Skat af arv

Skat af arv
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
24.1.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Der er mange regler og en for­holds­vis kom­pleks lov­giv­ning, når det kommer til skat af arv, bo­af­gift og rets­af­gift.

Hvor meget du skal betale i ar­ve­af­gift af­hæn­ger af flere fak­to­rer samt din re­la­tion til afdøde. I denne ar­ti­kel kan du blive klo­ge­re på, hvor meget du skal betale i skat af din arv.

Hvor­når skal der be­ta­les skat af arv?

Når du arver, skal du blandt andet betale skat af arven og rets­af­gift. Arv af skat hedder ar­ve­af­gif­ten eller bo­af­gif­ten, og det er en afgift, du be­ta­ler til staten af din arv.

Hvor meget du skal betale i bo­af­gift af­hæn­ger både af arvens stør­rel­se samt din re­la­tion til afdøde. Du skal betale skat af den del af arven, der over­sti­ger bund­fradra­get. Bund­fradra­get kaldes også for per­son­fradra­get, og det er et årligt beløb, som du er fri­ta­get for at betale skat af. Bund­fradra­get for­de­les på årets 12 må­ne­der.

I 2023 er bund­fradra­get 48.000 kroner for per­so­ner over 18 år og 38.400 kroner for per­so­ner under 18 år.

Hvor meget skal man betale i ar­ve­af­gift?

Hvor meget du skal betale i ar­ve­af­gift af­hæn­ger blandt andet af boets stør­rel­se, hvil­ken skif­te­form du vælger samt din re­la­tion til afdøde.

Som ud­gangs­punkt gælder føl­gen­de:

 • Boet skal ikke betale bo­af­gift af arven til æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­re­de part­ne­re. Sagt på godt jysk vil det altså sige, at æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­re­de part­ne­re ikke skal betale skat af deres arv.
 • Den nær­me­ste fa­mi­lie skal betale 15 pro­cent i bo­af­gift på den del af arven, der over­sti­ger 321.700 kroner (i 2023).
 • Boet skal af arv til alle andre betale yder­li­ge­re 25 pro­cent i bo­af­gift. Først fra­træk­kes 15 pro­cent ar­ve­be­lø­bet, hvor­ef­ter 25 pro­cent fra­træk­kes det re­ste­ren­de beløb.

Hvis du arver fra ud­lan­det, skal du som ud­gangs­punkt betale ar­ve­af­gift efter lov­giv­nin­gen i landet, hvor afdøde havde bopæl. 

Det vil altså sige, at hvis afdøde havde bopæl i New Ze­aland, skal du som ud­gangs­punkt betale ar­ve­af­gift efter reg­ler­ne i New Ze­aland og altså ikke efter reg­ler­ne i Dan­mark.

Det er li­ge­le­des vig­tigt at nævne, at hvis afdøde sad i uskif­tet bo, er der to bund­fradrag.

Hvem anses som nær­me­ste fa­mi­lie?

Den nær­me­ste fa­mi­lie skal som nævnt betale 15 pro­cent i bo­af­gift på den del af arven, der over­sti­ger 321.700 kroner (i 2023).

Den nær­me­ste fa­mi­lie er:

 • Af­dø­des børn, bør­ne­børn, ol­debørn mv. Dette be­ty­der altså, at der skal be­ta­les ar­ve­af­gift af arv efter for­æl­dre
 • Af­dø­des for­æl­dre
 • Sted­børn, adop­tivbørn og disses børn
 • Af­dø­des barns eller sted­barns ikke fra­se­pa­re­re­de æg­te­fæl­le, uanset om barnet eller sted­bar­net lever eller er afgået ved døden
 • Per­so­ner, der har haft bopæl med afdøde de sidste 2 år før døds­fal­det samt per­so­ner, der tid­li­ge­re har haft fælles bopæl med afdøde i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på mindst 2 år, når den fælles bopæl med afdøde i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af in­sti­tu­tions­an­brin­gel­se, her­un­der i en æl­dre­bo­lig, eller en person, der på tids­punk­tet for døds­fal­det levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, her­un­der også når den fælles bopæl er ophørt på grund af in­sti­tu­tions­an­brin­gel­se, her­un­der i en æl­dre­bo­lig
 • Af­dø­des fra­se­pa­re­re­de eller fra­skil­te æg­te­fæl­le
 • Ple­jebørn der har haft bopæl hos afdøde i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på mindst 5 år, når op­hol­det er be­gyndt, inden ple­je­bar­net fyldte 15 år, og højst en af ple­je­bar­nets for­æl­dre har haft bopæl hos afdøde sammen med ple­je­bar­net

