Hvem arver barn­løse?

Kvinde sidder på gulvet
A photo of Anna
Anna, jurist
29.3.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Det kan være svært at få et over­blik over, hvem som arver en, når man en dag dør. Og hvem arver, hvis man ikke har nogen børn?

Har du ikke op­ret­tet et te­sta­mente, så er det ar­ve­lovens regler, som fast­læg­ger, hvem som arver dig.

I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på, hvem der arver dig, når du er barn­løs og ikke har lavet et te­sta­mente, såvel som at oplyse dig om for­hold, der er værd at holde sig for øje.

Er du gift eller ej?

Har du ikke børn, er det helt cen­tralt, om du er gift eller ej. Ar­ve­loven har tre ar­ve­klas­ser, som be­nyt­tes til at kort­læg­ge, hvem der arver, når man dør uden at have lavet et te­sta­mente. Ar­ve­klas­se 1 består af så­kaldte livs­ar­vin­ger. Livs­ar­vin­ger er æg­te­fæl­le og bi­o­lo­giske børn, bør­ne­børn og ol­debørn samt adop­tivbørn.

Hvis du ikke børn, har du kun ar­vin­ger i ar­ve­klase 1, hvis du er gift. Er du skilt, vil din tid­li­gere æg­te­fæl­le ikke arve dig. Det er kun en æg­te­fæl­le på tids­punk­tet for døds­fald, som med­reg­nes i ar­ve­klas­se 1. Din æg­te­fæl­le vil arve hele din arv, hvis du ikke har børn.

Vær sikker på, at din sam­le­ver arver dig

Det er nød­ven­digt at lave et te­sta­mente, hvis du ønsker, at din sam­le­ver skal arve dig.

For­skel­len på æg­te­fæl­le og sam­le­ver

Det er vig­tigt at frem­hæve for­skel­len på at være gift og at have en sam­le­ver, når det kommer til arv og Ar­ve­lovens ar­ve­klas­ser. Det er kun æg­te­fæl­le, som er om­fat­tet af ar­ve­klas­se 1.

En sam­le­ver er ikke legal arving i hen­hold til ar­ve­loven, og arver så­le­des ikke i hen­hold til ar­ve­loven. Ønsker du, at din sam­le­ver skal arve dig, er det derfor nød­ven­digt at lave et te­sta­mente.

Sam­le­ver, men ingen børn

Har du ingen børn, men en sam­le­ver, vil sam­le­ve­ren heller ikke arve dig i hen­hold til Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser.

Derfor bør du og din sam­le­ver op­ret­te et te­sta­mente, hvor i til­go­de­ser hin­an­den. Te­sta­men­tet kan op­ret­tes hver for sig, eller som et gen­si­digt te­sta­mente.

Ar­ve­lovens andre ar­ve­klas­ser

Som nævnt, om­fat­ter ar­ve­lovens ar­ve­klas­se 1 æg­te­fæl­le og børn. Der er, udover ar­ve­klas­se 1, to ar­ve­klas­ser i ar­ve­loven. Det er ar­ve­klas­se 2 og ar­ve­klas­se 3. Lo­gik­ken er, at man først ser på, om der er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1.

Hvis der er det, så tager disse alt arven og man be­hø­ves ikke at se på næste ar­ve­klas­se, altså ar­ve­klas­se 2. Er der ingen ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1, ser man på ar­ve­klas­se 2. Er der ingen ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, ser man på ar­ve­klas­se 3. Er der ingen ar­vin­ger at finde i nogle af ar­ve­klas­ser­ne, så til­fal­der arven staten.

Ar­ve­klas­se 2

Ar­ve­klas­se 2 består af for­æl­dre og deres børn, altså sø­skende. Har du hver­ken børn eller æg­te­fæl­le - så vil dine for­æl­dre arve dig. Hvis dine for­æl­dre ikke er i live, så vil dine sø­skende arve dig.

Ar­ve­klas­se 3

Ar­ve­klas­se 3 består af bedste­for­æl­dre, onkler og tanter. Har du ikke børn, æg­te­fæl­le, eller ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, vil dine bedste­for­æl­dre arve dig. Hvis én eller flere af bedste­for­æl­drene er døde, så vil arven til­falde deres børn.

Hvem arver ikke ifølge Ar­ve­loven?

Det er værd at be­mærke, at visse per­son­grup­per, som man måske for­ven­ter arver en, ikke er ar­vin­ger i hen­hold til ar­ve­loven.

Som nævnt, så arver ens sam­le­ver kun, hvis man har be­gun­sti­get sam­le­ve­ren i form af et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente. Det samme gælder for ens æg­te­fæl­les eller sam­le­vers børn. Så­dan­ne sær­børn, som ikke er bi­o­lo­giske børn af afdøde, arver ikke i hen­hold til ar­ve­loven. Også her er det nød­ven­digt at lave et te­sta­mente, hvis man ønsker, at sær­børn skal arve en.

💡 Læs mere: Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente

Start dit te­sta­mente i dag og vær sikker på, at din arv til­fal­der den eller dem, som du ønsker

Hos Aatos kan du du nemt og bil­ligt op­ret­te enten et per­son­ligt te­sta­mente eller en gen­si­digt te­sta­mente med din part­ner. Men et gen­si­digt te­sta­mente, kan du og din part­ner sikre jer, at I arver hin­an­den.

Te­sta­mente er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.