Arv­skifte

Minnen i ett fotoalbum
Arv­skif­tes­hand­ling är vik­ti­gt vid för­del­ning av arvEtt avtal mellan ar­ving­ar om hur arvet för­de­las.
Person som sitter vid dator
Par­ti­ellt arv­skifteRe­do­gö­rel­se kring par­ti­ellt arv­skifte och dess in­ne­börd.
En klubba
Arvs­skifte efter boupp­teck­ning: En ge­nom­gång av pro­ces­senAllt om arvs­skifte efter boupp­teck­ning.
Förälder och barn
Vem är bröstar­vinge?Barn eller barn­barn räknas som bröstar­vinge.
Fiol som ligger på notblad
Hur be­ta­las arv ut?Arv­skifte och hur du be­ta­lar ut arv i prak­ti­ken.

Boupp­teck­ning

Blommor på graven
Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning (2024)Vad kostar de olika al­ter­na­ti­ven?
Vitt hus med lummig trädgård
Skul­der i ett dödsboVem som är an­sva­rig och hur man han­te­rar skul­der i dödsbo.
Skiftesman hjälper till med dödsbo
Skif­tes­man för dödsboEn skif­tes­man hjäl­per till om ni inte kan enas om hur ni ska för­de­la arvet.
Kvinna hjälper en man
För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­deVem ärver en för­säk­ring med för­månsta­ga­re?
Familjen sörjer
Göra boupp­teck­ning själv Du kan göra boupp­teck­ning själv från grun­den eller an­vän­da en webb­tjänst.

Check­lis­ta vid döds­fall

Samling med kvinnor och ett barn på en begravning
Mus­limsk be­grav­ningMus­lims­ka be­grav­ning­ar ka­rak­tä­ri­se­ras av snabb­het.
En kvinna städar lakanen
Dödstäd­ning – En guidePrak­tis­ka, eko­no­mis­ka och ju­ri­dis­ka aspek­ter vid dödstäd­ning.
Vita blommor för begravning
Check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ningBra att tänka på om du ska pla­ne­ra be­grav­ning.
Blommor till begravning
Vad kostar en be­grav­ning?Jämför enkel be­grav­ning utan ce­re­moni med tra­di­tio­nell be­grav­ning i kyrkan.
Brickor ut till ett stort hav
Check­lis­ta vid döds­fall – steg för steg genom det prak­tis­kaAtt göra och tänka på när någon när­stå­en­de gått bort.

Fram­tids­full­makt

Två händer som gör ett hjärta
En full­makts­gi­va­res ansvarFull­makt enkelt för­kla­rat och vik­ti­gt att tänka på som full­makts­gi­va­re.
Öppet fält med blå himmel och grönt gräs.
Livs­full­makt Hur livs­full­makt upp­rät­tas och varför det är ett klokt beslut för alla.
Mamma och son
Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?Här be­skri­ver vi hur fram­tids­full­makt fun­ge­rar rent prak­tiskt.
Identiska fåglar flyger
Ska jag ut­fär­da flera ori­gi­nal av fram­tids­full­mak­ten?Vik­ti­ga krav för att en fram­tids­full­makt ska vara giltig.
Kvinna med ett leende
Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?Klart för­kla­rat vad en fram­tids­full­makt är och varför du be­hö­ver en.

Full­makt

joseph-chan-uTFiFYeQhlI-unsplash.jpg
Så skri­ver du full­makt för dödsbo online hos AatosSteg för steg hur du kan skriva en egen ju­ri­diskt kor­rekt full­makt.
Bror sitter på strand
Så bör du tänka kring munt­lig full­maktMunt­lig full­makt kan ofta leda till pro­blem.
Skriva fullmakt
Gratis full­makt mallEn gratis mall för full­makt, ex­em­pel och svar på de vik­ti­gas­te frå­gor­na. 
Bank automat
Full­makt på bankenVad är skill­na­den på en full­makt för bank och en fram­tids­full­makt?

Gå­vobrev

Gåva av mark
Gåvor av lös egen­domAlla du be­hö­ver veta kring gåva av lös egen­dom.
Grå soffa med turkosa kuddar i vardagsrum
Gå­vobrev för bo­stads­rättAllt om att ge bort bo­stads­rätt som gåva
Inslagna gåvor
8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåvaVik­ti­gt att tänka på när du skri­ver gå­vobrev.
Pengar i hög
Pen­ga­gå­vaGå­vobrev skapar trygg­het vid pen­ga­gå­vor.
Uterum med gröna växter sommartid
Gå­vobrev och en­skild egen­domVill­kor om en­skild egen­dom i gå­vobrev

Sam­bo­av­tal

Bostad
Sam­bo­av­tal mall och ex­em­pel för gratisHär visar vi hur ni skri­ver sam­bo­av­tal själva.
Dator, papper och kaffe på bordet
Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?Att vara sambo har många eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser som ni måste veta om.
Nyckeln i dörret
Vad sä­ger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?Om du är sambo och du ska se­pa­re­ra, styrs bo­del­ning­en av sam­bo­la­gen.
Flyttlådor i en bostad
Vad är bohag?Allt bohag är egen­dom. Där­e­mot är inte all egen­dom bohag.
Sambolagen kan avtalas bort
Avtala bort sam­bo­la­genLär dig om sam­bo­la­gen, hur av­ta­let fun­ge­rar, och vad som händer utan det.

