Arv efter for­æl­dre

Arv efter foraeldre
aatos-author-icon.png
Aatos
15.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når en for­æl­der går bort, vil der opstå spørgs­mål om arv. Det kan være om, hvem der skal arve og hvad de skal arve.

Hvor­dan arv for­de­les til børn af­hæn­ger i høj grad af den kon­kre­te si­tu­a­tion. Det spil­ler ind, om den afdøde havde et te­sta­men­te samt hvor mange ar­vin­ger, der er. I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på, hvor­dan man arver fra sine for­æl­dre og hvilke for­hold, der er gode at kende. 

Hvor­dan for­de­les arven efter mine for­æl­dre?

Hvis en for­æl­der afgår ved døden, og ved­kom­men­de ikke har lavet et te­sta­men­te, vil det være Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser der fast­læg­ger, hvem som arver. Ar­ve­loven ope­rerer med tre så­kald­te ar­ve­klas­ser.

Dem, der arver først, er ar­vin­ger i Ar­ve­klas­se 1. Hvis der ikke er ar­vin­ger i Ar­ve­klas­se 1, så går man til Ar­ve­klas­se 2 og ser, om der her er ar­vin­ger. Det samme vil være til­fæl­det med Ar­ve­klas­se 3. Hvis der ikke er ar­vin­ger at finde i nogle af ar­ve­klas­ser­ne, så til­fal­der arven staten. 

I ta­bel­len ne­den­for kan du se, hvilke per­son­grup­per der hen­hø­rer under de for­skel­li­ge ar­ve­klas­ser.

 Ar­ve­klas­se 1Ar­ve­klas­se 2Ar­ve­klas­se 3
Æg­te­fæl­le
Børn og bør­ne­børn
For­æl­dre
Nær­me­ste sø­sken­de
Bedste­for­æl­dre
Far­brød­re og mor­brød­re
Fastre og mostre

Hvor­dan arven for­de­les, af­hæn­ger så­le­des af, hvor mange ar­vin­ger der er i den gæl­den­de ar­ve­klas­se. Hvis der er tale om, at en for­æl­der dør og dennes æg­te­fæl­le fort­sat lever, og de har to fæl­les­børn, så vil den længst­le­ven­de æf­te­fæl­le arve ½ af førstaf­dø­de og bør­ne­ne til­sam­men arve ½. Er det der­i­mod den længst­le­ven­de der afgår ved døden, så vil bør­ne­ne arve den fulde arv mellem sig, for­ud­sat at der ikke findes andre livs­ar­vin­ger, såsom sær­børn af afdøde. 

Som il­lu­stre­ret, er det nød­ven­digt at se på den kon­kre­te si­tu­a­tion for at få et over­blik over, hvem som arver og hvor meget der arves.

Læs mere: Te­sta­men­te og ar­ve­forskud

Arver jeg lige så meget som mine sø­sken­de?

Du arver som ud­gangs­punkt på lige fod med andre i din ar­ve­klas­se, det vil sige, at du arver samme andel som dine bi­o­lo­gi­ske sø­sken­de. 

Læs mere: Uskif­tet bo og sær­børn

Du kan lave et te­sta­men­te nemt og pris­ven­ligt med Aatos - prøv vores ser­vi­ce her:

Havde afdøde et te­sta­men­te eller ej?

Oven­stå­en­de ar­ve­klas­ser og for­de­lin­gen af arv, er som sagt re­le­vant, hvor afdøde ikke havde et te­sta­men­te. Har afdøde et te­sta­men­te, vil det være te­sta­men­tet der af­gø­rer, hvem som arver og hvor­dan arven skal for­de­les. 

Et te­sta­men­te kan laves alene eller som et gen­si­digt te­sta­men­te. Er te­sta­men­tet lavet alene af førstaf­dø­de for­æl­der, så vil arven blive udredt og for­delt, når første ag­te­føl­le afgår ved døden. Har æg­te­fæl­ler­ne i stedet et gen­si­digt te­sta­men­te, er det ofte sådan, at æg­te­fæl­ler­ne har valgt at stille hin­an­den bedst muligt i til­fæl­de af døds­fald. Det be­ty­der, at den længst­le­ven­de vil arve så meget som muligt, når første æg­te­fæl­le afgår ved døden. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner, må børn ofte nøjes med en be­græn­set arv og “vente” på, at den fulde arv til når længst­le­ven­de afgår ved døden. 

Det kan være en god ide at have en for­stå­el­se for, hvad der kan rådes over i et te­sta­men­te. Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser yder nemlig en vis mini­mums­be­skyt­tel­se for visse ar­vin­ger - Ar­ve­klas­se 1 - som altid har ret til så­kaldt tvangs­arv.

Læs mere: Hvem arver mig?

Friarv

Friarv er den del af den sam­le­de arv, som en person frit kan råde over i sit te­sta­men­te. Hvis du har livs­ar­vin­ger - det vil sige ar­vin­ger i Ar­ve­klas­se 1 - så er fri­ar­ven ¾ af den sam­le­de arv. En person kan selv be­stem­me, hvor­dan denne del af arven skal for­de­les.

Tvangs­arv

Tvangs­arv er den del af arven, som a lov­fæ­stet i Ar­ve­loven. Ar­vin­ger i Ar­ve­klas­se 1 har ret til at mod­ta­ge tvangs­arv, og denne ret kan ikke fra­ta­ges dem ved te­sta­men­te. Tvangs­ar­ven udgør ¼ af den sam­le­de arv. En æg­te­fæl­le har ret til halv­de­len af tvangs­ar­ven, mens børn har ret til den anden halv­del, som de deler mellem sig. Er der ingen æg­te­fæl­le, har bør­ne­ne ret til hele tvangs­ar­ven. Det samme gør sig gæl­den­de, hvis der ingen børn er, men kun en æg­te­fæl­le. 

Le­ga­ter og løsøre

Det kan i et te­sta­men­te be­slut­tes, at visse per­so­ner skal mod­ta­ge le­ga­ter - spe­ci­fik­ke pen­ge­be­løb - eller kon­kre­te ejen­de­le. Sådan en type arv vil typisk blive udredt før, at den sam­le­de arv ud­re­des. Det vil sige, at sådan en arv ud­ta­ges for­lods af boet efter afdøde.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Det er altid en god ide at over­ve­je et te­sta­men­te - prøv Aatos gratis

Mange over­ve­je at lave et te­sta­men­te, men får det ikke gjort Måske er det for be­svær­ligt eller for dyrt. Med Aatos er der ingen und­skyld­nin­ger. Du kan lave dit te­sta­men­te der­hjem­me. Hvis du har brug for hjælp i pro­ces­sen, så kan du kon­tak­te os via chat eller email. Den juri­di­ske hjælp er in­klu­de­ret i ser­vi­ce.

Det tager typisk kun 10 mi­nut­ter at lave et te­sta­men­te. Du har også mu­lig­hed for at ændre i det bag­ef­ter, hvis der er noget, du gerne ser til­fø­jet.. Og alt det koster ikke mere end 599 kr.

Et te­sta­men­te er lidt som en for­sik­ring. Den er god at have, når et bliver nød­ven­digt. Og når det er nød­ven­digt, så er det for sent at starte.