Hvad er en Frem­tids­fuld­magt?

Venner
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er re­le­vant for dig, som gerne vil sikre, at du selv kan vælge en som kan va­re­ta­ge og træffe op­ga­ver på dine vegne, hvis du i frem­ti­den skulle blive syg.

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer lidt li­ge­som en normal fuld­magt, men her er for­skel­len, at en frem­tids­fuld­magt først sættes i kraft i frem­ti­den, når du en dag ikke læn­ge­re kan tage vare på dig selv og dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold.

Det fun­ge­rer så­le­des, at du med en frem­tids­fuld­magt selv kan vælge, hvem din fuld­magts­ha­ver kan være, og hvilke op­ga­ver ved­kom­men­de må og skal fo­re­ta­ge sig. Dette kan være sær­de­les godt for dig, hvis du gerne selv vil be­stem­me, hvem din fuld­magts­ha­ver skal være - for denne mu­lig­hed har du ikke, uden en frem­tids­fuld­magt. 

Denne ar­ti­kel kommer nær­me­re ind på hvad en frem­tids­fuld­magt er, hvor­for den er re­le­vant, og hvor­for det gavner dig at have en i sidste ende.

Hvor­for er en frem­tids­fuld­magt re­le­vant?

En frem­tids­fuld­magt er derfor meget re­le­vant, for dig, som gerne selv vil be­stem­me, hvem der skal fo­re­ta­ge dine øko­no­mi­ske og per­son­li­ge sager. Po­in­ten med en frem­tids­fuld­magt er derfor, at du ud­for­mer en fuld­magt, inden, at du en dag skulle blive al­vor­lig syg eller af andre år­sa­ger blive umyn­dig.

På denne måde inden dette skulle ske kan du sikre og selv have mu­lig­hed for at styre, hvem og hvad din fuld­magts­ha­ver må fo­re­ta­ge sig. Det er kun muligt at ud­for­me og gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig, mens du stadig er myndig og i stand til at be­kræf­te ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt. Vi an­be­fa­ler derfor, at du får lavet en frem­tids­fuld­magt hur­tigst muligt for dit eget bedste.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Prøv gratis:

Hvor mange har en frem­tids­fuld­magt, og hvem gavner det?

I dan­mark lever der over en mil­li­on fol­ke­pen­sio­ni­ster som kan gavne af en frem­tids­fuld­magt.  De fleste af vores kunder som får lavet en frem­tids­fuld­magt hos os er fol­ke­pen­sio­ni­ster.

Dette giver rigtig god mening, da ens hel­bred desvær­re bliver mere usta­bil jo ældre man bliver. Vi op­for­drer derfor spe­ci­elt ældre men­ne­sker til at over­ve­je en frem­tids­fuld­magt, da det giver en stor tryg­hed for frem­ti­den. Mange har nemlig mu­lig­he­den for at vælge deres egen part­ner eller børn som de kender og stoler på, til at være deres fuld­magts­ha­ver. 

Derfor er det en god idé at have en frem­tids­fuld­magt

Hvis du gerne selv vil have ind­fly­del­se på, hvem der skal va­re­ta­ge dine per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold, hvis du på et tids­punkt ikke læn­ge­re selv kan, er det en god idé, at du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt.

Med en frem­tids­fuld­magt er det nemlig dig som sætter dags­or­de­nen for ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten. Du kan på denne måde selv be­stem­me, hvem og hvad ved­kom­men­de må fo­re­ta­ge, ved at skrive  dette ned i din frem­tids­fuld­magt.

Hvor kan jeg få lavet en frem­tids­fuld­magt?

Frem­tids­fuld­mag­ten kan du enten selv lave, få den lavet hos en ad­vo­kat eller online hos en juri­disk tje­ne­ste.

Vi an­be­fa­ler ikke, at du selv laver din egen frem­tids­fuld­magt, da det kan føre til kon­se­kven­ser så som, at din frem­tids­fuld­magt ikke kan blive gyldig grun­det juri­di­ske fejl i do­ku­men­tet. Men hvis du al­li­ge­vel gerne vil prøve at skrive din egen frem­tids­fuld­magt med en ska­be­lon. Vær op­mærk­som på, at du ikke skal ko­pi­e­re fra ska­be­lo­nen, da den ikke nød­ven­dig­vis passer til din si­tu­a­tion og dine behov.

