Tvangs­arv til sær­børn

familie
aatos-author-icon.png
Aatos
23.9.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
I sam­men­bragte fa­mi­lier, kan der være flere ting, der er vig­tige at tage stil­ling til i for­hold til dine, mine og vores børn. Hvor­dan for­de­les arven mellem bør­ne­ne? Arver alle bør­ne­ne på lige fod? Ifølge Dan­marks sta­ti­stik er der 37 for­skel­lige måder at være bør­ne­fa­mi­lie på i Dan­mark, og an­tal­let af sam­men­bragte fa­mi­lier er sti­gende.

Som ud­gangs­punkt for­de­les arven efter reg­ler­ne i ar­ve­loven. Dette kan dog del­vist fravi­ges, hvis du op­ret­ter et te­sta­mente.

Hvis du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil arven efter dig blive for­delt efter reg­ler­ne i ar­ve­loven.

Ar­ve­loven op­de­ler ar­vin­ger i tre klas­ser:

  1. Æg­te­fæl­ler og børn. Hvis du både har en æg­te­fæl­le og børn, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og dine børn vil til­sam­men arve de re­ste­rende 50%.
  2. For­æl­dre og sø­skende. Hvis du ikke ef­ter­la­der ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1, vil arven gå videre til ar­ve­klas­se 2. Hvis dine for­æl­dre er i live, vil arven gå til dem. Hvis dine for­æl­dre er gået bort, vil arven til­falde dine sø­skende.
  3. Bedste­for­æl­dre eller bedste­for­æl­dres børn. Hvis der ingen ar­vin­ger er i ar­ve­klas­se 2, vil arven til­falde dine bedste­for­æl­dre. Så­fremt dine bedste­for­æl­dre ikke læn­gere er i live, vil dine bedste­for­æl­dres børn arve i deres sted – det vil sige din moster, faster og onkler.

Hvis du ingen ar­vin­ger har i hver­ken klasse 1, 2 eller 3 og der ikke er op­ret­tet et te­sta­mente, vil arven efter dig til­falde staten.

Det er vig­tigt at be­mærke, at en sam­le­ver eller kæ­re­ste ingen ar­ve­ret har efter ar­ve­loven, men at der skal op­ret­tes et te­sta­mente.

Læs mere: Hvem er egent­lig min arving – og kan jeg ændre på det?

Tvangs­arv efter ar­ve­loven

Efter ar­ve­lovens regler, kan du kun råde over fri­ar­ven.

Efter lovens regler, skal dine tvangs­ar­vin­ger nemlig have mini­mum 25% af arven efter dig til­sam­men. Det vil sige, at du frit kan råde over de re­ste­rende 75%. Du kan be­stem­me over denne del i et te­sta­mente, hvor du frit kan te­sta­men­tere disse 75% til andre end dine tvangs­ar­vin­ger. Dine tvangs­ar­vin­ger er din æg­te­fæl­le og dine børn.

Det vil sige, at hvis du har en æg­te­fæl­le, men ingen børn, skal din æg­te­fæl­le arve 25% efter dig. Det samme gør sig gæl­dende, hvis du ingen æg­te­fæl­le har, men ef­ter­la­der dig børn.

👉 Hvis du der­i­mod har æg­te­fæl­le og børn, vil din æg­te­fæl­le arve 12,5% af arven efter dig og dine børn vil dele de re­ste­rende 12,5%.

Læs mere: Hvad er tvangs­arv?

Arv efter te­sta­mente

I et te­sta­mente kan du fravige nogle ar­ve­lovens regler. Som nævnt oven­for, kan du frit te­sta­men­tere over fri­ar­ven på 75%.

Det vil sige, at du i et te­sta­mente kan te­sta­men­tere denne del af arven til hvem, du ønsker.

💡 Du kan altså op­ret­te et te­sta­mente for selv at få ind­fly­delse på, hvor­dan arven efter dig skal for­de­les.

Læs mere: Hvad er et te­sta­men­te?

Arv til sær­børn

Et sær­barn er et barn, som kun den ene æg­te­fæl­le/sam­le­ver er bi­o­lo­gisk for­æl­der til.

Hvor­dan arver et sær­barn?

Ar­ve­loven skel­ner mellem bi­o­lo­giske børn og sær­børn, og dette kan have en række kon­se­kven­ser.

Et barn arver kun efter sine bi­o­lo­giske for­æl­dre eller adop­tiv­for­æl­dre.

💡 Det vil altså sige, at et barn ikke arver efter den bi­o­lo­giske for­æl­ders æg­te­fæl­le eller sam­le­ver. Dette gælder uanset, hvor­dan og hvor længe de har boet sammen.

Hvis I derfor ønsker, at fæl­les­børn og sær­børn skal arve på lige fod efter jer, skal dette ind­skri­ves i et te­sta­mente.

Det vil altså sige, at hvis din part­ner har børn fra et tid­li­gere for­hold, vil disse børn som ud­gangs­punkt ikke arve efter dig. Så­fremt du ønsker, at din æg­te­fæl­les/part­ners sær­børn skal arve efter dig, skal dette op­ret­tes i et te­sta­mente.

I et te­sta­mente kan du nemlig til­go­dese dine sted­børn, så de arver efter dig på lige vilkår med even­tu­el­le bi­o­lo­giske børn.

I et te­sta­mente kan I be­slut­te, hvor­dan I ønsker at for­de­le arven mellem de for­skel­lige børn, når længst­le­vende æg­te­fæl­le er gået bort. I kan vælge, at arven skal deles li­ge­ligt mellem alle børn eller at arven bliver delt i to, så bør­ne­ne kun arver deres andel af den bi­o­lo­giske for­æl­ders arv.

⚠️ Det kan skabe be­kym­rin­ger og tvi­ster i sam­men­bragte fa­mi­lier, og det er derfor vig­tigt at tage stil­ling til disse pro­blem­stil­lin­ger i et te­sta­mente.

Læs mere: Arv efter for­æl­dre

Be­græns­ning af arv til sær­barn

Hvis I på samme måde ønsker at be­grænse sær­bar­nets arv efter dennes bi­o­lo­giske for­æl­der, skal dette gøres i et te­sta­mente, hvor sær­bar­net skal be­græn­ses til sin tvangs­arv.

Ek­sem­pel: be­græns­ning af arv til sær­barn

Per og Lotte gifter sig i 2020. De har begge ét sær­barn hver fra et tid­li­gere æg­teskab. Lottes søn Lasse arver 10.000.000 kr. efter sin meget vel­ha­vende far. Lotte synes derfor, at Per og Pers datter Pia skal til­go­de­ses, når Lotte dør. Lotte be­græn­ser derfor arven til sin søn Lasse til hans tvangs­arv, mens hun til­go­de­ser Pia i sit te­sta­mente for den re­ste­rende del. Lotte lader Per arve de sæd­van­lige 50%.

 👉  Hvis Lotte ikke havde op­ret­tet et te­sta­mente, ville arven efter hende være for­delt efter reg­ler­ne i ar­ve­loven. I det til­fælde, ville hendes æg­te­fæl­le Per arve 50% og hendes søn Lasse ville arve de re­ste­rende 50%. Pia ville ellers, som sær­barn til Per, ikke arve efter Lotte.

Læs mere: Regler for te­sta­men­ter

Opret et skræd­der­sy­et te­sta­mente al­le­rede i dag

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Har du spørgs­mål? Vores juri­ster sidder klar til at hjælpe dig i chat­ten.

Opret et te­sta­men­te hos Aatos og vær sikker på, at din arv for­de­les, som du ønsker.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.