Te­sta­men­te pris i 2023

Testamente online
aatos-author-icon.png
Aatos
14.3.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Det er altid en god idé at få lavet et te­sta­men­te, så du kan sikre dig, at dine ønsker bliver bliver ful­dendt.

Pri­ser­ne for et te­sta­men­te kan dog va­ri­e­rer. Læs med her, hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget et te­sta­men­te kan koste dig.

Hvad koster et te­sta­men­te i år 2023?

Det er et uund­gå­e­ligt faktum, at du vi alle en dag skal stille træsko­e­ne. Selvom det for mange ikke er rart at tænke på, er det dog stadig nød­ven­digt, at du gør dig visse over­vej­el­ser. Især hvis du har en formue eller andre ak­ti­ver, som du gerne vil have for­delt på en spe­ci­fik måde. 

I Dan­mark er en tred­je­del af din arv så­kaldt tvangs­arv. Det vil sige, at der er et lov­krav, der de­fi­ne­rer, hvor­dan denne del af arven bliver for­delt. De sidste to tred­je­de­le kan du selv råde over.

Her kan et te­sta­men­te hjælpe dig, så din sidste vilje bliver ef­ter­le­vet. Uden et te­sta­men­te arv vil din arv blive for­delt som le­ga­larv. Hvis du over­ve­jer at få købt et te­sta­men­te, er det derfor rart at vide mere om, hvor meget et te­sta­men­te egent­lig koster. Det kan du få svar på i det føl­gen­de.

Hvem må skrive et te­sta­men­te?

I Dan­mark er te­sta­men­ter lidt af en gråzo­ne. Egent­lig findes der ikke nogle lov­krav til dem. Derfor må du i prin­cip­pet skrive dit te­sta­men­te på en no­tes­se­del, som du bag­ef­ter gemmer i skuf­fen, indtil dine ef­ter­lad­te en dag finder den. 

I re­a­li­te­ten vil et sådant te­sta­men­te for­ment­lig blive be­stridt. Det vil sige, at dine ef­ter­lad­te an­fæg­ter, hvor­vidt te­sta­men­tet er gyl­digt. I så fald vil der blive star­tet en rets­sag, der har til formål at af­dæk­ke, hvor­vidt te­sta­men­tet i re­a­li­te­ten er gyl­digt.

Hvis du derfor gerne vil være sikker på, at dit te­sta­men­te også er juri­disk gyl­digt, bør du vælge en anden løs­ning. I Dan­mark er der derfor også tra­di­tion for, at du an­ven­der en te­sta­men­te ad­vo­kat eller jurist, når du gerne vil have ud­for­met et te­sta­men­te. På den måde er du sikret, at te­sta­men­tet lever op til lov­kra­ve­ne. 

Inden for nyere tid er der dog også dukket online te­sta­men­ter op. Her har juri­ster og/eller ad­vo­ka­ter ud­for­met online te­sta­men­ter, som du selv kan ud­fyl­de.

Læs mere: tre typer te­sta­men­te

Derfor bør du vælge et te­sta­men­te online

Der er flere gode grunde til at vælge et on­li­ne­te­sta­men­te frem­for en ad­vo­kat. For det første kan du oftest få en bil­li­ge­re te­sta­men­te pris, når du vælger en on­li­ne­løs­ning.

Det skyl­des, at det on­li­ne­te­sta­men­te al­le­re­de er ud­ar­bej­det. Derfor kræver det blot, at du selv ud­fyl­der det. Det be­ty­der derfor også, at der ikke skal bruges ligeså mange man­de­ti­mer på at ud­for­me te­sta­men­tet, som hvis du havde valgt en ad­vo­kat eller jurist.

Der­u­d­over er det også nem­me­re at ud­for­me et on­li­ne­te­sta­men­te. Her er du nemlig ikke nødt til at møde op på noget kontor. I stedet kan du blot ud­fyl­de te­sta­men­tet i ro og mag der­hjem­me. Det sparer dig både for kørsel og dy­re­bar tid. 

Li­ge­så­dan er det også hur­tigt at ud­ar­bej­de et te­sta­men­te online. Fak­tisk kan du have te­sta­men­tet klar på kun 10 mi­nut­ter!