Der­u­d­over, kan du selv­føl­ge­lig også få ud­for­met din frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat, men vi ved godt, at det kan gå hen og blive meget dyrt og hele pro­ces­sen kan tage lang tid før du over­ho­ve­det mod­ta­ger din fær­dig­gjor­te frem­tids­fuld­magt. 

Hos Aatos, har vi derfor ud­vik­let en online juri­disk tje­ne­ste, hvor du på 10 mi­nut­ter kan lave og mod­ta­ge din frem­tids­fuld­magt for kun 599 kr.

Få din Frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Du kan hur­tigt og nemt få lavet din frem­tids­fuld­magt hos os  i dag, for kun 599  kr. Det tager kun 10 mi­nut­ter, og så er du sikker på, at den er juri­disk kor­rekt og klar til at blive sat i kraft, når det bliver nød­ven­digt ude i frem­ti­den. 

Aatos, har des­u­den et smart system, hvor alle dine købte juri­di­ske do­ku­men­ter bliver gemt i din profil som du op­ret­ter hos os. Denne funk­tion ud­by­der ikke særlig mange, og man hører ofte om folk, som mister sine juri­di­ske do­ku­men­ter, og desvær­re er i en si­tu­a­tion, hvor de skal til at ud­for­me og betale for et nyt do­ku­ment. Hos Aatos, er du sikret, at alle dine do­ku­men­ter er gemt, og du kan derfor ikke miste den. 

Der­u­d­over går vi meget op i at alle skal have råd og mu­lig­he­den for at kunne købe de juri­di­ske do­ku­men­ter der har brug for. Vi har derfor sørget for at prisen er over­sku­e­lig og har lavet en meget bru­ger­ven­lig system til dig, som heller ikke er særlig tek­nisk anlagt. 

Du kan derfor igen­nem Aatos, hur­tigt og nemt op­ret­te dit do­ku­ment i dag for kun 599 kr og få den lave og mod­ta­get på 10 mi­nut­ter.

Næste skridt er at få den re­gi­stre­ret

Efter, at du har købt og fået din frem­tids­fuld­magt ud­for­met skal den re­gi­stre­res på Ting­lys­ning.

Selve re­gi­stre­rin­gen fo­re­går uaf­hæn­gigt af, hvor du har fået den lavet. Det er en pro­ce­du­re, og noget man skal gøre for at frem­tids­fuld­mag­ten kan blive synlig i det of­fent­li­ge system og derved blive gyldig.

Selve re­gi­stre­ring kan virke kom­pli­ce­ret, og vi har derfor lavet en vej­led­ning til dig, om hvor­dan man får sin frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret.

Frem­tids­fuld­mag­ten skal ved­stås for en Notar

Efter, at du har re­gi­stre­ret og un­der­skre­vet din frem­tids­fuld­magt inde på Ting­lys­ning, skal du be­stil­le en tid og un­der­skri­ve din frem­tids­fuld­magt foran en Notar. Dette er for at sikre, at du selv med egen vilje har skre­vet og for­står ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt.

For at gøre det nem­me­re for dig, har vi hos Aatos også skre­vet en vej­led­ning til, hvor­dan du finder og booker en notar, og ge­ne­relt, hvad der er væ­sent­ligt at vide, før du booker en tid hos no­ta­ren.

Vi håber, at denne ar­ti­kel hjalp dig til at forstå, hvad en frem­tids­fuld­magt er, og at du har fået en bedre for­nem­mel­se af, hvor­for den kan være re­le­vant for dig at have.

Ofte stil­le­de spørgs­mål

Læs mere om de ofte stil­le­de spørgs­mål om frem­tids­fuld­magt.

Hvor mange frem­tids­fuld­mæg­ti­ge skal man have?

Du kan sag­tens udpege én frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, men også flere. Hos Aatos, an­be­fa­ler vi fak­tisk, at man vælger at udpege flere frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, for en sik­ker­heds­skyld.

