Hvad er tvangs­arv?

Tvangsarv
aatos-author-icon.png
Aatos
2.1.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Tvangs­arv er den del af din formue, som dine ar­vin­ger har krav på at arve, og som du ikke frit kan testere over. Tvangs­ar­vin­ger er din æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger.

Tvangs­arv udgør 25% af den sam­lede arv. Det kan være vig­tigt at holde sig for øje, hvem som har ret til tvangs­arv, og hvor meget tvangs­ar­ven udgør, når man over­ve­jer at op­ret­te et te­sta­mente.

Tvangs­ar­ven kan ikke fra­ta­ges en tvangs­ar­ving, men kan i visse til­fælde be­græn­ses. I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på lov­giv­nin­gen i ar­ve­loven ved­rø­rende tvangs­arv.

Læs mere: Hvad er et te­sta­mente?

Tvangs­arv i hen­hold til Ar­ve­loven

I hen­hold til ar­ve­lovens § 5, så er 25% af en livs­ar­vin­gens ar­ve­lod tvangs­arv. Det samme gør sig gæl­dende for ar­ve­la­ders æg­te­fæl­le, idet 25% af æg­te­fæl­lens ar­ve­lod er tvangs­arv, jf. ar­ve­lovens § 10. Tvangs­arv skal ses i for­hold til friarv, som udgør 75% af den sam­lede arv, som ar­ve­la­der kan råde frit over.

Det er vig­tigt at un­der­strege, at det kun er en ar­ve­la­ders æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger, som har ret til tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven.

Livs­ar­vin­ger er en ar­ve­la­ders nær­me­ste slægts­ar­vin­ger, det vil sige ar­ve­la­ders børn. Er et barn afgået ved døden før ar­ve­la­der afgår ved døden, vil bar­nets børn træde i bar­nets sted som arving, og herved at have krav på tvangs­arv.

Det er kun æg­te­fæl­ler og livs­ar­vin­ger, som har krav på tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven. En sam­le­ver, kæ­re­ste eller anden part­ner har så­le­des ikke ret til tvangs­arv.

Ar­ve­la­der kan der­i­mod gyl­digt op­ret­te et te­sta­mente, hvor en sam­le­ver, kæ­re­ste eller part­ner til­go­de­ses.

Det be­mær­kes, at så­fremt en ar­ve­la­der ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil ar­ve­la­ders æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger dele 100% af for­mu­en, og ikke kun tvangs­ar­ven.

Læs mere: Hvad er sam­le­ver­te­sta­mente?

Hvem har ret til tvangs­arv?

Som nævnt over­n­for, så er det kun en ar­ve­la­ders livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­le, som har ret til tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven. Har en ar­ve­la­der hver­ken æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger (både børn, bør­ne­børn osv. i yder­li­gere led), så vil der ikke være nogen der har ret til tvangs­arv, og ar­ve­la­der vil kunne dis­po­nere over 100% af den sam­lede arv i sit te­sta­mente.

Ek­semp­ler:

Har ar­ve­la­der en æg­te­fæl­le og ingen børn, så vil æg­te­fæl­len have ret til hele tvangs­ar­ven, det vil sige 25% af den sam­lede arv.

Har ar­ve­la­der en æg­te­fæl­le og livs­ar­vin­ger, så vil æg­te­fæl­len og livs­ar­vin­ger­ne i fæl­les­skab skulle dele tvangs­ar­ven på 25% af den sam­lede arv.

I prak­sis be­ty­der dette, at æg­te­fæl­len kan gøre krav på 12,5% af den sam­lede arv, altså halv­de­len af tvangs­ar­ven på 25%. Modsat kan livs­ar­vin­ger­ne gøre krav på 12,5% sammen af den sam­lede arv, altså halv­de­len af tvangs­ar­ven på 25%.

Mens æg­te­fæl­len kan be­holde de 12,5% selv, skal livs­ar­vin­ger­ne dele de re­ste­rende 12,5% mellem sig. Hvis ar­ve­la­der har 2 livs­ar­vin­ger, så vil disse hver have krav på 6,25% som tvangs­arv af den sam­lede arv.

Læs mere: Alt om ar­ve­af­gift

Ret til tvangs­arv

Re­la­tionÆg­te­fæl­leLivs­ar­vin­gerSam­le­verKæ­re­steGod ven
Tvangs­arv

Kan man be­stem­me over tvangs­arv?

Tvangs­arv i hen­hold til ar­ve­loven er en ret, som visse ar­vin­ger nyder. Ar­ve­la­der har dog visse mu­lig­he­der for at be­grænse tvangs­ar­ven.

Livs­ar­vin­ger

I hen­hold til Ar­ve­lovens § 5, stk. 2, kan ar­ve­la­der ved te­sta­mente be­grænse en livs­ar­vings sam­lede ar­ve­lod til 1 000 000 kr. Be­løbs­græn­sen re­gu­le­res årligt med 2 %. Be­lø­bet i 2023 er 1 410 000 kr.

Æg­te­fæl­le

Det er ikke muligt at be­grænse eller helt at fra­ta­ge en æg­te­fæl­le dennes tvangs­arv.

For både livs­ar­vin­ger og æg­te­fæl­len gælder, at disse med et samtyk­ke kan ac­cep­tere at fra­sige sig sin arv, her­un­der tvangs­arv. I prak­sis sker dette ved, at der laves et ar­ve­af­kald, hvor ek­sem­pel­vis et barn skri­ver under på, at barnet giver afkald på sin arv.

Lav et te­sta­mente med Aatos

Du kan prøve Aatos´ te­sta­men­te­ser­vi­ce gratis, og du be­ta­ler først, hvis du ønsker det en­de­lig do­ku­ment.

Med et te­sta­mente, kan du aktivt sikre, at din arv for­de­les efter dine ønsker og pri­o­ri­te­ter. Uden et te­sta­mente, er det ar­ve­lovens regler som be­stem­mer for­de­lin­gen af arv, her­un­der tvangs­arv.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Prøv gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.