Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Fremtidsfuldmagt vejledning
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
At op­ret­te og ef­ter­føl­gen­de gøre din en frem­tids­fuld­magt gyldig består over­ord­net af tre skridt. Først skal ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten ud­fær­di­ges. Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res. Og til sidst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar.

Først og frem­mest skal fuld­magts­gi­ve­ren ind på ting­lys­nin­gens hjem­mesi­de og un­der­skri­ve di­gi­talt. Der­næst skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res af en notar senest seks må­ne­der efter af­gi­vel­se af un­der­skrif­ten. Når disse ind­le­den­de skridt er taget, så sker der fak­tisk ikke mere indtil den dag, hvor fuld­magts­gi­ver ikke læn­ge­re er i stand til at tage vare på sig selv. På det tids­punkt træder af­ta­len i kraft. 

⚠️ Det er vig­tigt, at du får ud­for­met ind­hol­det til din frem­tids­fuld­magt inden, at du re­gi­stre­rer den. Her er det cen­tralt at få alt det juri­di­ske på plads og gjort kor­rekt.

Ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt er vig­tigt

Du kan selv ud­fær­di­ge din frem­tids­fuld­magt, bruge online tje­ne­sten eller gratis ska­be­lon. Du skal dog være op­mærk­som på, at tek­sten er juri­disk kor­rekt og at ska­be­lo­ner som ud­gangs­punkt er ge­ne­ri­ske, hvor­for de skal til­pas­ses den kon­kre­te bruger og dennes livs­si­ti­a­tion og ønsker.

Mange har tra­di­tio­nelt gjort brug af en ad­vo­kat til at få ud­fær­di­get en frem­tids­fuld­magt. Dette er dog både dyrt og kræver typisk fysisk frem­mø­de. Ifølge en online ud­by­der kan det nemt koste mellem 2.000 og 3.000 kroner at få lavet at­te­sten hos en ad­vo­kat. Der­i­mod ligger prisen på rå­d­giv­ning og ud­ar­bej­del­se hos di­gi­ta­le ud­by­de­re ned til om­trent 599 kr. 

Som al­ter­na­tiv kan du bruge Aatos, som ved brug af  tek­no­lo­gi har skabt en billig og nem løs­ning for dig, som gerne vil sikre din frem­tid med god samvit­tig­hed. Ved at svare på en række simple spørgs­mål,  ge­ne­rer vi en frem­tids­fuld­magt skræd­der­sy­et til netop dig og dine behov og ønsker.

Din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res for at blive gyldig

Næste skridt, efter du har købt og mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt, er at frem­tids­fuld­mag­ten skal re­gi­stre­res på Ting­lys­ning. Det er et krav til gyl­dig­he­den af frem­tids­fuld­mag­ten, at do­ku­men­tet re­gi­stre­res, hvor­for dette ikke kan fra­væl­ges.

Re­gi­stre­ring di­gi­talt  kan være for­vir­ren­de, hvor­for vi lavet en nem og hurtig guide til, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt. 

Vej­led­ning til, hvor­dan man re­gi­stre­re sin frem­tids­fuld­magt

1. Først går du ind på Ting­lys­ning, som er hjem­mesi­den, hvor din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res. For­si­den ser sådan her ud, og du kan blot følge de røde pile på bil­le­der­ne ne­den­for:

Tinglysning mv
2. Efter at have klik­ket ind på “Tind­lys­ning mv.” skal du logge ind med Nem-ID:
Nemlog-in

3. Efter, at du har logget ind med Nem-ID eller MitID, skal du klikke på feltet “Opret frem­tids­fuld­magt”.

Opret fremtidsfuldmagt

4. I dette trin skal du nu op­ret­te din sag for at kunne få frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­ret. Her skal du ind­skri­ve dit navn, og CPR på per­so­nen som skal mod­ta­ge ting­lys­nings­sva­ret. Som sagsnum­mer an­be­fa­ler vi, at du bruger navnet på fuld­magts­gi­ver. Dvs. den person, som frem­tids­fuld­mag­ten ved­rø­rer.

Anmelder

5. Der­næst skal du her vælge den retskreds du ønsker. Ved at klikke på “retskreds” kommer der en liste af mu­lig­he­der som du kan vælge imel­lem, som vist på bil­le­det ne­den­for:

Retskreds

6. Der­næst skal du rulle  lidt læn­ge­re ned på samme side for at ind­skri­ve fuld­magts­gi­ve­ren og fuld­magts­ha­ve­ren. Her kan du til­fø­je flere fuld­magts­ha­ve­re, ved at klikke “tilføj”, hvis det er det du ønsker. Fuld­magts­ha­ve­re skal være de samme, som du har be­stemt i frem­tids­fuld­mag­ten. I frem­tids­fuld­mag­ten be­næv­nes fuld­magts­ha­ve­re som frem­tids­fuld­mæg­tig(e).

