Skif­te­ret­tens rolle i for­bin­delse med døds­fald

taylor-wright-Cjg4kt3T8Ko-unsplash.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
24.5.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Skif­te­ret­ten er den myn­dig­hed, der be­hand­ler sager om blandt andet døds­boskifte og for­de­ling af arv. Udover døds­boskifte og arv, er skif­te­ret­ten også kom­pe­tent til at be­hand­le sager om kon­kur­ser, deling af fæl­les­for­mue ved skils­mis­se etc.

Når vær­di­er skal skifte ejer, ek­sem­pel­vis i for­bin­delse med et døds­fald, har skif­te­ret­ten til opgave at bistå be­hand­lin­gen. Her­un­der har skif­te­ret­ten til opgave at kon­trol­lere og god­kende et døds­boskifte samt for­de­lin­gen af arv til ar­vin­ger.

Ge­ne­relt om skif­te­ret­ten

Skif­te­ret­ten er en af­de­ling i den lokale byret. Skif­te­ret­ten be­hand­ler sager, hvor pen­ge­be­løb eller vær­di­er skal skifte ejer uden at blive købt. Det kan ek­sem­pel­vis være sager om dødsbo, kon­kur­ser, deling af fæl­les­for­mue etc.

Hvil­ken skif­te­ret du til­hø­rer af­hæn­ger af, hvil­ken retskreds du hører til.

Mø­de­ind­kal­delse i skif­te­ret­ten

Skif­te­ret­ten kan ind­kalde dig til møder i en række for­skel­lige sager, der bliver be­hand­let i skif­te­ret­ten. Skif­te­ret­ter­ne er af­de­lin­ger i by­ret­ter­ne og der findes 24 skif­te­ret­ter i Dan­mark.

Læs mere: En enkes øko­no­miske og juri­diske si­tu­a­tion

Sags­be­hand­ling i skif­te­ret­ten – døds­boskifte, te­sta­men­ter og for­de­ling af arv

Døds­bo­er

Skif­te­ret­ten får som ud­gangs­punkt au­to­ma­tisk besked, når der er ud­fyldt en død­sat­test. I for­bin­delse med et dødsbo, vil skif­te­ret­ten da kon­tak­te den person, der er blevet re­gi­stre­ret som kon­takt­per­son i for­bin­delse med et døds­fald. Ved­kom­men­de vil mod­tage et brev med op­lys­nin­ger, som ved­kom­men­de skal have klar, inden ved­kom­men­de kon­tak­ter skif­te­ret­ten an­gå­ende skif­tet af døds­bo­et. Det er ek­sem­pel­vis op­lys­nin­ger an­gå­ende;

 • Ar­vin­ger, her­un­der navne, CPR-nr. og adres­se
 • Af­dø­des ak­ti­ver og gæld
 • Over­blik over ri­me­lige be­gra­vel­ses­ud­gif­ter
 • Te­sta­mente, hvis sådan et findes

Skif­te­ret­ten vil vej­lede an­gå­ende, hvor­dan boet kan eller skal be­hand­les. Til­bud­det om mødet er til den, der be­hand­ler boet. Du kan også vælge at hen­vende dig til en ad­vo­kat eller re­visor, der kan hjælpe til, hvor­dan boet skal be­hand­les.

Hvis I er flere ar­vin­ger i boet, rådes det til, at én af jer ud­væl­ges til at stå for be­hand­lin­gen af boet. De øvrige ar­vin­ger skal give en skif­te­fuld­magt. Denne fuld­magt skal over­gi­ves til skif­te­ret­ten. Du kan finde en blan­ket til en skif­te­fuld­magt på dom­stol.dk.

Skif­te­ret­ten har retten til at be­stem­me, at et dødsbo skal skif­tes af en bo­be­sty­rer.

En bo­be­sty­rer får til opgave at be­hand­le og af­slut­te boet kor­rekt. Hvis afdøde ikke har be­stemt i et te­sta­mente, hvem der skal ud­pe­ges som bo­be­sty­rer, kan ar­vin­ger­ne og længst­le­vende æg­te­fæl­le ønske, at skif­te­ret­ten ud­pe­ger en be­stemt au­to­ri­se­ret bo­be­sty­rer.

Et dødsbo skal skif­tes med en bo­be­sty­rer, hvis mindst én af føl­gende for­hold gør sig gæl­dende;

 • Døds­bo­et er in­sol­vent. Det vil sige, at døds­bo­ets gæld over­sti­ger boets ak­ti­ver
 • Hvis ar­vin­ger­ne ikke kan nå til enig­hed an­gå­ende, hvor­dan boet skal skif­tes og boet ikke op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for et bo­ud­læg eller uskif­tet bo
 • Hvis én eller flere af ar­vin­ger­ne ønsker et skifte med bo­be­sty­rer
 • Hvis afdøde i et gyl­digt te­sta­mente har be­stemt, at boet skal skif­tes på en anden måde
 • Hvis der er usik­ker­hed om, hvem der er ar­vin­ger i døds­bo­et
 • Hvis der ikke er mindst én sol­vent og myndig arving

Der­i­mod kan boet ikke skif­tes med bo­be­sty­rer, hvis skif­te­ret­ten afgør, at boet kan af­slut­tes som bo­ud­læg, hvis længst­le­vende æg­te­fæl­le ønsker og kan sidde i uskif­tet bo eller hvis længst­le­vende æg­te­fæl­le kan og vil udtage hele boet som æg­te­fælle­ud­læg.

