Aatos sam­ar­be­tar med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund

Pressmeddelande

2022-04-13

Brev och papper
Testamenten och framtidsfullmakter skapade i Aatos tjänst kan enkelt förvaras hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Från och med April 2022 är det möj­li­gt att för­va­ra do­ku­ment ska­pa­de hos Aatos hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund.

Tes­ta­men­ten och fram­tids­full­mak­ter ska­pa­de i Aatos tjänst kan enkelt för­va­ras hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. För­bun­det för­va­ra och be­va­kar av­ta­let och kunden vet därmed med sä­ker­het att av­ta­let för­va­ras på en trygg plats och att det kommer fram när denne går bort.

"Ef­ter­som tes­ta­men­ten måste åter­ges i ori­gi­nal efter döds­fall är det otro­li­gt vik­ti­gt att tes­ta­men­tet för­va­ras tryggt så att det kommer fram efter tes­ta­tor­ns bort­gång. Om tes­ta­men­tet brin­ner upp eller för­svin­ner i sam­band med en flytt kommer egen­do­men för­de­las enligt lagen och inte enligt tes­ta­men­tet. Då bank­fac­ken för­svin­ner från ba­ner­na är det extra vik­ti­gt med tjäns­ter som denna." Be­rät­tar Sophie Su­van­to, landschef för Aatos Sve­ri­ge.

Sam­ar­be­tet med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund gör det möj­li­gt för kunden att för­va­ra do­ku­men­tet hos För­bun­det. För­bun­det för­va­rar do­ku­men­tet i sitt kas­sa­skåp och kon­trol­le­rar hos Skat­te­ver­ket varje vecka vem som gått bort. Om de märker att de be­va­kar ett tes­ta­men­te för någon som av­li­dit kon­tak­tar de sedan döds­bo­et.

För fram­tids­full­mak­ter be­ty­der sam­ar­be­tet att full­mak­ten för­va­ras tryggt och sedan kan full­makts­ha­va­ren och full­makts­gi­va­ren när som helst kon­tak­ta För­bun­det och få fram­tids­full­mak­ten.

För­bun­det för­va­rar do­ku­men­ten i ett kas­sa­skåp och har strik­ta ru­ti­ner och krav som berör sä­ker­het, sek­re­tess och in­tegri­tet. Därmed kan de för­säk­ra att det är fråga om en ne­u­tral och obe­ro­en­de för­va­rings­pla­ts för tes­ta­men­ten och andra do­ku­ment.

"För många är det en själv­klar­het att för­va­ra tes­ta­men­tet på en säker plats men det är lika vik­ti­gt att det kommer fram när du gått bort. Det kan gå flera år mellan att do­ku­men­tet ska­pa­ts och du går bort. Det samma gäller fram­tids­full­mak­ter, varför inte för­va­ra det så tryggt som möj­li­gt." fort­sät­ter Sophie.

Smidigare juridik, online och enkelt!