Aatos tjäns­ter kostar fem gånger så mycket på Black Friday

Pressmeddelande

2022-11-25

Black Swan

Pris­höj­ning­en sker fredag den 25 no­vem­ber som ett ställ­nings­ta­gan­de mot ut­för­sälj­ning och reor med ökad kon­sum­tion som följd. Dess­utom vill Aatos upp­märk­sam­ma kon­su­men­ten på att det finns pris­vär­da al­ter­na­tiv jämte tra­di­tio­nel­la ju­rist­tjäns­ter.

Det nor­dis­ka bo­la­get Aatos som er­bju­der fa­mil­jeju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter höjer pri­ser­na under en dag. Pri­ser­na blir fem gånger högre på fredag den 25 no­vem­ber i sam­band med Black Friday, som kommit att bli en po­pu­lär han­dels­hög­tid.

 Ju­ri­dis­ka tjäns­ter kostar un­ge­fär fem gånger mer hos en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå jäm­fört med Aatos en vanlig dag. Det är an­led­ning­en till att Aatos ökar pri­ser­na den ak­tu­el­la dagen och visar hur mycket en vanlig kon­su­ment kan spara genom att välja Aatos on­li­ne­tjäns­ter. Till ex­em­pel kostar det van­ligt­vis 899 kr att göra en fram­tids­full­makt hos Aatos, medan det nu på fredag kommer att kosta 4 495 kr.

 ”Vi vill syn­lig­gö­ra för kon­su­men­ten att det finns nya mer pris­vär­da al­ter­na­tiv bred­vid tra­di­tio­nel­la ju­ris­ter. Vi vill också bidra till att minska ojäm­lik­he­ten när det kommer till att ha till­gång till ju­ri­disk hjälp. Till ex­em­pel låter många bli att göra en fram­tids­full­makt för nästan 5 000 kronor på grund av det höga priset. Det får de trå­ki­ga kon­se­kven­ser­na att män­ni­skor väljer bort sin rätt till själv­be­stäm­man­de, säger CEO och med­grun­da­re Aku Pöllä­nen.

Pri­sök­ning avser nya ju­ri­dis­ka do­ku­ment som på­bör­jas fredag den 25 no­vem­ber. Från och med lördag den 26 no­vem­ber får kun­der­na åter­i­gen till­gång till Aatos låga priser.

Det är svårt att jäm­fö­ra priser hos tra­di­tio­nel­la ju­rist­by­rå­er och sär­skilt innan tjäns­ten är le­ve­re­rad, vilket beror på att kost­na­den ba­se­ras på antal ned­lag­da timmar av ju­ris­ten och kan va­ri­e­ra. Aatos är en on­li­ne­tjänst ut­veck­lad av ju­ris­ter, och ger kunden nästan samma tjänst men be­tyd­li­gt bil­li­ga­re och snab­ba­re, och med till­gång alla dagar året runt.

Kon­takt­upp­gif­ter

Aku Pöl­lä­nen
Co-foun­der & CEO
aku@aatos.app

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Com­mu­nica­tions ma­na­ger
mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!