Ved et bo­ud­læg vil hele af­dø­des formue over­dra­ges til den nær­me­ste på­rø­rende. Et bo kan af­slut­tes som bo­ud­læg, hvis af­dø­des formue udgør op til 51.000 kr. (2024).

Ved et æg­te­fælle­ud­læg kan længst­le­vende æg­te­fæl­le over­ta­ges af­dø­des gæld og vær­di­er, hvis par­rets samlet formue er under 870.000 kr. (2024).

Te­sta­men­ter

I for­bin­delse med et døds­fald vil af­dø­des te­sta­mente au­to­ma­tisk blive kendt af skif­te­ret­ten, hvis afdøde har op­ret­tet et gyl­digt no­tar­te­sta­mente.

💡Læs mere om op­be­va­ring af te­sta­men­ter

I mod­sæt­ning til vid­ne­te­sta­men­ter og nød­te­sta­men­ter, bliver et no­tar­te­sta­mente au­to­ma­tisk kendt af skif­te­ret­ten i for­bin­delse med be­hand­lin­gen af et dødsbo. Det skyl­des, at en kopi af et no­tar­te­sta­mente op­be­va­res i Cen­tral­re­gi­stret for Te­sta­men­ter.

For­de­ling af arv

Hvor­dan arven efter afdøde skal for­de­les af­hæn­ger af, om afdøde har op­ret­tet et te­sta­mente samt hvem afdøde ef­ter­la­der sig.

Hvis afdøde har op­ret­tet et gyl­digt te­sta­mente, vil arven efter afdøde skulle for­de­les efter be­stem­mel­ser­ne i te­sta­men­tet. Te­sta­men­tet kan, ud over arv, også om­hand­le ønsker til be­gra­velse og døds­boskif­tet.

Hvis afdøde der­i­mod ikke har op­ret­tet et gyl­digt te­sta­mente, skal arven for­de­les efter reg­ler­ne i ar­ve­loven.

Ar­vin­ger efter ar­ve­loven er ind­delt i ar­ve­klas­ser. Efter reg­ler­ne i ar­ve­loven har af­dø­des æg­te­fæl­le og børn før­ste­pri­o­ri­tet til arven. Det med­fø­rer, at æg­te­fæl­len arver den ene halv­del af af­dø­des formue, mens bør­ne­ne skal dele den re­ste­rende halv­del li­ge­ligt mellem sig.

Skif­te­ret­ten har til opgave at føre tilsyn med, at boet skif­tes kor­rekt samt at arven for­de­les kor­rekt til ar­vin­ger­ne. Skif­te­ret­ten og Skat­testy­rel­sen skal god­kende boskif­tet og arven.

Be­hand­ling­sti­den for et døds­boskifte varier fra sag til sag af­hæn­gig af bl.a. kom­plek­si­tet og hvil­ken skif­te­ret, der skal be­hand­le sagen. Dog gælder det, at et privat skifte skal af­slut­tes senest ét år efter døds­da­gen, mens et bo­be­sty­rer­skifte skal af­slut­tes senest to år efter døds­da­gen. Det gælder dog ikke, hvis boets for­hold taler imod dette, eks. hvis af­dø­des ejen­dom endnu ikke er solgt og der derfor ikke kan ud­fær­di­ges en en­de­lig boop­gø­relse.

Fri­ster for skif­te­ret­ten og skat­te­myn­dig­he­den

Boop­gø­rel­sen skal ind­sen­des til Skat og skif­te­ret­ten. Det gælder både ved et privat skifte og ved et bo­be­sty­rer­skifte.

Her­ef­ter har skat­te­myn­dig­he­den en frist på 3 må­ne­der til at god­kende de vær­di­an­sæt­tel­ser, der er ind­ført i boop­gø­rel­sen. Der­ef­ter skal skif­te­ret­ten kon­trol­lere boop­gø­rel­sen og vur­dere, om boop­gø­rel­sen god­ken­des. Der gælder ikke nogen frist for skif­te­ret­ten, men det kan tage op mod et par må­ne­der.

Ar­vin­ger­ne har der­ef­ter en frist på 4 uger til at klage over skif­te­ret­tens af­gifts­be­reg­ning. Her­ef­ter skal bo­af­gif­ten be­ta­les og så kan arven blive ud­be­talt til ar­vin­ger­ne.

Læs mere: Øko­no­miske kon­se­kven­ser af skils­mis­se

Priser ved skif­te­ret­ten

På dom­stol.dk findes føl­gende priser i for­bin­delse med be­hand­lin­gen af et dødsbo:

 • Uskif­tet bo: af­gifts­fri
 • Bo­ud­læg: af­gifts­fri
 • Æg­te­fælle­ud­læg: af­gifts­fri
 • Ud­le­ve­ring af boer til privat skifte og bo­be­sty­rer: 1.500 kr.
 • Tillæg for privat skif­tede boer og bo­be­sty­rer­bo­er (boer over 1,5 mio. kr.): 9.000 kr.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.