Pris­be­lönt ju­ri­disk on­li­ne­tjänst för kon­su­men­ter lan­se­ras i Sve­ri­ge

Pressmeddelande

2021-06-01

Aatoksen työntekijät
Aatoksen tiimi 02/2021: Sakari Pesonen (vas.), Sophie Suvanto, Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää ja Severi Haverila. Kuvasta puuttuvat Lasse Saari ja Saara Järvelä.

Aatos Legal Te­ch­no­lo­gy är ett nor­diskt snabb­väx­an­de fö­re­tag som er­bju­der ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter för kon­su­men­ter. Aatos ex­pan­de­rar nu till Sve­ri­ge. Några må­na­der efter att fö­re­ta­get lan­se­ra­des i Fin­land har redan över 13 000 an­vän­da­re skapat ett konto. Aatos au­to­ma­ti­se­rar full­stän­di­gt det arbete som ti­di­ga­re utförs av en jurist och an­vän­da­ren får en lös­ning på sina ju­ri­dis­ka pro­blem ome­del­bart online (aatos.app/sv).

Den lång­sam­ma di­gi­ta­li­se­ring­en av den ju­ri­dis­ka sek­torn har för­sva­gat kon­su­men­ter­nas för­måga att enkelt ta hand om sina ju­ri­dis­ka ären­den. Äkta au­to­ma­ti­se­ring av ex­pert­tjäns­ter har inte setts inom kon­su­ment­tjäns­ter. Även om andra di­gi­ta­la ak­tö­rer i norden och in­ter­na­tio­nellt har di­gi­ta­li­se­rat upp­rät­tan­det av ju­ri­dis­ka do­ku­ment fort­sät­ter de att för­li­ta sig på ju­ris­ters arbete och många si­tu­a­tio­ner kräver åt­minsto­ne ett möte med en jurist.

Den lång­sam­ma di­gi­ta­li­se­ring­en har direkt in­ver­kat på till­gäng­lig­he­ten av tjäns­ter och den höga pris­ni­vån. Hos en jurist kostar det van­li­gen minst 3000 kronor att göra ett äk­ten­skaps­för­ord, medan det hos Aatos endast kostar 850 kronor. Ti­di­ga­re har det inte heller varit möj­li­gt att online göra ett lika hel­täc­kan­de do­ku­ment som hos en jurist.

Redan nu, mindre än ett år efter lan­se­ring­en i Fin­land görs 10 % av alla tes­ta­men­ten och 7 % av alla äk­ten­skaps­för­ord i Fin­land hos Aatos. Aatos fo­ku­se­rar spe­ci­ellt på an­vän­dar­vän­lig­het och i April 2021 utsågs Aatos till en av Fin­lan­ds topp tre on­li­ne­tjäns­ter i den pre­stige­ful­la de­sign­täv­ling­en Grand One.

“Co­ro­na­pan­de­min har verk­li­gen ökat in­tres­set för att sköta ju­ri­dis­ka ären­den di­gi­talt. Det är inte bara yngre ål­ders­grup­per som är in­tres­se­ra­de, utan våra kunder in­klu­de­rar per­so­ner från 23 till 87 år.” Säger Aku Pöllä­nen, VD för Aatos.

Nu ex­pan­de­rar Aatos till den svens­ka mark­na­den. Till en början är möj­li­gt att upp­rät­ta äk­ten­skaps­för­ord och direkt där­ef­ter tes­ta­men­te. Snart där­ef­ter kommer det att vara möj­li­gt att online sköta de ju­ri­dis­ka ären­den som upp­kom­mer när en när­stå­en­de går bort, såsom bo­del­ning, boupp­teck­ning och arv­skifte.

Mera in­for­ma­tion:
Sophie Su­van­to
Aatos Sve­ri­ge
+358 50 330 1298
sophie@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!