Demens kan van­ske­lig­gø­re op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt

illustration af demens
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
11.10.2022 ● 5 minutter
Demens er en velkendt sygdom, som mange ældre personer believer ramt af. Det er en sygdom, som ofte kræver et værgemål eller en fuldmægtige, som kan tage sig af ens sager. I takt af at tallet af demens stiger, øges behovet for en fremtidsfuldmagt også.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer li­ge­som en helt al­min­de­lig fuld­magt, hvor fo­re­skel­len ligger i at frem­tids­fuld­mag­ten først træder i kraft i frem­ti­den. En frem­tids­fuld­magt er meget gavn­lig og er et smart kon­cept, hvor du kan ga­ran­te­re dig selv en frem­tids­fuld­mæg­ti­ge som du selv vælge, hvis du en dag i frem­ti­den skulle blive eller men­talt svæk­ket. 

Du kan læse en af vores ar­tik­ler om hvad er en frem­tids­fuld­magt?, hvis du vil vide mere om hvad en frem­tids­fuld­magt er i de­tal­jer.

Derfor er det smart med frem­tids­fuld­magt

Hvis du på nu­væ­ren­de tids­punkt er sund og rask, er der selv­føl­ge­lig ingen grund til at have et vær­ge­mål eller lave en fuld­magt. 

Men hvis du en dag plud­se­lig skulle blive syg, eller komme for en slem ulykke, er det rart at vide, at man på for­hånd i en frem­tids­fuld­magt har ud­for­met et klart i et do­ku­ment om hvem der skal være en frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, og hvad ved­kom­men­de skal fo­re­ta­ge sig i sådan en si­tu­a­tion i frem­ti­den.

Sættes først i kraft, når det er ak­tu­elt

En frem­tids­fuld­magt  sættes først i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, men­talt svæk­ket eller lig­nen­de og ikke læn­ge­re kan va­re­ta­ge de per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold, som er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten. Fa­mi­li­e­rets­hu­set tager stil­ling til, om frem­tids­fuld­mag­ten skal ak­ti­ve­res på bag­grund af bl.a. en læ­ge­er­klæ­ring om din til­stand.

For­skel­len på frem­tids­fuld­magt og fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt minder meget om hin­an­den, men der er al­li­ge­vel kon­se­kven­te for­skel­le på en frem­tids­fuld­magt og en fuld­magt.

En af for­de­le­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt (i mod­sæt­ning til en al­min­de­lig fuld­magt) er, at der tale om en formel og lov­re­gu­le­ret ord­ning. Din frem­tids­fuld­magt skal for ek­sem­pel ting­ly­ses, hvor en normal fuld­magt ikke skal. Ting­lys­ning er et lands­dæk­ken­de re­gi­ster, der in­de­hol­der op­lys­nin­ger om bl.a. æg­te­pag­ter, vær­ge­mål, pant i løsøre og frem­tids­fuld­mag­ter. Du kan læse mere om hvor­dan man ting­ly­ser en frem­tids­fuld­magt her.

Lav en frem­tids­fuld­magt, mens du kan

Sta­ti­stik og tal over demens i Dan­mark

Demens og alzhei­mer er desvær­re to vel­kend­te syg­dom­me som mange dan­ske­re bliver ramt af jo ældre man bliver. I Dan­mark an­ta­ger man at om­kring 8.000 men­ne­sker får demens, hvert år. Sta­ti­stik­ker viser, at ri­si­ko­en for at få demens øges mar­kant efter man runder 65 år.

Frem­tids­fuld­magt og demens

Ved fremadskri­den­de demens kan døm­me­kraf­ten og evnen til at tage vare på sig selv for­svin­de. I så­dan­ne til­fæl­de kan der be­skik­kes en værge til at handle for – eller med, den de­men­te.

Når de­men­sen vir­ke­lig træder frem, vil du med stor sand­syn­lig­hed ikke være i stand til selv at indgå af­ta­ler om f.eks. salg af hus, om­læg­ning af lån, salg af vær­di­pa­pi­rer eller ud­be­ta­ling fra bank.

For­må­let med frem­tids­fuld­mag­ter er at styrke retten til selv­be­stem­mel­se og gøre det muligt for dig at på­vir­ke og kon­trol­le­re dit eget liv og frem­ti­di­ge for­hold på trods af sygdom såsom demens. Mange som får alzhei­mer eller demens, kan derfor gavne af en frem­tids­fuld­magt, da man i så­dan­ne til­fæl­de heller ikke kan give en al­min­de gyldig fuld­magt, så andre kan hjælpe hende med de dis­po­si­tio­ner, der skal fo­re­ta­ges.

Det der er smart med en frem­tids­fuld­magt, er at den først træder i kraft, når du bliver syg. Ved at have en frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret og i vente, til hvis du en dag skulle blive syg, skaber klar­hed over fuld­magts­for­hol­det både for fuld­magts­gi­ver.

Frem­tids­fuld­mag­ten skal også un­der­skri­ves foran en notar, som ikke er noget man gør ved en al­min­de­lig fuld­magt. Dette er for at sikre, at det er dig som har ved din frie vilje ønsket at op­ret­te og un­der­skri­ve frem­tids­fuld­mag­ten. 

Læs mere om: frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Lav din frem­tids­fuld­magt i god tid

Som nævnt tid­li­ge­re i ar­tik­len er der desvær­re mange i Dan­mark der får demens. Vi an­be­fa­ler, at man får lavet sin frem­tids­fuld­magt i god tid, da den altid er god at have, i uven­te­de si­tu­a­tio­ner. Men det er især vigtig at få den lavet, men man stadig er rask, da en frem­tids­fuld­magt ikke kan laves, hvis du er alt for syg eller men­talt for­hin­dret i at kunne træffe din egen be­slut­ning. 

Derfor an­be­fa­ler vi, at man ikke venter alt for længe med at få lavet en frem­tids­fuld­magt, da man aldrig ved, hvor­dan frem­ti­den kan se ud. Ulyk­ker og syg­dom­me kan opstå plud­se­ligt, og når skaden er sket, kan man desvær­re ikke gøre særlig meget.

Læs mere: Online tje­ne­ste er lige så gode som ad­vo­ka­ter

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt for kun 599 kr., som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov. Hvis du er usik­ker på prisen, kan du læse mere om de for­skel­li­ge priser for en frem­tids­fuld­magt i 2022.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion. Tje­ne­sten ud­for­mer der­ef­ter en frem­tids­fuld­magt som er til­pas­set din si­tu­a­tion og ønsker. Det er meget sim­pelt og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis og uden bin­ding.