Skils­mäs­sa

Tjeje väntar på tåget
Be­tän­ke­tid vid skils­mäs­saKlart för­kla­rat vad är be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa.
Aatos bodelning vid separation
Bo­del­nings­lik­vidBo­del­nings­lik­vid vid skils­mäs­sa: Dela era till­gång­ar rätt­vist.
Skinväska på sten
Papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­saOm skils­mäs­so­pap­per och hur du se­pa­re­rar steg för steg.
Riger i vatten
An­sö­kan om skils­mäs­saVilka papper ni be­hö­ver och hur vet man att skils­mäs­san är klar?
Två olika skor som möts
Bo­del­nings­för­rät­ta­re kost­nadHur en bo­del­nings­man kan hjälpa och vad det kostar.

Skul­debrev

Familj som umgås
Skul­debrev inom fa­mil­jenDet är vik­ti­gt med kon­trakt på lån även mellan fa­mil­je­med­lem­mar.
Papper på ett bord med penna och gem.
Vad är en re­vers?Hur en revers fun­ge­rar och vad revers ska in­ne­hål­la.
Person som sitter vid en dator och antecknar
In­ne­ha­varskul­debrevIn­ne­ha­varskul­debrev skil­jer sig från andra skul­debrev.
Vita vårblommor på gren
Skul­der vid döds­fallVid döds­fall är det van­li­gt att det finns skul­der åt båda hållen.
Skuldebrev för bolån
Skul­debrev för bolånVad skul­debrev är och hur det ska an­vän­das i sam­band med bolån.

Tes­ta­men­te

friends.jpeg
Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?Uni­ver­sa­lar­vinge, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och le­ga­ta­rie. Vad är det?
Pappa och barn i skugen
Nor­disk un­der­sök­ning: Tes­ta­men­tet är det van­li­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­geEndast 24% av re­spon­den­ter­na redan har upp­rät­tat sina tes­ta­men­ten.
En gul hus.
Tes­ta­men­te och en­skild egen­domEgen­dom som ges bort i ett tes­ta­men­te kan göras till en­skild egen­dom.
Stor ring i guld
Vad är en le­ga­ta­rie?Skill­na­den mellan le­ga­ta­rie, uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re och ar­vinge.
Testamente regler
Vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te att känna tillHär är några av de mest grund­läg­gan­de reg­ler­na för tes­ta­men­te.

Äk­ten­skaps­för­ord

Par som håller om varandra
Äk­ten­skap eller sam­bo­en­de – Detta kan vara bra att tänka påDen ju­ri­dis­ka skill­na­den mellan att vara gift och leva som sambo.
Ringar
Göra pengar till en­skild egen­dom med äk­ten­skaps­för­ordJust med pengar kan det näm­li­gen lätt bli fel.
Sofa
Vad in­ne­bär gif­to­rätt?Låt oss börja med att titta på vad gif­to­rätt in­ne­bär.
Testamente och aktenskapsforord
Skill­nad på tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ordVisste du att de här do­ku­men­ten har olika an­vänd­nings­om­rå­den?
Klädkod mörk kostym till bröllop
Kläd­kod till bröl­lopVad som gäller för olika kläd­ko­der på bröl­lop.

Övriga

En soffa i ett hem
Bo­stads­tilläggDet är möj­li­gt att få bo­stads­tillägg för hyra vid låg in­komst.
Person som arbetar digitalt framför dator
Elektro­nisk sig­na­tur med AatosHur Aatos Sign fun­ge­rar steg för steg.
Person som sitter vid mobiltelefon och dator
Elektro­nisk sig­ne­ringElektro­nisk sig­ne­ring oftast ju­ri­diskt god­känt, med vissa un­dan­tag.
En person som tittar ut över havet
Änke­pen­sion för SamboAllt om änke­pen­sion och om­ställ­ningspen­sion för sambos.
Man som tittar på sin mobil
Gratis ju­ri­disk hjälp från AatosStäll frågor utan kost­nad inom fa­mil­je­rätt och arvs­rätt till våra ju­ris­ter.
Smidigare juridik, online och enkelt!