Æg­teskab eller sam­le­vende - hvad er det rette for os?

Par på molen
aatos-author-icon.png
Aatos
2.3.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Har det så over­ho­ve­det nogen be­tyd­ning, om man vælger æg­teskab eller at være sam­le­vende? I denne ar­ti­kel vil vi tage jer igen­nem de vig­tig­ste juri­diske for­skel­le mellem at indgå æg­teskab eller at være sam­le­vende, så I kan træffe det rette valg for jer.

Sta­ti­stik­ker viser, at an­tal­let af æg­te­ska­ber i Dan­mark blot er faldet over de se­ne­ste årtier. Mens der i år 2000 blev ind­gå­et hele 38.698 vi­el­ser eller re­gi­stre­rede part­ner­ska­ber, var dette tal faldet til 27.645 i 2021. Det be­ty­der altså, at over 20.000 men­ne­sker har fra­valgt æg­te­ska­bet - eller i hvert fald ikke valgt det til - sam­men­lig­net med år­hund­re­de­skif­tet.

Én af for­kla­rin­ger­ne på disse tal kan findes i, at flere dan­skere vælger at være sam­le­vende i stedet for at indgå æg­teskab. Hvis vi for ek­sem­pel kigger til­bage på år 2000, var der her 104.554 sam­le­vende par. Det er et tal, der i 2023 er steget til 146.869. Dette viser os altså, at mens vi ser et fald i an­tal­let af æg­te­ska­ber, ser vi ude­luk­kende en stig­ning i an­tal­let af sam­le­vende.

Der kan være mange grunde til, at færre dan­skere vælger at blive gift. Som sam­fund ud­vik­ler vi os hele tiden, og det er ikke alle, der ser æg­te­ska­bet som en na­tur­lig eller nød­ven­dig fort­sæt­telse af at date. Det er heller ikke alle, der ser det som en nød­ven­dig­hed for at be­gynde at stifte fa­mi­lie.

Æg­teskab og sam­le­vende - lad os få styr på be­gre­ber­ne

Inden vi dykker ned i for­skel­lene mellem at være gift og sam­le­vende, skal vi være helt sikre på, at vi ved, hvad de to be­gre­ber be­ty­der.

Et æg­teskab er i juri­disk for­stand en bin­dende kon­trakt mellem to men­ne­sker, og denne kon­trakt med­fø­rer en række for­plig­tel­ser og krav. For at indgå æg­teskab skal I være over 18 år og ugifte. Der­u­d­over skal I have en prø­vel­se­s­at­test, der viser, at I op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne i æg­te­skabs­lo­ven. Det er muligt at blive gift på rå­d­hu­set, i fol­kekir­ken, i et andet god­kendt tros­sam­fund eller et helt fjerde sted som for ek­sem­pel en skov.

Hvis I er sam­le­vende, bor I sammen, men er ikke gift. Som sådan kaldes I sam­le­vende, så snart I flyt­ter sammen. Dog er der nogle regler, der gælder for ugifte sam­le­vende, som først træder i kraft, når I har været sam­le­vende i mindst to år. Det gælder for ek­sem­pel, hvis I ønsker at op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente, der kan give jer bedre mu­lig­he­der i for­hold til arv.

💡 Når du og din part­ner bliver gift, be­ty­der det, at I au­to­ma­tisk bliver fælles om visse dele af hin­an­dens øko­nomi. Ek­sem­pel­vis bliver I nu sam­be­skat­tet. Læs mere: Æg­teskab skat

Tøv ikke - opret din æg­te­pagt nu og få ro i sindet!

Opret en juri­disk bin­dende æg­te­pagt hur­tigt og bil­ligt.

For­skel­lene mellem æg­teskab og at være sam­le­vende

Vi vil nu for­søge at give jer et over­blik over de kon­krete for­skel­le, der er mellem at indgå æg­teskab og at være sam­le­vende.

For­hå­bent­ligt vil dette hjælpe jer med at finde ud af, hvad der giver bedst mening for jeres liv og frem­tid.

For­mu­e­fæl­les­skab

Når I gifter jer, får I au­to­ma­tisk det, der kaldes for­mu­e­fæl­les­skab, også kaldet de­lings­for­mue eller fæl­leseje. Man kan måske umid­del­bart tænke, at dette be­ty­der, at man i æg­te­ska­bet ejer alt i fæl­les­skab, men sådan for­hol­der det sig ikke. I stedet be­ty­der det, at I ved en skils­mis­se skal dele jeres for­mu­er li­ge­ligt mellem jer. Hvis dette ikke ønskes, skal der laves en æg­te­pagt.

Hvis I er ugifte sam­le­vende, kan I ikke få et for­mu­e­fæl­les­skab. Det be­ty­der, at hvis I går fra hin­an­den, skal I ikke dele jeres for­mu­er, som I skulle have gjort i et æg­teskab. Det be­ty­der også, at I i prin­cip­pet blot kan gå hver til sit uden at skulle igen­nem læn­gere pro­ces­ser som se­pa­ra­tion og skils­mis­se.

For­sør­ger­pligt

I Dan­mark har man i et æg­teskab gen­si­dig for­sør­ger­pligt. Det be­ty­der, at man som æg­te­fæl­ler har pligt til at for­sørge hin­an­den og en even­tu­el fa­mi­lie. Der gælder som sådan ingen regler for, hvor­dan for­sør­ger­plig­ten føres ud i livet, da den i sin natur ved­rø­rer pri­vate for­hold. Oftest ser man for­sør­ger­plig­ten som op­fyldt, når man som æg­te­fæl­le bi­dra­ger øko­no­misk til fa­mi­lien gennem sin løn, men man kan også op­fylde plig­ten ved for ek­sem­pel at passe bør­ne­ne og hjem­met.

