Hvad sker der uden en frem­tids­fuld­magt?

En tekande og to krus
A photo of Anna
Anna, jurist
22.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Med en frem­tids­fuld­magt har du fuld kon­trol over, hvem du gerne vil have til at re­præ­sen­tere dig samt handle på dine vegne, hvis du i frem­ti­den skulle få brug for det. Men hvad sker der, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt?

Hvad er en frem­tids­fuld­magt?

Lad os først og frem­mest tage et kig på, hvad en frem­tids­fuld­magt egent­lig er. Hvis du på et tids­punkt bliver men­talt eller fysisk svæk­ket i en sådan grad, at du ikke læn­gere selv kan va­re­tage din øko­nomi eller per­son­lige for­hold, vil du få brug for hjælp.

Med en frem­tids­fuld­magt har du fuld kon­trol over, hvem du giver fuld­magt til hvad og under hvilke om­stæn­dig­he­der. Som navnet be­skri­ver, træder en frem­tids­fuld­magt først i kraft, hvis du i frem­ti­den bliver syg eller svæk­ket, og du dermed ikke selv kan va­re­tage dine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold.

Det er helt op til dig, hvad din frem­tids­fuld­magt skal in­de­holde, samt hvem du giver fuld­magt til hvad. En frem­tids­fuld­magt træder altså først i kraft i det øje­blik, du ikke læn­gere selv kan va­re­tage dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold grun­det fysisk eller mental sygdom, svæk­kel­se eller lig­nende.

Hvem kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt er fri­vil­lig og kan op­ret­tes af alle per­so­ner over 18 år, der er i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Dette be­ty­der i sagens natur, at du skal være i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne af at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt - med andre ord: du skal være ved dine fulde fem.

Det be­ty­der også, at per­so­ner der er under vær­ge­mål, ek­sem­pel­vis ikke har mu­lig­hed for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

💡 Har du hørt om gen­si­dig frem­tids­fuld­magt? Mange for­veks­ler ofte frem­tids­fuld­magt med gen­si­dig te­sta­mente.

Hvem kan gøres til fuld­mæg­tig?

Du kan udpege en eller flere per­so­ner, som frem­tids­fuld­mæg­tig. Den eller de ud­valgte per­so­ner vil re­præ­sen­tere dig samt handle på dine vegne, hvis du en dag ikke selv er i stand til det.

Den frem­tids­fuld­mæg­tige må ikke:

  • være under 18 år
  • være under vær­ge­mål eller
  • have op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, der er sat i kraft

Husk, at det altid er en god idé at snakke med per­so­nen, du gerne vil give fuld­magt til. Dette er for at sikre, at per­so­nen har både viljen og evnen til at handle på dine vegne og va­re­tage dine in­ter­es­ser, hvis det bliver nød­ven­digt.

Derfor bør du lave en frem­tids­fuld­magt

Måske tænker du, at en frem­tids­fuld­magt ikke er re­le­vant for dig, da du ikke er syg eller mental svæk­ket. Men fak­tisk er en frem­tids­fuld­magt re­le­vant for alle, da en frem­tids­fuld­magt sikrer dine frem­ti­dige per­son­lige og øko­no­miske for­hold, hvis du skulle komme ud for en ulykke, du plud­se­lig rammes af en al­vor­lig sygdom, du får demens eller lig­nende. Med en frem­tids­fuld­magt be­stem­mer du, hvem der i så fald skal handle på dine vegne.

Det er vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­magt au­to­ma­tisk op­hø­rer, hvis fuld­magts­gi­ve­ren afgår ved døden eller kommer under vær­ge­mål. Frem­tids­fuld­mag­ten op­hø­rer li­ge­le­des, hvis frem­tids­fuld­mæg­ti­gen ikke læn­gere ønsker at være frem­tids­fuld­mæg­tig, per­so­nen kommer under vær­ge­mål eller per­so­nen har en frem­tids­fuld­magt, der sættes i kraft.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Hvad sker der, hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt?

Der kan være store kon­se­kven­ser for­bun­det med ikke at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Det stør­ste ‘pro­blem’ er na­tur­lig­vis, at du ikke selv har mu­lig­hed for at be­stem­me, hvem der tager sig af dine øko­no­miske og/eller per­son­lige for­hold. Med en frem­tids­fuld­magt har du mu­lig­hed for selv at be­stem­me, hvil­ken person der skal tage sig af dine for­hold, hvis du en dag ikke selv kan va­re­tage dine in­ter­es­ser.

Hvis du ikke har en frem­tids­fuld­magt, og du ikke læn­gere selv er i stand til at træffe be­slut­nin­ger, såsom un­der­skriv­ning af vig­tige do­ku­men­ter, har ingen anden ret til at un­der­skrive på dine vegne, og du kan dermed blive umyn­dig­gjort og komme under vær­ge­mål.

Her be­stem­mer du ikke selv, hvem der skal være din værge. Det kan have øko­no­miske kon­se­kven­ser for dig, idet din formue vil an­brin­ges og for­val­tes efter reg­ler­ne i Vær­ge­måls­lo­ven. Be­slut­nin­gen om at komme under vær­ge­mål træf­fes af Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

En frem­tids­fuld­magt bliver re­gi­stre­ret i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­ste­ret, hvil­ket be­ty­der, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan se, at der er op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, der giver en eller flere per­so­ner ret til at handle på dine vegne. Dette sikrer, at du ikke kommer under vær­ge­mål.

Få hjælp til op­ret­telse af en frem­tids­fuld­magt

Hos Aatos kan vi hjælpe dig med at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der over­hol­der alle regler og love, så du er be­skyt­tet, hvis du en dag er ude at stand til at tage vare på dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.