En enkes øko­no­miske og juri­diske si­tu­a­tion

Enke
aatos-author-icon.png
Aatos
29.5.2024 ● 2 minutter
Del artiklen
At blive enke brin­ger utal­lige fø­lel­ses­mæs­sige ud­for­drin­ger, men også en række øko­no­miske og juri­diske kom­pli­ka­tio­ner, der kan virke over­væl­dende på det mest sår­bare tids­punkt. Denne ar­ti­kel vil ud­forske nogle af de over­vej­el­ser, en enke bør gøre sig for at hånd­tere sin øko­nomi.

Det kan være svært at fo­ku­sere på øko­nomi og juri­diske for­hold midt i sorgen, men nogle op­ga­ver er nødt til at blive hånd­te­ret straks for at sikre øko­no­misk sta­bi­li­tet.

  1. Tilgå bank­konti: Det første skridt er at sikre, at du har adgang til alle øko­no­miske ak­ti­ver. Dette in­klu­de­rer bank­konti, pen­sions­ord­nin­ger og andre in­ve­ste­rin­ger. Du skal kon­tak­te banken og give dem besked om din æg­te­fæl­les døds­fald  hur­tigst muligt. 
  2. Hånd­te­ring af gæld: Hvis din æg­te­fæl­le ef­ter­la­der gæld eller øko­no­miske for­plig­tel­ser, vil disse ofte skulle be­ta­les af boet. Kon­takt en ad­vo­kat for at hjælpe dig med at navi­gere i denne proces. Det kan også være, at du hæfter for noget gæld sammen med din afdøde æg­te­fæl­le.
  3. Forstå dine be­ret­ti­gede ydel­ser: Som en enke kan du være be­ret­ti­get til visse ydel­ser, såsom pen­sion eller so­ci­a­le sik­rings­tilskud. Tjek med en fi­nan­siel rå­d­gi­ver eller kon­takt de re­le­vante myn­dig­he­der for at forstå, hvad du har ret til. Det kan blandt andet være re­le­vant at kon­tak­te den kom­mune du bor i.

Læs mere: Hvad koster en be­gra­velse i Dan­mark?

Lang­sig­tet øko­no­misk plan­læg­ning

En­ke­kab in­de­bæ­rer også en lang­sig­tet fi­nan­siel om­struk­tu­re­ring. Her er nogle om­rå­der at over­veje:

1. Op­da­ter dit te­sta­mente: Hvis din æg­te­fæl­le ef­ter­lod sig et te­sta­mente, vil det skulle gen­nem­gås for at forstå, hvor­dan ak­ti­ver­ne skal for­de­les. Hvis du ikke har et te­sta­mente, er det tid til at lave et. Du kan, hvis du arver fra din æg­te­fæl­le, nu te­sta­men­tere over både din arv, og det du har arvet fra din æg­te­fæl­le. Der kan dog være nogle be­græns­nin­ger ift. arv hvis du sidder i uskif­tet bo.

2. For­valt­ning af in­ve­ste­rin­ger: Hvis din æg­te­fæl­le hånd­te­rede de fleste af jeres in­ve­ste­rin­ger, skal du mu­lig­vis lære, hvor­dan du for­val­ter disse selv eller finde en be­tro­et fi­nan­siel rå­d­gi­ver. Du kan også kon­tak­te din bank.

3. Over­vej­else at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt: Hvis der skulle ske dig noget i frem­ti­den, vil du kunne sørge for at en be­tro­et person skal træffe be­slut­nin­ger på dine vegne. Hvis du har børn, kan det være en god idé at ind­sæt­te dem som frem­tids­fulm­dæg­tige i din frem­tids­fuld­magt.

Be­slut­nin­ger om hjem­met

Ved tab af en æg­te­fæl­le kræves vig­tige be­slut­nin­ger an­gå­ende bo­lig­si­tu­a­tio­nen, uanset om du ejer eller lejer din bolig. Disse valg er dybt per­son­lige og kan være fø­lel­ses­mæs­sigt ud­for­drende, da et hjem er mere end blot en byg­ning - det er ofte fyldt med dy­re­bare minder.

Be­holde huset eller lej­lig­he­den

At be­slut­te at blive, hvad enten du ejer eller lejer, kan give en fø­lelse af kon­ti­nu­i­tet og sta­bi­li­tet, især hvis du har børn, der stadig bor hjemme. Der er dog vig­tige øko­no­miske over­vej­el­ser. Kan du klare bo­li­g­ud­gif­ter­ne alene, her­un­der pant eller hus­leje, for­sy­nings­sel­ska­ber, for­sik­ring og ved­li­ge­hol­delse?

Sælge ejen­dom­men eller opsige le­je­kon­trak­ten

At vælge at flytte kan fri­gø­re penge og virke fri­gø­rende, da det kan være et skridt hen imod et nyt liv. Hvis du over­ve­jer at sælge dit hus, skal du over­veje det nu­væ­rende bo­lig­mar­ked, salgsom­kost­nin­ger og hvor du skal bo i frem­ti­den. Hvis du lejer, skal du un­der­søge vil­kå­rene i din le­je­kon­trakt, in­klu­sive op­si­gel­ses­var­sel og hvis din æg­te­fæl­le var på le­je­kon­trak­ten, bør du kon­tak­te ud­le­jer. Du har som æg­te­fæl­le ret til at blive i lej­lig­he­den på samme vilkår, men det skal med­del­es ud­le­jer.

Flytte til en anden bolig

Hvis din nu­væ­rende bolig er større eller dyrere, end du har brug for, kan det være værd at over­veje at flytte til et mindre eller bil­li­gere sted. Over­vej dine behov når det kommer til plads, be­lig­gen­hed, og nærhed til fa­mi­lie og venner.

Uanset din be­slut­ning om bolig, kan det være nyt­tigt at søge pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­vere. Ejen­doms­mæg­lere kan give vær­di­fulde op­lys­nin­ger om mar­ke­det og pro­ces­sen, og øko­no­miske rå­d­gi­vere kan hjælpe med at af­klare dine fi­nan­si­el­le mu­lig­he­der. Husk, det er dine behov og din triv­sel, der er vig­tigst i disse over­vej­el­ser.

Juri­diske ud­for­drin­ger

At skulle hånd­tere fi­nan­si­el­le og juri­diske spørgs­mål på et al­le­rede sår­bart tids­punkt kan føles over­væl­dende.

At blive enke ændrer dit liv på ufor­ud­si­ge­lige måder. Mens denne over­gangs­pe­ri­ode er ut­ro­lig svær, kan for­stå­else og kor­rekt hånd­te­ring af de øko­no­miske og juri­diske aspek­ter hjælpe med at sikre din frem­ti­dige øko­no­miske sik­ker­hed. Det er kri­tisk at tage både de kort­sig­tede skridt for at sta­bi­li­sere din øko­nomi og de lang­sig­tede skridt for at plan­læg­ge dine øko­no­miske behov frem­over.

Du bør blandt andet op­ret­te et te­sta­mente og en frem­tids­fuld­magt for at sikre din frem­tid bedst muligt.

Opret et te­sta­mente og en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Hos Aatos kan du blandt andet lave en frem­tids­fuld­magt eller et te­sta­mente, som bliver skræd­der­sy­et efter dine behov. Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, om dit liv og dine ønsker.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Det er meget sim­pelt, og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis inden køb.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.