Regler for et te­sta­men­te

Regler for et testamente
aatos-author-icon.png
Aatos
23.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Vi ved al­le­sam­men godt, hvor vig­tigt det kan være at have et te­sta­men­te. Men hvor­dan skal et te­sta­men­te egent­lig se ud, for at det er gyl­digt? Tanken om at finde hoved og hale i reg­ler­ne kan godt give en sved på panden. Men det be­hø­ver ikke at være så kom­pli­ce­ret. Lad os dykke ned i de ganske få regler, der fak­tisk er for te­sta­men­ter, så du roligt kan kaste dig ud i det.

Uden et te­sta­men­te, er det ar­ve­loven der be­stem­mer, hvem der er ar­vin­ger, og hvor­dan et døds­bos vær­di­er skal for­de­les. Hvis du laver et te­sta­men­te, kan du selv be­stem­me over en stor del af den arv du ef­ter­la­der. Du kan for­de­le din arv an­der­le­des, og be­stem­me, at en del af din arv ikke skal gå til din nær­me­ste fa­mi­lie, men i stedet f.eks til din sam­le­ve­r eller en god ven. Med et te­sta­men­te får du også mu­lig­hed for at be­stem­me, at dine ar­vin­ger skal have din arv som særeje.

Et te­sta­men­te be­hø­ver der­u­d­over ikke kun at handle om arv. Det kan også handle om, hvor­dan du ønsker at blive be­gra­vet, eller være en måde at sende en sidste hilsen til dine ef­ter­lad­te.

💡Har du børn under 18 år, kan det være godt også at over­ve­je at lave et bør­ne­te­sta­men­te

Du kan prøve Aatos helt gratis og be­ta­ler først, hvis du ønsker det en­de­lig do­ku­ment. Start dit te­sta­men­te nu:

Hvor­når er et te­sta­men­te gyl­digt?

For at et te­sta­men­te er gyl­digt, skal det være:

  • skrif­te­ligt
  • un­der­skre­vet 
  • ved­kendt af en notar eller af to vidner

Der findes flere for­skel­li­ge typer te­sta­men­ter, der hver især har lidt for­skel­li­ge regler for, hvor­når de er gyl­di­ge. De mest al­min­de­li­ge te­sta­men­ter er no­tar­te­sta­men­ter og vid­ne­te­sta­men­ter. Lad os dykke lidt mere ned i, hvad reg­ler­ne er for de to typer te­sta­men­ter.

💡Et te­sta­men­te kan laves uden en ad­vo­kat. Du kan lave et te­sta­men­te selv, eller bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos.

Regler for et no­tar­te­sta­men­te

Et no­tar­te­sta­men­te er et te­sta­men­te, der un­der­skri­ves og ved­ken­des foran en notar.

No­ta­ren god­ken­der og ind­be­ret­ter en er­klæ­ring om din iden­ti­tet, og om, at du var i stand til for­nuft­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet. No­ta­rens ind­be­ret­ning be­skri­ver også hvilke per­so­ner der var til stede, da do­ku­men­tet blev un­der­skre­vet.

Op­be­va­ring af et no­tar­te­sta­men­te

Når du op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te er bliver det re­gi­ste­ret elek­tro­nisk. Det be­ty­der at do­ku­men­tet er gemt i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, og au­to­ma­tisk bliver sendt til skif­te­ret­ten, når du går bort.

Regler for et vid­ne­te­sta­men­te

Hvis man vælger et vid­ne­te­sta­men­te, skal der være mindst to vidner, der un­der­skri­ver te­sta­men­tet. Vid­ner­ne skal være fysisk til stede, når du selv un­der­skri­ver dit te­sta­men­te. 

Vid­ner­ne skal være fyldt 18 år, være myn­di­ge, og være i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af te­sta­men­tet. Vid­ner­ne skal være uvil­di­ge, og må ikke få til­delt arv fra te­sta­men­tet. 

Op­be­va­ring af et vid­ne­te­sta­men­te

Et vid­ne­te­sta­men­te har du selv an­sva­ret for at op­be­va­re. Det er derfor vig­tigt, at dine ef­ter­lad­te kan finde te­sta­men­tet efter din død. Kan man ikke finde te­sta­men­tet, bliver det ikke taget i brug.

Kan et te­sta­men­te er­klæ­res ugyl­dig?

Du kan godt ri­si­ke­rer, at dit te­sta­men­te bliver er­klæ­ret ugyl­digt, hvis ikke du er om­hyg­ge­lig, når du op­ret­ter det. 

Et te­sta­men­te kan blive er­klæ­ret ugyl­digt, hvis: 

  • det ikke op­fyl­der reg­ler­ne og kra­ve­ne, der er be­skre­vet oven­for.
  • du ikke er fyldt 18 år, når du laver te­sta­men­tet.
  • du ikke var ved dine fulde fem, da du lavede te­sta­men­tet.
  • det er lavet under tvang.
  • det er i strid med loven eller tvangs­ar­vereg­ler­ne.

Hvis du vælger at lave dit te­sta­men­te selv, er det derfor vig­tigt, at du sætter dig lidt ind i reg­ler­ne og juraen bag et te­sta­men­te. 

Hvis det virker uover­sku­e­ligt, er det værd at over­ve­je, at få lavet dit te­sta­men­te hos en ad­vo­kat, så du er sikker på, at dit te­sta­men­te ikke bliver er­klæ­ret ugyl­digt. 

Det kan dog hur­tigt løbe op, og blive en dyr for­nø­jel­se, hvis du går til en ad­vo­kat. Hvis du ikke har mange tusind kroner til et te­sta­men­te, kan et al­ter­na­tiv være at lave dit te­sta­men­te ved hjælp af en online juri­disk ser­vi­ce. På den måde er du sikret, at dit te­sta­men­te er gyl­digt, men uden at det koster dig kassen.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­del­se og æn­dring af te­sta­men­te og kopier af te­sta­men­ter

Vil du selv be­stem­me, hvem som arver dig?

Med Aatos kan du op­ret­te et skræd­der­sy­et og pris­ven­ligt te­sta­men­te al­le­re­de i dag. Mange over­ve­jer at lave et te­sta­men­te, men kun få, får det gjort. Har du ikke et te­sta­men­te, er det Ar­ve­lovens regler, der an­ven­des. Tag ejer­skab over, hvem der skal arve dog og hvad de skal arve. Det tager typisk kun 10 mi­nut­ter og koster 599 kr

Har du spørgs­mål? Vores juri­ster sidder klar til at hjælpe dig i chat­ten.