Hvad er et te­sta­mente?

books+pen.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
10.11.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Denne ar­ti­kel om­hand­ler te­sta­men­ter, og vil uddybe hvad legale ar­vin­ger er, samt hvad et te­sta­mente er.

Et te­sta­mente er et juri­disk do­ku­ment, som du kan op­ret­te, hvis du har spe­ci­fik­ke ønsker til, hvor­dan din arv skal for­de­les.

Uden et te­sta­mente, bliver din arv for­delt efter reg­ler­ne i ar­ve­loven. Dette vil ud­dy­bes senere i ar­tik­len.

Alle der er fyldt 18 år, kan op­ret­te et te­sta­mente. Et te­sta­mente kan en­vi­dere in­de­holde be­stem­mel­ser om andet end arv, her­un­der ge­ne­rel­le ønsker til, hvor­dan du ønsker at be­gra­ves og meget mere.

Der findes tre for­skel­lige typer af te­sta­men­ter. Vi an­be­fa­ler, at du laver et no­tar­te­sta­mente, idet du her kan du være sikker på, at dit te­sta­men­te bliver fundet efter din død, da det bliver op­be­va­ret hos Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter.

Prøv gratis:

Så­fremt at du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil dine ar­vin­ger mod­tage den legale arv, hvil­ket er arven der er fastsat efter reg­ler­ne i ar­ve­loven.

Her er et skema over de for­skel­lige ar­ve­klas­ser. Det følger af ar­ve­loven, at der er tre ar­ve­klas­ser:

1. ar­ve­klas­se: Dine børn og din æg­te­fæl­le2.ar­ve­klas­se: For­æl­dre, sø­skende og nevøer/niecer3. ar­ve­klas­se: Bedste­for­æl­dre, far- og mor­brød­re, fastre og mostre
Din æg­te­fæl­le vil arve halv­de­len og dine børn den anden halv­del. ⬇️Dine for­æl­dre arver halv­de­len af arven hver. ⬇️Dine bedste­for­æl­dre arver halv­de­len hver. ⬇️
Er et eller flere af dine børn døde, vil ved­kom­men­des børn arve i stedet for. ⬇️Har du ingen for­æl­dre, vil arven gå videre til dine for­æl­dres børn, altså dine sø­skende. ⬇️Er dine bedste­for­æl­dre døde, arver deres børn, altså dine far- og mor­brød­re, fastre og mostre. ⬇️
Ef­ter­la­der du dig ingen æg­te­fæl­le, arver dine børn hele arven og om­vendt. ⬇️Er dine sø­skende også døde, vil deres børn, og altså dine nevøer/niecer arve. ⬇️Børn af far- og mor­brød­re, fastre og mostre er ikke ar­vin­ger efter Ar­ve­loven. ⬇️
Er der ingen ar­vin­ger i 1. ar­ve­klas­se, går arven videre til 2. Ar­ve­klas­se.Er der ingen i ar­ve­klas­se 2, går arven videre til ar­ve­klas­se 3.Er der heller ingen ar­vin­ger i 3. ar­ve­klas­se går arven til Statskas­sen.

Læs mere: Hvem arver mig? og Hjælp, te­sta­men­tet er en nul­li­tet

Ek­semp­ler

Æg­te­fæl­le + børn: Hvis du for ek­sem­pel har 1.000.000 kr, går halv­de­len til din æg­te­fæl­le, dvs 500.000 kr. Hvis du der­u­d­over har 3 børn, for­de­les de re­ste­rende 500.000 kr. Mellem dine 3 børn, så de hver i sær får om­kring 166.666 kr

Ingen børn, men æg­te­fæl­le: Hvis du har 1.000.000 kr der kan gå til arv, og du kan har en æg­te­fæl­le, så arver din æg­te­fæl­le hele din arv på 1.000.000 kr

Ingen æg­te­fæl­le men 3 børn: Her deles hele din arv mellem bør­ne­ne. Hvis du derfor for ek­sem­pel har 1.000.000 kr., deles dette beløb op mellem dine børn, så­le­des, at de arver om­kring 333.333 kr. hver.

Ingen æg­te­fæl­le, men 3 børn. 2 er i live, en er afdød med et barn: I dette til­fælde vil de 333.333 som ville have over­gå­et til det afdøde barn gå til af­dø­des barn i stedet. Hvis afdøde har flere end et barn, skal de 333.333 kr. deles op mellem bør­ne­ne

Ingen æg­te­fæl­le og ingen børn, men en far: I denne si­tu­a­tion vil hele din formue gå til din far. Hvis begge dine for­æl­dre er i live skal din arv deles li­ge­ligt mellem dine for­æl­dre.

💡 Hvis du ikke har børn, ved du, hvem der arver dig?

Hvor meget kan jeg testere i et te­sta­mente, og hvad er tvangs­arv?

Med et te­sta­mente, kan du be­stem­me over en stor del af din formue.

Du kan be­stem­me over alt hvad der er “friarv”. Det be­ty­der, at du ikke kan be­stem­me over “tvangs­ar­ven”. Tvangs­ar­ven er den del af din arv, der uanset, hvad du har skre­vet i dit te­sta­mente til­kom­mer dine livs­ar­vin­ger. Dette kan være din kone, dine børn, bør­ne­børn, alt efter, hvem du har i le­vende live som dine livs­ar­vin­ger. Tvangs­ar­ven er på 25% af din formue.

Ud­tryk­ket tvangs­ar­vin­ger om­fat­ter de ar­vin­ger, som har krav på tvangs­arv. Det er kun dine livs­ar­vin­ger, altså ar­vin­ger i første ar­ve­klas­se, som kan anses at være dine tvangs­ar­vin­ger. Alle andre ar­vin­ger ifølge loven, fx. dine for­æl­dre, sø­skende, nevøer og niecer er altså ikke tvangs­ar­vin­ger.

Tvangs­arv er kun re­le­vant, hvis du op­ret­ter et te­sta­mente.

Dette be­ty­der altså, at hvis du ingen æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger har, kan du fak­tisk råde 100 % over din formue, da der ingen tvangs­arv er.

Ek­sem­pel: Hvis du ingen æg­te­fæl­le eller børn har, kan du i et te­sta­mente be­stem­me over 100 % af din formue. Hvis du har børn eller en æg­te­fæl­le, vil det kun være 75% af din formue, som du kan be­stem­me over.

Læs mere om: te­sta­mente pris

Opret et te­sta­mente hos Aatos

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.