Frem­tids­fuld­magt – Gratis Ska­be­lon

Fremtidsfuldmagtsblanket
A photo of Anna
Anna, jurist
2.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Du kan bruge en gratis ska­be­lon til at ud­forme din egen frem­tids­fuld­magt. Hvis du ønsker at lave en frem­tids­fuld­magt, kan du gøre det på under 10 mi­nut­ter på Aatos hjem­meside.

Når du laver en frem­tids­fuld­magt vælger du selv, hvem der skal tage be­slut­nin­ger på dine vegne.

Det kan ek­sem­pel­vis være i for­hold til at søge om of­fent­lig støtte eller holde styr på øko­no­mien, hvis du i frem­ti­den ikke læn­gere er i stand til det.

Uden en frem­tids­fuld­magt, er du ikke selv i stand til at vælge, hvem der re­præ­sen­te­rer dig, og det er svært for dine på­rø­ren­de at hjælpe dig.

Ud­ar­bej­delse af ​​en gyldig frem­tids­fuld­magt kræver, at frem­tids­fuld­mag­ten un­der­skri­ves di­gi­talt til ting­lys­ning og ef­ter­føl­gende ved­ståes for en notar. Det er også vig­tigt, at per­so­nen, der laver frem­tids­fuld­mag­ten, for­står kon­se­kven­ser­ne og er i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt.

En nem og billig måde at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt på, er at ud­forme den online på Aatos.

Du kan nemt og hur­tigt lave en frem­tids­fuld­magt

Svar på en række simple spørgs­mål og få din frem­tids­fuld­magt i dag:

Hvad bør en frem­tids­fuld­magt in­de­holde?

Modsat de for­mel­le krav til, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt skal op­ret­tes og ved­stås for en notar, så er der ikke de samme kon­krete krav til ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten.

I lov om frem­tids­fuld­mag­ter samt Ju­stits­min­ste­ri­ets vej­led­ning for ud­fær­di­gelse af frem­tids­fuld­magt frem­går det, hvad en frem­tids­fuld­magt kan og bør in­de­holde. Bag­grun­den herfor er, at det skal være muligt for pri­vate selv at lave en frem­tids­fuld­magt uden at få pro­fes­sio­nel hjælp.

På denne bag­grund er det hen­sigts­mæs­sigt, at en frem­tids­fuld­magt som mini­mum in­de­hol­der de føl­gende ele­men­ter:

Per­so­ner

Det er vig­tigt, at det klart frem­går af frem­tids­fuld­mag­ten, hvem som er fuld­magts­gi­ver - den der laver frem­tids­fuld­mag­ten - og hvem, som er fuld­magts­ha­ver - den eller de, som skal støtte ret på frem­tids­fuld­mag­ten.

Det er vig­tigt, at frem­tids­fuld­mag­ten ikke in­de­hol­der cpr-op­lys­nin­ger, da frem­tids­fuld­mag­ten ved ikraft­træ­den of­fent­lig­gø­res.

Omfang

Det er vig­tigt, at det frem­går ty­de­ligt af frem­tids­fuld­mag­ten, hvad frem­tids­fuld­mag­ten om­fat­ter. Det vil sige, i hvilke for­hold fuld­magts­ha­vere kan handle på vegne af fuld­magts­gi­ver.

Dette kan for­mu­le­res meget bredt eller det kan kon­kre­ti­se­res til kun at angå spe­ci­fik­ke for­hold. Det kan være hen­sigts­mæs­sigt ikke at lave en snæver be­teg­nelse af for­hold, da det kan be­grænse fuld­magts­ha­vers mu­lig­he­der for at handle på dine vegne.

Omfang ud­vi­det

Hvis der er mere end en fuld­magts­ha­ver, så bør det af frem­tids­fuld­mag­ten fremgå, om fuld­magts­ha­ver­ne alle ak­ti­ve­res på samme tid eller ej. Sam­ti­dig bør det fremgå, om fuld­magts­ha­ver­ne skal kunne træffe be­slut­nin­ger på egen hånd eller kun i fæl­les­skab.

Det er også muligt at til­føre flere vilkår til frem­tids­fuld­mag­ten, hvis du ønsker det. Du kan over­veje at til­føre af disse ele­men­ter:

Privat tilsyn

Du kan vælge en person, som skal agere privat tilsyn med fuld­magts­ha­ver­ne. Det vil sige, at den person har ret til at mod­tage op­lys­nin­ger og stille spørgs­mål til fuld­magts­ha­ver­ne i disses rolle.

Regnskab

Du kan stille krav til, at fuld­magts­ha­ver­ne fører regnskab som led i udø­vel­sen af fuld­magts­for­hol­det.

Ho­norar

Det er også muligt at be­stem­me, at fuld­magts­ha­ver­ne skal mod­tage et ho­norar for deres rolle.

Læs mere: Sta­ti­stik om, hvor­dan danske folk laver frem­tids­fuld­mag­ter

En frem­tids­fuld­magt be­hø­ver ikke at koste kassen

Mange holder sig fra at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, fordi de tænker, at det er dyrt og be­svær­ligt. Men det be­hø­ver det ikke at være. Der er flere for­skel­lige mu­lig­he­der, og du kan vælge en model, der passer lige nøj­ag­tig til dig, og din pen­ge­pung.