Der kan nemlig være si­tu­a­tio­ner, hvor den ene ud­valg­te frem­tids­fuld­mæg­ti­ge selv bliver umyn­dig af sygdom eller går bort. Her vil det være en god idé at have flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, som kan træde ind som re­ser­ve. 

Hvor­når sættes frem­tids­fuld­mag­ten i kræft?

Selvom du op­ret­ter frem­tids­fuld­mag­ten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke læn­ge­re kan va­re­ta­ge dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold på de om­rå­der, som er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten.

Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, men­talt svæk­ket eller lig­nen­de. Det be­ty­der at, så længe du som fuld­magts­gi­ver selv er i stand til at va­re­ta­ge dine for­hold, ligger frem­tids­fuld­mag­ten uvirk­som i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­stret.

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten sættes i kraft, er det derfor frem­tids­fuld­mæg­ti­gen, der re­præ­sen­te­rer dig på de om­rå­der, som fuld­mag­ten om­fat­ter.

Hvem kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt?

Selvom de fleste af vores kunder som køber en frem­tids­fuld­magt er ældre per­so­ner, kan du sag­tens få lavet en frem­tids­fuld­magt, så snart du er fyldt 18 år og er myndig.

Der­u­d­over er det vig­tigt, at du stadig er i stand til at træffe dine egne be­slut­nin­ger, og at du er i stand til at forstå, hvad ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten in­de­bæ­rer. Det er derfor kun myn­di­ge per­so­ner, som er i stand til at få en frem­tids­fuld­magt ud­for­met og gyl­dig­gjort. 

Kan man ændre sin frem­tids­fuld­magt efter ikraft­sæt­tel­se?

Efter ikraft­sæt­tel­sen kan frem­tids­fuld­mag­ten kun ændres eller til­ba­ge­kal­des, hvis du er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen heraf. Det be­ty­der altså, at du stadig skal kunne være i en be­vidst til­stand. Dette er for at sikre, at be­slut­nin­gen er taget af dig, altså fuld­magts­gi­ve­ren.

Hvis du skulle stå i en si­tu­a­tion, hvor du gerne vil have ændret din frem­tids­fuld­magt, skal du ansøge om en æn­dring eller til­ba­ge­kal­del­se hos Fa­mi­li­e­rets­hu­set, som der­næst skal vur­de­re, om be­tin­gel­ser­ne for at ændre eller til­ba­ge­kal­de frem­tids­fuld­mag­ten er op­fyldt. 

Hvad be­ty­der frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, som kan sættes i kraft engang i frem­ti­den, hvis du for ek­sem­pel bliver syg og mister evnen til selv at tage vare på dine øko­no­mi­ske eller per­son­li­ge for­hold. 

For­skel­len mellem en frem­tids­fuld­magt og en fuld­magt, er at en frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt som kun gælder i frem­ti­den, i si­tu­a­tio­ner, hvor du ikke læn­ge­re selv kan træffe en be­slut­ning. En frem­tids­fuld­magt er derfor et fri­vil­ligt og privat al­ter­na­tiv til en al­min­de­lig fuld­magt og til at være under vær­ge­mål. Der­u­d­over, vælger du selv, hvad frem­tids­fuld­mag­ten skal in­de­hol­de.

Hvad er en Frem­tids­fuld­magt­gi­ver?

Den som får ud­for­met en frem­tids­fuld­magt og skri­ver under på at give sin fuld­magt videre, er hvad man kalder frem­tids­fuld­magt giver.

Dvs. at hvis du gerne vil have lavet en frem­tids­fuld­magt og er den som skal ud­væl­ge en eller flere per­so­ner som skal træffe dine be­slut­nin­ger og tage vare på dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske sager i frem­ti­den, vil du være frem­tids­fuld­magt­gi­ve­ren.

Hvad er en Frem­tids­fuld­mæg­ti­ge?

Den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge er den som frem­tids­fuld­magt gi­ve­ren selv ud­pe­ger, til at skulle tage vare på frem­tids­fuld­magt­gi­ve­rens sager. Her ser man ofte ek­semp­ler, hvor det måske er en morfar som er frem­tids­fuld­magts­gi­ver, som vælger sine børn som frem­tids­fuld­mæg­ti­ge.