Te­sta­men­te og bo­af­gift

Huse i Danmark
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
21.11.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Når man mod­ta­ger en stor arv, skal man betale 15 % af sin arv i afgift til staten. Dette vil vi komme nær­me­re ind på i denne ar­ti­kel.

Når en person dør, skal arven for­de­les mellem de ef­ter­lad­te. For­de­lin­gen sker ud fra helt præ­ci­se regler i ar­ve­loven og af­hæn­ger af den af­dø­des fa­mi­lie­for­hold.

Hvis den afdøde ef­ter­la­der sig både æg­te­fæl­le og fælles børn, skal arven deles mellem dem, hvis afdøde ikke har be­stemt andet i et te­sta­men­te. Du kan læse mere om for­de­lin­ger­ne uden et te­sta­men­te i vores ar­ti­kel: Hvad er et te­sta­men­te og hvad er vig­tigt at vide

Hvis du selv over­ve­jer at købe et te­sta­men­te an­be­fa­ler vi, at du læser vores ar­ti­kel om regler og form­krav for et te­sta­men­te.

Mange er dog ikke klar over, at der oftest skal be­ta­les skat af boet, altså arven som man mod­ta­ger af ar­ve­la­de­ren. Dette kalder man en bo­agift. Vi kommer nær­me­re ind på, hvad er bo­af­gift og hvor mange pro­cent, der er tale om.

Hvad er en bo­af­gift?

En bo­af­gift er det man tid­li­ge­re kaldte for ar­ve­af­gift, men hvad be­ty­der bo­af­gift egent­lig? Bo­af­gift er en afgift, der i prak­sis be­vir­ker, at der be­ta­les skat arv over en vis be­løbs­stør­rel­se til staten.

Hvem skal betale bo­af­gift?

Stort set alle und­ta­gen din æg­te­fæl­le eller re­gi­stre­re­de part­ner skal betale en vis pro­cent­del af sin arv til staten, den så­kald­te bo­af­gift.

Hvor stor en pro­cent­del der skal be­ta­les kommer an på, hvem ar­vin­gen er. Læn­ge­re nede har vi for­delt de for­skel­li­ge pro­cen­ter for at gøre det mere uover­sku­e­ligt for dig.

Bo­af­gift på 0%

 • Æg­te­fæl­le
 • Re­gi­stre­ret part­ner
 • Visse an­er­kend­te or­ga­ni­sa­tio­ner

Som nævnt tid­li­ge­re, hvis du er æg­te­fæl­le eller re­gi­stre­ret part­ner til afdøde, skal du ikke betale bo­af­gift af arven som du mod­ta­ger.

Bo­af­gift på 15%

 • Dine børn, sted­børn, adop­tivbørn, bortadop­te­re­de børn og deres afkom  er om­fat­tet
 • Svi­ger­børn
 • Ple­jebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på mindst 5 år, når op­hol­det er be­gyndt, inden ple­je­bar­net fyldte 15 år
 • Din sam­le­ver (kan være kæ­re­ste, ven, søster osv.), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før døds­fal­det
 • Und­ta­gel­se, hvis I på døds­tids­punk­tet ven­te­de, havde eller har haft et fælles barn, gælder reglen for at I har boet sammen i mindst 2 år ikke 
 • Dine for­æl­dre
 • Din fra­se­pa­re­re­de eller fra­skil­te æg­te­fæl­le

Alle andre ar­vin­ger end din æg­te­fæl­le, re­gi­stre­re­de part­ner og al­men­nyt­ti­ge or­ga­ni­sa­tio­ner skal betale bo­af­gift på 15%. De oven­nævn­te per­so­ner er dog fri­ta­get fra at skulle betale til­lægs­bo­af­gift.

⚠️ OBS: Af boet skal der kun be­ta­les 15 % bo­af­gift af den del af arven, der er større end 312.500 kr. (2022), som den nær­me­ste fa­mi­lie arver. For 2023 er bund­fradra­get på 312.700 kr.

Bo­af­gift på 36,25%

 • sø­sken­de
 • nevøer, niecer
 • bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre
 • alle andre (f.eks. venner/ve­nin­der som du be­gun­sti­ger i dit te­sta­men­te)

De oven­nævn­te her skal ikke alene betale den stan­dar­de bo­af­gift på 15 %. Oveni skal de også betale til­lægs­bo­af­gift. 

Til­lægs­bo­af­gif­ten

Til­lægs­bo­af­gift skal be­ta­les af alle ar­vin­ger, der ikke di­rek­te er fri­ta­get for af­gifts­plig­ten.

Til­lægs­bo­af­gif­ten be­reg­nes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den be­reg­ne­de bo­af­gift 15 % fra­træk­kes i arven, før til­lægs­bo­af­gif­ten be­reg­nes. Derved bliver den sam­le­de afgift ikke 40%, men 36,25%.

Ge­ne­relt om bund­fradrag

Hvert år bliver der fast­sat et bund­fradrag, som er den del af arven, der ikke skal be­ta­les bo­af­gift af. 

Bund­fradrag 2022

Som nævnt tid­li­ge­re er bund­fradra­get for 2022 på 312.500 kr. Dvs., at man ikke be­hø­ver at betale bo­af­gift, for beløb under der er under 312.500 kr., man med­reg­ner kun det beløb der over­sti­ger de 312.500 kr. Det be­ty­der med andre ord, at bund­fradra­get skal fra­træk­kes arven inden bo­af­gif­ten be­reg­nes.

Bund­fradrag 2023

Bund­fradra­get for 2023 ligger på 312.700 kr.

Sær­li­ge til­fæl­de

Hvis begge æg­te­fæl­ler dør på samme tid eller længst­le­ven­de æg­te­fæl­le sidder i uskif­tet bo, når ved­kom­men­de dør, så vil der kunne in­dreg­nes to boer, selvom der i prak­sis er tale om den samme bolig. Det be­ty­der, at der i så fald vil gælde et dob­belt bund­fradrag.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­del­se og æn­dring af te­sta­men­te

Hvor­dan undgår jeg at betale bo­af­gift?

Den mest op­lag­te måde, hvorpå du kan undgå at betale bo­af­gift, er ved at holde din arv under bund­fradra­get på 312.500 kr. (2022). 

Dette kan gøre ved at evt. At give forskud på din arv lidt efter lidt, hvor du skal sørge for at be­løb­bet på ar­ve­forskud­det ikke over­sti­ger det af­gifts­frie beløb på om­kring 69.500 for 2022. Du kan læse mere om ar­ve­forskud i vores ar­ti­kel: te­sta­men­te og ar­ve­forskud

Lav et te­sta­men­te med Aatos

Te­sta­men­te 599 kr

Med Aatos kan du hur­tigt og nemt op­ret­te dit te­sta­men­te. Aatos er en juri­disk online tje­ne­ste, hvor du altid gratis kan af­prø­ve og teste vores system. 

Vores tje­ne­ste fun­ge­rer så­le­des, at du svarer på nogle spørgs­mål i vores system, hvor vi udfra dine svar kort­læg­ger en per­son­lig og skræd­der­sy­et te­sta­men­te, som op­fyl­der dine behov og ønsker. 

Tje­ne­sten er ud­for­met i sam­ar­bej­de med vores juri­di­ske team, og du er derfor sikret, at alle dine do­ku­men­ter er juri­disk kor­rek­te. 

Det tager kun 10 mi­nut­ter, og vores ser­vi­ce til­by­der en rigtig god pris. Hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget et te­sta­men­te koster kan du læser mere om det i ar­tik­len her: te­sta­men­te pris i 2022.