Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Fremtidsfuldmagt vejledning
aatos-author-icon.png
Aatos
3.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
At op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt består af tre trin. Først skal ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten ud­fær­di­ges. Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten ting­ly­ses. Til sidst skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­stås for en notar.

Først og frem­mest skal fuld­magts­gi­ve­ren ting­lyse frem­tids­fuld­mag­ten. Der­næst skal frem­tids­fuld­mag­ten un­der­skri­ves ved en notar senest seks må­ne­der efter ting­lys­nin­gen for at den er gyldig.

Når frem­tids­fuld­mag­ten er ting­lyst og un­der­skre­vet, sker der ikke mere indtil den dag, hvor fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere er i stand til at tage vare på sig selv. På det tids­punkt træder fuld­mag­ten i kraft.

⚠️ Det er vig­tigt, at ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt er i overenstem­melse med dine spe­ci­fik­ke ønsker til fuld­mag­ten. End­vi­dere kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set nægte at sætte frem­tids­fuld­mag­ten i kraft, hvis ind­hol­det er uklart, eller hvis der er fejl i re­gi­stre­rin­gen af frem­tids­fuld­mag­ten.

Læs mere: Frem­tids­fuld­magt uden MitID

Ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt er vig­tigt

Du kan selv ud­fær­dige din frem­tids­fuld­magt ved brug af online tje­ne­ster eller ved an­ven­delse af en gratis ska­be­lon. Du skal dog være op­mærk­som på, at ind­hol­det skal være juri­disk kor­rekt og at ska­be­lo­ner som ud­gangs­punkt er ge­ne­riske, hvor­for de skal til­pas­ses den kon­krete bruger og dennes livs­si­tu­a­tion og ønsker.

Mange har tra­di­tio­nelt gjort brug af en ad­vo­kat til at få ud­fær­di­get en frem­tids­fuld­magt. Dette er dog både dyrt og kræver typisk fysisk frem­møde. Det kan koste mellem 2.000 og 3.000 kroner at få lavet ud­for­met en frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat.

Aatos, som er en online juri­disk tje­ne­ste, er en billig og nem løs­ning for dig, som ønsker at ud­ar­bejde en frem­tids­fuld­magt. Ved at svare på en række simple spørgs­mål,  ge­ne­rer vi en frem­tids­fuld­magt skræd­der­sy­et til dig og dine ønsker.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Prøv gratis:

Din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res for at være gyldig

Efter at du har købt og mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt, skal den re­gi­stre­res på Ting­lys­ning.dk. Det er et krav til gyl­dig­he­den af frem­tids­fuld­mag­ten, at do­ku­men­tet “ting­ly­ses”.

Her er en guide til, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt.

Vej­led­ning til, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt

1. Gå ind på ting­lys­ning.dk

For­si­den ser sådan her ud, og du kan blot følge de røde pile på bil­le­der­ne ne­den­for:

Tinglysning mv
2. Efter at have klik­ket ind på “Ting­lys­ning mv.” skal du logge ind med Nem-ID:

Nemlog-in

3. Her­ef­ter skal du klikke på feltet “Opret frem­tids­fuld­magt”.

Opret fremtidsfuldmagt

4. Her skal du ud­fylde fel­ter­ne med dit navn og CPR-nummer. Som sagsnum­mer an­be­fa­ler vi, at du bruger navnet på fuld­magts­gi­ver. Dvs. den person som frem­tids­fuld­mag­ten ved­rø­rer.

Anmelder

5. Der­næst skal du vælge en retskreds.

Retskreds

6. Her­ef­ter skal du ud­fylde mere in­for­ma­tion om fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ha­ver. Du kan til­føje flere fuld­magts­ha­vere, ved at klikke “tilføj”. Du skal kun til­føje fuld­magts­ha­vere, som du har nævnt i frem­tids­fuld­mag­ten. I frem­tids­fuld­mag­ten kaldes fuld­magts­ha­vere for “frem­tids­fuld­mæg­tig(e)”.

