Te­sta­mente og bo­af­gift

Huse i Danmark
aatos-author-icon.png
Aatos
30.11.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
I denne ar­ti­kel vil vi komme nær­mere ind på te­sta­men­ter, arv og bo­af­gift.

Når en person dør, skal arven for­de­les mellem de ef­ter­ladte. For­de­lin­gen sker som ud­gangs­punkt efter ar­ve­loven og af­hæn­ger af den af­dø­des fa­mi­lie­for­hold.

Hvis den afdøde ef­ter­la­der sig både æg­te­fæl­le og fælles børn, skal arven deles mellem dem, hvis afdøde ikke har be­stemt andet i et te­sta­mente. Du kan læse mere om for­de­lin­ger­ne uden et te­sta­mente i vores ar­ti­kel: Hvad er et te­sta­mente, og hvad er vig­tigt at vide.

Hvis du selv over­ve­jer at op­ret­te et te­sta­mente an­be­fa­ler vi, at du læser vores ar­ti­kel om regler og form­krav for te­sta­menter.

Mange er dog ikke klar over, at der oftest skal be­ta­les skat af af arven, som man mod­ta­ger af afdøde. Dette kalder man en bo­agift. Vi kommer nær­mere ind på, hvad bo­af­gift er, og hvor mange pro­cent af arven, der skal be­ta­les i bo­af­gift.

Hvad er en bo­af­gift?

En bo­af­gift er det man tid­li­gere kaldte for ar­ve­af­gift, men hvad er en bo­af­gift? Bo­af­gift er en afgift, der i prak­sis be­vir­ker, at der be­ta­les skat arv over en vis be­løbs­stør­relse til staten.

Hvem skal betale bo­af­gift?

Stort set alle und­ta­gen din æg­te­fæl­le eller re­gi­stre­rede part­ner skal betale en vis pro­cent­del af sin arv til staten, den så­kaldte bo­af­gift.

Hvor stor en pro­cent­del der skal be­ta­les kommer an på, hvil­ken re­la­tion ar­vin­gen har til afdøde. Læn­gere nede i ar­tik­len har vi for­delt de for­skel­lige pro­cen­ter for at gøre det mere uover­sku­e­ligt for dig.

Bo­af­gift på 0%

 • Æg­te­fæl­le
 • Re­gi­stre­ret part­ner
 • Visse an­er­kendte or­ga­ni­sa­tio­ner

Som nævnt tid­li­gere, skal du ikke betale bo­af­gift, hvis du er æg­te­fæl­le eller re­gi­stre­ret part­ner til afdøde.

Bo­af­gift på 15%

 • Dine børn, sted­børn, adop­tivbørn, bortadop­te­rede børn og deres afkom er om­fat­tet
 • Svi­ger­børn
 • Ple­jebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sam­men­hæn­gende pe­ri­ode på mindst 5 år, når op­hol­det er be­gyndt, inden ple­je­bar­net fyldte 15 år
 • Din sam­le­ver (kan være kæ­re­ste, ven, søster osv.), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før døds­fal­det
 • Und­ta­gelse, hvis I på døds­tids­punk­tet ven­tede, havde eller har haft et fælles barn, gælder reglen for at I har boet sammen i mindst 2 år ikke 
 • Dine for­æl­dre
 • Din fra­se­pa­re­rede eller fra­skilte æg­te­fæl­le

⚠️ OBS: Af boet skal der kun be­ta­les 15 % bo­af­gift af den del af arven, der er større end 312.700 kr., som den nær­me­ste fa­mi­lie arver.

Bo­af­gift på 36,25%

 • sø­skende
 • nevøer, niecer
 • bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre
 • alle andre (f.eks. venner/ve­nin­der som du be­gun­sti­ger i dit te­sta­mente)

De oven­nævnte her skal ikke alene betale bo­af­gif­ten på 15 %, de skal end­vi­dere betale en til­lægs­bo­af­gift på 36,5% .

Til­lægs­bo­af­gif­ten

Til­lægs­bo­af­gift skal be­ta­les af alle ar­vin­ger, der ikke di­rek­te er fri­ta­get for af­gifts­plig­ten.

Til­lægs­bo­af­gif­ten be­reg­nes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den be­reg­nede bo­af­gift 15 % fra­træk­kes i arven, før til­lægs­bo­af­gif­ten be­reg­nes. Derved bliver den sam­lede afgift ikke 40%, men 36,25%.

Læs mere: Ar­ve­af­gift for sam­le­vende

Ge­ne­relt om bund­fradrag

Hvert år bliver der fastsat et bund­fradrag, som er den del af arven, der ikke skal be­ta­les bo­af­gift af.

Bund­fradrag 2023

Som nævnt tid­li­gere er bund­fradra­get for 2023 på 312.700 kr., hvil­ket in­de­bæ­rer, at man ikke be­hø­ver at betale bo­af­gift for beløb, der er under 312.700 kr.

Sær­lige til­fælde

Hvis begge æg­te­fæl­ler dør på samme tid eller længst­le­vende æg­te­fæl­le sidder i uskif­tet bo, når ved­kom­men­de dør, så vil der kunne in­dreg­nes to boer, selvom der i prak­sis er tale om det samme bo. Det be­ty­der, at der i så fald vil gælde et dob­belt bund­fradrag.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af te­sta­mente

Hvor­dan undgår jeg at betale bo­af­gift?

Den mest op­lagte måde, hvorpå du kan undgå at betale bo­af­gift, er ved at holde din arv under bund­fradra­get på 312.700 kr. (2023)

Dette kan gøre ved at evt. At give forskud på din arv lidt efter lidt, hvor du skal sørge for at be­lø­bet på ar­ve­forskud­det ikke over­sti­ger det af­gifts­frie beløb på om­kring 71.500 for 2023. Du kan læse mere om ar­ve­forskud i vores ar­ti­kel: te­sta­mente og ar­ve­forskud

Lav et te­sta­mente med Aatos

Te­sta­mente 499 kr.

Med Aatos kan du hur­tigt og nemt op­ret­te dit te­sta­mente. Aatos er en juri­disk online tje­ne­ste, hvor du gratis kan af­prøve og teste vores system.

Vores tje­ne­ste fun­ge­rer så­le­des, at du svarer på nogle spørgs­mål i vores system, hvor vi udfra dine svar kort­læg­ger et per­son­ligt og skræd­der­sy­et te­sta­mente, som op­fyl­der dine behov og ønsker.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Det tager kun 10 mi­nut­ter, og det kan gøres fra din com­pu­ter. Hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget et te­sta­mente i gen­nem­s­nit koster, kan du læser mere om det i ar­tik­len her: te­sta­mente pris.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.