Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?

En person bruger en computer.
A photo of Anna
Anna
15.8.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er et vig­tigt juri­disk do­ku­ment, der er med til at sikre din frem­tid. Men hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt? Læs med i denne ar­ti­kel, og bliv klo­ge­re på, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt bør ud­for­mes.

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt er et vig­tigt juri­disk do­ku­ment, der giver dig mu­lig­hed for at have ind­fly­del­se på frem­ti­den. 

Ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, kan du udpege en eller flere per­so­ner/frem­tids­fuld­mæg­ti­ge, som du ønsker skal re­præ­sen­te­re dig i frem­ti­den. De skal va­re­ta­ge dine øko­no­mi­ske og/eller per­son­li­ge for­hold, hvis du engang i frem­ti­den ikke læn­ge­re selv har evne til det pga. sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller lig­nen­de. 

Så længe du er i stand til at hånd­te­re dine egne an­lig­gen­der, vil frem­tids­fuld­mag­ten være inak­tiv. Frem­tids­fuld­mag­ten træder først i kraft, når Fa­mi­li­e­rets­hu­set ak­ti­ve­rer den

Hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du engang i frem­ti­den ikke læn­ge­re selv har evne til at va­re­ta­ge dine øko­no­mi­ske og/eller per­son­li­ge for­hold, kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set uden dit samtyk­ke iværk­sæt­te et vær­ge­mål. Her vil det være Fa­mi­li­e­rets­hu­set, som ud­pe­ger din værge. 

Derfor kan det være for­nuf­tigt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, hvor du vælger hvem, der skal va­re­ta­ge dine for­hold.

Alle har mu­lig­hed for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, hvis de er fyldt 18 år og er i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt.

Opret en gyldig frem­tids­fuld­magt hos Aatos.

Hvad skal der stå i en frem­tids­fuld­magt?

Der er be­stem­te krav til, hvad en frem­tids­fuld­magt bør in­de­hol­de.

En frem­tids­fuld­magt skal ek­sem­pel­vis in­de­hol­de dit og dine frem­tids­fuld­mæg­ti­ges fulde navn og CPR-numre. CPR-num­re­ne skal bruges i for­bin­del­se med ting­lys­nin­gen af frem­tids­fuld­mag­ten, og derfor er det et krav, at CPR-num­re­ne er oplyst.

Udover fulde navne, CPR-numre på både dig og din fuld­mæg­ti­ge, skal du også tage stil­ling til, hvilke be­fø­jel­ser den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge skal have. 

Dette er vig­tigt at in­klu­de­re, så der ikke er nogen tvivl om, præcis hvilke be­fø­jel­ser den frem­tids­fuld­mæg­ti­ge har. Hvis du har flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, skal du tage stil­ling til hvilke be­fø­jel­ser hver fuld­mæg­tig skal have.

Der er ikke krav til, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt ud­for­mes, men det en rigtig god idé at være klar og ty­de­lig i spro­get, så der ikke opstår tvivl eller mis­for­stå­el­ser.

Læs mere: Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?

Per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold

En frem­tids­fuld­magt kan om­fat­te øko­no­mi­ske og/eller per­son­li­ge for­hold.

Per­son­li­ge for­hold kan blandt andet været:

 • An­søg­ning til kom­mu­nen om hjælp samt of­fent­li­ge ydel­ser
 • Accept af ple­je­hjem­s­plads
 • Til­la­del­se til an­ven­del­se af per­son­li­ge alarm- og ple­je­sy­ste­mer
 • Få læ­ge­op­lys­nin­ger ud­le­ve­ret

💡 En frem­tids­fuld­magt kan om­fat­te per­son­li­ge for­hold ge­ne­relt eller af­græn­ses til et eller flere for­hold, som du som fuld­magts­gi­ver be­stem­mer præ­cist i din frem­tids­fuld­magt. Det er op til dig at spe­ci­fi­ce­re, hvilke per­son­li­ge for­hold den fuld­mæg­ti­ge har be­fø­jel­ser til. 

Dog er det vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­mæg­tig ikke på dine vegne kan indgå æg­te­skab eller op­ret­te te­sta­men­te. 

Øko­no­mi­ske for­hold kan blandt andet været:

 • Ind­gå­el­se af le­je­af­ta­le
 • Be­ta­ling af reg­nin­ger
 • Indkøb af dag­lig­va­rer
 • Køb og salg af bolig

👉 En frem­tids­fuld­magt kan om­fat­te øko­no­mi­ske for­hold ge­ne­relt eller til et eller flere for­hold, som du som fuld­magts­gi­ver be­stem­mer præ­cist i fuld­mag­ten.

Opret en frem­tids­fuld­magt online nemt, hur­tigt og bil­ligt hos Aatos

Hos Aatos er det nemt, hur­tigt og bil­ligt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Hos Aatos kan du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt for 599 kroner.

Når du op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt hos Aatos, er vi med dig hele vejen. Vi stil­ler dig en række spørgs­mål, der tager cirka 10 mi­nut­ter at svare på. Dette er, for at vi kan skræd­der­sy din frem­tids­fuld­magt, så den passer per­fekt til dine behov og ønsker. Det er blandt andet spørgs­mål, såsom:

 • Om du er i et for­hold
 • Om du har børn 
 • Om du ejer et hus eller driver en virk­som­hed
 • Hvem der skal være den/de fuld­mæg­tig(e)

På den måde er du sikker på, at din frem­tids­fuld­magt in­de­hol­der alle de vig­ti­ge op­lys­nin­ger. Det hele kan klares fra sofaen, og det er langt mere bud­get­ven­ligt end tra­di­tio­nel­le ad­vo­ka­ter, hvor det kan koste flere tu­sin­de kroner at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

Hvis du har spørgs­mål un­der­vejs i op­ret­tel­sen af din frem­tids­fuld­magt, sidder vores juri­ster na­tur­lig­vis klar til at hjælpe dig.