Fuldmagtsgivare og fuldmagtshavare

7. Ne­derst på samme side skal du her ko­pi­e­re ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt, som du har købt og mod­ta­get under feltet “Fuld­mag­tens ind­hold”.

Fuldmagtens indhold

8. Dette gør du så­le­des ved enten at ko­pi­e­re hele ind­hol­det fra frem­tids­fuld­mag­ten som du har mod­ta­get ind på feltet eller ved at klikke på “hent/opret frase, hvor du en efter en ko­pi­e­rer tin­ge­ne ind opdelt efter emner.

For ek­sem­pel kunne første afsnit handle om gaver, det næste ho­norar osv. - som il­lu­stre­ret på bil­le­det ne­den­for. Den blå fir­kant viser de al­le­re­de op­ret­te­de afsnit og den røde er et ek­sem­pel på, hvor­dan det ser ud, når man op­ret­ter et afsnit.

Opret frase

9. Der­næst tryk­ker du gem og skal vælge un­der­skrifts­map­pe for fuld­magts­gi­ver. Efter dette skal du klikke på “til un­der­skrift” og un­der­skri­ve di­gi­talt.

Fremtidsfuldmagt underskriftsmetode

10. Husk på, at du altid kan kon­tak­te os, hvis du har brug for hjælp eller hvis noget er uklart. 

Efter at din frem­tids­fuld­magt er blevet re­gi­stre­ret på Ting­lys­ning, skal du be­stil­le en tid hos en notar for at kunne un­der­skri­ve foran no­ta­ren. En un­der­skrift foran en notar er nød­ven­dig for frem­tids­fuld­mag­ten kan blive gyldig.

Læn­ge­re nede har vi derfor skre­vet en kort vej­led­ning og væ­sent­li­ge ting som er rare at vide på fore­hånd, inden du be­stil­ler din tid hos no­ta­ren.

Vig­ti­ge fri­ster – frem­tids­fuld­magt

Frem­tids­fuld­magt skal ved­ken­des for en notar se­ne­ste seks må­ne­der efter at re­gi­stre­ring har fundet sted.

Efter at frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet og un­der­skre­vet di­gi­talt på Ting­lys­ning, skal frem­tids­fuld­mag­ten fysisk ved­ken­des for en notar se­ne­ste seks (6) må­ne­der efter,  at di­gi­tal re­gi­stre­ring har fundet sted. 

Over­hol­des fri­sten ikke, bort­fal­der frem­tids­fuld­mag­ten og en ny re­gi­stre­ring skal finde sted. Ne­den­for kan du læse mere om, hvad en notar gør og hvor du finder en notar nær dig.  

Hvad er en notar, og hvad er no­ta­rens rolle?

En notar er en person, som er ansat ved dom­sto­le­ne. Som led i gyl­dig­gø­rel­sen af din frem­tids­fuld­magt, skal du be­kræf­te frem­tids­fuld­mag­ten for no­ta­ren.

Dette er for at sikre, at det er dig, som har lavet frem­tids­fuld­mag­ten og at du er for­nufts­mæs­sig i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne heraf. No­ta­ren gen­nem­går ikke ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten. 

Hvor­dan booker jeg et møde med no­ta­ren?

Du kan finde en notar nær dig og booke et møde via Dom­stols­sty­rel­sens hjem­mesi­de.

I visse si­tu­a­tio­ner, hvis du ikke har mu­lig­hed for at møde op hos by­ret­ten selv, kan du bede no­ta­ren om at møde op på ho­spi­ta­let eller på din hjem­me­adres­se.

Hvad skal jeg med­brin­ge med no­ta­ren?

Til dit møde med no­ta­ren, skal du med­brin­ge et gyl­digt bil­le­de ID, såsom pas.  Der­u­d­over skal du med­brin­ge dit sagsnum­mer, som er det nummer du brugte, da du re­gi­stre­re­de frem­tids­fuld­mag­ten på ting­lys­ning.dk. Dit sagsnum­mer er typisk fuld­magts­gi­ve­rens fulde navn. 

Koster det penge?

Der er en rets­af­gift på 300 kr. per do­ku­ment, som skal be­ta­les til no­ta­ren. Det er en god ide at spørge no­ta­ren på for­hånd, om det er muligt at betale både med kon­tant og be­ta­lings­kort.  Be­lø­bet som be­ta­les er en rets­af­gift og er uaf­hæn­gigt af det beløb du har købt din frem­tids­fuld­magt for gennem Aatos.  

Vi håber, at ar­tik­len har hjul­pet dig til at blive klo­ge­re på, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt og hvad der er vigtig at vide. Hvis du har spørgs­mål til vores pro­duk­ter eller ser­vi­ce, er vi altid klar på at hjælpe. Du er derfor altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce.