Arv efter for­æl­dre

Arv efter foraeldre
aatos-author-icon.png
Aatos
25.10.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når en for­æl­der går bort, vil der opstå spørgs­mål om arv. Det kan være om, hvem der skal arve, og hvad de skal arve.

Hvor­dan arv for­de­les til børn af­hæn­ger i høj grad af den kon­krete si­tu­a­tion. Det er af­gø­rende, om den afdøde havde op­ret­tet et te­sta­mente samt hvor mange ar­vin­ger, den afdøde ef­ter­la­der. I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på, hvor­dan man arver fra sine for­æl­dre og hvilke for­hold, der er gode at kende.

Hvor­dan for­de­les arven efter mine for­æl­dre?

Hvis en for­æl­der afgår ved døden, og ved­kom­men­de ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil det være ar­ve­lovens be­stem­mel­ser der fast­læg­ger, hvem som arver. Ar­ve­loven ope­re­rer med tre så­kaldte ar­ve­klas­ser.

Dem, der arver først, er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1. Hvis der ikke er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1, så går man til ar­ve­klas­se 2 og ser, om der her er ar­vin­ger. Det samme vil være til­fæl­det med ar­ve­klas­se 3. Hvis der ikke er ar­vin­ger at finde i nogle af ar­ve­klas­ser­ne, så til­fal­der arven staten.

I ta­bel­len ne­den­for kan du se, hvilke per­son­grup­per der hen­hø­rer under de for­skel­lige ar­ve­klas­ser.

 Ar­ve­klas­se 1Ar­ve­klas­se 2Ar­ve­klas­se 3
Æg­te­fæl­le
Børn og bør­ne­børn
For­æl­dre
Nær­me­ste sø­skende
Bedste­for­æl­dre
Far­brød­re og mor­brød­re
Fastre og mostre

Hvor­dan arven for­de­les, af­hæn­ger så­le­des af, hvor mange ar­vin­ger der er i den gæl­dende ar­ve­klas­se. Hvis der er tale om, at en for­æl­der dør, og dennes æg­te­fæl­le fort­sat lever, og de har to fæl­les­børn, så vil den længst­le­vende æf­te­fæl­le arve ½ af førstaf­døde og bør­ne­ne til­sam­men arve ½. Er det der­i­mod den længst­le­vende der afgår ved døden, så vil bør­ne­ne arve den fulde arv mellem sig, for­ud­sat at der ikke findes andre livs­ar­vin­ger, såsom sær­børn af afdøde.

Som il­lu­stre­ret, er det nød­ven­digt at se på den kon­krete si­tu­a­tion for at få et over­blik over, hvem som arver og hvor meget der arves.

Læs mere: Te­sta­men­te og ar­ve­forskud

Arver jeg lige så meget som mine sø­skende?

Du arver som ud­gangs­punkt på lige fod med andre i din ar­ve­klas­se, det vil sige, at du arver samme andel som dine bi­o­lo­giske sø­skende.

Læs mere: Uskif­tet bo og sær­børn og Tvangs­arv til sær­børn

Du kan lave et te­sta­mente nemt og pris­ven­ligt med Aatos - prøv vores ser­vi­ce her:

Havde afdøde et te­sta­mente eller ej?

Oven­stå­ende ar­ve­klas­ser og for­de­lin­gen af arv, er som sagt re­le­vant, hvor afdøde ikke havde et te­sta­mente. Har afdøde et te­sta­mente, vil det være te­sta­men­tet der af­gø­rer, hvem som arver, og hvor­dan arven skal for­de­les.

Et te­sta­mente kan op­ret­tes alene eller som et gen­si­digt te­sta­mente. Er te­sta­men­tet op­ret­tet alene af førstaf­døde for­æl­der, så vil arven blive udredt og for­delt, når første ag­te­føl­le afgår ved døden. Har æg­te­fæl­ler­ne i stedet et gen­si­digt te­sta­mente, er det ofte sådan, at æg­te­fæl­ler­ne har valgt at stille hin­an­den bedst muligt i til­fælde af døds­fald. Det be­ty­der, at den længst­le­vende vil arve så meget som muligt, når første æg­te­fæl­le afgår ved døden. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner, må børn ofte nøjes med en be­græn­set arv og “vente” på, at den fulde arv til når længst­le­vende afgår ved døden.

Det kan være en god ide at have en for­stå­else for, hvad der kan rådes over i et te­sta­mente. Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser yder nemlig en vis mini­mums­be­skyt­telse for visse ar­vin­ger - Ar­ve­klas­se 1 - som altid har ret til så­kaldt tvangs­arv.

Læs mere: Hvem arver mig? og Pris for et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­ter

Friarv

Friarv er den del af den sam­lede arv, som en person frit kan råde over i sit te­sta­mente. Hvis du har livs­ar­vin­ger - det vil sige ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1 (børn og æg­te­fæl­le) - så er fri­ar­ven ¾ af den sam­lede arv. En person kan selv be­stem­me, hvor­dan denne del af arven skal for­de­les.

Tvangs­arv

Tvangs­arv er den del af arven, som a lov­fæ­stet i ar­ve­loven. Ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1 har ret til at mod­tage tvangs­arv, og denne ret kan ikke fra­ta­ges dem ved te­sta­mente. Tvangs­ar­ven udgør ¼ af den sam­lede arv. En æg­te­fæl­le har ret til halv­de­len af tvangs­ar­ven, mens børn har ret til den anden halv­del, som de deler mellem sig. Er der ingen æg­te­fæl­le, har bør­ne­ne ret til hele tvangs­ar­ven. Det samme gør sig gæl­dende, hvis der ingen børn er, men kun en æg­te­fæl­le.

Le­ga­ter og løsøre

Det kan i et te­sta­mente be­slut­tes, at visse per­so­ner skal mod­tage le­ga­ter - spe­ci­fik­ke pen­ge­be­løb - eller kon­krete ejen­de­le. Sådan en type arv vil typisk blive udredt før, at den sam­lede arv ud­re­des. Det vil sige, at sådan en arv ud­ta­ges for­lods af boet efter afdøde.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te

Det er altid en god ide at over­veje et te­sta­mente - prøv Aatos gratis

Mange over­veje at op­ret­te et te­sta­mente, men får det ikke gjort. Måske er det for be­svær­ligt eller for dyrt. Med Aatos er der ingen und­skyld­nin­ger. Du kan lave dit te­sta­mente der­hjem­me. Hvis du har brug for hjælp i pro­ces­sen, så kan du kon­tak­te vores juri­ster via chat eller email.

Det tager typisk kun 10 mi­nut­ter at lave et te­sta­mente. Du har også mu­lig­hed for at ændre i det bag­ef­ter, hvis der er noget, du gerne ser til­fø­jet.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Et te­sta­mente er lidt som en for­sik­ring. Den er god at have, når et bliver nød­ven­digt. Og når det er nød­ven­digt, så er det for sent at starte.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.