Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Fremtidsfuldmagt vejledning
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
3.8.2022 ● 4 minutter
At oprette og efterfølgende gøre din en fremtidsfuldmagt gyldig består overordnet af tre skridt. Først skal indholdet af fremtidsfuldmagten udfærdiges. Herefter skal fremtidsfuldmagten registreres. Og til sidst skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar.

Først og frem­mest skal fuld­magts­gi­ve­ren ind på ting­lys­nin­gens hjem­mesi­de og un­der­skri­ve di­gi­talt. Der­næst skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res af en notar senest seks må­ne­der efter af­gi­vel­se af un­der­skrif­ten. Når disse ind­le­den­de skridt er taget, så sker der fak­tisk ikke mere indtil den dag, hvor fuld­magts­gi­ver ikke læn­ge­re er i stand til at tage vare på sig selv. På det tids­punkt træder af­ta­len i kraft. 

OBS: Det er vig­tigt, at du får ud­for­met ind­hol­det til din frem­tids­fuld­magt inden, at du re­gi­stre­rer den. Her er det cen­tralt at få alt det juri­di­ske på plads og gjort kor­rekt.

Ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt er vig­tigt

Du kan selv ud­fær­di­ge din frem­tids­fuld­magt, bruge online tje­ne­sten eller gratis ska­be­lon. Du skal dog være op­mærk­som på, at tek­sten er juri­disk kor­rekt og at ska­be­lo­ner som ud­gangs­punkt er ge­ne­ri­ske, hvor­for de skal til­pas­ses den kon­kre­te bruger og dennes livs­si­ti­a­tion og ønsker.

Mange har tra­di­tio­nelt gjort brug af en ad­vo­kat til at få ud­fær­di­get en frem­tids­fuld­magt. Dette er dog både dyrt og kræver typisk fysisk frem­mø­de. Ifølge en online ud­by­der kan det nemt koste mellem 2.000 og 3.000 kroner at få lavet at­te­sten hos en ad­vo­kat. Der­i­mod ligger prisen på rå­d­giv­ning og ud­ar­bej­del­se hos di­gi­ta­le ud­by­de­re ned til om­trent 590 kr. 

Som al­ter­na­tiv kan du bruge Aatos, som ved brug af  tek­no­lo­gi har skabt en billig og nem løs­ning for dig, som gerne vil sikre din frem­tid med god samvit­tig­hed. Ved at svare på en række simple spørgs­mål,  ge­ne­rer vi en frem­tids­fuld­magt skræd­der­sy­et til netop dig og dine behov og ønsker.

Din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res for at blive gyldig

Næste skridt, efter du har købt og mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt, er at frem­tids­fuld­mag­ten skal re­gi­stre­res på Ting­lys­ning. Det er et krav til gyl­dig­he­den af frem­tids­fuld­mag­ten, at do­ku­men­tet re­gi­stre­res, hvor­for dette ikke kan fra­væl­ges.

Re­gi­stre­ring di­gi­talt  kan være for­vir­ren­de, hvor­for vi lavet en nem og hurtig guide til, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt. 

Vej­led­ning til, hvor­dan man re­gi­stre­re sin frem­tids­fuld­magt

1. Først går du ind på Ting­lys­ning, som er hjem­mesi­den, hvor din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res. For­si­den ser sådan her ud, og du kan blot følge de røde pile på bil­le­der­ne ne­den­for:

Tinglysning mv
2. Efter at have klik­ket ind på “Tind­lys­ning mv.” skal du logge ind med Nem-ID:
Nemlog-in

3. Efter, at du har logget ind med Nem-ID eller MitID, skal du klikke på feltet “Opret frem­tids­fuld­magt”.

Opret fremtidsfuldmagt

4. I dette trin skal du nu op­ret­te din sag for at kunne få frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­ret. Her skal du ind­skri­ve dit navn, og CPR på per­so­nen som skal mod­ta­ge ting­lys­nings­sva­ret. Som sagsnum­mer an­be­fa­ler vi, at du bruger navnet på fuld­magts­gi­ver. Dvs. den person, som frem­tids­fuld­mag­ten ved­rø­rer.

Anmelder

5. Der­næst skal du her vælge den retskreds du ønsker. Ved at klikke på “retskreds” kommer der en liste af mu­lig­he­der som du kan vælge imel­lem, som vist på bil­le­det ne­den­for:

Retskreds

6. Der­næst skal du rulle  lidt læn­ge­re ned på samme side for at ind­skri­ve fuld­magts­gi­ve­ren og fuld­magts­ha­ve­ren. Her kan du til­fø­je flere fuld­magts­ha­ve­re, ved at klikke “tilføj”, hvis det er det du ønsker. Fuld­magts­ha­ve­re skal være de samme, som du har be­stemt i frem­tids­fuld­mag­ten. I frem­tids­fuld­mag­ten be­næv­nes fuld­magts­ha­ve­re som frem­tids­fuld­mæg­tig(e).

