Aatos.app ploc­kar in över 12 mil­jo­ner

Pressmeddelande

2021-08-10

Aatoksen työntekijät
Aatoksen tiimi 02/2021: Sakari Pesonen (vas.), Sophie Suvanto, Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää ja Severi Haverila. Kuvasta puuttuvat Lasse Saari ja Saara Järvelä.

Det nor­dis­ka te­ch­bo­la­get Aatos Legal Te­ch­no­lo­gy ploc­kar in 12 mil­jo­ner kronor för att fort­sät­ta sin in­ter­na­tio­nel­la ex­pan­de­ring. Hu­vud­in­ve­ste­ra­re är In­no­ve­s­tor Ven­tu­res. För­u­tom nya in­ve­ste­ra­re har även bo­la­gets ti­di­ga­re in­ve­ste­ra­re, så som Ai­ka­i­nen Oy, in­ve­ste­rat på nytt.

Genom Aatos tjänst kan pri­vat­per­so­ner sköta sina ju­ri­dis­ka ären­den direkt online istäl­let för att besöka en jurist. Genom den au­to­ma­ti­se­ra­de tjäns­ten kan kunder upp­rät­ta bl.a. tes­ta­men­ten, äk­ten­skaps­för­ord och fram­tids­full­makt hemi­från.

Aatos har vuxit snabbt sedan tjäns­ten lan­se­ra­des 2020. På kort tid har vi blivit en stor le­ve­ran­tör av ju­ri­dis­ka tjäns­ter för kon­su­men­ter i Fin­land och även ex­pan­de­ring­en till Sve­ri­ge har varit lyckad. Tack vare att tjäns­ten är lät­tan­vänd har vi lyc­ka­ts få an­vän­da­re som är allt från 20 till 90 år.” kom­men­te­rar Aatos VD Aku Pöllä­nen.

Den ju­ri­dis­ka sek­torn har i stort sett varit oför­änd­rad de se­nas­te de­cen­ni­er­na. De flesta ju­ri­dis­ka tjäns­ter är fort­fa­ran­de ba­se­ra­de på ma­nu­ellt arbete, och hela branschen di­gi­ta­li­se­ras lång­samt. Aatos mål är att för­änd­ra bran­schens be­svär­li­ga och dyra image genom att ut­veck­la en mer till­gäng­lig tjänst online.

"Ut­märkt tek­niskt kun­nan­de i kom­bi­na­tion med en skal­bar af­färsmo­dell och im­ple­men­te­ran­det av kun­d­un­der­sök­ning­ar över­ty­ga­de oss om tea­mets po­ten­ti­al. Vi är glada över att Aatos går med i vår port­följ och vi stöder dem i re­for­me­ring av branschen, vilket är något som verk­li­gen behövs", säger Wil­helm Lind­holm, VD på In­no­ve­s­tor.

Fi­nan­sie­ring­en gör det möj­li­gt för fö­re­ta­get att på­skyn­da sin till­växt. Aatos kommer att fort­sät­ta ex­pan­de­ra i Norden, re­kry­te­ra fler an­ställ­da och in­ve­ste­ra i mark­nads­föring.

”_Vår tjänst har ut­veck­la­ts för att möta varje in­di­vids behov, sam­ti­di­gt som den är skal­bar för mil­jo­ner. Allt vi gör sker ut­gå­en­de från an­vän­dar­vän­lig­het och skal­bar­het_”, sam­man­fat­tar Pöllä­nen.

Tilläggs­in­for­ma­tion:

Sophie Su­van­to
Aatos Sweden
+358 50 330 1298
sophie(a)aatos.app

Aku Pöllä­nen
CEO & Co-Foun­der
+358 44 526 6288
aku(a)aatos.app

Aatos.app

Med Aatos tjänst kan ju­ri­dis­ka ären­den han­te­ras direkt online utan ett möte med en ad­vo­kat. Aatos, grun­dat 2020, verkar för när­va­ran­de i Fin­land och Sve­ri­ge. Fö­re­ta­gets au­to­ma­ti­se­ra­de on­li­ne­tjäns­ter in­klu­de­rar bl.a. äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te.

Aatos utsågs till en av Fin­lan­ds topp tre on­li­ne­tjäns­ter vid den pre­stige­fyll­da design täv­ling­en Grand One den 29 april 2021.

Aatos.app/se

In­no­ve­s­tor

In­no­ve­s­tor Oy är en nor­disk in­ve­ste­ra­re som in­ve­ste­rar i ett tidigt skede. Som in­ve­ste­ra­re er­bju­der In­no­ve­s­tor at­trak­tiva möj­lig­he­ter att in­ve­ste­ra i nog­grant ut­val­da till­växt­fö­re­tag. In­no­ve­s­tor er­bju­der till­växt­fö­re­tag fi­nan­sie­ring på kon­kur­rens­kraf­ti­ga vill­kor och ger vär­de­full råd­giv­ning med hjälp av er­far­na proffs och bransch­ex­per­ter. In­no­ve­stor­kon­cer­nen består av In­no­ve­s­tor Oy som mo­der­bo­lag, som är li­cen­si­e­rat av Fin­lan­ds Fi­nansin­spek­tion, och dess dot­ter­bo­lag In­no­ve­s­tor Fi­nan­ce Oy och In­no­ve­s­tor Ven­tu­res Oy.

Ai­ka­i­nen Oy

Otso Lauk­ku­nen har grun­dat Ai­ka­i­nen Oy som in­ve­ste­rar i teams som tror på att de kan för­bätt­ra värl­den.

Smidigare juridik, online och enkelt!