Regler for te­sta­men­ter

Regler for et testamente
aatos-author-icon.png
Aatos
27.10.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
De fleste ved, hvor­for det kan være en god idé at have op­ret­tet et te­sta­mente. Men hvor­dan skal et te­sta­mente egent­lig ud­for­mes for at være gyl­digt?

Uden et te­sta­men­te, er det ar­ve­loven der be­stem­mer, hvor­dan din arv for­de­les. Hvis du laver et te­sta­men­te, kan du selv be­stem­me over en stor del af den arv, du ef­ter­la­der. Du kan for­de­le din arv an­der­le­des, og be­stem­me, at en del af din arv ikke skal gå til din nær­me­ste fa­mi­lie, men i stedet f.eks til din sam­le­ve­r eller en god ven. Med et te­sta­mente får du også mu­lig­hed for at be­stem­me, at din arv skal være særeje for dine ar­vin­ger.

Et te­sta­men­te be­hø­ver der­u­d­over ikke kun at handle om arv. Det kan også handle om, hvor­dan du ønsker at blive be­gra­vet, eller være en måde at sende en sidste hilsen til dine ef­ter­ladte.

💡Har du børn under 18 år, kan det være godt også at over­veje at lave et bør­ne­te­sta­men­te

Du kan prøve Aatos helt gratis og be­ta­ler først, hvis du ønsker det en­de­lig do­ku­ment. Start dit te­sta­mente nu:

Hvor­når er et te­sta­men­te gyl­digt?

For at et te­sta­mente er gyl­digt, skal det være:

  • skrift­ligt
  • un­der­skre­vet 
  • ved­kendt af en notar eller af to vidner

Der findes flere for­skel­lige typer te­sta­men­ter, der hver især har lidt for­skel­lige regler for, hvor­når de er gyl­dige. De mest al­min­de­lige te­sta­men­ter er no­tar­te­sta­men­ter og vid­ne­te­sta­men­ter. Lad os dykke lidt mere ned i, hvad reg­ler­ne er for de to typer te­sta­men­ter.

💡Et te­sta­men­te kan laves uden en ad­vo­kat. Du kan lave et te­sta­men­te selv, eller bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos.

Regler for et no­tar­te­sta­men­te

Et no­tar­te­sta­mente er et te­sta­men­te, der un­der­skri­ves og ved­ken­des foran en notar.

No­ta­ren god­ken­der og ind­be­ret­ter en er­klæ­ring om din iden­ti­tet, og om, at du er i stand til for­nuft­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet. No­ta­rens ind­be­ret­ning be­skri­ver også hvilke per­so­ner der var til stede, da do­ku­men­tet blev un­der­skre­vet.

Op­be­va­ring af et no­tar­te­sta­mente

Når du op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te er bliver det re­gi­ste­ret elek­tro­nisk. Det be­ty­der at do­ku­men­tet er gemt i Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter, og au­to­ma­tisk bliver sendt til skif­te­ret­ten, når du går bort. Det kan derfor være en fordel at op­ret­te et no­tar­te­sta­mente.

Regler for et vid­ne­te­sta­men­te

Hvis man vælger et vid­ne­te­sta­men­te, skal der være mindst to vidner, der un­der­skri­ver te­sta­men­tet. Vid­ner­ne skal være fysisk til stede, når du selv un­der­skri­ver dit te­sta­mente.

Vid­ner­ne skal være fyldt 18 år, være myn­dige, og være i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af te­sta­men­tet. Vid­ner­ne skal være uvil­dige, og må ikke få til­delt arv fra te­sta­men­tet.

Op­be­va­ring af et vid­ne­te­sta­mente

Med et vid­ne­te­sta­men­te har du selv an­sva­ret for at op­be­vare det. Det er derfor vig­tigt, at dine ef­ter­ladte kan finde te­sta­men­tet efter din død. Kan man ikke finde te­sta­men­tet, bliver det ikke taget i brug.

Kan et te­sta­men­te er­klæ­res ugyl­dig?

Du kan godt ri­si­ke­rer, at dit te­sta­mente bliver er­klæ­ret ugyl­digt, hvis ikke du er om­hyg­ge­lig, når du op­ret­ter det.

Et te­sta­mente kan blive er­klæ­ret ugyl­digt, hvis:

  • det ikke op­fyl­der reg­ler­ne og kra­ve­ne, der er be­skre­vet oven­for.
  • du ikke er fyldt 18 år, når du laver te­sta­men­tet.
  • du ikke var ved dine fulde fem, da du lavede te­sta­men­tet.
  • det er lavet under tvang.
  • det er i strid med lov­giv­nin­gen.

Hvis du vælger at lave dit te­sta­mente selv, er det derfor vig­tigt, at du sætter dig lidt ind i den re­le­vante lov­giv­ning, sær­ligt ar­ve­loven.

Hvis det virker uover­sku­e­ligt, er det værd at over­veje, at få lavet dit te­sta­mente hos en ad­vo­kat eller en jurist, så du er sikker på, at dit te­sta­mente ikke bliver er­klæ­ret ugyl­digt.

Det kan dog hur­tigt løbe op, og blive en dyr for­nø­jelse, hvis du går til en ad­vo­kat. Hvis du ikke har mange tusind kroner til et te­sta­mente, kan et al­ter­na­tiv være at lave dit te­sta­mente ved hjælp af en online juri­disk tje­ne­ste. På den måde er du sikret, at dit te­sta­mente er gyl­digt, men uden at det koster dig mange penge.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af te­sta­mente og kopier af te­sta­men­ter

Vil du selv be­stem­me, hvem som arver dig?

Med Aatos kan du op­ret­te et skræd­der­sy­et og pris­ven­ligt te­sta­mente al­le­rede i dag. Mange over­ve­jer at lave et te­sta­mente, men kun få, får det gjort. Har du ikke et te­sta­mente, er det Ar­ve­lovens regler, der an­ven­des. Tag ejer­skab over, hvem der skal arve dog og hvad de skal arve.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Har du spørgs­mål? Vores juri­ster sidder klar til at hjælpe dig i chat­ten.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.