Læs mer: Te­sta­men­te uden en ad­vo­kat

Her har vi et skema over for­de­le og ulem­per

 Te­sta­men­te onlineTe­sta­men­te hos ad­vo­kat
Klar på 10 mi­nut­ter
Pro­ces­sen er hurtig og simpel
Du er ga­ran­te­ret, at den er juri­disk kor­rekt og gyldig
Du får den til­sendt med det samme
Ga­ran­te­ret en billig pris
Ingen ven­te­tid

Så meget koster de for­skel­li­ge te­sta­men­ter

Vi har lavet en tabel over de gen­nem­snit­li­ge priser på, hvor meget et te­sta­men­te koster i år 2022. Pri­ser­ne på at te­sta­men­te kan varier alt efter den ser­vi­ce du vælger.

Te­sta­men­te pris

Te­sta­men­te hos ad­vo­katTe­sta­men­te hos AatosLav det selv
3.000-5.000 kr.599 kr.0 kr.

Når du gerne vil have ud­ar­bej­det et te­sta­men­te, kan du vælge mellem flere for­skel­li­ge løs­nin­ger. I Dan­mark består ud­val­get af enten en ad­vo­kat, gøre det selv eller en juri­disk tje­ne­ste online.

Hvis du vælger at lave et ad­vo­kat te­sta­men­te, hvor en ad­vo­kat nedskri­ver din sidste vilje, vil prisen typisk va­ri­e­re mellem 3.000 til 5.000 kr.

Hvis du der­i­mod vælger at få ud­ar­bej­det et te­sta­men­te gennem Aatos, koster det dig kun 599 kr. Derfor er der mange penge at spare, når du lader os ud­for­me dit te­sta­men­te for dig.

Læs mere Te­sta­men­te – Gratis ska­be­lon og ek­sem­pel

Prøv gratis:

Hvad kan jeg skrive i et te­sta­men­te?

Det er dig selv, der be­stem­mer, hvem der skal arve hvad efter dig. Du har også mu­lig­hed for at gøre din arv til særeje. Det kan være en god idé, hvis du gerne vil lade dine ef­ter­lad­te arve noget, der har af­fek­tions­vær­di. Eller hvis du bare gerne vil sikre dine ef­ter­lad­te i til­fæl­de af, at de bliver skilt.

Når du gør arven til særeje, kan dine ef­ter­lad­tes æg­te­fæl­le ikke få del i arven. Heller ikke, hvis æg­te­par­ret bliver skilt.

Det kan for ek­sem­pel være, at du ejer et som­mer­hus, der har været din fa­mi­lies i en år­ræk­ke. I så fald ønsker du mu­lig­vis ikke, at som­mer­hu­set bliver solgt i en even­tu­el bo­de­ling. Hvis det er til­fæl­det, kan du gøre arven til et særeje.

Læs mere: Hvem arver mig?

Opret et ar­vedo­ku­ment på dine egne vilkår

Når du op­ret­ter et ar­vedo­ku­ment online, bliver det fuld­stæn­digt på dine egne vilkår. Du be­stem­mer helt selv, hvor og hvor­når du op­ret­ter do­ku­men­tet. Selve op­ret­tel­sen tager cirka 10 mi­nut­ter, men hvis du al­li­ge­vel skulle få brug for en pause, kan du na­tur­lig­vis også tage det.

Du kan selv be­stem­me, om du vil op­ret­te dit te­sta­men­te fra din com­pu­ter eller din smartp­ho­ne. Aatos egner sig nemlig til begge dele. Derfor er der heller ikke noget til hinder for, at du op­ret­ter dit te­sta­men­te på farten, hvis det passer dig bedst. 

Du er heller ikke nødsa­get til at vente på, at nogen ad­vo­kat eller jurist gen­nem­læ­ser do­ku­men­tet. Når du har ud­fyldt te­sta­men­tet, er det gyldig. Du af­slut­ter nemlig ved at god­ken­de med dit NemID. 

På den måde kan der heller ikke herske nogen tvivl om, at det er dig, der har ud­fyldt do­ku­men­tet. Derfor er der en mini­mal risiko for, at do­ku­men­tets gyl­dig­hed bliver be­stridt.

Opret nemt og hur­tigt din te­sta­men­te hos Aatos

Det koster kun 599 kr, at få lavet dit te­sta­men­te hos Aatos. Via. vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form tager det kun 10 mi­nut­ter, at få din te­sta­men­te lavet og sendt til dig.

Aatos til­by­der en super hurtig, nem og kor­rekt ser­vi­ce. Med vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på nogle spørgs­mål, hvor vi ud fra dine svar ge­ne­rerer din per­son­li­ge te­sta­men­te lige til dig og dine behov. 

For os er det vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads. Vores ser­vi­ce koster derfor kun 599 kr og du kan få dit te­sta­men­te skræd­der­sy­et og til­sendt på kort tid.