Re­gi­stre­ring af en frem­tids­fuld­magt i Per­son­bo­gen

Skyline af København
IMG_1939.jpeg
Karoline
18.4.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Med en frem­tids­fuld­magt kan du selv have ind­fly­delse på frem­ti­dige be­slut­nin­ger, selvom du en dag skulle finde dig selv ude af stand til at va­re­tage egne in­ter­es­ser. I frem­tids­fuld­mag­ten kan du nemlig udpege én eller flere fuld­mæg­tige, der får kom­pe­ten­ce til at handle på dine vegne.

En frem­tids­fuld­magt vil gøre en anden person i stand til at træffe be­slut­nin­ger på dine vegne, når frem­tids­fuld­mag­ten er sat i kraft. Indtil fuld­mag­ten er sat i kraft, vil det kun være dig, der kan se fuld­mag­ten i Per­son­bo­gen.

Frem­tids­fuld­mag­ten

Med en frem­tids­fuld­magt kan du udpege én eller flere per­so­ner, kaldet frem­tids­fuld­mæg­tige, der skal va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis du en dag selv skulle blive ude af stand til det. En frem­tids­fuld­magt er altså et privat og fri­vil­ligt al­ter­na­tiv til den al­min­de­lige fuld­magt og det of­fent­lige vær­ge­mål.

Din fuld­magt kan angå per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold. Det er dig, der be­stem­mer, hvor­dan din fuld­magt skal af­græn­ses. Det er derfor vig­tigt, at du er om­hyg­ge­lig, når du ud­fær­di­ger tek­sten til din fuld­magt.

Frem­tids­fuld­mag­ten vil give den eller de fuld­mæg­tige ret til at handle på dine vegne inden for ram­mer­ne i fuld­mag­ten. Dog først, når det er be­slut­tet, at fuld­mag­ten skal ak­ti­ve­res. En fuld­magt ak­ti­ve­res ved, at der ind­gi­ves en an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set herom. Her­ef­ter vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set fo­re­tage den nød­ven­dige sags­be­hand­ling for at be­slut­te, om fuld­mag­ten skal sættes i kraft. Fuld­mag­ten vil først blive sat i kraft, når du er ude af stand til at va­re­tage dine egne in­ter­es­ser.

💡Du kan læse mere i denne ar­ti­kel om ikraft­sæt­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt

Sådan re­gi­stre­res din frem­tids­fuld­magt

Op­ret­tel­sen af din frem­tids­fuld­magt sker via Di­gi­tal Ting­lys­ning på Ting­lys­ning.dk.

Pro­ces­sen ser så­le­des ud;

✅ Log ind

✅ Opret an­mel­delse

✅ Udfyld per­son­lige op­lys­nin­ger

✅ Tilføj ind­hol­det

✅ Un­der­skriv

✅ No­ta­rens un­der­skrift

Det er først når du har ting­lyst fuld­mag­ten og den er ved­stået en notar, at den opnår gyl­dig­hed. For at få ved­kendt din fuld­magt for en notar, skal du betale en rets­af­gift på 300 kr.

Din frem­tids­fuld­magt skal ved­ken­des en notar inden for 180 dage efter, at du har op­ret­tet fuld­mag­ten. Du skal med­bringe of­fi­ciel bil­led­le­gi­ti­ma­tion med CPR-nummer.

Frem­tids­fuld­ma­gen skal un­der­skri­ves foran no­ta­ren. Dette skal altså ikke gøres hjem­me­fra.

No­ta­rens job er at sikre, at du er habil, når du un­der­skri­ver fuld­mag­ten. Det be­ty­der, at no­ta­ren skal sikre, at du er ved dine fulde fem på tids­punk­tet for un­der­skrif­ten.

Frem­tids­fuld­mag­ter i Per­son­bo­gen

Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set, efter an­mod­ning, vur­de­rer, at din frem­tids­fuld­magt skal sættes i kraft, vil din frem­tids­fuld­magt blive of­fent­lig til­gæn­ge­lig i Per­son­bo­gen. Af­gø­rel­sen om, at din frem­tids­fuld­magt bliver sat i kraft vil nemlig blive ting­lyst i Per­son­bo­gen.

At din frem­tids­fuld­magt bliver of­fent­lig til­gæn­ge­lig med­fø­rer, at alle har adgang til at se op­lys­nin­ger om fuld­mag­tens omfang.

Det koster et gebyr på 1010 kr. (2024) at anmode Fa­mi­li­e­rets­hu­set om at sætte en frem­tids­fuld­magt i kraft.

💡Du kan læse mere om, hvad der sker uden en frem­tids­fuld­magt

For­de­lene ved en frem­tids­fuld­magt

Selv­be­stem­melse

En af de stør­ste for­de­le ved en frem­tids­fuld­magt er, at du selv be­stem­mer, hvem der skal handle som værge for dig, hvis det en dag skulle blive nød­ven­digt. Der­u­d­over giver en frem­tids­fuld­magt klar­hed og tryg­hed for både dig og dine kære.

Undgå umyn­dig­gø­relse og vær­ge­mål

Ved et op­ret­te en frem­tids­fuld­magt undgår du også umyn­dig­gø­relse og vær­ge­mål. Hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du en dag skulle blive ude af stand til at træffe be­slut­nin­ger og dermed ude af stand un­der­skrive vig­tige do­ku­men­ter, har ingen anden ret til at un­der­skrive do­ku­men­ter­ne på dine vegne. Dette undgår du ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, da fuld­magts­ha­ver, som du har ud­pe­get i din fuld­magt, vil være i stand til at un­der­skrive do­ku­men­ter­ne for dig.

Sikre, at der hand­les ud fra dine ønsker

Der­u­d­over be­stem­mer du ind­hol­det og om­fan­get af din frem­tids­fuld­magt og du sikrer derfor, at der hand­les ud fra dine ønsker. Det an­be­fa­les, at du vælger fuld­mæg­tig(e), der kender dig godt og derved kan handle ud fra dine præ­fe­ren­cer.
Med Aatos kan du nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der passer til netop dig og dine behov.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.