Hvad er et te­sta­men­te?

books+pen.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
I denne ar­ti­kel vil vi gerne komme lidt ind på, hvad et te­sta­men­te er, hvad le­ga­larv er, og vig­ti­ge ting at vide.

Et te­sta­men­te er et juri­disk do­ku­ment, som du kan op­ret­te, hvis du har spe­ci­fik­ke ønsker om, hvor­dan din arv skal for­de­les.

Uden et te­sta­men­te, bliver din arv for­delt gennem reg­ler­ne for ar­ve­loven. Dette er hvad man kalder legal arv. Læn­ge­re nede i ar­tik­len, vil vi også skrive om, hvad legal arv er, så du kan få en bre­de­re for­skel på for­skel­len mellem at have et te­sta­men­te, og ikke at have et te­sta­men­te.

I prak­sis ser man ofte ældre per­so­ner lave et te­sta­men­te, men vi synes altid, at det er en for­nuf­tigt idé at lave et te­sta­men­te i god tid. Alle der er fyldt 18 år, kan op­ret­te et te­sta­men­te. Der­u­d­over be­hø­ver te­sta­men­te ikke kun at om­hand­le arv, det kan også om­hand­le ge­ne­rel­le ønsker til hvor­dan du vil be­gra­ves og meget mere. Et bør­ne­te­sta­men­te hand­ler for ek­sem­pel om for­æl­dre­myn­dig­hed, og hvem du ønsker skal have for­æl­dre­myn­dig­he­den over dine børn, hvis du en dag skulle gå bort, før dine børn er fyldt 18 år.

Der er des­u­den tre for­skel­li­ge typer af te­sta­men­te, hvor i du kan vælge imel­lem to af dem. Hvis du ønsker at vide mere om de for­skel­li­ge te­sta­men­ter, kan du læse mere om dem her: de for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter

Prøv gratis:

Hvad er legal arv?

I ar­ve­loven kan din arv for­de­les på to måder, enten gennem et te­sta­men­te, hvor du kan sætte dags­or­de­nen for hvor­dan du ønsker din arv for­delt, eller også er det igen­nem det man kalder den legale arv.

Hvis du ikke har et te­sta­men­te, skal din arv for­de­les i gennem den legale arv. Her kan du ikke selv be­stem­me for­de­lin­gen.

Vi har lavet et skema over for­de­lin­gen af de for­skel­li­ge ar­ve­klas­ser. I den danske ar­ve­lov er der nemlig 3 ar­ve­klas­ser, alt efter, hvem du har som dine ar­vin­ger:

1. ar­ve­klas­se: Dine børn og din æg­te­fæl­le2.ar­ve­klas­se: For­æl­dre, sø­sken­de og nevøer/niecer3. ar­ve­klas­se: Bedste­for­æl­dre, far- og mor­brød­re, fastre og mostre
Din æg­te­fæl­le vil arve halv­de­len og dine børn den anden halv­del. ⬇️Dine for­æl­dre arver halv­de­len af arven hver. ⬇️Dine bedste­for­æl­dre arver halv­de­len hver. ⬇️
Er et eller flere af dine børn døde, vil ved­kom­men­des børn arve i stedet for. ⬇️Har du ingen for­æl­dre, vil arven gå videre til dine for­æl­dres børn, altså dine sø­sken­de. ⬇️Er dine bedste­for­æl­dre døde, arver deres børn, altså dine far- og mor­brød­re, fastre og mostre. ⬇️
Ef­ter­la­der du dig ingen æg­te­fæl­le, arver dine børn hele arven og om­vendt. ⬇️Er dine sø­sken­de også døde, vil deres børn, og altså dine nevøer/niecer arve. ⬇️Børn af far- og mor­brød­re, fastre og mostre er ikke ar­vin­ger efter Ar­ve­loven. ⬇️
Er der ingen ar­vin­ger i 1. ar­ve­klas­se, går arven videre til 2. Ar­ve­klas­se.Er der ingen i ar­ve­klas­se 2, går arven videre til ar­ve­klas­se 3.Er der heller ingen ar­vin­ger i 3. ar­ve­klas­se går arven til Statskas­sen.

Læs mere: Hvem arver mig?

Ek­semp­ler

Æg­te­fæl­le + børn: Hvis du for ek­sem­pel har 1.000.000 kr, går halv­de­len til din æg­te­fæl­le, dvs 500.000 kr. Hvis du der­u­d­over har 3 børn, for­de­les de re­ste­ren­de 500.000 kr. Mellem dine 3 børn, så de hver i sær får om­kring 166.666 kr

Ingen børn, men æg­te­fæl­le: Hvis du har 1.000.000 kr der kan gå til arv, og du kan har en æg­te­fæl­le, så arver din æg­te­fæl­le hele din arv på 1.000.000 kr

Ingen æg­te­fæl­le men 3 børn: Her deles hele din arv mellem bør­ne­ne. Hvis du derfor for ek­sem­pel har 1.000.000 kr., deles dette beløb op mellem dine børn, så­le­des, at de får om­kring 333.333 kr. hver.