Fuldmagtsgivare og fuldmagtshavare

7. Ne­derst på samme side skal du ind­sæt­te ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt, som du har købt og mod­ta­get, under feltet “Fuld­mag­tens ind­hold”.

Fuldmagtens indhold

8. Dette gør du så­le­des ved enten at ind­sæt­te hele ind­hol­det fra frem­tids­fuld­mag­ten, som du har mod­ta­get ind i feltet.

Du kan også klikke på “hent/opret frase", hvor du ind­sæt­ter ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten opdelt i ka­te­go­ri­er.

For ek­sem­pel kunne første afsnit om­hand­le gaver, det næste ho­norar osv. - som il­lu­stre­ret på bil­le­det ne­den­for. Den blå fir­kant viser de al­le­rede op­ret­tede afsnit, og den røde er et ek­sem­pel på, hvor­dan det ser ud, når man op­ret­ter et afsnit.

Opret frase

9. Der­næst tryk­ker du “gem” og skal vælge un­der­skrifts­map­pe for fuld­magts­gi­ver. Efter dette skal du klikke på “til un­der­skrift” og un­der­skrive di­gi­talt.

Fremtidsfuldmagt underskriftsmetode

10. Husk at du altid kan kon­tak­te os, hvis du har brug for hjælp, eller hvis noget er uklart.

⚠️ Efter at din frem­tids­fuld­magt er blevet re­gi­stre­ret på Ting­lys­ning, skal du be­stil­le en tid hos en notar for at kunne un­der­skrive frem­tids­fuld­mat­ten. Dette er nød­ven­digt for, at frem­tids­fuld­mag­ten kan blive gyldig.

Vig­tige fri­ster – frem­tids­fuld­magt

Efter at frem­tids­fuld­mag­ten er re­gi­stre­ret og un­der­skre­vet di­gi­talt på Ting­lys­ning, skal frem­tids­fuld­mag­ten fysisk ved­stås for en notar se­ne­ste 6 må­ne­der efter ting­lys­ning.

⚠️ Over­hol­des fristen ikke, bort­fal­der frem­tids­fuld­mag­ten, og den skal re­gi­stre­res og un­der­skri­ves på ny.

Hvad er en notar, og hvad er no­ta­rens rolle?

En notar er en person, som er ansat ved dom­sto­lene. For at din frem­tids­fuld­magt bliver gyldig, skal du un­der­skrive frem­tids­fuld­mag­ten ved en notar.

Dette er for at sikre, at det er dig, som har lavet frem­tids­fuld­mag­ten, og at du er for­nufts­mæs­sig i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne heraf. No­ta­ren gen­nem­går ikke ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten.

Book et møde hos no­ta­ren

Du kan finde en notar nær dig og booke et møde via dom­stol.dk.

Så­fremt du ikke har mu­lig­hed for at møde op i by­ret­ten, kan du kon­tak­te retten te­le­fo­nisk med hen­blik på ud­kø­rende no­tar­for­ret­ning, hvor en notar kan komme til dig i sær­lige si­tu­a­tio­ner.

Du skal med­bringe et gyl­digt bil­lede ID, ek­sem­pel­vis dit pas eller kø­re­kort. Der­u­d­over skal du med­bringe dit sagsnum­mer, som er det nummer du brugte, da du re­gi­stre­rede frem­tids­fuld­mag­ten på ting­lys­ning.dk. Dit sagsnum­mer er typisk fuld­magts­gi­ve­rens fulde navn.

No­ta­ren koster 300 kr.

Vær op­mærk­som på, at der er en rets­af­gift på 300 kr., som skal be­ta­les for at få un­der­skre­vet frem­tids­fuld­mag­ten. Be­lø­bet som be­ta­les er en rets­af­gift og er uaf­hæn­gigt af det beløb, som selve frem­tids­fuld­magt koster at få ud­for­met.

Vi håber, at ar­tik­len har gjort dig klo­gere på, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt, og hvad der er vigtig at vide i for­bin­delse hermed. Hvis du har spørgs­mål til vores pro­duk­ter eller ser­vi­ce, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores juri­ster i vores kun­de­ser­vi­ce.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.