Bør jeg have flere frem­tids­fuld­mæg­tige?

To personer udenfor.
aatos-author-icon.png
Aatos
9.8.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når man er i gang med at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, er et spørgs­mål særlig vig­tigt: Hvem skal være min frem­tids­fuld­mæg­tig? Spørgs­må­let kan blive endnu mere kom­pli­ce­ret, når man over­ve­jer, om der skal ud­pe­ges mere end én frem­tids­fuld­mæg­tig.

I denne ar­ti­kel vil vi for­klare, hvor­dan det fun­ge­rer at have flere frem­tids­fuld­mæg­tige, her­un­der hvilke for­de­le for­de­lene og ulem­per der kan være.

En frem­tids­fuld­magt er din mu­lig­hed for at be­stem­me på for­hånd, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du på et tids­punkt i frem­ti­den ikke selv kan handle, for ek­sem­pel på grund af fysisk eller psy­kisk svæk­kel­se. Ved at have en frem­tids­fuld­magt har du kon­trol over, hvem der kan komme til at ad­mi­ni­strere dine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold.

Hvad er en frem­tids­fuld­mæg­tig?

En frem­tids­fuld­mæg­tig er en person, du vælger, der skal hånd­tere dine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, hvis frem­tids­fuld­mag­ten på et tids­punkt træder i kraft. Dette be­ty­der, at den person eller de per­so­ner, du vælger, kommer til at kunne handle på dine vegne. Det er derfor vig­tigt, at du vælger nogen, du stoler fuld­stæn­digt på, og som du også for­ven­ter at stole på i frem­ti­den. Du kan ek­sem­pel­vis gøre dine børn til dine frem­tids­fuld­mæg­tige.

Udover oven­stå­ende skal du også over­veje, at den person eller de per­so­ner, du vælger, po­ten­ti­elt skal have adgang til meget per­son­lige for­hold såsom dine hel­breds­mæs­sige op­lys­nin­ger. Vi råder derfor til, at din(e) frem­tids­fuld­mæg­tige er nogen, du er tryg ved at dele per­son­lig in­for­ma­tion med.

Når du har fundet frem til nogen, som du stoler på og er tryg ved, er det også vig­tigt at over­veje, om denne person eller disse per­so­ner vil være kom­pe­tente samt vil­lige til at påtage sig op­ga­ven, hvis frem­tids­fuld­mag­ten træder i kraft. Det er et ansvar, og det skal de være i stand til at hånd­tere. Det er derfor vig­tigt, at du spør­ger, om den eller de på­gæl­dende vil påtage sig op­ga­ven.

Læs mere: Skal vi som æg­te­fæl­ler lave en frem­tids­fuld­magt?

Det er en stor fordel at lave en frem­tids­fuld­magt

Opret en gyldig frem­tids­fuld­magt hos Aatos.

Du kan have flere frem­tids­fuld­mæg­tige

Når du laver en frem­tids­fuld­magt, er det muligt at vælge flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Hvis du ønsker at gøre det, skal du tage stil­ling til, hvor­dan deres fælles ansvar skal for­de­les. Ne­den­for kan du se en over­sigt over nogle af dine mu­lig­he­der.

  • Si­de­ord­nede frem­tids­fuld­mæg­tige: Hvis du be­slut­ter dig for, at dine frem­tids­fuld­mæg­tige skal være si­de­ord­nede, be­ty­der det, at de på lige fod skal træffe be­slut­nin­ger på dine vegne. Det vil altså sige, at de i fæl­les­skab skal finde frem til, hvor­dan de skal handle. Ved at vælge denne ord­ning kan du sørge for, at der ikke er én person, der be­stem­mer inden for et be­stemt område. På samme tid kan det dog po­ten­ti­elt være van­ske­li­gere for de fuld­mæg­tige at nå til enig­hed.
  • Frem­tids­fuld­mæg­tige med hver sit område: Du kan også vælge at have for­skel­lige frem­tids­fuld­mæg­tige, der tager sig af hvert sit an­svars­om­rå­de. For ek­sem­pel kan én person have ansvar for dine per­son­lige for­hold, som bl.a. kan in­de­bære at komme med ønsker til din pleje og omsorg eller at få ak­tind­sigt i din jour­nal, mens en anden person kan have ansvar for dine øko­no­miske for­hold, hvil­ket kan in­de­bære at lave be­ta­lings­af­ta­ler med banker eller at søge of­fent­lige ydel­ser.
  • Rang­ord­ning af frem­tids­fuld­mæg­tige: Hvis du ønsker, at det kun er én person, der skal va­re­tage alle dine for­hold eller et be­stemt for­hold, men du gerne vil sikre, at der vil være en anden frem­tids­fuld­mæg­tig, hvis dit første­valg ikke kan klare op­ga­ven al­li­ge­vel, kan du vælge at rang­ord­ne dine frem­tids­fuld­mæg­tige. Det vil altså sige, at du vælger en eller flere pri­mære fuld­mæg­tige (hvis de skal va­re­tage for­skel­lige om­rå­der) samt subsi­diære fuld­mæg­tige, der kan træde til, hvis den eller de pri­mære ikke kan.

