Hvad koster en be­gra­velse?

Begravelse pris
aatos-author-icon.png
Aatos
28.5.2024 ● 2 minutter
Del artiklen
At hånd­tere et døds­fald i fa­mi­lien kan være en af de hår­de­ste ting, man kan opleve. I denne svære tid kan det være over­væl­dende at skulle gøre sig over­vej­el­ser om­kring be­gra­vel­ses­om­kost­nin­ger­ne.

Her er et over­blik over, hvad en be­gra­velse typisk koster, og råd om, hvor­dan du på bedste vis kan plan­læg­ge og bud­get­tere for en be­gra­velse i Dan­mark.

For­skel­lige ud­gif­ter ved be­gra­velse

En be­gra­velse består af for­skel­lige ud­gif­ter. I grove træk dækker disse ud­gif­ter:

  1. Kiste eller urne: Prisen herpå va­ri­e­rer meget, fra om­kring 3.000 kr. for en enkel urne til over 20.000 kr. for en dyrere kiste.
  2. Bi­sæt­telse (kre­ma­tion) eller be­gra­velse: Bi­sæt­telse koster typisk om­kring 2.000 kr. for selve kre­ma­tio­nen, mens om­kost­nin­ger­ne til jord­fæ­stelse kan være om­kring 3.000 kr.
  3. Grav­sted: Ud­gif­ter­ne til et nyt grav­sted va­ri­e­rer fra kir­ke­gård til kir­ke­gård. For et nyt grav­sted kan du for­vente at betale mellem 2.000 kr. og 15.000 kr., af­hæn­gigt af pla­ce­rin­gen.
  4. Be­de­man­dens ydel­ser: En be­de­mand hjæl­per med prak­tiske op­ga­ver som kon­takt til kirken, trans­port af afdøde, og pa­pir­ar­bejde. Prisen for en be­de­mand ligger mellem 7.000 kr. og 15.000 kr., af­hæn­gig af den ser­vi­ce, du vælger.

Yder­li­gere om­kost­nin­ger

Udover oven­stå­ende ud­gif­ter kan der være ek­stra­om­kost­nin­ger for­bun­det med blom­ster, trans­port, døds­an­non­cer, og re­cep­tio­nen.

  • Blom­ster: Prisen for blom­ster kan va­ri­ere meget, men for­vent at betale i alt fra 1.000 kr. til 5.000 kr.
  • Trans­port: Trans­portud­gif­ter­ne for både afdøde og fa­mi­lien kan va­ri­ere af­hæn­gig af di­stan­ce og type af trans­port­mid­del. Ge­ne­relt kan prisen va­ri­ere fra 500 kr. til 3.000 kr.
  • Døds­an­non­cer: En døds­an­non­ce i en lokal avis kan koste mellem 500 kr. og 3.000 kr.
  • Re­cep­tio­nen: En re­cep­tion efter ce­re­mo­nien kan in­klu­dere ser­ve­ring af mad og drikke. Om­kost­nin­ger­ne heraf kan ligge mellem 5.000 kr. og 15.000 kr., af­hæn­gig af an­tal­let af gæster og menuen.

Læs mere: En enkes øko­no­miske og juri­diske si­tu­a­tion

Plan­læg­ning og bud­get­te­ring af be­gra­vel­sen

At holde over­blik over be­gra­vel­seud­gif­ter­ne kan være ud­for­drende. Det er værd at ind­hente for­skel­lige tilbud for at sikre, at du får den bedste pris for de tje­ne­ster, du har brug for. Der kan være til­fælde, hvor man har brug for øko­no­misk as­si­stan­ce for at dække om­kost­nin­ger­ne. I nogle til­fælde dækker for­sik­ring eller of­fent­lige ydel­ser dele af om­kost­nin­ger­ne ved en be­gra­velse.

At tale om be­gra­vel­se­s­øn­sker på for­hånd

Det kan være en god idé at dis­ku­tere be­gra­vel­se­s­øn­sker med sine kære i god tid inden be­ho­vet opstår. Det kan hjælpe med at lette plan­læg­nin­gen og de øko­no­miske byrder for de ef­ter­ladte. For­ud­be­talte be­gra­vel­ses­pla­ner kan også være en mu­lig­hed, der kan hjælpe med at dække de frem­ti­dige om­kost­nin­ger og sikre, at øn­sker­ne bliver op­fyldt.

