Ting­lys­ning af en frem­tids­fuld­magt

Fire mennesker der går i solen
IMG_1939.jpeg
Karoline
26.2.2024 ● 2 minutter
Del artiklen
Ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, får du mu­lig­hed for at be­stem­me, hvem der skal re­præ­sen­tere dig og handle på dine vegne, hvis du en dag skulle komme i en si­tu­a­tion, hvor du får brug for det. Der er dog nogle be­tin­gel­ser, der skal være op­fyldt, før du kan op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt, her­un­der skal der ske kor­rekt ting­lys­ning af din frem­tids­fuld­magt.

En frem­tids­fuld­magt er ifølge loven om frem­tids­fuld­mag­ter, en fuld­magt, der træder i kraft, hvis ud­ste­de­ren af fuld­mag­ten på et senere tids­punkt ikke læn­gere har evne til at va­re­tage egne øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. Du kan selv udpege hvem, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du en dag selv skulle blive ude af stand til det.

Du kan også vælge flere frem­tids­fuld­mæg­tige!

En frem­tids­fuld­magt skal op­ret­tes, mens du stadig er rask og for­nufts­mæs­sigt i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af frem­tids­fuld­mag­ten. Det følger af lovens § 1, at per­so­ner, der er fyldt 18 år og i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt, kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt til senere hen at træde i kraft, hvis dette skulle blive nød­ven­digt. Det kan være i til­fælde af sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller hel­bred eller andre lig­nende til­fælde.

💡Du kan læse mere om ind­hol­det i en frem­tids­fuld­magt.

Op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt

Op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt er en proces med tre trin;

 1. Op­ret­telse: Først skal fuld­mag­ten op­ret­tes. Det er vig­tigt, at ind­hol­det i din frem­tids­fuld­magt er til­stræk­ke­ligt dæk­kende i for­hold til dine ønsker og behov. Tek­sten til din frem­tids­fuld­magt skal være klar, så der ikke opstår tvivl. Der­u­d­over kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set nægte at sætte din frem­tids­fuld­magt i kraft, hvis ind­hol­det af fuld­mag­ten er uklar.
 2. Ting­lys­ning: Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res og un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­stret med MitID. Dette sker på ting­lys­ning.dk.
 3. Notar: Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar ved by­ret­ten, der på­teg­ner fuld­mag­ten. Dette skal ske inden for seks må­ne­der efter ting­lys­nin­gen.

Hos Aatos kan du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Alt du skal er at svare på en­kelte spørgs­mål, så klarer Aatos resten. Det tager ca. 10 mi­nut­ter for dig at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt ved brug af Aatos. Du mod­ta­ger do­ku­men­tet di­gi­talt og kan der­ef­ter down­lo­ade det ned på din enhed.

Prøv gratis!

Ting­lys­nin­gen af en frem­tids­fuld­magt

Pro­ces­sen for ting­lys­nin­gen – kort over­sigt

 1. Gå til ting­lys­ning.dk.
 2. Log på med NemID.
 3. Klik ”opret frem­tids­fuld­magt”.
 4. Udfyld fel­ter­ne med navn og CPR-nummer.
 5. Vælg en retskreds. En retskreds er det geo­gra­fiske område, der falder ind under en dom­stol.
 6. Her­ef­ter skal mere in­for­ma­tion om fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ha­ver ud­fyl­des
 7. Tek­sten til fuld­mag­ten skal ind­sæt­tes under af­snit­tet ”Fuld­mag­tens ind­hold”.
 8. Når det re­le­vante ind­hold er indsat, tryk ”gem” og vælg her­ef­ter un­der­skrifts­map­pe for fuld­magts­gi­ver.
 9. Klik til un­der­skrift og un­der­skriv di­gi­talt.

💡Få yder­li­gere be­skri­velse af pro­ces­sen med bil­le­der.

⚠️ Det er vig­tigt, at du be­stil­ler tid ved en notar til på­teg­ning af frem­tids­fuld­mag­ten. En notar er en person, som er ansat ved dom­sto­lene. Dette skal gøres inden for seks må­ne­der efter ting­lys­nin­gen. Dette er nød­ven­digt for, at fuld­mag­ten bliver gyldig og kan hånd­hæ­ves.

Prisen for ting­lys­nin­gen

Det koster en rets­af­gift på 300 kr. for at få frem­tids­fuld­mag­ten ved­kendt for en notar.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

For­de­le ved en frem­tids­fuld­magt

En frem­tids­fuld­magt gør det muligt for dig selv at be­stem­me over visse for­hold selv efter, at du måske en dag skulle blive ude af stand til at va­re­tage netop disse for­hold.

Der­u­d­over giver en frem­tids­fuld­magt dig mu­lig­hed for at be­stem­me, hvem der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser.

Du kan se en gratis ska­be­lon til en frem­tids­fuld­magt.

En frem­tids­fuld­magt er altså en god ide, da du ellers ri­si­ke­rer ikke at have ind­fly­delse på frem­ti­dige be­slut­nin­ger. Det kan være be­slut­nin­ger, der angår salg af bolig, of­fent­lige læ­ge­be­hand­lin­ger, ple­je­hjem og ple­je­bo­lig.

I de fleste til­fælde, hvor der ikke fo­re­lig­ger en frem­tids­fuld­magt, vil det of­fent­lige træde til og træffe be­slut­nin­ger­ne på dine vegne. Ved op­ret­telse af en frem­tids­fuld­magt undgår du altså, at det of­fent­lige sætter dig under vær­ge­mål og du sikrer til­lige, at der hand­les ud fra dine in­ter­es­ser i for­hold til det ind­hold, du har ind­ført i din frem­tids­fuld­magt.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.