En nor­disk studie: Ligger svens­kar efter när det gäller att säkra sin fram­tid?

Pressmeddelande

2023-04-18

Hög medvetenhet, låg användning
Svenskar har hög medvetenhet men låg användning.

Ju­ri­dis­ka do­ku­ment är en viktig del av att säkra sin fram­tid, men en ny nor­disk studie visar att endast 14% av svens­kar över 35 år har fram­tids­full­makt.

Di­gi­tal ju­ri­disk tjänst Aatos be­ställde stu­di­en för att un­der­sö­ka in­tres­se och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka tjäns­ter bland per­so­ner över 35 år. Stu­di­en ge­nom­för­des av ett obe­ro­en­de analys- och un­der­sök­nings­fö­re­tag under feb­ru­ari och mars 2023 i form av en in­ter­net­pa­nel och om­fat­ta­de över 1 800 re­spon­den­ter från Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Stu­di­en visar att svens­kar över 35 år är de mest för­trog­na med van­li­ga ju­ri­dis­ka avtal, såsom fram­tids­full­makt, tes­ta­men­te och äk­ten­skaps­för­ord. Men fin­län­da­re visade högst in­tres­se för att skapa ju­ri­dis­ka do­ku­ment, där 43% ut­tryck­te be­ty­dan­de in­tres­se. Un­ge­fär 35% av svenskar­na angav sitt in­tres­se för att göra ju­ri­dis­ka do­ku­ment.

Stu­di­ens re­sul­tat visar att tes­ta­men­te är den van­li­gas­te ju­ri­dis­ka hand­ling­en i Sve­ri­ge. Totalt 24% av re­spon­den­ter­na be­kräf­ta­de att de redan har skapat ett tes­ta­men­te, medan 40% över­vä­ger att skapa ett i fram­ti­den. Endast 14% av re­spon­den­ter­na har fram­tids­full­makt och endast 26% över­vä­ger att skapa do­ku­men­tet.

– Fram­tids­full­makt är fort­fa­ran­de ett re­la­tivt nytt ju­ri­diskt do­ku­ment i Sve­ri­ge, ef­ter­som lagen in­för­des 2017. Det be­ty­der nog att många ännu inte är med­vet­na om för­de­lar­na. Fram­tids­full­makt ger en person möj­lig­het att välja vem som kan ta hand om deras per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den om de inte längre kan ta hand om dessa själva, säger Aatos landschef i Sve­ri­ge Sophie Su­van­to.

“För­säk­ring­ar täcker om något händer, ju­ri­dis­ka do­ku­ment täcker när det händer”

Re­spon­den­ter över 75 år var mer be­näg­na att ha alla ju­ri­dis­ka do­ku­ment än yngre ge­ne­ra­tio­ner. Äk­ten­skap kor­re­le­rar också med hur väl ju­ri­dis­ka do­ku­ment är gjorda jäm­fört med sam­bo­en­de.

– Ju­ri­dis­ka do­ku­ment görs ofta i sam­band med nya hän­del­ser i livet. Äldre per­so­ner kan bli mer med­vet­na om det ound­vik­li­ga slutet på livet. Äk­ten­skap in­ne­bär också star­ten av en ny familj, vilket ger nya ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter och ansvar, säger Su­van­to.

Syftet med stu­di­en var att ta reda på varför svens­kar ten­de­rar att för­sum­ma att göra vik­ti­ga ju­ri­dis­ka avtal. Re­sul­ta­tet visade att 48% av svens­kar ansåg att ju­ri­dis­ka do­ku­ment inte var ak­tu­el­la, medan 22% inte var med­vet­na om de för­de­lar som ju­ri­dis­ka do­ku­ment kan er­bju­da.

– Till ex­em­pel tes­ta­men­te och fram­tids­full­makt är alltid re­le­van­ta ef­ter­som vem som helst kan bli sjuk, råka ut för en olycka eller dö - även om vi inte vill tänka på det. För­säk­ring­ar täcker om något händer, ju­ri­dis­ka do­ku­ment täcker när det händer. Dessa do­ku­ment sä­ker­stäl­ler att per­so­nens rät­tig­he­ter och öns­ke­mål upp­fylls. Dess­utom kan det hjälpa till att göra det enkla­re för an­hö­ri­ga, för­kla­rar Su­van­to.

Re­sul­ta­ten visar också att män­ni­skor hindras från att ta hand om sina ju­ri­dis­ka behov på grund av be­grän­sad till­gång till ju­ri­dis­ka tjäns­ter. Svens­kar nämner att de inte vet var de kan göra ju­ri­dis­ka do­ku­ment (13%), ju­ri­dis­ka do­ku­ment är svårt att han­te­ra (13%) och de är dyra (10%).

Svens­kar är mest in­tres­se­ra­de av att an­vän­da online-tjäns­ter

Un­der­sök­ning­en frå­ga­de också om re­spon­den­ter­na skulle vara in­tres­se­ra­de av att göra ju­ri­dis­ka do­ku­ment helt online. Svens­kar är mer in­tres­se­ra­de av att göra av­ta­len online (72%) jäm­fört med Dan­mark (67%) och Fin­land (60%).

– Det finns redan olika online-tjäns­ter i Sve­ri­ge. Därför kan svens­kar ha en bättre för­stå­el­se för hur de fun­ge­rar jäm­fört med andra nor­dis­ka länder där helt di­gi­ta­la ju­ri­dis­ka tjäns­ter fort­fa­ran­de är re­la­tivt nya, säger Su­van­to.

Enligt un­der­sök­ning­en upp­skat­tar svens­kar med on­li­ne­tjäns­ter egen­ska­per som an­vän­darupp­le­vel­se (48%), till­för­lit­lig­het (48%), över­kom­li­gt pris (43%) och hög­kva­li­ta­tiva do­ku­ment och ju­ri­disk råd­giv­ning (42%).

– Som un­der­sök­ning­en in­di­ke­ra­de finns det ett behov av att de­mo­kra­ti­se­ra ju­ri­dis­ka tjäns­ter så att alla kan säkra sitt eget och sin fa­miljs liv, oav­sett plån­bo­kens stor­lek eller för­må­gan att förstå lag. Aatos ar­be­tar mot målet att vem som helst kan göra ju­ri­dis­ka do­ku­ment var som helst, när som helst – och pris­värt, säger Su­van­to.

Aatos är ett Nor­disk legal tech-fö­re­tag som er­bju­der helt di­gi­ta­la ju­ri­dis­ka tjäns­ter till van­li­ga män­ni­skor. Tjäns­ter­na in­klu­de­rar bland annat tes­ta­men­te, fram­tids­full­makt, äk­ten­skaps­för­ord, sam­bo­av­tal, skul­debrev , skils­mäs­sa och boupp­teck­ning. Aatos verkar i Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Kon­tak­ta

Sophie Su­van­to
Landchef och jurist
sophie@aatos.app

Mariia Kuk­ka­kor­pi
Kom­mu­ni­ka­tions­chef
mariia@aatos.app

💡 Vill du ta emot en da­ta­mängd som in­klu­de­rar grafik och sta­tistik om re­sul­ta­ten? Skicka ett mejl direkt till kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Mariia Kuk­ka­kor­pi mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!