Frem­tids­fuld­magt - Gratis ska­be­lon og ek­sem­pel

Fremtidsfuldmagtsblanket
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
2.8.2022 ● 3 minutter
Kan man selv skrive sin egen fremtidsfuldmagt? I så fald hvordan? Læs med i denne artikel for at forstå, hvordan du selv gratis kan tage inspiration af vores skabelon og formular til en fremtidsfuldmagt.

Ved at lave en frem­tids­fuld­magt kan du selv vælge, hvem der skal va­re­ta­ge dine øko­no­mi­ske og per­son­li­ge sager, hvis du i frem­ti­den bliver syg og ikke selv kan tage hånd om sa­ger­ne. Du kan herved også selv be­stem­me, i en frem­tids­fuld­magt, hvad den frem­tids­fuld­mæg­tig(e) må og ikke må va­re­ta­ge.

Uden en frem­tids­fuld­magt, er du ikke selv i stand til at vælge, hvem der re­præ­sen­te­rer dig, og det er svært for dine på­rø­ren­de at hjælpe dig.

I denne ar­ti­kel giver vi dig et ek­sem­pel og en ska­be­lon på, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt skri­ves. Her­ef­ter kan du læse om, hvad du skal tænke over, når du skri­ver frem­tids­fuld­mag­ten, og hvad den kan in­de­hol­de.

Det er vig­tigt, at frem­tids­fuld­mag­ten af­spej­ler dine behov og ønsker

Vi hos Aatos, ønsker, at vores kunder får den bedste og bil­lig­ste ser­vi­ce. Vi har derfor ne­den­for for­søgt at sam­men­lig­ne for­skel­li­ge ydel­ser og frem­tids­fuld­magt priser, som du kan over­ve­je, inden du skri­ver eller køber en frem­tids­fuld­magt.

Frem­tids­fuld­magt med ad­vo­kat

Koster 1.500kr.–3.999 kr.

Du kan selv skrive en fuld­magt, kon­tak­te en ad­vo­kat eller bruge en online juri­disk tje­ne­ste, der er op­ret­tet af ad­vo­ka­ter. En ska­be­lon er gratis, men da den ikke er skre­vet efter din spe­ci­fik­ke si­tu­a­tion, kan du ikke vide, om der mang­ler spe­ci­el­le vilkår, eller være ga­ran­te­ret for at den er juri­disk kor­rekt.

Med en ad­vo­kat er du selv­føl­ge­lig ga­ran­te­ret, at alt det juri­di­ske er på plads og kor­rekt, men pro­ces­sen er lang og meget dyr. Du skal både be­stil­le tid og finde den rette ad­vo­kat.

Frem­tids­fuld­magts­blan­ket - kan du bruge en gratis ska­be­lon?

Koster 0 kr.

Ved at bruge en ska­be­lon kan du gratis op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Men er det for godt til at være sandt, og er det muligt at op­ret­te en fuld­magt med en blan­ket?

Det er vig­tigt at huske, at en ska­be­lon aldrig er skræd­der­sy­et til dig, og at du selv skal sørge for, at den er juri­disk kor­rekt. 

Vær også op­mærk­som på, at når frem­tids­fuld­mag­ten først er sat i kraft i frem­ti­den, kan du ikke “bare” ændre den, da du ikke kan ga­ran­te­re om du stadig er i stand til at ændre den, hvis ind­hol­det skulle være være ud­for­met for­kert eller med even­tu­el­le fejl og mis­for­stå­el­ser. Vær derfor for­sig­tig og medtag alle de for­hold, du har brug for.

Aatos fremtidsfulmagt og ipad

Få ud­for­met din frem­tids­fuld­magt online - hur­tigt og nemt

Koster 599 kr. hos Aatos.

Ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce kan du være sikker på, at frem­tids­fuld­mag­ten er skræd­der­sy­et til dig, at den er billig, og at den er juri­disk kor­rekt.

Tje­ne­sten fun­ge­rer ved, at du svarer på simple spørgs­mål og på den måde kort­læg­ger tje­ne­sten din si­tu­a­tion og dine ønsker og skaber der­ef­ter en frem­tids­fuld­magt, der er til­pas­set dine behov og ønsker.

Har du brug for hjælp, får du øje­blik­ke­lig gratis hjælp af en jurist, der sidder klar til at mod­ta­ge dine spørgs­mål. Der­u­d­over får du den til­sendt med det samme efter købet er ind­gå­et.

Læs mere Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Lav en frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Aatos er en juri­disk online tje­ne­ste, hvor du kan få din frem­tids­fuld­magt lavet bil­ligt og nemt. Med vores tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på spørgs­mål, for at vi kan ud­for­me din per­son­li­ge frem­tids­fuld­magt igen­nem vores system.

Efter få spørgs­mål og få klik ge­ne­rerer vores app der­ef­ter et skræd­der­sy­et do­ku­ment som du kan købe og mod­ta­ge lige med det samme. Juri­disk kor­rekt og klar på 10 min.

