Falden arv og før­tids­pen­sion

førtidspension og arv.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
23.11.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Falden arv anses som formue og har derfor som ud­gangs­punkt ikke be­tyd­ning for ud­be­ta­lin­gen af en før­tids­pen­sion.

Der er hjælp at hente i til­fælde af, at du skulle blive uar­bejds­dyg­tig, inden du fylder fol­ke­pen­sions­al­de­ren. Den hjælp kaldes før­tids­pen­sion. Men det gælder for før­tids­pen­sion, at du ikke kan have en større ind­tægt ved siden af. I så fald vil denne ind­tægt på­virke pen­sio­nen.

Med hvor­dan på­vir­ker for­ven­tet arv så din før­tids­pen­sion?

Om før­tids­pen­sion

Før­tids­pen­sion er et må­ned­ligt beløb, du kan få til­delt fra det of­fent­lige, hvis det vur­de­res, at du ikke læn­gere er i stand til at ar­bejde og derved ikke læn­gere kan for­sørge dig selv, som følge af varig svæk­kel­se eller li­delse.

👉 Før­tids­pen­sion er det, der kaldes en varig ydelse.

Sat­ser­ne for 2024 efter den ”nye” ord­ning ser så­le­des ud:

 EnligGift/sam­le­vende
Pr. måned20.370 kr.17.315 kr
Pr. år244.440 kr.207.780 kr.

Har du over­ve­jet at lave et te­sta­mente?

Du kan lave et te­sta­mente alene eller som gen­si­digt te­sta­mente. Hvor­for ud­skyde det, når du kan lave et her og nu på 10 mi­nut­ter. Prøv Aatos gratis.

Ind­kom­ster i for­hold til før­tids­pen­sio­nen

Før­tids­pen­sio­nen ned­sæt­tes, hvis du har yder­li­gere ind­tæg­ter ud over før­tids­pen­sio­nen.

Det er din og din æg­te­fæl­les/sam­le­vers sam­lede ind­tæg­ter, der lægges til grund for ud­reg­nin­gen af din pen­sion. Gifte par, der ikke bor sammen, vur­de­res efter be­reg­nin­gen som enlige. Der­u­d­over, med­reg­nes din æg­te­fæl­les ar­bejds­ind­komst ikke be­reg­nin­gen af din pen­sion.

Som enlig før­tids­pen­sio­nist kan du have en ind­tægt på op til 84.200 (2023) om året, før din før­tids­pen­sion vil blive nedsat. For ind­komst højere end 84.200 kr. vil din før­tids­pen­sion blive sat ned med 30 kr. for hver 100 kr.

💡 Ek­sem­pel: Sådan be­reg­nes din før­tids­pen­sion i for­hold til anden ind­tægt

Du er en enlig før­tids­pen­sio­nist, der har en ind­tægt på 110.000 kr. om året før skat ud over din fol­ke­pen­sion.

Det gælder, at for ind­komst højere end 84.200 kr. vil din før­tids­pen­sion blive sat ned med 30 kr., pr. 100 kr.

110.000 kr. – 84.200 kr. = 25.800 kr. over ind­tægts­græn­sen. Din før­tids­pen­sion vil derfor blive sat ned med 30 kr. pr. 100 kr. af de 25.800 kr. Det vil sige 30% af 25.800 kr. = 7.740 kr.

Din før­tids­pen­sion var før 244.440 kr. Efter at det over­sti­gende beløb er fra­truk­ket, vil din før­tids­pen­sion altså være 244.440 kr. – 7.740 kr. = 236.700 kr. om året før skat.

Be­tyd­nin­gen af arv i for­hold til før­tids­pen­sion

Arv anses ikke som ind­tægt, men som formue. Din formue har ikke be­tyd­ning for be­reg­nin­gen af før­tids­pen­sio­nen. Hvis du mod­ta­ger før­tids­pen­sion efter den gamle ord­ning, dvs. før 2003, kan det dog have be­tyd­ning i for­hold til even­tu­el­le hel­bredstil­læg.

Det vil altså sige, at arv ikke får be­tyd­ning for stør­rel­sen på før­tids­pen­sio­nen, men en even­tu­el ind­tægt, som følger af arven, ek­sem­pel­vis en årlig ren­te­ind­tægt, kan få be­tyd­ning for før­tids­pen­sio­nen.

👉 Det vil altså sige, at hvis du mod­ta­ger en arv, der ge­ne­re­rer en ind­tægt for dig, vil denne ind­tægt have en ind­virk­ning på din før­tids­pen­sion. Og for hver 100 kr. ind­tægt du får, udover 84.200 kr., vil din før­tids­pen­sion bliver sat ned med 30 kr. Altså 30% af det over­sti­gende beløb.

💡 Læs mere: Bund­fradrag af arv og Hvad er et døds­boskifte?

Af­gif­ter på arv

Det er til­lige nød­ven­digt at være op­mærk­som på, at der kan være even­tu­el­le af­gif­ter for­bun­det med den faldne arv.

Bo­af­gift hed tid­li­gere ar­ve­af­gift. Det er en afgift, der skal be­ta­les til staten. Stør­rel­sen på af­gif­ten af­hæn­ger af, hvor meget afdøde ef­ter­la­der sig og hvem, arven til­fal­der;

  • Æg­te­fæl­le og re­gi­stre­ret part­ner: Der skal ikke be­ta­les bo­af­gift af boet, for den del af arven, der til­fal­der æg­te­fæl­le og re­gi­stre­ret part­ner.
  • Nær­me­ste fa­mi­lie: Boet skal betale 15% i bo­af­gift af den del af arven, der over­sti­ger 321.700 kr. i 2023, og som til­fal­der den nær­me­ste fa­mi­lie.
  • Alle andre: Arv, der til­fal­der alle andre end de oven­for nævnte per­so­ner, skal betale yder­li­gere 25% i afgift. Af­gif­ten på 15% fra­træk­kes ar­ve­be­lø­bet, før de yder­li­gere 25% be­reg­nes.

(Kilde ang. bo­af­gift: Borger.dk, Ar­vereg­ler og af­gif­ter)

Alle juridiske forhold fra start til slut online.