Demens kan van­ske­lig­gø­re op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt

Illustration af demens
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
11.10.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Demens er en vel­kendt sygdom, som mange ældre per­so­ner be­lie­ver ramt af. Det er en sygdom, som ofte kræver et vær­ge­mål eller en fuld­mæg­ti­ge, som kan tage sig af ens sager. I takt af at tallet af demens stiger, øges be­ho­vet for en frem­tids­fuld­magt også.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer li­ge­som en helt al­min­de­lig fuld­magt, hvor fo­re­skel­len ligger i at frem­tids­fuld­mag­ten først træder i kraft i frem­ti­den. En frem­tids­fuld­magt er meget gavn­lig og er et smart kon­cept, hvor du kan ga­ran­te­re dig selv en frem­tids­fuld­mæg­ti­ge som du selv vælge, hvis du en dag i frem­ti­den skulle blive eller men­talt svæk­ket. 

Du kan læse en af vores ar­tik­ler om hvad er en frem­tids­fuld­magt?, hvis du vil vide mere om hvad en frem­tids­fuld­magt er i de­tal­jer.

Prøv gratis:

Derfor er det smart med frem­tids­fuld­magt

Hvis du på nu­væ­ren­de tids­punkt er sund og rask, er der selv­føl­ge­lig ingen grund til at have et vær­ge­mål eller lave en fuld­magt. 

Men hvis du en dag plud­se­lig skulle blive syg, eller komme for en slem ulykke, er det rart at vide, at man på for­hånd i en frem­tids­fuld­magt har ud­for­met et klart i et do­ku­ment om hvem der skal være en frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, og hvad ved­kom­men­de skal fo­re­ta­ge sig i sådan en si­tu­a­tion i frem­ti­den.

Sættes først i kraft, når det er ak­tu­elt

En frem­tids­fuld­magt  sættes først i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, men­talt svæk­ket eller lig­nen­de og ikke læn­ge­re kan va­re­ta­ge de per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold, som er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten. Fa­mi­li­e­rets­hu­set tager stil­ling til, om frem­tids­fuld­mag­ten skal ak­ti­ve­res på bag­grund af bl.a. en læ­ge­er­klæ­ring om din til­stand.

For­skel­len på frem­tids­fuld­magt og fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt minder meget om hin­an­den, men der er al­li­ge­vel kon­se­kven­te for­skel­le på en frem­tids­fuld­magt og en fuld­magt.

En af for­de­le­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt (i mod­sæt­ning til en al­min­de­lig fuld­magt) er, at der tale om en formel og lov­re­gu­le­ret ord­ning. Din frem­tids­fuld­magt skal for ek­sem­pel ting­ly­ses, hvor en normal fuld­magt ikke skal. Ting­lys­ning er et lands­dæk­ken­de re­gi­ster, der in­de­hol­der op­lys­nin­ger om bl.a. æg­te­pag­ter, vær­ge­mål, pant i løsøre og frem­tids­fuld­mag­ter. Du kan læse mere om hvor­dan man ting­ly­ser en frem­tids­fuld­magt her.

Lav en frem­tids­fuld­magt, mens du kan

Sta­ti­stik og tal over demens i Dan­mark

Demens og alzhei­mer er desvær­re to vel­kend­te syg­dom­me som mange dan­ske­re bliver ramt af jo ældre man bliver. I Dan­mark an­ta­ger man at om­kring 8.000 men­ne­sker får demens, hvert år. Sta­ti­stik­ker viser, at ri­si­ko­en for at få demens øges mar­kant efter man runder 65 år.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Frem­tids­fuld­magt og demens

Ved fremadskri­den­de demens kan døm­me­kraf­ten og evnen til at tage vare på sig selv for­svin­de. I så­dan­ne til­fæl­de kan der be­skik­kes en værge til at handle for – eller med, den de­men­te.

Når de­men­sen vir­ke­lig træder frem, vil du med stor sand­syn­lig­hed ikke være i stand til selv at indgå af­ta­ler om f.eks. salg af hus, om­læg­ning af lån, salg af vær­di­pa­pi­rer eller ud­be­ta­ling fra bank.

For­må­let med frem­tids­fuld­mag­ter er at styrke retten til selv­be­stem­mel­se og gøre det muligt for dig at på­vir­ke og kon­trol­le­re dit eget liv og frem­ti­di­ge for­hold på trods af sygdom såsom demens. Mange som får alzhei­mer eller demens, kan derfor gavne af en frem­tids­fuld­magt, da man i så­dan­ne til­fæl­de heller ikke kan give en al­min­de gyldig fuld­magt, så andre kan hjælpe hende med de dis­po­si­tio­ner, der skal fo­re­ta­ges.

Det der er smart med en frem­tids­fuld­magt, er at den først træder i kraft, når du bliver syg. Ved at have en frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret og i vente, til hvis du en dag skulle blive syg, skaber klar­hed over fuld­magts­for­hol­det både for fuld­magts­gi­ver.

Frem­tids­fuld­mag­ten skal også un­der­skri­ves foran en notar, som ikke er noget man gør ved en al­min­de­lig fuld­magt. Dette er for at sikre, at det er dig som har ved din frie vilje ønsket at op­ret­te og un­der­skri­ve frem­tids­fuld­mag­ten. 

Læs mere om: frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Lav din frem­tids­fuld­magt i god tid

Som nævnt tid­li­ge­re i ar­tik­len er der desvær­re mange i Dan­mark der får demens. Vi an­be­fa­ler, at man får lavet sin frem­tids­fuld­magt i god tid, da den altid er god at have, i uven­te­de si­tu­a­tio­ner. Men det er især vigtig at få den lavet, men man stadig er rask, da en frem­tids­fuld­magt ikke kan laves, hvis du er alt for syg eller men­talt for­hin­dret i at kunne træffe din egen be­slut­ning. 

Derfor an­be­fa­ler vi, at man ikke venter alt for længe med at få lavet en frem­tids­fuld­magt, da man aldrig ved, hvor­dan frem­ti­den kan se ud. Ulyk­ker og syg­dom­me kan opstå plud­se­ligt, og når skaden er sket, kan man desvær­re ikke gøre særlig meget.

Læs mere: Online tje­ne­ste er lige så gode som ad­vo­ka­ter

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt for kun 599 kr., som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov. Hvis du er usik­ker på prisen, kan du læse mere om de for­skel­li­ge priser for en frem­tids­fuld­magt i 2022.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion. Tje­ne­sten ud­for­mer der­ef­ter en frem­tids­fuld­magt som er til­pas­set din si­tu­a­tion og ønsker. Det er meget sim­pelt og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis og uden bin­ding.