Frem­ti­dig fuld­magt gratis ska­be­lon

Læn­ge­re nede i ar­tik­len finder du en ska­be­lon til en frem­tids­fuld­magt. 

Brug kun ska­be­lo­nen som et ek­sem­pel. Tænk dig godt om, inden du skri­ver for at undgå fejl, det er ikke så svært når du ved hvad du vil have.

OBS: kopier ikke di­rek­te, da frem­tids­fuld­magt ska­be­lo­nen ikke passer til din si­tu­a­tion.

Ek­sem­pel på en frem­tids­fuld­magt:

Fuld­magts­gi­ver XXXXX (xx.xx.xxxx)
Frem­tids­fuld­mæg­tig(e)      XXXXX (xx.xx.xxxx)
XXXXX (xx.xx.xxxx)

Omfang

Denne frem­tids­fuld­magt skal om­fat­te alle mine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold.

Frem­tids­fuld­mæg­tig(e) har med denne frem­tids­fuld­magt ret til at handle og træffe be­slut­nin­ger på mine vegne i alle mine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, ek­sem­pel­vis men ikke be­græn­set til at indgå kon­trak­ter af enhver art, salg af fast ejen­dom og ansøge det of­fent­li­ge om ydel­ser og støt­te­o­rd­nin­ger.

Gaver

Frem­tids­fuld­mæg­tig(e) skal have have ret til at give sig selv og tred­je­par­ter ri­me­li­ge gaver i for­bin­del­se med sær­li­ge lej­lig­he­der, såsom fød­sels­dag, som fuld­magts­gi­ver tid­li­ge­re har gjort.

Un­der­skrift og no­ta­ri­sing

For at blive gyldig, skal denne frem­tids­fuld­magt un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro, og frem­tids­fuld­mag­ten skal no­ta­ri­se­res se­ne­ste seks (6) må­ne­der efter di­gi­tal sig­na­tur har fundet sted.

Un­der­skrift

Sted og dato
__________________

Par­ter­nes un­der­skrift
________________             __________________

Ofte stil­le­de spørgs­mål

Ne­den­for finder du ofte stil­le­de spørgs­mål om frem­tids­fuld­mag­ten.

Hvor­dan for­mu­le­rer man en frem­tids­fuld­magt gratis?

Der er ikke krav om, at en frem­tids­fuld­magt skal ud­for­mes på en be­stemt måde. Så længe lovens form­krav er op­fyldt, og det er klart, at det er en frem­tids­fuld­magt, kan du skrive den, som du vil. Vær dog klar og ty­de­lig.

Frem­tids­fuld­mag­ter kan gælde per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold

Per­son­li­ge an­lig­gen­der er f.eks. at kon­tak­te sund­heds­væ­sen og myn­dig­he­der og træffe be­slut­nin­ger om til­pas­se bo­for­mer (som f.eks. æl­dreple­je). Øko­no­mi­ske for­hold er sty­ring af din bank, kon­takt til for­sik­rings­sel­ska­ber og hånd­te­ring af for­sik­rings­for­hold, be­ta­ling af reg­nin­ger og hus­le­je og luk­ning af konti, du ikke læn­ge­re har brug for.

Hvad in­de­hol­der en frem­tids­fuld­magt?

Her er nogle ting, du skal over­ve­je, hvis du selv skri­ver en fuld­magt

I denne del af ar­ti­ke­len har vi prøvet på at udpege de mest cen­tra­le ting du skal huske, hvis du vælger, at skrive din frem­tids­fuld­magt på egen hånd.

Hvem skal være den au­to­ri­se­re­de re­præ­sen­tant?

Tænk grun­digt over, hvem du vælger som fuld­mæg­tig, og om du vil udpege en eller flere. Vi an­be­fa­ler, at du indstil­ler mindst to.

I din fuld­magt kan du angive, at en person, du ikke er i fa­mi­lie med, skal re­præ­sen­te­re dig, hvis den egent­li­ge fuld­magts­ha­ver er i en in­ter­es­se­kon­flikt.

Hvilke for­hold skal fuld­mag­ten gælde for?

Skal fuld­mag­ten gælde dine per­son­li­ge og/eller øko­no­mi­ske for­hold.

Har fuld­mag­ten ret til at give gaver?

Ifølge loven kan fuld­mag­ten give per­son­li­ge gaver til dine nære på­rø­ren­de på hel­lig­da­ge og væ­sent­li­ge dage. Fuld­mag­ten kan ikke give gaver til sig selv, med­min­dre du an­gi­ver dette i fuld­mag­ten.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt skal ved­stås for en notar

Frem­tids­fuld­magt på den mest enkle måde

Vi håber på, at ar­tik­len har hjul­pet dig en smule på vej til at forstå, og genover­ve­je de cen­tra­le ting der er værd at vide om en frem­tids­fuld­magt, før du går i gang.

Husk på, Aatos er altid klar til dig, hvis du har sprøgs­mål om vores pro­duk­ter, og hvor­dan man laver en frem­tids­fuld­magt online hos os er vi altid til rå­dig­hed. Du er derfor mere end vel­kom­men til at kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce via e-mail eller chat.