Fuldmagtsgivare og fuldmagtshavare

7. Ne­derst på samme side skal du her ko­pi­e­re ind­hol­det af din frem­tids­fuld­magt, som du har købt og mod­ta­get under feltet “Fuld­mag­tens ind­hold”.

Fuldmagtens indhold

8. Dette gør du så­le­des ved enten at ko­pi­e­re hele ind­hol­det fra frem­tids­fuld­mag­ten som du har mod­ta­get ind på feltet eller ved at klikke på “hent/opret frase, hvor du en efter en ko­pi­e­rer tin­ge­ne ind opdelt efter emner.

For ek­sem­pel kunne første afsnit handle om gaver, det næste ho­norar osv. - som il­lu­stre­ret på bil­le­det ne­den­for. Den blå fir­kant viser de al­le­re­de op­ret­te­de afsnit og den røde er et ek­sem­pel på, hvor­dan det ser ud, når man op­ret­ter et afsnit.

Opret frase

9. Der­næst tryk­ker du gem og skal vælge un­der­skrifts­map­pe for fuld­magts­gi­ver. Efter dette skal du klikke på “til un­der­skrift” og un­der­skri­ve di­gi­talt.

Fremtidsfuldmagt underskriftsmetode

10. Husk på, at du altid kan kon­tak­te os, hvis du har brug for hjælp eller hvis noget er uklart. 

Efter at din frem­tids­fuld­magt er blevet re­gi­stre­ret på Ting­lys­ning, skal du be­stil­le en tid hos en notar for at kunne un­der­skri­ve foran no­ta­ren. En un­der­skrift foran en notar er nød­ven­dig for frem­tids­fuld­mag­ten kan blive gyldig.

Læn­ge­re nede har vi derfor skre­vet en kort vej­led­ning og væ­sent­li­ge ting som er rare at vide på fore­hånd, inden du be­stil­ler din tid hos no­ta­ren.

Vig­ti­ge fri­ster – frem­tids­fuld­magt

Frem­tids­fuld­magt skal ved­ken­des for en notar se­ne­ste seks må­ne­der efter at re­gi­stre­ring har fundet sted.

Efter at frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet og un­der­skre­vet di­gi­talt på Ting­lys­ning, skal frem­tids­fuld­mag­ten fysisk ved­ken­des for en notar se­ne­ste seks (6) må­ne­der efter,  at di­gi­tal re­gi­stre­ring har fundet sted. 

Over­hol­des fri­sten ikke, bort­fal­der frem­tids­fuld­mag­ten og en ny re­gi­stre­ring skal finde sted. Ne­den­for kan du læse mere om, hvad en notar gør og hvor du finder en notar nær dig.  

Hvad er en notar, og hvad er no­ta­rens rolle?

En notar er en person, som er ansat ved dom­sto­le­ne. Som led i gyl­dig­gø­rel­sen af din frem­tids­fuld­magt, skal du be­kræf­te frem­tids­fuld­mag­ten for no­ta­ren.

Dette er for at sikre, at det er dig, som har lavet frem­tids­fuld­mag­ten og at du er for­nufts­mæs­sig i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne heraf. No­ta­ren gen­nem­går ikke ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten. 

Hvor­dan booker jeg et møde med no­ta­ren?

Du kan finde en notar nær dig og booke et møde via Dom­stols­sty­rel­sens hjem­mesi­de.

I visse si­tu­a­tio­ner, hvis du ikke har mu­lig­hed for at møde op hos by­ret­ten selv, kan du bede no­ta­ren om at møde op på ho­spi­ta­let eller på din hjem­me­adres­se.

Hvad skal jeg med­brin­ge med no­ta­ren?

Til dit møde med no­ta­ren, skal du med­brin­ge et gyl­digt bil­le­de ID, såsom pas.  Der­u­d­over skal du med­brin­ge dit sagsnum­mer, som er det nummer du brugte, da du re­gi­stre­re­de frem­tids­fuld­mag­ten på ting­lys­ning.dk. Dit sagsnum­mer er typisk fuld­magts­gi­ve­rens fulde navn. 

Koster det penge?

Der er en rets­af­gift på 300 kr. per do­ku­ment, som skal be­ta­les til no­ta­ren. Det er en god ide at spørge no­ta­ren på for­hånd, om det er muligt at betale både med kon­tant og be­ta­lings­kort.  Be­lø­bet som be­ta­les er en rets­af­gift og er uaf­hæn­gigt af det beløb du har købt din frem­tids­fuld­magt for gennem Aatos.  

Vi håber, at ar­tik­len har hjul­pet dig til at blive klo­ge­re på, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt og hvad der er vigtig at vide. Hvis du har spørgs­mål til vores pro­duk­ter eller ser­vi­ce, er vi altid klar på at hjælpe. Du er derfor altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce.