Før­tids­pen­sion for sam­le­vende

To personer og en hund.
aatos-author-icon.png
Aatos
7.8.2023 ● 3 minuter
Del artiklen
Hvis du er på før­tids­pen­sion, og du har en part­ner, der stadig ar­bej­der, kan det have be­tyd­ning for før­tids­pen­sio­nen. Derfor er det vig­tigt at kende til reg­ler­ne, så I ikke plud­se­ligt får jer en træls over­ra­skel­se. Vi kigger nær­mere på reg­ler­ne for før­tids­pen­sion og sam­le­vende i denne ar­ti­kel.

En før­tids­pen­sion er en pen­sion før pen­sions­al­de­ren. Før­tids­pen­sion er en of­fent­lig social pen­sion, der be­vil­ges af kom­mu­nen og ud­be­ta­les af Ud­be­ta­ling Dan­mark. Hvis kom­mu­nen vur­de­rer, at man har varig og væ­sent­ligt nedsat ar­bejd­s­evne, kan man måske få be­vil­get før­tids­pen­sion.

Det har be­tyd­ning for før­tids­pen­sio­nen, om du er gift/sam­le­vende eller enlig.

Per­so­ner mellem 18 og 65 år kan få be­vil­get før­tids­pen­sion

Det er kun sjæl­dent, at per­so­ner under 40 år får før­tids­pen­sion.

Typisk vil en person under 40 år indgå i et res­sour­ce­for­løb, før før­tids­pen­sion over­ho­ve­det kommer på tale. Et res­sour­ce­for­løb varer typisk 1-3 år, hvor der af­kla­res, om din til­stand kan for­bed­res gennem re­va­li­de­ring, be­hand­ling, ak­ti­ve­ring og lig­nende, så du kan komme til­bage i helt eller del­vist al­min­de­ligt ar­bejde eller kan komme i fleksjob.

💡 Det er også vig­tigt at nævne at for at få be­vil­get før­tids­pen­sion, skal ar­bejd­s­ev­nen være varig nedsat og ikke kun mid­ler­ti­dig. Dette er af­gø­rende for, om du over­ho­ve­det kan få be­vil­get før­tids­pen­sion.

Med varig nedsat ar­bejd­s­evne be­ty­der det, at per­so­nen hver­ken kan va­re­tage et ar­bejde nu eller i frem­ti­den. Hvis ar­bejd­s­ev­nen der­i­mod er mid­ler­ti­dig nedsat, vil det som regel give mere mening at søge om sy­ge­dag­penge.

Satser for før­tids­pen­sion - hvor meget kan jeg få?

Det er na­tur­lig­vis re­le­vant at vide, hvor meget du kan få ud­be­talt, hvis du får be­vil­get før­tids­pen­sion. Dette af­hæn­ger sær­ligt, om du er gift/sam­le­vende eller ej.

Lad os kigge på, hvor meget du kan få ud­be­talt:

  • Enlig: 19.738 kr. (2023)
  • Gift/sam­le­vende: 16.778 kr. (2023)

Det er dog vig­tigt at nævne, at før­tids­pen­sio­nen kan blive re­du­ce­ret, hvis din æg­te­fæl­le/sam­le­ver har en ind­komst, der over­sti­ger et vis beløb per år. Vi an­be­fa­ler, at du kigger på borger.dk for at finde ud af de præ­cise regler, så du kan be­regne, hvor meget du kan få ud­be­talt.

Læs mere: Æg­te­pagt og pen­sion

Få styr på dine juri­diske do­ku­men­ter hos Aatos

Hos Aatos kan du lave en æg­te­pagt for kun 499 kr. Det tager kun 10 mi­nut­ter og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis inden køb.

Hvor­når er man enlig eller sam­le­vende?

Der er ingen faste regler for, hvor­når man er enlig eller sam­le­vende. Der er mange for­skel­lige sam­livs­for­mer, og derfor er det også en kon­kret in­di­vi­du­el vur­de­ring, om man falder i ka­te­go­ri­en sam­le­vende, eller om man be­trag­tes som enlig.

Der kigges blandt andet på, om man bor alene på adres­sen, eller om der er andre, der bi­dra­ger til hus­hold­nin­gen. Det er vig­tigt at nævne, at sam­li­vet skal kunne føre til æg­teskab efter dansk ret, så bor man med sin sø­skende, vil begge blive be­trag­tet som enlige.

Læs mere: Gen­si­dig for­sør­ger­pligt for sam­le­ven­de

Hvor­for er der for­skel på sam­le­vende og enlige?

Det er der, fordi de of­fent­lige ydel­ser, der er til­gæn­ge­lige, skal for­de­les/ud­be­ta­les til de per­so­ner med det stør­ste behov. Hvis man er sam­le­vende, har man i mange til­fælde de øko­no­miske for­de­le, som man har, når man er gift. Derfor li­ge­stil­les sam­le­vende og æg­te­fæl­ler også ofte, og netop derfor er ydel­ser­ne til enlige på nogle om­rå­der også højere, end de er for gifte par/sam­le­vende. Det skal nemlig være muligt for enlige at kunne klare sig selv øko­no­misk.

Derfor kan det også være, at du bliver truk­ket i din før­tids­pen­sion, hvis du er sam­le­vende, selvom I ikke er gift.

Fol­ke­pen­sion er højere for enlige end for sam­le­vende

Her gælder lig­nende regler som for før­tids­pen­sion. Den al­min­de­lige fol­ke­pen­sion er højere for enlige end for sam­le­vende. For enlige vil fol­ke­pen­sio­nen blive nedsat på bag­grund af pen­sio­ni­stens egen sup­ple­rende ind­komst. For sam­le­vende pen­sio­ni­ster ned­sæt­tes fol­ke­pen­sio­nen på bag­grund af par­rets sam­lede ind­kom­ster.

Man kan i Dan­mark også få en æl­dre­check, hvil­ket er en sup­ple­rende til­læg­s­y­delse. For enlige har stør­rel­sen af deres lik­vide formue be­tyd­ning for retten til en æl­dre­check og hel­bredstil­læg, mens det for sam­le­vende er den sam­lede lik­vide formue, der har be­tyd­ning.

Er der for­skel på sam­le­vende og gifte i for­hold til fol­ke­pen­sion og før­tids­pen­sion?

Nej, det er der som ud­gangs­punkt ikke. Hvis du og din part­ner be­trag­tes som sam­le­vende, gælder de samme regler (i for­hold til fol­ke­pen­sion og før­tids­pen­sion), som hvis I var gift. I for­hold til ar­ve­loven ses der an­der­le­des på sam­le­vende versus æg­te­fæl­ler, men lige i for­hold til spørgs­må­let om fol­ke­pen­sion og før­tids­pen­sion, er der ikke for­skel.

Opret dine juri­diske do­ku­men­ter online hos Aatos

Hos Aatos kan du nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te vig­tige juri­diske do­ku­men­ter, så du be­skyt­ter dig selv, din part­ner og dine nær­me­ste i frem­ti­den. Hvad enten du har brug for et te­sta­mente eller en æg­te­pagt, kan du nemt og bil­ligt op­ret­te det online hos os.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.