Du kan selv skrive en fuld­magt, kon­tak­te en ad­vo­kat eller bruge en online juri­disk tje­ne­ste, der er op­ret­tet af ad­vo­ka­ter.

Hvil­ken løs­ning passer til dig? Her­un­der har vi lavet et over­blik over de for­skel­lige mu­lig­he­der og priser, som du kan over­veje.

Hos ad­vo­katen

advokat.jpg

Koster mellem 2.500 kr. - 4.999 kr.

Med en ad­vo­kat er du ga­ran­te­ret, at alt det juri­di­ske er på plads og kor­rekt, men pro­ces­sen kan være lang og er uden tvivl den dy­re­ste løs­ning.

At booke en tid, møde per­son­ligt, til­føje kom­men­ta­rer til dit do­ku­ment og re­di­gere frem og til­bage kan være fru­stre­rende, og ikke mindst en tids­rø­ver.

Med en gratis ska­be­lon

gratis-skabelon-hand.jpg

Gratis

Ved at bruge en ska­be­lon kan du gratis, og helt selv, op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

Men det er vig­tigt at huske, at en ska­be­lon aldrig er skræd­der­sy­et til dig, og at du selv skal sørge for, at den er gyldig og juri­disk kor­rekt.

Vær også op­mærk­som på, at når frem­tids­fuld­mag­ten først er sat i kraft i frem­ti­den, kan du ikke “bare” ændre den. Så det er vig­tigt at værre for­sig­tig og med­tage alle de for­hold, du kan fo­re­stil­le dig, at du kan få brug for.

⚠️ Vidste du, at din frem­tids­fuld­magt kan blive afvist?

Derfor er det bedre at bruge en pro­fes­sio­nel juri­disk ser­vi­ce. Aatos er en ser­vi­ce ud­vik­let af juri­ster, som skaber dig frem­tids­fuld­magt til en over­kom­me­lig pris.

Online med en juri­disk ser­vi­ce

fremtidsfuldmagt-aatos-onlinetjeneste.jpg

Koster 499 kr./år (hos Aatos)

Ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce kan du være sikker på, at frem­tids­fuld­mag­ten er skræd­der­sy­et til dig, og at den er juri­disk kor­rekt.

Hos Aatos fo­re­går det ved, at du svarer på nogle simple spørgs­mål om­kring din si­tu­a­tion og ønsker. Ba­se­ret på dine svar laver vi en frem­tids­fuld­magt, der er til­pas­set lige præcis dig og dine behov.

Med Aatos tager det også kun ca. 10 mi­nut­ter at lave din frem­tids­fuld­magt. Vi sidder også klar til at hjælpe dig, hvis du har nogle spørgs­mål un­der­vejs, eller har brug for hjælp til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig.

Sam­men­lig­ning mellem for­skel­lige tje­ne­ster

 Gratis Ska­be­lonAd­vo­katAatos
Pris0 kr2.000-5.000 kr499 kr/år
Gratis juri­disk hjælp🚫🚫
Til­pas­set efter dig🚫
Klar med det samme🚫
Juri­disk kor­rekt🚫
Hur­tigt🚫🚫
Bil­ligt🚫

💡 Hos Aatos kan du nemt op­ret­te en ny frem­tids­fuld­magt, hvis du ønsker at til­ba­ge­kalde eller ændre din nu­væ­rende frem­tids­fuld­magt. Du kan end­vi­dere fo­re­tage æn­drin­ger din frem­tids­fuld­magt i hele 30 dage efter dit køb.

Lav en frem­tids­fuld­magt i god tid

Det er vig­tigt at lave en frem­tids­fuld­magt på for­hånd og ikke vente for længe. Det kan endda blive for sent. For ek­sem­pel kan hukom­mel­ses­tab gøre, at frem­tids­fuld­mag­ten ikke anses for gæl­dende, selvom I un­der­skri­ver den.

Frem­tids­fuld­mag­ten ak­ti­ve­res kun, hvis fuld­magts­gi­ve­ren ikke læn­gere er i stand til selv at va­re­tage sine øko­no­miske og per­son­lige an­lig­gen­der. Det kan være på grund af en ulykke eller nedsat hel­bred på anden måde.

Ofte stil­lede spørgs­mål

Her­un­der kan du finde svar på mange af de mest al­min­de­lige spørgs­mål. Er dit spørgs­mål ikke be­sva­ret her­un­der? Vores ad­vo­kat sidder klar i chat­ten til at hjælpe dig.

Hvor­dan for­mu­le­rer man en frem­tids­fuld­magt?

Der er ikke krav om, at en frem­tids­fuld­magt skal ud­for­mes på en be­stemt måde. Så længe det er klart, at det er en frem­tids­fuld­magt, hvem der skri­ver den, og hvem du ønsker skal være din frem­tids­fuld­mæg­tige, kan du skrive den, som du vil. Men det er godt, hvis man gør sig umage med at være klar i spro­get, så alle ens ønsker er ty­de­lige for alle.

