Æg­te­pagt og pen­sion

ægtepagt og pension
aatos-author-icon.png
Aatos
23.11.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Som æg­te­fæl­ler har man for­mu­e­fæl­les­skab, som består af de sam­lede vær­di­er, æg­te­fæl­ler­ne har ind­bragt og er­hver­vet i æg­te­ska­bet.

For­ud­sat at æg­te­fæl­ler­ne ikke har en æg­te­pagt, skal for­mu­e­fæl­les­ska­bet op­gø­res og deles li­ge­ligt mellem æg­te­fæl­ler­ne i til­fælde af skils­mis­se. Her er det vig­tigt at vide, at pen­sio­ner som ud­gangs­punkt ikke indgår i for­mu­e­fæl­les­ska­bet og dermed de­lin­gen i til­fælde af skils­mis­se.

Æg­te­fæl­ler­ne be­hol­der deres respek­tive pen­sio­ner, for­ud­sat at så­dan­ne er ri­me­lige. Ønsker æg­te­fæl­ler­ne, at pen­sions­ord­nin­ger skal indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet, er det derfor nød­ven­digt at lave en æg­te­pagt om deling af pen­sio­ner.

Prøv gratis:

Ri­me­lig pen­sions­ord­ning eller ej

Ud­gangs­punk­tet er, at pen­sio­ner ikke indgår i æg­te­fæl­ler­nes for­mu­e­fæl­les­skab og derfor ikke i li­ge­de­lin­gen ved skils­mis­se. Dette gælder dog kun ri­me­lige pen­sio­ner. Vur­de­rin­gen af ri­me­ligt eller ej ud­sprin­ger af gæl­dende ret. Vur­de­res en pen­sion at være ri­me­lig, vil pen­sio­nen ikke skulle deles. Dette er typisk gæl­dende for ra­te­pen­sio­ner, ka­pi­tal­pen­sio­ner og andre pen­sions­ord­nin­ger, hvor der lø­bende ind­be­ta­les et beløb til den givne pen­sions­ord­ning.

Hvad der er ri­me­ligt, vil være en kon­kret vur­de­ring af, hvad der kan be­trag­tes som al­min­de­ligt og sæd­van­ligt i for­hold til ek­sem­pel­vis ud­dan­nelse og løn. Munder den kon­krete vur­de­ring ud i, at pen­sio­nen ikke kan anses som ri­me­lig, vil den anden æg­te­fæl­le kunne kræve at blive godt­gjort, idet æg­te­fæl­len stil­les uri­me­ligt i for­bin­delse med skils­mis­sen.

I vur­de­rin­gen af, om en pen­sions­ord­ning anses for uri­me­lig, vil der blive lagt vægt på føl­gende fak­to­rer:

  1. Der er brugt af fælles midler til ind­be­ta­ling på pen­sions­ord­nin­gen 
  2. Ind­be­ta­lin­ger­ne, som der er fo­re­ta­get, kan siges at være ekstra op­spa­ring, som står i mis­for­hold til ind­komst 
  3. Og æg­te­fæl­ler­ne har været gift i mindst fem år

Finder Skif­te­ret­ten, at pen­sio­nen er uri­me­lig, kan Sk­fi­te­ret­ten be­slut­te, at den ene æg­te­fæl­le skal betale kom­pen­sa­tion til den anden æg­te­fæl­le for derved at imø­de­gå uri­me­lig­he­den, der er fundet. Kom­pen­sa­tio­nen kan være en fæl­les­skabs­kom­pen­sa­tion, som kan gøres gæl­dende hvor æg­te­fæl­len har sparet mindre op end hvad der svarer til en ri­me­lig pen­sions­ord­ning. Eller der kan være tale om en ri­me­lig­heds­kom­pen­sa­tion, som gives hvis der er stor for­skel på pen­sio­ner­ne og hvor I har været gift i læn­gere tid. Det er muligt for æg­te­fæl­ler­ne selv at aftale, at en kom­pen­sa­tio­nen skal be­ta­les.

Læs mere: Æg­te­skab eller sam­le­ven­de - hvad er det rette for os?

Æg­te­pagt og pen­sion

Det er muligt at lave en æg­te­pagt, hvori I be­stem­mer, at pen­sions­ord­nin­ger skal deles i til­fælde af skils­mis­se. Det er ikke alle pen­sions­ord­nin­ger, som kan af­ta­les delt i en æg­te­pagt. Som ud­gangs­punkt kan I lave en æg­te­pagt, hvor I af­ta­ler at:

  • Samt­lige ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles 
  • At over­sky­dende ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles 
  • At kun spe­ci­fik­ke ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles

Samt­lige ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles

En æg­te­pagt, som om­fat­ter deling af alle jeres ka­pi­tal- og ra­te­pen­sio­ner kan være hen­sigts­mæs­sigt, hvis dette er de eneste typer af pen­sions­ord­nin­ger, I har. I bør ikke vælge denne model, hvis en af jer til­lige har livsva­rig ren­te­pen­sion, idet så­dan­ne pen­sio­ner ikke kan deles, hvor­for denne person stil­les bedre.

Over­sky­dende ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles

Med denne model, lægges alle pen­sions­ord­nin­ger­ne sammen, in­klu­sive livsva­rig ren­te­pen­sion, hvor­ef­ter even­tu­el over­sky­dende pen­sion for den ene æg­te­fæl­le deles li­ge­ligt mellem æg­te­fæl­ler­ne. Denne model er hen­sigts­mæs­sig, idet den ind­dra­ger livsva­rig ren­te­pen­sion, som derved in­klu­de­res i be­reg­nin­gen af for­hol­det, uden dog at blive delt mellem æg­te­fæl­ler­ne.

Kun spe­ci­fik­ke ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles

Her vælger I, at spe­ci­fik­ke ka­pi­tal­pen­sio­ner og ra­te­pen­sio­ner skal deles. Her er det vig­tigt at holde sig for øje, at kun pen­sio­ner nævnt i æg­te­pag­ten vil blive delt, som aftalt.

Læs mere: Hvad er en æg­te­pagt? og Værd at vide om Per­son­bo­gen

Hvor­for lave en æg­te­pagt om deling af pen­sio­ner?

Det kan være en god ide at lave en æg­te­pagt om deling af pen­sio­ner, hvis I ek­sem­pel­vis kan se, at en af jer ikke har mu­lig­hed for at spare det samme op i pen­sion som den anden. Det kan give stor tryg­hed for begge, at der er en klar aftale om, hvor­dan pen­sio­ner skal deles i til­fælde af skils­mis­se.

En aftale om deling af pen­sio­ner kan til­lige skabe et godt fun­da­ment for flek­si­bi­li­tet i for­hol­det, hvor det kan hjælpe til, at den ene part­ner måske pri­o­ri­te­rer ar­bejde i en pe­ri­ode, mens den anden part­ner pri­o­ri­te­rer hjem­met. Tabet i ind­komst for sidst­nævnte kan så op­ve­jes med en æg­te­pagt om deling af pen­sions­ord­nin­ger.

Læs mere: Før­tids­pen­sion for sam­le­ven­de

Alle juridiske forhold fra start til slut online.