Hvad er tvangs­arv?

Tvangsarv
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Visse ar­vin­ger har en særlig ret til arv. Dette er til­fæl­det for ens æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger. Disse ar­vin­ger har ret til tvangs­arv.

Tvangs­arv udgør ¼ (25%) af den sam­le­de arv efter en ar­ve­la­der. Det kan være vig­tigt at holde sig for øje, hvem som har ret til tvangs­arv og hvor meget tvangs­ar­ven udgør, når man over­ve­jer at lave et te­sta­men­te.

Tvangs­ar­ven kan ikke fra­ta­ges en tvangs­ar­ving, men kan i visse til­fæl­de be­græn­ses. I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på dy­na­mi­k­ker­ne bag tvangs­arv og hvor­dan tvangs­arv fun­ge­rer i prak­sis.

Læs mere: Hvad er et te­sta­men­te?

Tvangs­arv i hen­hold til Ar­ve­loven

I hen­hold til Ar­ve­lovens § 5, så udgør 25% af en livs­ar­vings sam­le­de arv tvangs­arv. Det samme gør sig gæl­den­de for ar­ve­la­ders æg­te­fæl­le, hvor også dennes ar­ve­lod ud­gø­res af 25% tvangs­arv i hen­hold til Ar­ve­lovens § 10. Tvangs­arv skal ses i for­hold til friarv (også kaldet den legale arv), som udgør ¾ (75%) af den sam­le­de arv, som ar­ve­la­der kan råde frit over og te­sta­men­te­re, som ar­ve­la­der ønsker. 

Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at det kun er en ar­ve­la­ders æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger, som har ret til tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven.

Livs­ar­vin­ger er en ar­ve­la­ders nær­me­ste slægs­ar­vin­ger, det vil sige ens børn. Er et barn afgået ved døden før ar­ve­la­der afgår ved døden, vil bar­nets børn træde i bar­nets sted som arving, og herved at have krav på tvangs­arv. Det er kun æg­te­fæl­ler, som har krav på tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven. En sam­le­ver, kæ­re­ste eller anden part­ner har så­le­des ikke ret til tvangs­arv. 

Ar­ve­la­der kan via et te­sta­men­te træffe be­slut­nin­ger om, hvor­dan arven skal for­de­les ved ar­ve­la­ders død. Laver ar­ve­la­der et te­sta­men­te, så er det te­sta­men­tet der gælder og ikke Ar­ve­lovens regler om for­de­ling af arv, der vil gælde. Ar­ve­lovens regler for for­de­ling af arv, her­un­der tvangs­arv, vil så­le­des kun gælde, hvor en afdød ikke har lavet et te­sta­men­te.

Læs mere: Hvad er sam­le­ver­te­sta­men­te?

Hvem har ret til tvangs­arv?

Som nævnt over­n­for, så er det kun en ar­ve­la­ders livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­le, som har ret til tvangs­arv i hen­hold til Ar­ve­loven. Har en ar­ve­la­der hver­ken en æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger, både børn, bør­ne­børn osv. i yder­li­ge­re led, så vil der ikke være nogen der har ret til tvangs­arv og ar­ve­la­der vil kunne dis­po­ne­re over 100% af den sam­le­de arv i sit te­sta­men­te. 

Et er, hvem der har ret til tvangs­arv, noget andet er, hvor­dan tvangs­ar­ven i givet fald skal for­de­les mellem æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger. 

Har ar­ve­la­der en æg­te­fæl­le og ingen børn, så vil æg­te­fæl­len have ret til hele delen af tvangs­arv, det vil sige 25% af den sam­le­de arv. 

Har ar­ve­la­der en æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger, så vil æg­te­fæl­len og livs­ar­vin­ger­ne i fæl­les­skab skulle dele tvangs­ar­ven på 25% af den sam­le­de arv.

I prak­sis be­ty­der dette, at æg­te­fæl­len kan gøre krav på 12,5% af den sam­le­de arv, altså halv­de­len (50%) af tvangs­ar­ven på 25%. Modsat kan livs­ar­vin­ger­ne gøre krav på 12,5% sammen af den sam­le­de arv, altså halv­de­len (50%) af tvangs­ar­ven på 25%.

Mens æg­te­fæl­len kan be­hol­de de 12,5% selv, skal livs­ar­vin­ger­ne dele de re­ste­ren­de 12,5% mellem sig. Hvis ar­ve­la­der har 2 livs­ar­vin­ger, så vil disse hver have krav på 6,25% som tvangs­arv af den sam­le­de arv.

Læs mere: Alt om ar­ve­af­gift

Ret til tvangs­arv

Re­la­tionÆg­te­fæl­leLivs­ar­vin­gerSam­le­verKæ­re­steGod ven
Tvangs­arv

Kan man be­stem­me over tvangs­arv?

Tvangs­arv i hen­hold til Ar­ve­loven er en ret, som visse ar­vin­ger nyder. Ar­ve­la­der har dog visse mu­lig­he­der for at be­græn­se tvangs­ar­ven, hvis dette passer bedre i for­hold til ar­ve­la­ders ønsker og pri­o­ri­te­ter for for­de­ling af den sam­le­de arv. 

Hvis ar­ve­la­der ønsker at på­vir­ke for­de­lin­gen af tvangs­arv, så er det nød­ven­digt at lave et te­sta­men­te. Uden et te­sta­men­te, så vil den sam­le­de arv, her­un­der tvangs­arv, blive for­delt i hen­hold til Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser. 

Livs­ar­vin­ger

I hen­hold til Ar­ve­lovens § 5, stk. 2, kan ar­ve­la­der ved te­sta­men­te be­græn­se en livs­ar­vings sam­le­de ar­ve­lod til 1 000 000 kr. Be­løbs­græn­sen re­gu­le­res årligt med 2 %. Be­lø­bet i 2023 er 1 410 000 kr. 

Æg­te­fæl­le

Det er ikke muligt at be­græn­se eller helt at fra­ta­ge en æg­te­fæl­le dennes tvangs­arv.  

For både livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­len gælder, at disse med et samtyk­ke kan ac­cep­te­re at fra­si­ge sig sin arv, her­un­der tvangs­arv. I prak­sis sker dette ved, at der laves et ar­ve­af­kald, hvor ek­sem­pel­vis et barn skri­ver under på, at barnet giver afkald på sin arv. 

Lav et te­sta­men­te med Aatos

Du kan prøve Aatos´ te­sta­men­te­ser­vi­ce gratis, og du be­ta­ler først, hvis du ønsker det en­de­lig do­ku­ment.

Med et te­sta­men­te, kan du aktivt på­vir­ke til, at din arv for­de­les efter dine ønsker og pri­o­ri­te­ter. Uden et te­sta­men­te, er det ar­ve­lovens regler som be­stem­mer for­de­lin­gen af arv, her­un­der tvangs­arv.

Det koster 599 kr. for at down­lo­a­de det en­de­li­ge do­ku­ment.

Prøv gratis!