Livs­ar­vin­ger

Fire mennesker går udenfor. Bjerget kan ses i baggrunden.
aatos-author-icon.png
Aatos
10.8.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Denne ar­ti­kel om­hand­ler livs­ar­vin­ger, te­sta­mente og arv. Hvem er dine livs­ar­vin­ger? Hvor­for er det vig­tigt at tage stil­ling til livs­ar­vin­ger i dit te­sta­mente? Og hvad er deres ret­tig­he­der egent­lig? Læs mere her.

Dine livs­ar­vin­ger er dine børn, bør­ne­børn, ol­debørn og adop­tivbørn - dvs. slægt­ninge i nedsti­gende linje.

Livs­ar­vin­ger har altid ret til tvangs­arv og er så­kaldte legale ar­vin­ger. Det be­ty­der, at dine livs­ar­vin­ger arver hele din formue, med­min­dre du har be­græn­set deres arv i dit te­sta­mente. Hvis du har en æg­te­fæl­le, har denne også ret til tvangs­arv.

Så­fremt du har børn eller æg­te­fæl­le, kan du ikke op­ret­te et gyl­digt te­sta­mente, hvor der står at dine børn eller æg­te­fæl­le skal arve 0%, da dette vil være i strid med ar­ve­loven.

Tvangs­arv til livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­le

Som nævnt er dine livs­ar­vin­ger samt en even­tu­el æg­te­fæl­le dine tvangs­ar­vin­ger.

Tvangs­ar­ven udgør 25% af din formue. Det be­ty­der, at dine tvangs­ar­vin­ger er be­ret­ti­get til samlet set at arve 25% af din sam­lede ef­ter­ladte formue. Disse 25% vil blive for­delt mellem din æg­te­fæl­le og dine livs­ar­vin­ger. Livs­ar­vin­ger­ne får halv­de­len og din æg­te­fæl­le den anden halv­del.

Et ek­sem­pel: Du har en æg­te­fæl­le og 2 børn. Du har i dit te­sta­mente be­slut­tet, at de alle kun skal arve tvangs­ar­ven. Her­ef­ter vil din æg­te­fæl­le få 12,5 % af din formue, og dine børn vil få 6,25 % hver.

Hvis du ikke har nogen livs­ar­vin­ger, så får din æg­te­fæl­le tvangs­ar­ven på 25%. Hvis du ikke har nogen æg­te­fæl­le, vil hele tvangs­ar­ven på 25% gå til dine livs­ar­vin­ger.

⚠️ Tvangs­ar­ven er dog kun gæl­dende, hvis du i dit te­sta­mente har be­slut­tet, at dine livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­le kun skal have deres tvangs­arv. Hvis du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil din æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger dele hele din formue.

Arv til bonus­børn og ple­jebørn

Det er vig­tigt at være op­mærk­som på, at det kun er bi­o­lo­giske og adop­te­rede børn, der er dine legale ar­vin­ger - det vil altså sige, at det kun er dem, der er dine livs­ar­vin­ger og tvangs­ar­vin­ger. Det be­ty­der, at bonus­børn og ple­jebørn ikke er dine tvangs- eller livs­ar­vin­ger.

Og hvad be­ty­der det så? Jo, det be­ty­der, at hvis du har bonus­børn eller ple­jebørn, som du ønsker skal arve dig, så skal du op­ret­te et te­sta­mente, hvor du an­gi­ver dette.

Hvis du ikke har æg­te­fæl­le eller børn

Æg­te­fæl­ler og livs­ar­vin­ger er i ar­ve­klas­se 1, som er den ar­ve­klas­se, vi har talt om i ar­tik­len indtil nu. Hvis du hver­ken har livs­ar­vin­ger eller en æg­te­fæl­le, så vil din arv til­falde per­so­ner­ne i ar­ve­klas­se 2 eller 3.

Ar­ve­klas­se 2 er dine for­æl­dre og her­ef­ter dine sø­skende. Hvis du heller ikke har nogen i denne ar­ve­klas­se, vil per­so­ner­ne i ar­ve­klas­se 3 arve efter dig. Denne ar­ve­klas­se består af dine bedste­for­æl­dre og her­ef­ter mostre, fastre, far­brød­re og mor­brød­re.

Hvis du ikke har nogen ar­vin­ger i de tre ar­ve­klas­ser, og du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil det være staten, der arver din formue. Du kan også op­ret­te et te­sta­mente, hvor du vælger, at din formue skal gå til en god ven, eller at du vil til­go­dese et vel­gø­rende formål.

Opret et te­sta­mente online hos Aatos

Hos Aatos kan du nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te et skræd­der­sy­et te­sta­mente.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Dette er langt bil­li­gere sam­men­lig­net med en ad­vo­kat, der typisk tager flere tu­sin­der kroner for at op­ret­te et te­sta­mente.

Når du op­ret­ter et te­sta­mente hos os, stil­ler vi dig de samme spørgs­mål, som en ad­vo­kat ville gøre. Det be­ty­der, at dit te­sta­mente bliver skræd­der­sy­et til dine behov.

Hvis du har spørgs­mål un­der­vejs i op­ret­tel­sen af dit te­sta­mente, sidder vores juri­ster na­tur­lig­vis klar til at hjælpe dig.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.