Hvor­når er en frem­tids­fuld­magt gyldig?

En frem­tids­fuld­magt er gyldig, når den er blevet ting­lyst og un­der­skre­vet, hos en notar.

Hvilke for­hold hand­ler en frem­tids­fuld­magt om?

Frem­tids­fuld­mag­ter kan gælde per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. Per­son­li­ge an­lig­gen­der er f.eks. at kon­tak­te sund­heds­væ­senet og myn­dig­he­der, eller at træffe be­slut­nin­ger om at til­pas­se bo­for­mer (som f.eks. æl­dreple­je). Øko­no­mi­ske for­hold om­hand­ler blandt andet ad­gan­gen til at indgå be­ta­lings­af­ta­ler med din bank, kon­takt til for­sik­rings­sel­ska­ber, og hånd­te­ring af for­sik­rings­for­hold, be­ta­ling af reg­nin­ger og hus­le­je.

Hvad in­de­hol­der en frem­tids­fuld­magt?

Du be­stem­mer selv, hvad din frem­tids­fuld­magt skal in­de­holde. Hvis du er i tvivl, kan du læse mere om, hvilke ting du skal over­ve­je, hvis du selv skri­ver en fuld­magt.

Hvem skal være den frem­tids­fuld­mæg­tige?

Tænk grun­digt over, hvem du vælger som fremtidsfuld­mæg­tig, og om du vil udpege en eller flere. Vi an­be­fa­ler, at du vælger mindst to, som gerne vil påtage sig op­ga­ven.

Har den frem­tids­fuld­mæg­tige ret til at give gaver?

Ifølge loven kan din frem­tids­fuld­mæg­tige give per­son­li­ge gaver til dine nære på­rø­ren­de på hel­lig­da­ge og væ­sent­li­ge dage. Den frem­tids­fuld­mæg­tige kan ikke give gaver til sig selv, med­min­dre du an­gi­ver dette i fuld­mag­ten.

Hvad er frem­tid­ste­sta­mente?

Frem­tid­ste­sta­mente er et udtryk, som nogle men­ne­sker bruger til at hen­vise til frem­tids­fuld­magt. Frem­tid­ste­sta­mente og frem­tids­fuld­magt er prak­tisk talt de samme ting.

💡 Kender du for­skel­len mellem frem­tids­fuld­magt eller vær­ge­mål?

En gratis ska­be­lon til at lave din egen frem­tids­fuld­magt

Vi har lavet et ek­sem­pel på, hvor­dan du kan ud­forme din frem­tids­fuld­magt, hvis du vil ud­ar­bejde den uden juri­disk bi­stand. Det er vig­tigt at huske, at det her ek­sem­pel ikke nød­ven­dig­vis passer til din si­tu­a­tion.

Det er vig­tigt, at du laver en frem­tids­fuld­magt, der passer til dig og dine ønsker, så pas på med at ko­pi­ere di­rek­te fra ek­semp­let.

Ek­sem­pel på en frem­tids­fuld­magt:

Fuld­magts­gi­ver: XXXXX (dit navn)
Frem­tids­fuld­mæg­tig(e): XXXXX (navn på den eller de du ønsker skal være din(e) frem­tids­fuld­mætige)
Dato: XXXXX (dd.mm.åååå)

Omfang

Denne frem­tids­fuld­magt skal om­fat­te alle mine per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Frem­tids­fuld­mæg­tig(e) har med denne frem­tids­fuld­magt ret til at handle og træffe be­slut­nin­ger på mine vegne i alle mine per­son­lige og øko­no­miske for­hold, ek­sem­pel­vis men ikke be­græn­set til at indgå kon­trak­ter af enhver art, salg af fast ejen­dom og ansøge det of­fent­lige om ydel­ser og støt­te­o­rd­nin­ger.

Gaver

Frem­tids­fuld­mæg­tig(e) skal have have ret til at give sig selv og tred­je­par­ter ri­me­lige gaver i for­bin­delse med sær­lige lej­lig­he­der, såsom fød­sels­dag, som fuld­magts­gi­ver tid­li­gere har gjort.

Un­der­skrift og no­ta­ri­sing

For at blive gyldig, skal denne frem­tids­fuld­magt un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro, og frem­tids­fuld­mag­ten skal no­ta­ri­se­res se­ne­ste seks (6) må­ne­der efter di­gi­tal sig­na­tur har fundet sted.

Un­der­skrift

Sted og dato
\__________________

Par­ter­nes un­der­skrift
\_______________             ___________________

Lav en frem­tids­fuld­magt

Med Aatos be­hø­ves det hver­ken være svært eller dyrt at sikre sin frem­tid med en frem­tids­fuld­magt. Det tager typisk 10 mi­nut­ter og du kan til­købe en re­gi­stre­rings­ser­vi­ce, så vi gør frem­tids­fuld­mag­ten klar til ting­lys­ning for dig.

Hos Aatos er vi altid klar til at hjælpe dig. Vores juri­ster sidder klar til at svare på din spørgs­mål i vores chat, og det koster ikke ekstra.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.