Hvis I er sam­le­vende, gælder der ikke for­sør­ger­pligt. Dog gælder der stadig regler for, hvil­ken be­tyd­ning jeres sam­lede ind­tægt kan få i for­hold til of­fent­lige ydel­ser. Det vil sige, at selvom I ikke er gift, kan of­fent­lige ydel­ser som pen­sion og bo­lig­tilskud blive sat ned, hvis den ene part­ners ind­tægt er over en vis grænse.

Læs mere: Æg­te­pagt og pen­sion

Børn

Hvis I som æg­te­par får et barn, får I au­to­ma­tisk fælles for­æl­dre­myn­dig­hed og er på den måde li­ge­stil­let. Hvis I der­i­mod som ugifte sam­le­vende får et barn, skal I ind­sende en om­sorgs- og an­svar­ser­klæ­ring til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, hvis I ønsker fælles for­æl­dre­myn­dig­hed.

Æg­te­fæl­lebi­drag

Når et æg­teskab ender, kan det nogle gange føre til, at den ene æg­te­fæl­le skal betale æg­te­fæl­lebi­drag til den anden. Æg­te­fæl­lebi­dra­get er et må­ned­ligt øko­no­misk beløb, der be­ta­les i en pe­ri­ode efter skils­mis­sen.

Som sam­le­vende - eller tid­li­gere sam­le­vende, i dette til­fælde - er det ikke muligt at få æg­te­fæl­lebi­drag, hvis I går fra hin­an­den. Dette er på trods af, at den ene af jer måske har for­sør­get den anden, der po­ten­ti­elt ender med at stå uden et job.

Gæld

Hvis I indgår æg­teskab, kommer I ikke au­to­ma­tisk til at hæfte for jeres æg­te­fæl­les gæld. På samme måde hæfter I heller ikke for gæld, der er stif­tet efter æg­te­ska­bet, så læn­gere æg­te­fæl­len selv har stif­tet den. Hvis I der­i­mod stif­ter en gæld sammen, hæfter I begge for den.

Det samme gælder, hvis I er sam­le­vende.

Læs mere: Hvad er et gælds­brev?

Arv

Når den ene part i et æg­teskab dør, vil den over­le­vende æg­te­fæl­le stå til at arve som mini­mum en tvangs­arv, hvil­ket udgør en fjer­de­del af den af­dø­des sam­lede formue.

Som over­le­vende sam­le­ver har du ikke ar­ve­ret og altså ikke krav på denne tvangs­arv. Her er det dog med et te­sta­mente muligt at tage stil­ling til, hvor­dan ens arv skal for­de­le sig.

Læs mere: Æg­te­pagt ved døds­fald

Over­sigt over for­skel­len mellem æg­teskab og at være sam­le­vende

Vi har nu gen­nem­gå­et en række for­hold, der på­vir­kes af, hvor­vidt I vælger at indgå æg­teskab eller at leve som sam­le­vende.

Ne­den­for vil vi give en over­sigt over disse for­hold kort og godt, så I altid kan vende til­bage til denne ar­ti­kel uden at behøve læse den fra ende til anden.

 I æg­teskabSom sam­le­vende
Får vi for­mu­e­fæl­les­skab?✅, dette kan dog ændres med en æg­te­pagt
Får vi for­sør­ger­pligt?❌, men visse of­fent­lige ydel­ser kan på­vir­kes af jeres ind­kom­ster
Får vi fælles for­æl­dre­myn­dig­hed?✅, hvis barnet fødes, efter I er blevet gift❌, men I kan ansøge om det
Kan jeg/min part­ner få æg­te­fæl­lebi­drag, hvis vi går fra hin­an­den?✅, det er en mu­lig­hed
Skal vi hæfte for hin­an­dens gæld?❌, kun hvis I har fælles gæld❌, kun hvis I har fælles gæld
Kommer jeg til at arve min part­ner eller om­vendt?✅, som mini­mum får I en tvangs­arv❌, I har ingen ar­ve­ret, men dette kan ændres med et te­sta­mente

Æg­te­pagt og te­sta­mente

Som det kan læses i ar­tik­len og ses i over­sig­ten, er der mu­lig­hed for at ændre på nogle for­hold med en æg­te­pagt eller et te­sta­mente.

I et æg­teskab vil I au­to­ma­tisk få for­mu­e­fæl­les­skab, hvil­ket be­ty­der, at I ved en even­tu­el skils­mis­se skal dele jeres for­mu­er li­ge­ligt mellem jer. Med en æg­te­pagt kan I dog f.eks. be­stem­me, om der er nogle be­stemte ejen­de­le, der ikke skal deles li­ge­ligt.

Der­u­d­over vil I i et æg­teskab også au­to­ma­tisk blive ar­vin­ger til hin­an­den, mens dette ikke er til­fæl­det for sam­le­vende. Dog kan I med et te­sta­mente være med til at be­stem­me, hvem der skal arve jer, og hvad de skal arve.

Hos Aatos kan I enkelt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te både en æg­te­pagt og et te­sta­mente. Der er altså mu­lig­he­der for jer, hvad end I ønsker at indgå æg­teskab eller at leve sammen som sam­le­vende.

Dan­marks sta­ti­stik (2023) “Hus­stande og fa­mi­lier”
Dan­marks sta­ti­stik (2023) “Vi­el­ser”

Alle juridiske forhold fra start til slut online.