Arv­skifte

Person som sitter vid dator
Par­ti­ellt arv­skifteRe­do­gö­rel­se kring par­ti­ellt arv­skifte och dess in­ne­börd.
Förälder och barn
Vem är bröstar­vinge?Barn eller barn­barn räknas som bröstar­vinge.
Böcker på rad för att symbolisera ett förlopp
Ut­be­tal­ning av arv­skiftePro­ces­sen från boupp­teck­ning till arv­skifte.
arvstvist.jpg
Arvs­tvist - Fem tips för att und­vi­ka bråk om arv Undvik eller mildra bråken som kan uppstå vid arv­skifte.
En klubba
Arvs­skifte efter boupp­teck­ning: En ge­nom­gång av pro­ces­senAllt om arvs­skifte efter boupp­teck­ning.

Boupp­teck­ning

Sälja fastighet i dödsbo.jpg
Sälja fas­tig­het i dödsboFör­sälj­ning av fas­tig­het i dödsbo och skatt vid för­sälj­ning­en.
dödsboutredning.jpg
Döds­bout­red­ningDe van­li­gas­te be­grep­pen i boupp­teck­ning för­kla­ra­de.
Blommor på graven
Kost­nad för att göra en boupp­teck­ning (2024)Vad kostar de olika al­ter­na­ti­ven?
En bukett blommor i solljus
Boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå eller på egen handEn jäm­fö­rel­se av att göra boupp­teck­ning med be­grav­nings­by­rå och online.
Stenar spalade högt
Vär­de­ring av dödsboEtt döds­bos till­gång­ar, skul­der och vär­de­ring­en av detta.

Check­lis­ta vid döds­fall

Fåglar flyger över hav i solnedgång
Bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ningBe­grav­ning är en kom­bi­na­tion av regler, seder och per­son­li­ga val.
Nyheter och kaffe
Döds­an­non­ser – var, hur och till vilket pris?Se in­struk­tio­ner för att skriva och skicka döds­an­no­ser.
Brev med rosa nejlikor
Skriv ner din sista önskanFör­be­red och gör det enkla­re för dina an­hö­ri­ga.
En kvinna städar lakanen
Dödstäd­ning – En guidePrak­tis­ka, eko­no­mis­ka och ju­ri­dis­ka aspek­ter vid dödstäd­ning.
Brickor ut till ett stort hav
Check­lis­ta vid döds­fall – steg för steg genom det prak­tis­kaAtt göra och tänka på när någon när­stå­en­de gått bort.

Fram­tids­full­makt

Mamma och två dötter
Fram­tids­kon­trakt - vad är det?Enkelt för­kla­rat vad fram­tids­kon­trakt är och varför du kan behöva det.
taylor-hernandez-NK-N6coeI5Y-unsplash.jpg
Be­hö­ver vi som gifta skriva en fram­tids­full­makt?Full­mak­ten gör man så du känner dig trygg inför fram­ti­den.
javier-allegue-barros-C7B-ExXpOIE-unsplash.jpg
Gäller fram­tids­full­makt vid döds­fall?Över­sikt kring bra saker att tänka på vid ut­form­ning av fram­tids­full­makt.
Solen lyser mot gröna träd
Lagen om fram­tids­full­mak­terEn enkel över­sikt av lagen som sätter reg­ler­na för fram­tids­full­makt.
god man anhörig.jpg
An­hö­rig som god manKan en an­hö­rig vara god man och vad kan denne hjälpa till med.

Full­makt

Bror sitter på strand
Så bör du tänka kring munt­lig full­maktMunt­lig full­makt kan ofta leda till pro­blem.
Bank automat
Full­makt på bankenVad är skill­na­den på en full­makt för bank och en fram­tids­full­makt?
Skriva fullmakt
Gratis full­makt mallEn gratis mall för full­makt, ex­em­pel och svar på de vik­ti­gas­te frå­gor­na. 
joseph-chan-uTFiFYeQhlI-unsplash.jpg
Så skri­ver du full­makt för dödsbo online hos AatosSteg för steg hur du kan skriva en egen ju­ri­diskt kor­rekt full­makt.

Gå­vobrev

Uterum med gröna växter sommartid
Gå­vobrev och en­skild egen­domVill­kor om en­skild egen­dom i gå­vobrev
Barn som spelar fotboll
Olika typer av gåvaDetta gäller för gåvor, bidrag och do­na­tio­ner av olika slag.
gåvobrev skatteverket.jpg
Gå­vobrev Skat­te­ver­ketHur en gåva mellan makar re­gi­stre­ras och skat­te­ver­kets roll.
Inslagna gåvor
8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåvaVik­ti­gt att tänka på när du skri­ver gå­vobrev.
Stor hög med papper
Ingen gå­voska­tt – men det kan ändå bli skatt på gåvaDet finns till­fäl­len då en gåva kan leda till skatt.

