Frem­tids­fuld­magt

Illustration af demens
Demens kan van­ske­lig­gø­re op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magtDemens og frem­tids­fuld­mag­ter
Bibliotek
Loven om frem­tids­fuld­mag­terHvad siger loven om frem­tids­fuld­mag­ter?
Fremtidsfuldmagtsblanket
Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lonHar du brug for en ska­be­lon til at lave din egen frem­tids­fuld­magt?
Ældre mennesker gå hånd i hånd
Sta­ti­stik om dan­skere og frem­tids­fuld­mag­terKun en tred­je­del af dan­skere over 35 ved hvad en frem­tids­fuld­magt er.
3 situationer fremtidsfuldmagt
3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magtHvor­når vil en frem­tids­fuld­magt gøre en stor for­skel?
En tekande og to krus
Hvad sker der uden en frem­tids­fuld­magt?Hvad dine mu­lig­he­der er, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt.
Fremtidsfuldmagt iPad
Online juri­diske tje­ne­ster er lige så gode som fy­siske tje­ne­sterMange får ofte sin frem­tids­fuld­magt lavet hos en ad­vo­kat.
Kriterier til fremtidsfuldmægtige
Kri­te­ri­er til en frem­tids­fuld­mæg­tigDer gælder krav til, hvem du kan udpege som frem­tids­fuld­mæg­tig.
To personer udenfor.
Bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­tige?Du be­stem­mer selv, om du vil ind­sæt­te én eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige.
Fremtidsfuldmagt pris eksempel hos advokat
Frem­tids­fuld­magt priser i 2024Hvad koster det at lave en frem­tids­fuld­magt i 2024?
økonomiske værge of fremtidsfuldmagt.jpg
Øko­no­misk værgeEt vær­ge­mål kan både angå per­son­lige og øko­no­miske for­hold.
En person bruger en computer.
Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?Der er be­stemte krav til, hvad en frem­tids­fuld­magt bør in­de­holde.
Hvad er en personlig værge.jpg
Per­son­lig værge Hvad er en per­son­lig værge?
Venner
Hvad er en frem­tids­fuld­magt?En frem­tids­fuld­magt er et vigtig juri­disk do­ku­ment.
Mennesker krydser vejen ved et fodgængerovergang.
Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af din frem­tids­fuld­magtIn­struk­tio­ner til at ændre eller til­ba­ge­kalde din frem­tids­fuld­magt
Fremtidsfuldmagt vejledning
Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldigFrem­tids­fuld­mag­ten skal re­gi­stre­res og un­der­skri­ves ved en notar.
Fire mennesker der går i solen
Ting­lys­ning af en frem­tids­fuld­magtTing­lys­nin­gen skal fo­re­ta­ges efter op­ret­tel­sen af tek­sten til fuld­mag­ten.
Folk går på gaden
Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notarFrem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res inde på Ting­lys­ning.
Fremtidsfuldmagt eller værgemål
Frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?Denne ar­ti­kel vil om­hand­le frem­tids­fuld­magt og vær­ge­mål.
Den gamle mand går
Til­ba­ge­kal­delse af en frem­tids­fuld­magt - 3 si­tu­a­tio­nerDet er muligt at til­ba­ge­kalde din frem­tids­fuld­magt.
Mand bliver skuffet
Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?Få et over­blik over reg­ler­ne for ikraft­træ­den af frem­tids­fuld­magt.
ross-sneddon-x1wl3w0ZRhY-unsplash.jpg
Hvor­når sættes en frem­tids­fuld­magt i kraft?En frem­tids­fuld­mag­ten sættes først i kraft ved an­mod­ning herom.
Par kram
Hvad er et frem­tid­ste­sta­mente?Frem­tids­fuld­magt er også kendt som frem­tid­ste­sta­mente.
Aktivering af fremtidsfuldmagt
Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magtHvor­når ak­ti­ve­res en frem­tids­fuld­magt?
Skriv en fremtidsfuldmagt
Tekst til frem­tids­fuld­magtTek­sten i en frem­tids­fuld­magt af­hæn­ger bl.a. af dine ønsker.
En mand kigger ud mod horisonten.
Frem­tids­fuld­magt uden MitIDEn guide til at un­der­skrive din frem­tids­fuld­magt uden MitID.
Stor familie på stranden
Gør dine børn til dine frem­tids­fuld­mæg­tigeDu kan gøre dine børn til frem­ti­dige værger for dig i en frem­tids­fuld­magt.
Par går
Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?En frem­tids­fuld­magt er vigtig - også hvis man er gift.
To personer går
Frem­tids­fuld­mag­ten og be­slut­nin­gen om ple­je­hjemHar en frem­tids­fuld­magt be­tyd­ning for valg af ple­je­hjem?
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg
Gen­si­dig frem­tids­fuld­magtHvad er en gen­si­dig frem­tids­fuld­magt?
Landskab i Danmark
Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?En fuld­magt kan være både mundt­lig og skrift­lig.
Skyline af København
Re­gi­stre­ring af en frem­tids­fuld­magt i Per­son­bo­genFrem­tids­fuld­magt skal ting­ly­ses og re­gi­stre­res i Per­son­bo­gen.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.