Uskif­tet bo og sær­børn

Mor og barn
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Der findes i dag rig­tigt mange for­skel­lige fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner, og det er ganske al­min­de­ligt med både dine, mine og vores børn. Men hvor­dan for­hol­der det sig nu lige med arv og sær­børn? Det er nemlig vig­tigt, at du bedst muligt sikrer dig og din fa­mi­lie.

Sær­børn er børn, hvor kun den ene af æg­te­fæl­ler­ne eller sam­le­ver­ne er for­æl­dre til bør­ne­ne. Det er altså et barn fra et tid­li­gere æg­teskab eller for­hold.

I denne ar­ti­kel kigger vi på uskif­tet bo, arv og sær­børn, og hvor­dan det hele hænger sammen.

Hvad er sær­børn?

Rent juri­disk er sær­børn an­der­le­des stil­let end fæl­les­børn - dette er uanset, hvor­dan for­hol­det til sær­bør­ne­ne er. Sær­ligt i for­hold til arv, er der for­skel på sær­børn og fæl­les­børn.

Lad os kigge lidt nær­mere på, hvad ar­ve­loven siger, når det kommer til sær­børn.

Sær­børn og arv

Ar­ve­loven er ret klar, når det kommer til dette emne. Ar­ve­loven siger, at det kun er en per­sons bi­o­lo­giske børn (og adop­tivbørn), der kan arve.

Dette be­ty­der altså, at ifølge ar­ve­loven arver sær­børn kun efter deres bi­o­lo­giske for­æl­der og ikke den bi­o­lo­giske for­æl­ders æg­te­fæl­le eller sam­le­ver. Dette er, uanset hvor længe for­hol­det har varet samt for­hol­det til bør­ne­ne.

Som du nok al­le­rede har gættet, har dette stor be­tyd­ning for sam­men­bragte fa­mi­lier, og det er noget, man skal have med i sine over­vej­el­ser. Hvis sær­børn og fæl­les­børn skal li­ge­stil­les, når der skal arves, er det derfor nød­ven­digt at op­ret­te et te­sta­mente.

Opret dit per­son­lige te­sta­mente på 10 mi­nut­ter

Prøv tje­ne­sten gratis og se, hvor let det er at få et juri­disk bin­dende te­sta­mente.

Uskif­tet bo og sær­børn

I skal li­ge­le­des være op­mærk­som­me på, at sær­børn kan være en hin­dring for, at den længst­le­vende æg­te­fæl­le kan sidde i uskif­tet bo.

Hvis sær­bar­nets for­æl­der går bort, skal sær­bar­net give samtyk­ke til, at æg­te­fæl­len kan sidde i uskif­tet bo. Mange æg­te­fæl­ler vil gerne have mu­lig­he­den for at kunne sidde i uskif­tet bo efter hin­an­den.

Af den grund beder mange også deres sær­børn un­der­skrive en er­klæ­ring, hvori de giver deres samtyk­ke til, at æg­te­fæl­len kan sidde i uskif­tet bo (som ud­gangs­punkt skal sær­børn være myn­dige for at kunne un­der­skrive en sådan er­klæ­ring).

Dette er en god idé at have styr på, inden den ene æg­te­fæl­le går bort, da der kan være for­de­le for sær­børn ved at kræve et skifte. Og her­ef­ter skal der tages stil­ling til, om der skal ske et privat eller of­fent­ligt skifte.

Derfor an­be­fa­ler vi hos Aatos, at sam­men­bragte fa­mi­lier får styr på alle disse ting, inden den ene æg­te­fæl­le går bort, da det ellers kan blive en fryg­te­lig ho­ved­pine.

Te­sta­men­ter og sær­børn

Som oven­for nævnt arver sær­børn ifølge Ar­ve­loven kun den bi­o­lo­giske for­æl­der. Netop derfor er det en rigtig god idé at op­ret­te et te­sta­mente, hvis fæl­les­børn og sær­børn skal arve på lige fod.

Det kan selv­føl­ge­lig også være, at te­sta­men­tet skal in­de­holde noget andet. Det kan ek­sem­pel­vis være, at arvens stør­relse har be­tyd­ning for, hvor­vidt der gives til­la­delse til, at den længst­le­vende æg­te­fæl­le kan sidde i uskif­tet bo.

Uanset hvad, er det rigtig klogt at op­ret­te et te­sta­mente, hvori der tages stil­ling til, hvad der skal ske med arven, så både sær­børn og fæl­les­børn er be­skyt­tede - og na­tur­lig­vis arven og længst­le­vende æg­te­fæl­le.

Læs mere: Tvangs­arv til sær­børn

Hvad sker der, hvis der gives til­la­delse til, at den længst­le­vende æg­te­fæl­le kan sidde i uskif­tet bo?

Det er vig­tigt at forstå, hvad det egent­lig vil sige, når den længst­le­vende æg­te­fæl­le sidder i et uskif­tet bo. Når længst­le­vende sidder i uskif­tet bo, be­ty­der det, at længst­le­vende har ret til at råde over hele boet. Dette kan reelt set betyde, at hele arven kan bruges af længst­le­vende.

Na­tur­lig­vis kan per­so­nen, der sidder i et uskif­tet bo, ikke mis­bruge rå­de­ret­ten, men per­so­nen er i sin gode ret til at leve sit liv og bruge for­mu­en - så længe det falder ind under, det der hedder “al­min­de­lig le­ve­vis”. Ferier og køb og salg af bo­li­ger falder under "al­min­de­lig le­ve­vis”.

Dette er også grun­den til, at nogle sær­børn ikke har lyst til at give deres samtyk­ke til, at længst­le­vende kan sidde i uskif­tet bo. Der skal nemlig et meget stort for­brug til, for at der er tale om mis­brug. Hvad længst­le­vende dog ikke kan gøre er at be­gynde at forære for­mu­en til egne børn og “glemme” at give sær­børn til­sva­rende gaver. Dette er et mis­brug.

Både for at be­skyt­te hin­an­den, jeres fæl­les­børn og jeres sær­børn er det altså som nævnt at fo­re­træk­ke, at der er et te­sta­mente, og at der er taget stil­ling til alle disse spørgs­mål. På den måde imø­de­gås fa­mi­lie­stri­dig­he­der.

Opret et te­sta­mente hur­tigt, nemt og bil­ligt hos Aatos

Med et te­sta­mente kan du for­de­le arven, som du ønsker. På den måde kan du sikre både dine sær­børn og fæl­les­børn. Hos Aatos kan du nemt og hur­tigt op­ret­te et 100 % juri­disk gyl­digt te­sta­mente.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Husk des­u­den, at hvis begge parter ønsker, at længst­le­vende skal kunne sidde i uskif­tet bo, skal sær­bør­ne­ne give samtyk­ke til dette.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.