Regler og form­krav for et te­sta­men­te

Regler for et testamente
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
23.8.2022 ● 5 minutter
Det er vigtigt, at vide, at der er forskellige regler og formkrav, alt efter det testamente du vælger.

I denne ar­ti­kel vil vi komme lidt nær­me­re ind på regler og form­krav for et te­sta­men­te, da dette har en cen­tral be­tyd­ning for gyl­dig­he­den af et te­sta­men­te.

Hvad er et te­sta­men­te?

Et te­sta­men­te er et juri­disk do­ku­ment, hvor du kan skrive dine ønsker og sidste vilje, når du en dag går bort. I et te­sta­men­te kan man her be­stem­me, hvad der skal ske med ens ejen­de­le og hvor­dan de skal for­de­les. 

Uden et te­sta­men­te, er det ar­ve­loven der be­stem­mer, hvem der er ar­vin­ger, og hvor­dan et døds­bos vær­di­er skal for­de­les. Hvis du laver et te­sta­men­te, kan du selv be­stem­me over en stor del af den arv, du ef­ter­la­der. Du kan for­de­le din arv meget an­der­le­des og med flere mu­lig­he­der end med hvad ar­ve­loven be­stem­mer. Dette kan have stor øko­no­misk be­tyd­ning for dine ar­vin­ger.

Et te­sta­men­te be­hø­ver des­u­den ikke at handle om arv. Det kan også handle om, hvor­dan du ønsker at blive be­gra­vet eller hvor­dan du ønsker, at dit dødsbo skal blive be­hand­let. Du kan også be­stem­me, at dine ar­vin­ger skal have din arv som særeje, og om de skal kunne ophæve sæ­re­jet. 

Der­u­d­over skal du være op­mærk­som på, at op­ret­tel­se af et te­sta­men­te er især re­le­vant, hvis du ønsker, at andre end dem, der er dine ar­vin­ger ifølge ar­ve­loven, skal have del i din arv – det gælder fx fætre/ku­si­ner, sam­le­ve­re og kæ­re­ster.

Læs mere: Bør­ne­te­sta­men­te

Hvor­når er et te­sta­men­te gyldig?

I loven findes der en række form­krav, som skal op­fyl­des for at te­sta­men­tet kan anses som gyldig. Et te­sta­men­te skal være skrift­lig og un­der­skri­ves eller ved­ken­des for en notar, hvis man vælger at op­ret­te et no­tar­te­sta­men­te. Hvis man vælger et vid­ne­te­sta­men­te skal den un­der­skri­ves og ved­ken­des af to vidner. Der er også en tredje mu­lig­hed, men denne mu­lig­hed er kun gæl­den­de i nød­si­tu­a­tio­ner, og kaldes derfor også et nød­te­sta­men­te. 

Disse tre typer te­sta­men­ter har hver i sær deres egne form­krav, som vi vil komme lidt nær­me­re ind på.

Form­krav for et no­tar­te­sta­men­te

Du kan frit vælge mellem et no­tar­te­sta­men­te og et vid­ne­te­sta­men­te. Hvis du vælger et no­tar­te­sta­men­te, skal te­sta­men­tet un­der­skri­ves og ved­ken­des foran en notar.

Dette sker ved at no­ta­ren god­ken­der og ind­be­ret­ter en er­klæ­ring om te­sta­tors iden­ti­tet, om te­sta­tor var i stand til for­nuft­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet, hvilke per­so­ner der var til stede, da do­ku­men­tet blev un­der­skre­vet m.m.

Form­krav for et vid­ne­te­sta­men­te

Hvis man vælger et vid­ne­te­sta­men­te, skal der være mindst to til at vidne. Te­sta­men­te­vid­ner­ne skal være fysisk til stede på samme tid, og skal straks skrive under på te­sta­men­tet, når te­sta­tor har be­stemt sig for at ved­ken­de te­sta­men­tet.

Der­u­d­over skal te­sta­men­te­vid­ner­ne være fyldt 18 år, være myndig, og må ikke mangle for­stå­el­se for be­tyd­ning af vid­ne­be­kræf­tel­sen. Der­u­d­over er det meget cen­tralt at un­der­stre­ge, at per­so­ner eller or­ga­ni­sa­tio­ner, som får til­delt arv efter te­sta­men­tets ønske og ind­hold ikke kan være te­sta­mentsvid­ner, da der vil opstå tvivl om ha­bi­li­tet. 