Sam­bo­av­tal

TV på vägg i vardagsrum
Vad är sam­bo­e­gen­dom?Vad som är ditt och mitt spelar roll vid se­pa­ra­tion.
Dator, papper och kaffe på bordet
Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?Att vara sambo har många eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser som ni måste veta om.
Sambolagen kan avtalas bort
Avtala bort sam­bo­la­genLär dig om sam­bo­la­gen, hur av­ta­let fun­ge­rar, och vad som händer utan det.
Man bärar kvinna
Sam­bors arvs­rättOm att skydda dig och din sambos fram­tid med ett tes­ta­men­te.
Par som står utanför ett hus
Vad är ett sam­bo­av­tal?Bra att känna till om sam­bo­av­tal. och hur du kan skriva bort lagens regler.

Skils­mäs­sa

Hund under filt som är arg
Skilja sig på egen hand med en stäm­nings­an­sö­kan för skils­mäs­saOm ni inte är över­ens om att skilja er.
Tåg som passerar snabbt
Skils­mäs­sa direkt utan be­tän­ke­tidDet gäller för en snabb skils­mäs­sa.
Jord och himmel
Sta­tistik skils­mäs­sa – Hur många skil­jer sig i Sve­ri­ge och värl­den?Vi skil­jer oss under ok­to­ber när vi är runt 40 år.
Sidor i en Koran vikta i mittuppslaget som en blomma.
Isla­miskt äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­geVad som gäller för isla­mis­ka äk­ten­skap och skils­mäs­sa i Sve­ri­ge.
Vägen i Helsinki
Bo­del­ning vid skils­mäs­saKlart för­kla­rat allt ni måste veta om bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Skul­debrev

effektiv ränta.jpg
Ef­fek­tiv räntaVad är ef­fek­tive ränta och hur räknar du ut den.
Broar som går åt olika riktning
Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?Hur du kan kräva in skul­der som inte åter­be­ta­las, lag­li­gt och ef­fek­tivt.
Kvinna skriver och man stannar med kaffe
Skul­debrev - gratis mallGratis mall och ex­em­pel och vad du ska tänka på när du skri­ver ett.
Kvinna som funderar
Lån utan skul­debrevBra att tänka på för avtal om lån mellan pri­vat­per­so­ner och inom fa­mil­jen.
Person som sitter vid en dator och antecknar
In­ne­ha­varskul­debrevIn­ne­ha­varskul­debrev skil­jer sig från andra skul­debrev.

Tes­ta­men­te

Sommaräng med blommor i olika färger
Ärv­da­bal­ken - en över­sikt av lagen om arvLagen som styr över arv och tes­ta­men­te.
Puolisot istuvat penkillä
Vem får vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na dör?Skriva din önskan i ett vård­nads­tes­ta­men­te eller i ett van­li­gt tes­ta­men­te.
Tillsammans
Så fun­ge­rar det att kland­ra tes­ta­men­teRåd och bra att tänka på när du vill kland­ra tes­ta­men­te.
Familj med tre barn på en äng
Ef­terar­vinge och ef­terarvReg­ler­na för ef­terarv och när du ärver i andra hand.
night-sky
Skriva tes­ta­men­te själv onlineAtt skriva tes­ta­men­te själv är lät­ta­re än vad många tror.

Äk­ten­skaps­för­ord

Sofa
Vad in­ne­bär gif­to­rätt?Låt oss börja med att titta på vad gif­to­rätt in­ne­bär.
Äldre par hand i hand
Äk­ten­skaps­för­ord och pen­sionÄk­ten­skaps­för­ord skyd­dar pen­sion och tryg­gar eko­no­min vid se­pa­ra­tion.
Tavelvägg
Äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal? Det är skill­na­den.Jämför de båda av­ta­len. Vi för­kla­rar med ex­em­pel.
Staty av kvinna som håller i våg
Äk­ten­skaps­bal­kenEn enkel och lätt­läst sam­man­fatt­ning av äk­ten­skaps­bal­ken.
äktenskapsförord framtida arv.jpg
Äk­ten­skaps­för­ord och fram­ti­da arvHur äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar arv när en av ma­kar­na av­li­der.

Övriga

Händer som samlats i en enhet
Samä­gan­de­rätts­av­talAllt om samä­gan­de­av­tal för att und­vi­ka kon­flik­ter och skapa klar­het.
Två personer som skriver på ett avtal
An­ställ­nings­av­talAn­ställ­nings­av­tal klar­gör vill­kor för ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re.
Två kvinnor böjer ner huvudet och håller i varandras händer.
Vad be­ty­der jäv?Vad be­ty­der jäv och i vilka si­tu­a­tio­ner kan det uppstå.
Flyttlådor staplade
Hy­res­av­talVad är ett hy­res­av­tal och vad ska det in­ne­hål­la.
Berg och dalbana med snurr
Tvis­te­målEnkelt för­kla­rat hur tvis­te­mål går till.
Smidigare juridik, online och enkelt!