Hvad er et døds­boskifte?

Blæse lys ud ved begravelse
aatos-author-icon.png
Aatos
24.4.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når en person afgår ved døden, ef­ter­la­der de sig det, der hedder et dødsbo. Men før ar­vin­ger­ne kan mod­tage deres arv, skal der ske et så­kaldt døds­boskifte. Det er her, arven gøres op og af­vik­les.

Et døds­boskifte er selve den proces eller det forløb, der fo­re­går, når døds­bo­et be­hand­les. I dette forløb sker både op­gø­rel­sen og af­vik­lin­gen af døds­bo­et.

Et døds­boskifte kan ske på to måder:

  1. Privat døds­boskifte 
  2. Of­fent­ligt døds­boskifte

Ved et privat døds­boskifte står ar­vin­ger­ne selv for be­hand­lin­gen af døds­bo­et. Ved et of­fent­ligt døds­boskifte er det en bo­be­sty­rer, der står for skif­tet.

I denne ar­ti­kel vil vi kigge på, hvad et døds­boskifte er, samt hvor­dan pro­ces­sen fo­re­går.

Hvad er et dødsbo?

Inden vi kigger på, hvad et døds­boskifte er, så lad os tage et hur­tigt kig på, hvad et dødsbo over­ho­ve­det er. Når en person dør, ef­ter­la­der per­so­nen sig et dødsbo. Døds­bo­et er en samlet be­teg­nelse for samt­lige for­mu­e­gen­stande, som en person ef­ter­la­der sig. Det be­ty­der altså, at døds­bo­et in­klu­de­rer fast ejen­dom, biler, både, indbo, og hvad der ellers måtte være. Det er vig­tigt at nævne, at even­tu­el gæld også indgår i døds­bo­et.

Hvad der også er vig­tigt at nævne er, at et dødsbo fak­tisk be­trag­tes som en selv­stæn­dig juri­disk person. Det be­ty­der rent prak­tisk, at det er skif­te­ret­ten i af­dø­des retskreds, der be­stem­mer, hvor­dan be­hand­lin­gen af døds­bo­et skal foregå.

💡 Læs mere: Bund­fradrag af arv og Arv fra ud­lan­det – skal man stadig betale bo­af­gift?

Privat døds­boskifte

Som oven­for nævnt står ar­vin­ger­ne selv for be­hand­lin­gen af døds­boskif­tet, hvis det fo­re­går privat. Det be­ty­der, at ar­vin­ger­ne selv hæfter for even­tu­el gæld. Men ar­vin­ger­ne har mu­lig­hed for at bede skif­te­ret­ten om at be­hand­le døds­bo­et som et bo­be­sty­rer­bo, hvis ar­vin­ger­ne kan se, at gælden over­sti­ger vær­di­er­ne.

Det er ikke altid, at ar­vin­ger har mu­lig­hed for et privat døds­boskifte. Der er visse be­tin­gel­ser, der skal op­fyl­des, hvis ar­vin­ger­ne ønsker, at døds­boskif­tet skal foregå privat.

Disse be­tin­gel­ser er:

  • Mini­mum den ene af ar­vin­ger­ne skal være sol­vent (altså at per­so­nen ejer mere, end per­so­nen skyl­der) samt være myndig
  • Én af ar­vin­ger­ne skal ud­pe­ges til at mod­tage alle hen­ven­del­ser ved­rø­rende døds­bo­et 
  • Sidst, men ikke mindst, må der ikke stå i af­dø­des te­sta­mente, at der ikke må ske et privat døds­boskifte

Ar­vin­ger­ne skal selv­føl­ge­lig også være enige om, at der skal ske et privat døds­boskifte. De skal na­tur­lig­vis også kunne blive enige om for­de­lin­gen samt salget af even­tu­el ejen­dom - ellers kommer der til at ske fnid­der fnad­der. Det ville ikke være første gang, at der opstår splid mellem ar­vin­ger, fordi de ikke kan blive enige - det er netop derfor, mange vælger et of­fent­ligt skifte, så de undgår skæn­de­ri­er og fa­mi­lie­stri­dig­he­der.

Hvis ar­vin­ger­ne vælger et privat døds­boskifte står de for alt selv, men de kan dog vælge at få hjælp af en ad­vo­kat, da et døds­boskifte er ret kom­plekst. I så fald er det døds­bo­et, der be­ta­ler for ad­vo­ka­ten.

Of­fent­ligt døds­boskifte

Hvis der ikke sker et privat døds­boskifte, sker der et of­fent­ligt døds­boskifte. Ved et of­fent­ligt døds­boskif­tet er det en bo­be­sty­rer, der sørger for alt det prak­tiske. Ek­sem­pel­vis er det bo­be­sty­re­rens ansvar at sørge for, at alle fri­ster/de­ad­li­nes over­hol­des i for­bin­delse med skif­tet, og at det hele ud­fø­res kor­rekt. Det er skif­te­ret­ten, der ud­pe­ger en bo­be­sty­rer. Som regel vil det være en ad­vo­kat, der står for et of­fent­ligt skifte.

I for­hold til rets­af­gift og bo­af­gift koster et of­fent­ligt og et privat døds­boskifte det samme.

Hvor­dan fo­re­går et døds­boskifte?

Det af­hæn­ger selv­føl­ge­lig lidt af, om det er et privat eller of­fent­ligt døds­boskifte. Det har nemlig be­tyd­ning for, om det er ar­vin­ger­ne selv eller en bo­be­sty­rer, der står for be­hand­lin­gen af boet.

Men uanset hvem der står for skif­tet, skal de føl­gende tre ting gen­nem­gås:

  1. Det første, der skal ske, er, at der skal in­dryk­kes et præ­klu­sivt prok­lama i Stat­s­ti­dende. Her skal af­dø­des kre­di­to­rer op­for­dres til at gøre deres krav gæl­dende inden for en be­stemt tids­frist.
  2. Det næste, der skal gøres, er at ud­ar­bejde en åb­nings­sta­tus. En åb­nings­sta­tus er en over­sigt over for­mu­en og gælden i boet. Åb­nings­sta­tu­sen skal sendes til både skif­te­ret­ten og Skat­testy­rel­sen.
  3. Det sidste, der skal gøres, er at ud­ar­bejde en boop­gø­relse. Boop­gø­rel­sen er en op­gø­relse over net­to­be­hold­nin­gen i boet, efter gælden er fra­truk­ket. Boop­gø­rel­sen skal sendes og god­ken­des af både skif­te­ret­ten og Skat­testy­rel­sen. Når boop­gø­rel­sen er god­kendt, kan ar­vin­ger­ne få arven.

💡 Læs mere: For­de­ling af arv mellem sø­sken­de

Få råd og vej­led­ning hos Aatos

Hvis du har brug for råd og vej­led­ning i for­hold til te­sta­men­ter og lig­nende, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te Aatos.

Vi er eks­per­ter inden for vores område, og du kan være sikker på, at du altid får 100 % gyl­dige juri­diske do­ku­men­ter, når du vælger Aatos.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.