Form krav for nød­te­sta­men­te

Et nød­te­sta­men­te, er ikke et te­sta­men­te, du bare uden videre kan vælge at op­ret­te. Et nød­te­sta­men­te kan op­ret­tes på grund af sygdom eller et andet nødstil­fæl­de, som for­hin­dre en at op­ret­te et no­tar­te­sta­men­te eller vid­ne­te­sta­men­te.

Sådan et te­sta­men­te kan ske på hvil­ken som helst måde, men te­sta­men­tet skal dog stadig op­ret­tes på en måde, hvor der ikke er tvivl om, at det er te­sta­tor som har med egen fri vilje et ønske om at op­ret­te te­sta­men­tet og at ind­hol­det er te­sta­tors ønske. Der­u­d­over er det vig­tigt at vide, at et no­tar­te­sta­men­te kun er gyldig i tre må­ne­der.

Læs mere: Te­sta­men­te gratis ska­be­lon og ek­sem­pel

Kan et te­sta­men­te er­klæ­res ugyl­dig?

Et te­sta­men­te som ikke op­fyl­der kra­ve­ne til et gyldig te­sta­men­te, kan er­klæ­res ugyl­dig.

Form­krav er cen­tra­le for gyl­dig­he­den af et te­sta­men­te. I en si­tu­a­tion, hvor en eller flere ar­vin­ger ikke er enige, findes der sær­li­ge form­krav til te­sta­men­tet. Disse krav er grun­dre­gel for op­ret­tel­se af et nor­malt te­sta­men­te.  Det kan være de­ci­de­re­de for­mel­le krav og kom­pe­ten­ce­krav for at dis­po­si­tio­nen over den af­dø­des ef­ter­lad­te ejen­de­le kan kendes gyldig.

Hos Aatos an­be­fa­ler vi derfor stærkt, at du over­ve­jer, at få lavet dit te­sta­men­te hos en som for­står form­kra­ve­ne og juraen bag et te­sta­men­te. Hvis det viser sig, at et te­sta­men­te ikke lever op til kra­ve­ne kan det er­klæ­res ugyl­dig, og der kan ikke gøres meget, hvis man al­le­re­de er gået bort.

Vi ved godt, at det kan være super dyrt at tage til en ad­vo­kat, med jurist ho­norar på 3.200 kr. i timen og et te­sta­men­te som måske koster over 2 000 kr. Det kan hur­tigt løbe op til de 10.000 kr.-12.000 kr. 

Hos Aatos til­by­der vi derfor en nem og billig løs­ning. Vores hold af ud­dan­ne­de juri­ster har sammen med vores tech team ud­vik­let en meget smart online ser­vi­ce, hvor du svare på spørgs­mål, så sy­ste­met kort­læg­ger et skræd­der­sy­et te­sta­men­te som er juri­disk kor­rekt og god­kendt af vores juri­di­ske team.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, og vi har sørget for at gøre det så sim­pelt og over­sku­e­ligt. Hos Aatos går vi der­u­d­over meget op i at alle kan have råd til et te­sta­men­te, da vi synes alle fortje­ner at få op­fyldt sine sidste ønsker, når man går bort. Hos os koster et te­sta­men­te derfor kun 590 kr.  Hvis du har løst kan du prøve vores system og se hvor­dan det fun­ge­rer. Det er helt gratis og ikke bin­den­de. 

Læs mere: Te­sta­men­te pris

Aatos har et unikt op­be­va­rings­sy­stem af do­ku­men­ter

Ofte, hvis du tager til en ad­vo­kat eller spør­ger andre til råds vil de fleste ane­fa­le, at du op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te frem­for et vid­ne­te­sta­men­te. Når du op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te er bliver te­sta­men­tet nemlig re­gi­ste­ret elek­tro­nisk, som gør at do­ku­men­tet er gemt og kommer au­to­ma­tisk frem i for­bin­del­se med ar­ve­la­ders død.

Et vid­ne­te­sta­men­te der­i­mod vil typisk blive op­be­va­ret af ar­ve­la­der selv og kan derfor blive væk inden døds­fal­det, og man kan så­le­des ri­si­ke­re, at det ikke kommer frem efter døds­fal­det. 

Hos Aatos til­by­der vi til gen­gæld et smart op­be­va­rings­sy­stem af alle dine do­ku­men­ter som du køber af os. Dine do­ku­men­ter vil derfor altid være i vores system, i til­fæl­de af, at du skulle miste dit te­sta­men­te. Du kan derfor trygt også få op­ret­tet et vid­ne­te­sta­men­te med god samvit­tig­hed hos os, og være sikret, at hvis du skulle miste dit vidme te­sta­men­te, har du den også lig­gen­de online i vores system.