Døden er en uund­gå­e­lig del af livet, og det kan være dyrt at sige farvel. At vide, hvad en be­gra­velse koster, kan hjælpe dig og dine kære i at bud­get­tere og plan­læg­ge kor­rekt.

Hvem står for om­kost­nin­ger­ne?

For­stå­el­sen af, hvem der dækker be­gra­vel­ses­om­kost­nin­ger­ne, kan være for­vir­rende.

Som ud­gangs­punkt er det af­dø­des bo, der be­ta­ler be­gra­vel­ses­om­kost­nin­ger­ne, her­un­der be­ta­ling til be­de­man­den. Enkelt sagt, pen­gene fra salg af af­dø­des ejen­dom­me, bankind­skud og andre ak­ti­ver bruges til at dække om­kost­nin­ger­ne ved be­gra­vel­sen.

Hvis boets værdi er mindre end om­kost­nin­ger­ne til be­gra­vel­sen, på­hviler an­sva­ret for be­ta­lin­gen den person, der har ar­ran­ge­ret be­gra­vel­sen. Det vil også ofte være fa­mi­lien, der skal lægger ud for ud­gif­ter til boet. Det er dog kun ri­me­lige ud­gif­ter til be­gra­vel­sen, som af­dø­des bo hæfter for.

Læs mere: Be­hand­ling af et dødsbo

Ingen på­rø­rende?

Hvad sker der, hvis afdøde ikke ef­ter­la­der nogen fa­mi­lie eller nært­stå­ende? I Dan­mark har kom­mu­nen an­sva­ret for at betale for be­gra­velse eller bi­sæt­telse, hvis der ikke findes på­rø­rende. Denne ser­vi­ce va­ri­e­rer dog fra kom­mune til kom­mune. Nogle kom­mu­ner gen­nem­fø­rer meget simple be­gra­vel­ses­ce­re­mo­nier, og i visse til­fælde af­hol­des ce­re­mo­nien ikke engang i en kirke.

Mu­lig­he­der for Be­gra­vel­ses­hjælp

I nogle til­fælde kan du søge om til­skud til be­gra­vel­sen for at dække delvis eller hele be­gra­vel­ses­ud­gif­ter­ne. Her er nogle mulige kilder til be­gra­vel­ses­hjælp:

  • Of­fent­lig Be­gra­vel­ses­hjælp: Hvis afdøde havde et dansk sund­heds­kort, kan fa­mi­lien søge om til­skud til be­gra­vel­sen gennem Ud­be­ta­ling Dan­mark. An­søg­nin­gen ind­sen­des gennem borger.dk, og til­skud­det ud­be­ta­les nor­malt, når skif­te­ret­ten har af­slut­tet be­hand­lin­gen af boet.
  • Fag­for­e­nin­ger: Nogle fag­for­e­nin­ger til­by­der også øko­no­misk støtte til be­gra­vel­ser.

Mange be­de­mænd hjæl­per også fa­mi­lier med at søge om be­gra­vel­ses­hjælp som en del af deres ydel­ser. Sørg derfor for at drøfte disse mu­lig­he­der med din be­de­mand.

Det er vig­tigt at forstå om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med en be­gra­velse i Dan­mark. Det giver de ef­ter­ladte mu­lig­hed for at tage ve­l­in­for­me­ret be­slut­nin­ger og af­værge øko­no­misk stress under en svær tid. På for­hånd af taler om be­gra­vel­se­s­øn­sker og un­der­sø­gelse af mu­lig­he­der­ne for en for­ud­be­talt be­gra­vel­ses­plan kan også være gavn­ligt. På trods af om­kost­nin­ger­ne er en be­gra­velse en vigtig an­led­ning, der til­la­der venner og fa­mi­lie at sige farvel, ære af­dø­des liv og be­gynde pro­ces­sen med heling.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.