For­de­lene ved at have flere frem­tids­fuld­mæg­tige

Et af de helt store formål ved at have en frem­tids­fuld­magt er, at du kan føle dig tryg ved at vide, hvem der skal tage sig af dine in­ter­es­ser, hvis du i frem­ti­den ikke selv kan det.

Denne tryg­hed bliver endnu større, hvis du vælger at have flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Hvis du kun har én, og ved­kom­men­de ikke vil eller ikke kan va­re­tage dine in­ter­es­ser al­li­ge­vel, kan din frem­tids­fuld­magt ende med at være ugyl­dig.

Hvis du vælger at have si­de­ord­nede frem­tids­fuld­mæg­tige kan dette også fun­gere som en sik­ker­hed, da de skal handle i fæl­les­skab og altså kan sørge for, at der bliver hand­let i din in­ter­es­se.

Lov­mæs­sigt skal de fuld­mæg­tige handle i din bedste in­ter­es­se, men det kan være svært juri­disk at tage stil­ling til, hvis et pro­blem opstår. Derfor vil det være en fordel at have mere end én fuld­mæg­tig, så en enkelt per­sons in­ter­es­ser ikke får over­ta­get.

💡 Nogle kan måske også finde det svært at skulle vælge mellem sine sø­skende eller børn, når der skal vælges en frem­tids­fuld­mæg­tig. Sådan et valg kan undgås ved at have flere fuld­mæg­tige.

Ri­si­ci­ene ved at have flere frem­tids­fuld­mæg­tige

Som nævnt oven­for kan det være svært juri­disk at tage stil­ling til, hvor­når frem­tids­fuld­mæg­tige hand­ler efter dine in­ter­es­ser, og hvor­når de ikke gør det. Hvis du har flere frem­tids­fuld­mæg­tige, der for ek­sem­pel va­re­ta­ger hver sit område, åbner det op for flere per­so­ner, der po­ten­ti­elt kan mis­bruge det ansvar, de har fået. Derfor op­for­drer vi til, at du vælger nogen, du stoler fuld­stæn­digt på.

Selvom flere si­de­ord­nede fuld­mæg­tige kan være en sik­ker­hed, kan det også gå hen og blive en kom­pli­ka­tion. Jo flere der skal tage be­slut­nin­ger på dine vegne, jo flere vil have noget at skulle have sagt. Det kan derfor også blive svæ­rere for dem at nå til enig­hed. Dette kan po­ten­ti­elt lede til kon­flik­ter mellem de frem­tids­fuld­mæg­tige. Det er også værd at over­veje, de frem­tids­fuld­mæg­ti­ges vil­lig­hed til at sam­ar­bejde og sætte dine in­ter­es­ser først.

Udpeg én eller flere med Aatos

Vi håber, at du i løbet af denne ar­ti­kel er blevet klo­gere på, om du ønsker én eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige. Vores mål er ikke at over­be­vise dig om det ene eller det andet, men at sætte dig i en po­si­tion, hvor du på et oplyst grund­lag selv kan træffe be­slut­nin­gen.

Hos Aatos kan du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt enkelt og bil­ligt. Det hele kan gøres sammen med en god kop kaffe, hvor du be­sva­rer vores spørgs­mål online og kort­læg­ger dine ønsker.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Du kan prøve vores ser­vi­ce helt gratis, og hvis du ønsker frem­tids­fuld­mag­ten. Hvis du også ønsker, at vi re­gi­stre­rer fuld­mag­ten for dig i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret, koster det 400 kr. oveni. Det be­ty­der, at du kan sikre din tryg­hed for lige om­kring 1000 kr., hvor en tra­di­tio­nel ad­vo­kat vil tage mellem 2500-4900 kr.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.