Ingen æg­te­fæl­le, men 3 børn. 2 er i live, en er afdød med et barn: I dette til­fæl­de vil de 333.333 som ville have over­gå­et til det afdøde barn gå til af­dø­des barn i stedet. Hvis afdøde har flere end et barn, skal de 333.333 kr. deles op mellem bør­ne­ne

Ingen æg­te­fæl­le ingen børn, men en far: I denne si­tu­a­tion vil hele din formue gå til din far, hvis du også har en mor som er i live ville din arv deles op i mellem dine for­æl­dre.

💡 Hvis du ikke har børn, ved du, hvem der arver dig?

Hvor meget kan jeg teste­re i et te­sta­men­te og hvad er tvangs­arv?

Med et te­sta­men­te, kan du altså be­stem­me langt stør­ste delen af hvem din formue skal gå til. Op til 75 % af din formue råder du over, og kan igen­nem et te­sta­men­te selv be­stem­me, hvad det skal gå til. Det hele af de 75 % kan gå til din part­ner, et be­stemt bar­ne­barn eller en or­ga­ni­sa­tion. 

⚠️ OBS: Men husk på, at det kun er 75 % du kan be­stem­me over, hvor de re­ste­ren­de 25 % er det der hedder tvangs­arv.

Tvangs­ar­ven er den del af din arv, der uanset, hvad du har skre­vet i dit te­sta­men­te til­kom­mer dine livs­ar­vin­ger. Dette kan være din kone, dine børn, bør­ne­børn, alt efter, hvem du har i le­ven­de live som dine livs­ar­vin­ger. 

Ud­tryk­ket tvangs­ar­vin­ger om­fat­ter de ar­vin­ger, som har krav på tvangs­arv. Det er kun dine livs­ar­vin­ger, altså ar­vin­ger i første ar­ve­klas­se, som kan anses at være dine tvangs­ar­vin­ger. Alle andre ar­vin­ger ifølge loven, fx. dine for­æl­dre, sø­sken­de, nevøer og niecer er altså ikke tvangs­ar­vin­ger.

Tvangs­arv er kun re­le­vant, hvis du op­ret­ter et te­sta­men­te. Dette er for at be­skyt­te dine livs­ar­vin­ger

Dette be­ty­der altså, at hvis du ingen æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger har, kan du fak­tisk råde 100 % over din formue, da der ingen tvangs­arv er.

For ek­sem­pel: I sådan en si­tu­a­tion, kan du i et te­sta­men­te ønske, at du giver hele din arv til en or­ga­ni­sa­tion, hvor dit ønske her vil blive op­fyldt 100 %. Hvis du havde livs­ar­vin­ger, ville det kun være 75% af det øn­ske­de beløb der vil kunne gå til or­ga­ni­sa­tio­nen. 

Læs mere om: te­sta­men­te pris

Du kan give et forskud på din arv

Der­u­d­over, kan du også give et ar­ve­forskud til dine ar­vin­ger. Du kan læse mere om ar­ve­forskud og te­sta­men­te i en a vores ar­tik­ler.

Det kan være smart med et ar­ve­forskud, da du har ret til at give dine børn om­kring 68.000kr, skat­te­frit. For­skel­len ligger her, at når du går bort, og dine børn skal arve fra dig, skal de betale 15 % i bo­af­gift til staten. (Bo­af­gift er det tid­li­ge­re ar­ve­af­gift). Bo­af­gif­ten fun­ge­rer så­le­des, at  man be­reg­ner de sam­le­de vær­di­er, som den aføde person ef­ter­la­der sig. Hvis arven over­sti­ger om­kring de 312.000 kr, skal der be­ta­les en bo­af­gift på 15 % af arven til ar­vin­ger­ne. Dette gælder dog ikke den længst­le­ven­des æg­te­fæl­les arv, efter den første­af­dø­des, her skal der ikke be­ta­les bo­af­gift.

Læs mere om: regler og form­krav for et te­sta­men­te

Opret et te­sta­men­te hos Aatos

Hos Aatos til­by­der vi et smart op­be­va­rings­sy­stem af alle dine igang­væ­ren­de do­ku­men­ter som du køber af os, og af dine købte pro­duk­ter. Dine do­ku­men­ter vil derfor altid være i vores system, i til­fæl­de af, at du skulle miste dem.

Du kan få lavet et te­sta­men­te igen­nem os for kun 599 kr., og så tager det oven i købet ikke mere end 10 mi­nut­ter at få det op­ret­tet.