pa­ra­tion også skils­mis­se, men også døds­fald.

Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­del, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter.

Hvis noget er særeje, be­ty­der det, at der ikke skal ske li­ge­de­ling af vær­di­en heraf i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Des­u­den kan en æg­te­pagt både laves før eller efter vi­el­sen, men vi an­be­fa­ler, at man gør det før vi­el­sen af prak­ti­ske år­sa­ger.

💡 Du kan læse mere om kon­se­kven­ser­ne af at lave en æg­te­pagt før eller efter æg­te­skab.

Der findes tre former for særeje, som man kan be­nyt­te og kom­bi­ne­re i en æg­te­pagt:

  • skils­mis­se­sæ­re­je
  • fuld­stæn­digt særeje  
  • kom­bi­na­tions­sæ­re­je

Det er vig­tigt at forstå retsvirk­nin­ger­ne af de for­skel­li­ge sæ­re­je­for­mer ikke blot i for­hold til se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men også døds­fald. Èn ting er så­le­des at sikre sig i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, men det sam­ti­digt vig­tigt at over­ve­je, hvor­dan man er stil­let, så­fremt ens æg­te­fæl­le afgår ved døden.

Sim­pelt sat op, dækker de tre former for særeje hver især føl­gen­de i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald. 

SærejeSe­pa­ra­tion og skils­mis­seDøds­fald
Skils­mis­se­sæ­re­je❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje✅ li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje (sæ­re­jet bort­fal­der)
Kom­bi­na­tions­sæ­re­je❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje✅ for afdøde (sæ­re­jet bort­fal­der) og nej for længst­le­ven­de (sæ­re­jet over­går til fuld­stæn­digt særeje)
Fuld­stæn­digt særeje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje❌ ikke li­ge­de­ling af for­mu­er un­der­lagt særeje

Læs mere: Særeje og hus

Det er klogt at over­ve­je ens si­tu­a­tion i til­fæl­de af døds­fald

Som det frem­går af ta­bel­len, så er virk­nin­gen af de tre typer af særeje den samme i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

I så­dan­ne til­fæl­de, skal formue un­der­lagt særeje ikke indgå i de­lings­for­mu­en, som deles li­ge­ligt mellem par­ter­ne. Den store for­skel på de tre typer af særeje kommer til udtryk i til­fæl­de af, at en af æg­te­fæl­ler­ne afgår ved døden.

Skils­mis­se­sæ­re­je

Ved den ene æg­te­fæl­les døds­fald, bort­fal­der hele skils­mis­se­sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler, dvs. også for ejen­de­le og formue af længst­le­ven­de.

Det er så­le­des den sam­le­de formue for både afdøde og længst­le­ven­de, der skal indgå i bo­de­lin­gen i for­bin­del­se op­gø­rel­se af bo efter afdøde.

Dette kan have ne­ga­tiv ind­vir­ken på længst­le­ven­de, i det han eller hun herved kan komme til at skulle betale ar­vin­ger eller kre­di­to­rer af afdøde fra egne midler, idet disse ikke læn­ge­re er un­der­lagt særeje. Af denne grund bruges skils­mis­se­sæ­re­je sjæl­dent. 

Kom­bi­na­tions­sæ­re­je

Ved æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je bort­fal­der skils­mis­se­sæ­re­je kun for afdøde æg­te­fæl­le, mens skils­mis­se­sæ­re­jet for længst­le­ven­de au­to­ma­tisk over­går fra skils­mis­se­sæ­re­je til fuld­stæn­digt særeje.

Heraf navnet kom­bi­na­tions­sæ­re­je fordi typen af særeje kom­bi­ne­rer skils­mis­se­sæ­re­je og fuld­stæn­digt særeje. 

Det har den virk­ning, at det kun er den af­dø­des formue og anden fælles formue, der skal indgå i bo­de­lin­gen efter afdøde. 

Længst­le­ven­de æg­te­fæl­les for­mu­e­e­le­men­ter un­der­lagt særeje vil ikke indgå i bo­de­lin­gen og skal ikke deles li­ge­ligt. Dette be­ty­der, at længst­le­ven­de ikke på samme måde som med rent skils­mis­se­sæ­re­je ri­si­ke­rer at komme til at skulle betale til af­dø­des ar­vin­ger og kre­di­to­rer af egne midler, idet så­dan­ne midler fort­sat er un­der­lagt særeje.

Med et kom­bi­na­tions­sæ­re­je har længst­le­ven­de også mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue, hvil­ket i visse til­fæl­de kan være at fo­re­træk­ke. Af blandt andet disse grunde er kom­bi­na­tions­sæ­re­je bredt anset som sær­ligt be­gun­sti­gen­de for æg­te­fæl­ler­ne, hvor­for også de fleste vælger netop denne form for særeje i deres æg­te­pagt. 

Fuld­stæn­digt særeje

Ved fuld­stæn­digt særeje gælder sæ­re­jet for begge æg­te­fæl­ler både ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald.

Det har den virk­ning, at det særeje holdes ad­skilt også ved døds­fald, hvor­for af­dø­des formue skal deles i hen­hold til ar­ve­lov­giv­nin­gen og i hen­hold til te­sta­men­te, hvis et sådan er op­ret­tet. For­mu­e­e­le­men­ter un­der­lagt fuld­stæn­digt særeje skal så­le­des ikke deles li­ge­ligt, hver­ken ved se­pa­ra­tion og skils­mis­se og i til­fæl­de af døds­fald. Med et fuld­stæn­digt særeje har længst­le­ven­de ikke mu­lig­hed for at sidde i uskif­tet bo med af­dø­des formue, hvil­ket i visse til­fæl­de kan være at fo­re­træk­ke.

Af disse grund er fuld­stæn­digt særeje bredt anset som sær­ligt be­gun­sti­gen­de for fæl­les­børn og sær­børn af afdøde. Fo­re­træk­ker man så­le­des at pri­o­ri­te­re livs­ar­vin­ger såsom børn og bør­ne­børn frem for sin æg­te­fæl­le i til­fæl­de af døds­fald, bør man over­ve­je fuld­stæn­digt særeje, kom­bi­ne­ret med et te­sta­men­te.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Be­ty­de­li­ge for­de­le ved at vælge det rette særeje

Med det rette særeje kan I undgå mange øko­no­mi­ske ube­ha­ge­lig­he­der i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se og døds­fald, som il­lu­stre­ret oven­for. At lave en æg­te­pagt med det rette særeje kan give begge æg­te­fæl­ler en tryg­hed for frem­ti­den og det kan til­li­ge være en sta­bi­li­tet for jeres øko­no­mi, at I ved, hvor­dan I hver især er stil­let, lige meget hvor­dan for­hol­det skulle ende. 

Med Aatos kan du nemt og hur­tigt ud­fær­di­ge en æg­te­pagt online, der er til­pas­set jeres si­tu­a­tion og kon­kre­te ønsker. Det be­hø­ves så­le­des ikke at være be­svær­ligt og dyrt at opnå en form for smart tryg­hed for jer begge.