Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Venner
A photo of Anna
Anna, jurist
11.8.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er et juri­disk do­ku­ment, hvor du kan udpege en eller flere per­so­ner, til at va­re­tage dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold, hvis du i frem­ti­den skulle blive syg.

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer lidt li­ge­som en al­min­de­lig fuld­magt. For­skel­len er, at en frem­tids­fuld­magt først sættes i kraft i frem­ti­den, så­fremt du en dag ikke læn­gere kan tage vare på dig selv og dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Med en frem­tids­fuld­magt kan du på for­hånd vælge, hvem der skal være fuld­magts­ha­ver, og hvilke op­ga­ver ved­kom­men­de skal va­re­tage på dine vegne.

Denne ar­ti­kel kommer nær­mere ind på hvad en frem­tids­fuld­magt er, hvor­for den er re­le­vant at op­ret­te, før du bliver syg eller ude af stand til at va­re­tage dine egne for­hold.

Hvor­for er en frem­tids­fuld­magt re­le­vant?

En frem­tids­fuld­magt er re­le­vant for dig, som gerne selv vil be­stem­me, hvem der skal va­re­tage dine øko­no­miske og per­son­lige for­hold. For­må­let med fuld­mag­ten er, at du ud­for­mer den imens at du er frisk og rask, så­le­des at den kan træde i kraft, i til­fælde af at du i frem­ti­den bliver syg.

Vi an­be­fa­ler derfor, at du får lavet en frem­tids­fuld­magt, selvom du på nu­væ­rende tids­punkt ikke har brug for den.

💡 Har du hørt om gen­si­dig frem­tids­fuld­magt? Mange for­veks­ler ofte frem­tids­fuld­magt med gen­si­dig te­sta­mente.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Prøv gratis:

Op­ret­telse af en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt kan ud­for­mes hos en ad­vo­kat, på en juri­disk online tje­ne­ste eller du kan lave den selv.

Vi an­be­fa­ler ikke, at du selv laver din egen frem­tids­fuld­magt. Hvis du ud­for­mer en frem­tids­fuld­magt uden juri­disk rå­d­giv­ning, kan det med­fø­rer at frem­tids­fuld­mag­ten bliver ugyl­dig, og ikke kan træde i kraft.

Hvis du al­li­ge­vel gerne vil prøve at ud­forme din egen frem­tids­fuld­magt, kan du an­vende denne ska­be­lon. Vær op­mærk­som på, at du ikke bør ko­pi­ere di­rek­te fra ska­be­lo­nen, da den ikke nød­ven­dig­vis passer til din si­tu­a­tion og dine behov.

Du kan også vælge, at få ud­for­met din frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat. Det er både dyrt, og kan tage lang tid.

Hos Aatos, har vi derfor ud­vik­let en online juri­disk tje­ne­ste, hvor du på 10 mi­nut­ter kan lave og mod­tage din frem­tids­fuld­magt.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt - bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­ti­ge?

Få din Frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Du kan hur­tigt og nemt få lavet din frem­tids­fuld­magt hos os  i dag.

Med Aatos kan du end­vi­dere gemme dine juri­diske do­ku­men­ter på din profil, som du op­ret­ter på hjem­mesi­den. Dette skal mod­virke, at du mister dine juri­diske do­ku­men­ter, og skal ud­forme og betale for et nyt do­ku­ment.

Hvis du bliver i tvivl om noget under op­ret­tel­sen af din frem­tids­fuld­magt, kan du få juri­disk rå­d­giv­ning fra Aatos juri­ster, som sidder klar til at hjælpe dig.

Frem­tids­fuld­magt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Re­gi­strer din frem­tids­fuld­magt

Når du har ud­for­met din frem­tids­fuld­magt, skal denne re­gi­stre­res på ting­lys­ning.dk.

Selve re­gi­stre­rin­gen fo­re­går uaf­hæn­gigt af, hvor du har fået den lavet. Re­gi­stre­rin­gen er nød­ven­dig for, at frem­tids­fuld­mag­ten kan blive juri­disk gyldig.

Selve re­gi­stre­ring kan virke kom­pli­ce­ret, og vi har derfor lavet en vej­led­ning til dig om, hvor­dan man får sin frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret.

Frem­tids­fuld­mag­ten skal ved­stås for en Notar

Efter, at du har re­gi­stre­ret og un­der­skre­vet din frem­tids­fuld­magt inde på ting­lys­ning.dk, skal du be­stil­le en tid og un­der­skrive din frem­tids­fuld­magt foran en Notar.  No­ta­ren sikrer sig, at frem­tids­fuld­mag­ten er i over­ens­stem­melse med dit ønske, at du er for­nufts­mæs­sigt i stand til at op­ret­te fuld­mag­ten.

For at gøre det nem­mere for dig, har vi hos Aatos også skre­vet en vej­led­ning til, hvor­dan du finder og booker en notar, og ge­ne­relt, hvad der er væ­sent­ligt at vide, før du booker en tid hos no­ta­ren.

Vi håber, at denne ar­ti­kel hjalp dig til at forstå, hvad en frem­tids­fuld­magt er, og at du har fået en bedre for­nem­melse af, hvor­for den kan være re­le­vant for dig at have.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.