Du kan altså lidt groft sagt se den nær­me­ste fa­mi­lie, som dem, der er i “di­rek­te” linje til afdøde. Det be­ty­der også, at sø­sken­de og nevøer/niecer til afdøde kun anses som den nær­me­ste fa­mi­lie, hvis de har haft fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før døds­fal­det.

Æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­re­de part­ne­re er ikke på listen, idet de som tid­li­ge­re nævnt ikke be­ta­ler bo­af­gift.

Re­la­tion til afdøde og skat­te­pro­cent

Som tid­li­ge­re nævnt i ar­tik­len er der for­skel på, hvor meget du skal betale i ar­ve­af­gift, af­hæn­gig af din re­la­tion til afdøde.

Æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­re­de part­ne­re skal ikke betale ar­ve­af­gift/bo­af­gift. Den nær­me­ste fa­mi­lie skal som ud­gangs­punkt betale 15 pro­cent i bo­af­gift på den del af arven, der over­sti­ger bund­fradra­get. Øvrige ar­vin­ger skal li­ge­le­des betale 15 pro­cent i bo­af­gift på den del af arven, der over­sti­ger bund­fradra­get. Der­u­d­over skal de betale yder­li­ge­re 25 pro­cent i til­lægs­af­gift af hele arven (fra­truk­ket bo­af­gif­ten).

Bliver man be­skat­tet an­der­le­des, hvis man arver gennem et te­sta­men­te?

Hvis der ikke er op­ret­tet et te­sta­men­te, så arver æg­te­fæl­len som ud­gangs­punkt halv­de­len og bør­ne­ne den re­ste­ren­de halv­del. Hvis der ingen børn er, arver æg­te­fæl­len det hele.

Hvis æg­te­fæl­len er afgået ved døden, arver bør­ne­ne det hele. Hvis der er en ugift sam­le­ver, vil denne person ikke arve, uanset hvor længe for­hol­det har været. Hvis en ugift sam­le­ver skal arve, kræver det, at afdøde har be­gun­sti­get sam­le­ve­ren i et te­sta­men­te.

Enhver kan be­gun­sti­ges i et te­sta­men­te, men man bliver be­skat­tet det samme. Men med et te­sta­men­te kan du ek­sem­pel­vis sikre, at din sam­le­ver arver.

Forskud på arv

Det er muligt at få en del af sin arv på forskud.

Du kan ek­sem­pel­vis forære dine nær­me­ste en gave, uden at de skal dele med staten. Det er kun, hvis gaven over­sti­ger en vis værdi, at man skal betale ga­ve­af­gift.

Det vil altså sige, at du kan give dine børn, bør­ne­børn osv. et vist beløb per år (dette re­gu­le­res hvert år), som de ikke skal betale ga­ve­af­gift af. Dette kaldes ofte, at man giver et forskud på arven - som der så ikke skal be­ta­les skat af.

Tje­kli­ste - skat af arv

Vi an­be­fa­ler, at du altid får pro­fes­sio­nel hjælp, når det kommer til arv og ar­ve­skat.

Der er dog et par ting, du med fordel kan have in mente, når det kommer til skat af arv:

 • Hvad er din re­la­tion til afdøde? Dette afgør, hvor meget du skal betale i skat af arven. Husk, at æg­te­fæl­ler og re­gi­stre­re­de sam­le­ve­re ikke skal betale bo­af­gift.
 • Er der et te­sta­men­te?
 • Hvad er bund­fradra­get i det år, som afdøde afgik ved døden?

Der er flere ting at tage stil­ling til, men det kan være lidt af en jungle at finde rundt i selv, og derfor an­be­fa­les det at søge pro­fes­sio­nel vej­led­ning og rå­d­giv­ning.

Prøv gratis