Hvor­når sættes en frem­tids­fuld­magt i kraft?

ross-sneddon-x1wl3w0ZRhY-unsplash.jpg
A photo of Anna
Anna
12.11.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­mag­ten træder i kraft, hvis man som følge af sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller lig­nen­de ikke læn­ge­re har evne til at va­re­ta­ge sine for­hold inden for de om­rå­der, der er om­fat­tet af fuld­mag­ten.

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer lidt som en al­min­de­lig fuld­magt, men den store fo­re­skel er, at en frem­tids­fuld­magt først sættes i kraft i frem­ti­den. Hvis du er i tvivl om for­skel­len mellem en frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt, kan du læse mere om det i vores ar­ti­kel.

Du kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt ved en ad­vo­kat eller du kan ud­for­me en frem­tids­fuld­magt selv. Mange vælger at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt online hos en juri­disk tje­ne­ste, fordi det er bil­li­ge­re end at gå til en ad­vo­kat.  Du kan læse mere om frem­tids­fuld­magt og priser, for at få et over­blik over, hvad der passer bedst for dig.

Hvis du vil sætte en frem­tids­fuld­magt i kraft

En frem­tids­fuld­magt får først virk­ning, når den er sat i kraft. Frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, når fuld­magts­gi­ver ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge sine for­hold. Det kan ek­sem­pel­vis være ved sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller lig­nen­de.

Du skal sende en an­søg­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, da det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der efter an­søg­ning fra fuld­magts­gi­ver eller frem­tids­fuld­mæg­ti­gen sætter frem­tids­fuld­mag­ten i kraft.

Det kræver en læ­ge­er­klæ­ring

En an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set om ikraft­sæt­tel­se af en frem­tids­fuld­magt skal som ud­gangs­punkt ved­læg­ges en læ­ge­er­klæ­ring om fuld­magts­gi­vers ak­tu­el­le hel­bredstil­stand. Dette er for at be­kræf­te, at den på­gæl­den­de ikke læn­ge­re kan va­re­ta­ge sine for­hold.

I sær­li­ge til­fæl­de, kan der ses bort fra kravet om læ­ge­er­klæ­ring. 

Hvor­dan fun­ge­rer det i prak­sis?

Læ­ge­er­klæ­rin­gen ind­hen­tes ved, at en frem­tids­fuld­mæg­tig sammen med fuld­magts­gi­ve­ren skrift­ligt eller per­son­ligt retter hen­ven­del­se til for ek­sem­pel fuld­magts­gi­ve­rens prak­ti­se­ren­de læge. Dette kan også ske ved hen­ven­del­se af en spe­ci­al­læ­ge, ho­spi­talslæ­ge, ple­je­hjem­slæ­ge osv.

Hvem kan sende en an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set?

An­søg­nin­gen kan ind­gi­ves af både frem­tids­fuld­mæg­ti­ge og eller sammen med frem­tids­fuld­magt­gi­ve­ren. I til­fæl­de af, at du har valgt at have flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, skal an­søg­nin­gen ind­gi­ves i for­e­ning af alle frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Dette sker ved at frem­tids­fuld­mæg­tig(e) skal un­der­skri­ve ikraft­sæt­tel­ses­blan­ket­ten og tro og love-er­klæ­rin­ger.

Der skal ind­be­ta­les et gebyr

Der­u­d­over, er det vig­tigt at være op­mærk­som på, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set opkræ­ver et gebyr for be­hand­lin­gen af an­mod­nin­gen om ikraft­sæt­tel­se af frem­tids­fuld­mag­ten. Ge­by­ret ligger i 2023 på 1.010 kr., som skal be­ta­les til Fa­mi­li­e­ret­hu­set.

OBS: Hvis man står i en si­tu­a­tion, hvor fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­de­rer, at be­tin­gel­ser­ne for at sætte frem­tids­fuld­mag­ten i kraft ikke er til stede, til­ba­ge­be­ta­les ge­by­ret ikke.

Besked til de nær­me­ste

Ikraft­sæt­tel­sen af frem­tids­fuld­mag­ten har stor be­tyd­ning for fuld­magts­gi­ve­ren og de nær­me­ste på­rø­ren­de. Derfor skal fuld­magts­gi­ve­rens nær­me­ste un­der­ret­tes om, at der ind­gi­ves an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. På den måde har de nær­me­ste på­rø­ren­de mu­lig­hed for at gøre ind­si­gel­se imod fuld­mag­tens ikraft­sæt­tel­se.

Of­fent­lig­gø­rel­se af frem­tids­fuld­mag­ten

Når Fa­mi­li­e­rets­hu­set har truf­fet af­gø­rel­se om, at frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, sørger Fa­mi­li­e­rets­hu­set for, at frem­tids­fuld­mag­ten ting­ly­ses i Per­son­bo­gen, som er of­fent­lig til­gæn­ge­lig. 

Per­son­bo­gen in­de­hol­der per­son­li­ge op­lys­nin­ger, her­un­der vær­ge­mål. På denne måde kan både of­fent­li­ge myn­dig­he­der og pri­va­te af­ta­le­par­ter enkelt og hur­tigt fo­re­ta­ge opslag i Per­son­bo­gen og sikre sig, at den din frem­tids­fuld­magt er til stede, når frem­tids­fuld­mæg­ti­gen(e) hen­ven­der sig.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt uden MitID

En frem­tids­fuld­magt skal ting­ly­ses og ved­stås for en notar

Efter, at man har købt og mod­ta­get sin frem­tids­fuld­magt, skal frem­tids­fuld­mag­ten ting­ly­ses og der­næst un­der­skri­ves foran en notar for, at den kan blive gyldig. 

Her er en vej­led­ning til hvor­dan man re­gi­stre­rer/ting­ly­ser sin frem­tids­fuld­magt

Efter ting­lys­ning skal man be­stil­le en tid hos en no­ta­ren ved den nær­me­ste byret. Læs mere om, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt ved­stås for en notar her.

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Hos Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt for kun 599 kr., som bliver skræd­der­sy­et efter dine behov.  Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, om dit liv og dine ønsker. 

Det er meget sim­pelt, og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis inden køb.