Demens kan van­ske­lig­gø­re op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt

Illustration af demens
aatos-author-icon.png
Aatos
28.9.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Demens er en sygdom i hjer­nen, der rammer flest ældre, men også kan ramme tid­ligt i vok­sen­li­vet. Demens på­vir­ker evnen til at va­re­tage egne per­son­lige og øko­no­miske in­ter­es­ser. De­mens­syg­dom­men vil al­le­rede tid­ligt i for­lø­bet med­føre et behov for en fuld­magts­ha­ver eller en værge til at va­re­tage den de­mens­sy­ges in­ter­es­ser og behov. Med et sti­gende antal af per­so­ner, der di­ag­no­sti­ce­res med demes, un­der­stre­ges nød­ven­dig­he­den af, at have op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer li­ge­som en helt al­min­de­lig fuld­magt men ad­skil­ler sig ved, at frem­tids­fuld­mag­ten først træder i kraft i frem­ti­den. Med en frem­tids­fuld­magt kan du udpege en eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige, som du ønsker skal va­re­tage dine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, så­fremt du en dag ikke selv er i stand hertil.

Du kan læse en af vores ar­tik­ler om hvad er en frem­tids­fuld­magt?, hvis du vil vide mere om hvad en frem­tids­fuld­magt er i de­tal­jer.

Prøv gratis:

Derfor er en frem­tids­fuld­magt en god idé

Hvis du på nu­væ­rende tids­punkt er sund og rask, kan det synes mindre ak­tu­elt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Det kan føles na­tur­ligt at ud­skyde denne proces, indtil der er et kon­kret behov for det. Men vir­ke­lig­he­den er, at hvis først syg­dom­men ind­træ­der, kan det desvære være for sent at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

Fo­re­stil dig, at du plud­se­ligt rammes af sygdom eller en al­vor­lig ulykke. I så­dan­ne til­fælde er det en stor let­telse at have for­ud­gå­ende klare ret­nings­linjer ned­fæl­det i en frem­tids­fuld­magt. Her har du ud­pe­get en eller flere per­so­ner - din frem­tids­fuld­mæg­tige - og præ­ci­se­ret, hvor­dan du ønsker, at  der skal hand­les på dine vegne under netop så­dan­ne om­stæn­dig­he­der.

💡 Har du hørt om gen­si­dig frem­tids­fuld­magt? Mange for­veks­ler ofte frem­tids­fuld­magt med gen­si­dig te­sta­mente.

For­skel­len på en frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt minder meget om hin­an­den, men der er store for­skel­le på retsvirk­nin­ger­ne af en frem­tids­fuld­magt og en fuld­magt.

Hvor en klas­sisk fuld­magt tra­di­tio­nelt be­myn­di­ger en fuld­mæg­tig til at handle på vegne af en anden person ofte med det samme, så ved­rø­rer en frem­tids­fuld­magt si­tu­a­tio­ner, hvor per­so­nen på et frem­ti­digt tids­punkt ikke læn­ge­re er i stand til at tage be­slut­nin­ger på egne vegne.

Din frem­tids­fuld­magt skal i mod­sæt­ning til en al­min­de­lig fuld­magt ting­ly­ses, for at blive juri­disk gyldig.

Du kan læse mere om hvor­dan man ting­ly­ser en frem­tids­fuld­magt her.

Opret en frem­tids­fuld­magt, mens du er sund og rask

Sta­ti­stik og tal over demens i Dan­mark

Som følge af den sti­gende le­ve­tid og en al­drende be­folk­ning er der sket en stig­ning i an­tal­let af per­so­ner der di­ag­no­sti­ce­res med demens. I Dan­mark anslår vi, at godt 96.000 men­ne­sker på 65 år eller der­over lever med demens. An­tal­let for­ven­tes at vokse til mere end 134.000 men­nek­ser ri 2023.

Så­fremt du eller en af dine nær­me­ste rammes af demens før, at I har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, vil ved­kom­men­de få be­skik­ket en værge. Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set der ud­pe­ger værgen samt be­stem­mer om­fan­get af vær­ge­må­let, som i øvrigt er un­der­lagt strenge lov­krav.

I mod­sæt­ning hertil kan du med en frem­tids­fuld­magt selv udpege, hvem der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser i til­fælde af sygdom, her­un­der demens.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Frem­tids­fuld­magt og demens

Ved en de­mens­syg­dom kan døm­me­kraf­ten og evnen til at tage vare på sig selv for­svinde. Per­so­ner ramt af demes vil ofte ikke være i stand til selv at indgå af­ta­ler om f.eks. salg af hus, om­læg­ning af lån, salg af vær­di­pa­pi­rer eller ud­be­ta­ling fra bank.

For­må­let med frem­tids­fuld­mag­ter er at styrke retten til selv­be­stem­melse og gøre det muligt at på­virke og kon­trol­lere eget liv og frem­ti­dige for­hold.

Det der er smart med en frem­tids­fuld­magt, er at den kun træder i kraft, så­fremt at du bliver syg. Frem­tids­fuld­mag­ten bort­fal­der i til­fælde af, at den aldrig skal an­ven­des, og vil på den måde kun gavne dig, hvis du skal bruge den.

Lav din frem­tids­fuld­magt med Aatos

Det tager kun 10 mi­nut­ter at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, og du skal blot svare på en række spørgs­mål. Hele pro­ce­sen er meget enkel, og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis.

Så­fremt du har spørgs­mål, er vores juri­ster klar til at hjælpe dig med at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der er til­pas­set til din si­tu­a­tion og dine ønsker.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Her kan du læse mere om de for­skel­lige priser for en frem­tids­fuld­magt i 2023.

Kilder:

Na­tio­nalt vi­dens­cen­ter for demens: “Fo­re­komst af demens i Dan­mark” 2023

Alle juridiske forhold fra start til slut online.