Te­sta­mente pris i 2024

Testamente online
aatos-author-icon.png
Aatos
13.12.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Det er altid en god idé at få op­ret­tet et te­sta­mente, så du kan have ind­fly­delse på, hvem der arver efter dig.

Pri­ser­ne for et te­sta­mente kan dog va­ri­e­rer. Læs med her, hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget et te­sta­mente kan koste dig.

Hvad koster et te­sta­mente i år 2024?

Selvom det for mange ikke er rart at tænke på, hvad der skal ske, når vi ikke læn­gere er her læn­gere, kan det dog være en god idé at gøre sig over­vej­el­ser om for­de­lene ved at op­ret­te et te­sta­mente. Især hvis du har en formue eller andre ak­ti­ver, som du gerne vil have for­delt på en spe­ci­fik måde.

I Dan­mark er en fjer­del af din arv så­kaldt tvangs­arv (25%). Det vil sige, at det ifølge ar­ve­loven ikke er muligt, at råde over tvangs­ar­ven i et te­sta­mente. De sidste tre fjer­de­de­le (75%) kan du selv råde over.

Her kan et te­sta­mente hjælpe dig, så din sidste vilje bliver ef­ter­le­vet. Uden et te­sta­mente arv vil din arv blive for­delt som le­ga­larv. Hvis du over­ve­jer at op­ret­te et te­sta­mente, er det derfor rart at vide mere om, hvor meget et te­sta­mente egent­lig koster. Det kan du få svar på i det føl­gende.

💡 Læs mere: Pris for et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­ter

Hvem må skrive et te­sta­mente?

I Dan­mark er det ikke et krav, at et te­sta­mente er ud­for­met af en ad­vo­kat, og du kan derfor selv skrive dit te­sta­mente. Dog bør man være op­mærk­som på, at der er be­stemte lov­reg­ler, der skal over­hol­des ved op­ret­tel­sen og re­gi­stre­rin­gen af te­sta­men­ter, hvor­for det kan være en god idé at søge juri­disk bi­stand i for­bin­delse med op­ret­tel­sen af et te­sta­mente.

Hvis du derfor gerne vil være sikker på, at dit te­sta­mente også er juri­disk gyl­digt, bør være på­pas­se­lig med at op­ret­te et te­sta­mente selv.

Der­i­mod er det muligt, at op­ret­te te­sta­mente ved hjælp af online juri­diske tje­ne­ster, lavet af juri­ster, hvor man er sikker på, at te­sta­men­ter­ne ud­fyl­des i overenstem­melse med gæl­dende lov­giv­ning.

Læs mere: tre typer te­sta­mente

Derfor bør du op­ret­te et te­sta­mente online

Der er flere gode grunde til at vælge et on­li­ne­te­sta­mente frem­for en ad­vo­kat. For det første kan du oftest få en bil­li­gere te­sta­mente pris, når du vælger en on­li­ne­løs­ning.

Det skyl­des, at det on­li­ne­te­sta­mente al­le­rede er ud­ar­bej­det af juri­ster. Derfor kræver det blot, at du selv ud­fyl­der det. Det be­ty­der derfor også, at der ikke skal bruges ligeså mange ad­vo­kat­ti­mer på at ud­forme te­sta­men­tet, hvil­ket koster mange penge.

Der­u­d­over er det også nem­mere at ud­forme et on­li­ne­te­sta­mente. Her er du nemlig ikke nødt til at møde op på noget kontor. I stedet kan du blot ud­fylde te­sta­men­tet i dit eget tempo der­hjem­me. Det sparer dig både for kørsel og dy­re­bar tid.

Li­ge­så­dan er det også hur­tigt at ud­ar­bejde et te­sta­mente online. Fak­tisk kan du have te­sta­men­tet klar på kun 10 mi­nut­ter!

Læs mer: Te­sta­mente uden en ad­vo­kat

Her har vi et skema over for­de­le og ulem­per

 Te­sta­mente onlineTe­sta­mente hos ad­vo­kat
Klar på 10 mi­nut­ter
Pro­ces­sen er hurtig og simpel
Du er ga­ran­te­ret, at den er juri­disk kor­rekt og gyldig
Du får den til­sendt med det samme
Ga­ran­te­ret en billig pris
Ingen ven­te­tid

Så meget koster de for­skel­lige te­sta­men­ter

Vi har lavet en tabel over de gen­nem­snit­lige priser på, hvor meget et te­sta­mente koster i år 2022. Pri­ser­ne på at te­sta­mente kan varier alt efter den ser­vi­ce du vælger.

Te­sta­mente pris

Når du gerne vil have ud­ar­bej­det et te­sta­mente, kan du vælge mellem flere for­skel­lige løs­nin­ger. I Dan­mark består ud­val­get af enten en ad­vo­kat, "gør det selv"- løs­nin­gen eller juri­diske online tje­ne­ster.

Hvis du vælger at lave et te­sta­mente hos en ad­vo­kat, vil prisen typisk va­ri­ere mellem 3.000 til 5.000 kr.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Læs mere Te­sta­mente – Gratis ska­be­lon og ek­sem­pel

Prøv gratis:

Hvad kan jeg skrive i et te­sta­mente?

Det er dig selv, der be­stem­mer, hvem der skal arve efter dig. Du har også mu­lig­hed for at gøre din arv til særeje. Det kan være en god idé, hvis du gerne vil lade dine ef­ter­ladte arve noget, der har af­fek­tions­værdi. Eller hvis du bare gerne vil sikre dine ef­ter­ladte i til­fælde af, at de bliver skilt med deres på­gæl­dende æg­te­fæl­le.

Når du gør arven til særeje, kan dine ef­ter­lad­tes æg­te­fæl­le ikke få del i arven. Heller ikke, hvis æg­te­par­ret bliver skilt.

Det kan for ek­sem­pel være, at du ejer et som­mer­hus, der har været din fa­mi­lies i en år­ræk­ke. I så fald ønsker du mu­lig­vis ikke, at som­mer­hu­set bliver solgt i en even­tu­el bo­de­ling. Hvis det er til­fæl­det, kan du gøre arven til et særeje.

Læs mere: Hvem arver mig?

Opret et ar­vedo­ku­ment på dine egne vilkår

Når du op­ret­ter et te­sta­mente online, bliver det skræd­der­sy­et til dine behov. Du be­stem­mer helt selv, hvor og hvor­når du op­ret­ter do­ku­men­tet. Selve op­ret­tel­sen tager cirka 10 mi­nut­ter, men hvis du al­li­ge­vel skulle få brug for en pause, kan du na­tur­lig­vis også tage det.

Du er heller ikke nødsa­get til at vente på, at nogen ad­vo­kat eller jurist gen­nem­læ­ser do­ku­men­tet. Når du har ud­fyldt te­sta­men­tet, er det gyldig. Du af­slut­ter nemlig ved at god­kende med dit NemID.

På den måde kan der heller ikke herske nogen tvivl om, at det er dig, der har ud­fyldt do­ku­men­tet. Derfor er der en mini­mal risiko for, at do­ku­men­tets gyl­dig­hed bliver be­stridt.

Opret nemt og hur­tigt din te­sta­mente hos Aatos

Aatos til­by­der en super hurtig og nem ser­vi­ce. Med vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på nogle spørgs­mål, hvor vi ud fra dine svar ge­ne­rerer dit per­son­li­ge te­sta­mente i overenstem­melse med dine ønsker og behov.

For os er det vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.